Giáo án điện tử sinh học: Sinh học 12- Đột biến Gen(Bài giảng lớp 12)

Chia sẻ: tengteng12

Câu 4. Cho một đoạn gen có trình tự như sau: -TAA XGT AXA GAX XAX TTG … -ATT GXA TGT XTG GTG AAX… Nếu có đột biến thay cặp A-T ở vị trí thứ 7 bằng cặp G-X thì dẫn đến hậu quả A. thay đổi axit amin thứ 2 trong chuỗi pôlipeptit do gen tổng hợp. B. thay đổi axit amin thứ 3 trong chuỗi pôlipeptit do gen tổng hợp. C. mất một axit amin trong chuỗi pôlipeptit do gen tổng hợp. D. phân tử prôtêin tương ứng không được tổng hợp. ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử sinh học: Sinh học 12- Đột biến Gen(Bài giảng lớp 12)

Độtể đột gen n là gì?
Th biến biế là gì?
Cặp Nu nào bị biến đổi? Các axit amin trong chuỗi pôlipeptit bị thay đ ổi
như thế nào? ể tên những dạng đột biến điểm?
K
Thay
Gen ban đầu chưa bị đột
thế
biến A T G A A G T T T
ADN ATGAAATTT ADN
II
I TAXTTXAAA TAX TTTAAA

mARN
AUGAAGUUU AUGAAAUUU mARN
- Met – Lys – Phe … pôlipeptit - Met – Lys – Phe … pôlipeptit


A T
Mất đi Thêm vào
A
T

A T GAA A G T T T
ATGA G TTT
III IV
TAX T XAAA TAX TTTXAAA

AUGAGUUU AUGUAAGUUU
- Met – Kết thúc
- Met – Ser
Thay
Gen ban đầu chưa bị đột
thế
biến A T G A A G T T T
ATGAAATTT
II
I TAXTTXAAA ĐB đồng
TAX TTTAAA
nghĩa
AUGAAGUUU AUGAAAUUU
- Met – Lys – Phe … - Met – Lys – Phe …


A T
Mất đi Thêm vào
A
T
IV
A T GA A A G T T T
ATGA G TTT
ĐB vô
ĐB dịch
III
TAX T XAAA T A X T T T X A A A nghĩa
khung

AUGAGUUU AUGUAAGUUU
- Met – Kết thúc
- Met – Ser
Đột biến gen
phát sinh do
nguyên nhân
nào?
Ví dụ: A dạng hiếm (A*) kết cặp sai với X trong quá trình nhân
đôi, tạo đột biến A - T  G - XA* và A
khác nhau
ở điểm
nào?
Ađênin bình thường
(A)
Ađênin dạng Xytozin (X)
hiếm (A*)


Bazơnitơ dạng hiếm (hỗ biến) có vị
trí liên kết hiđrô thay đổi  kết cặp
không đúng trong nhân đôi ADN.
Ađênin dạng hiếm (A*)
- Sự kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN.
- Tác động của các tác nhân gây đột biến
VD: Hóa chất 5 - brôm uraxin (5-BU) gây đột biến thay thế
A - T bằng G - X
 Sự thay đổi một Nu
Cặp Nu ban đâu
̀
A T
xảy ra trên một mạch
ADN dưới dạng tiền đột
biến được nhân lên  5- BU gắn vào
đột biến

Tiền đột
n A 5 - BU
ê
ân l
Nh Nhân lênến cặp đôi sai với G
bi và
A T
G 5 - BU
A T A T
G X A 5 - BU

Đột biến A-T  G-
X
A
Mất đi
T
Gen ban đầu chưa bị đột
biến A T G A A G T T T ATGA G TTT
III
TAX T XAAA
TAXTTXAAA

AUGAGUUU
AUGAAGUUU
- Met – Ser
- Met – Lys – Phe …
T
Thêm vào
A

Các dạng A T GA A A G T T T
Có hại
ĐB trên có
TAX TTTXAAA
hại hay có
lợi cho thể
AUGUAAGUUU
ĐB?
- Met – Kết thúc
Gen đột
….GAG…. ….GGG….
Gen HbA
biến HbS
….XTX…. ….XXX….

mARN …GAG… mARN …GGG…

….Gly….
Protein ….Glu…. Protein

Bệnh thiếu máu do hồng cầu hình liềm
(Gây thiêu mau năng, thường chêt sớm.)
́ ́ ̣ ́
Thay
thế
Gen ban đầu chưa bị đột
biến A T G A A G T T T ATGAAATTT ADN
TAX TTTAAA
TAXTTXAAA

AUGAAAUUU mARN
AUGAAGUUU
- Met – Lys – Phe … pôlipeptit
- Met – Lys – Phe …


Vô hại
Dạng ĐB
trên có hại
hay có lợi
cho thể ĐB?
- Đột biến gen có thể có hại, có lợi hoặc vô hại cho thể đột biến.

- Tạo nguồn biến dị di truyền  cung cấp nguyên liệu cho
chọn giống và tiến hóa.

Đột biến gen
Đột biến gen có
gây hậu quả gì
vai trò gì đối với
cho thể đột
tiến hóa và đối
biến?
với thực tiễn?
Người nhiều ngón
Bệnh già trước
tuổi
Ng ùa c o n b¹c h t¹ng
Vịt con 4 chân
Hươu 6 chân
Bọ que
Bọ lá
Cụm hoa nhiều
Chọn câu trả lời đúng:
Câu 1. Đột biến điểm là những biến đổi
A. kiểu gen của cơ thể do lai giống.
B. trong vật chất di truyền ở cấp độ tế bào.
C. trong cấu trúc của gen, liên quan đến một số cặp nuclêôtit.
D. trong cấu trúc của gen, liên quan đến một cặp nuclêôtit.
Câu 2. Một gen sau đột biến có chiều dài không đổi nhưng tăng
thêm một liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến thuộc dạng
A. mất một cặp nuclêôtit.
B. thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X.
C. thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T.
D. thêm một cặp nuclêôtit.
Câu 3. Một gen cấu trúc bị đột biến mất đi một bộ ba
nuclêôtit mã hóa cho một axit amin ở giữa gen. Chuỗi
pôlipeptit do gen bị đột biến này mã hóa có thể
A. thêm vào một axit amin.
B. mất một axit amin.
C. thay thế một axit amin này bằng một axit amin khác.
D. có số lượng axit amin không thay đổi.
Câu 4. Cho một đoạn gen có trình tự như sau:
-TAA XGT AXA GAX XAX TTG …
-ATT GXA TGT XTG GTG AAX…
Nếu có đột biến thay cặp A-T ở vị trí thứ 7 bằng cặp G-X thì
dẫn đến hậu quả
A. thay đổi axit amin thứ 2 trong chuỗi pôlipeptit do gen tổng
hợp.
B. thay đổi axit amin thứ 3 trong chuỗi pôlipeptit do gen tổng
hợp.
C. mất một axit amin trong chuỗi pôlipeptit do gen tổng hợp.
D. phân tử prôtêin tương ứng không được tổng hợp.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản