Giáo án điện tử sinh học: Sinh học 12- Đột biến Gen(Bài giảng lớp 12)

Chia sẻ: Thao Thao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
100
lượt xem
19
download

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học 12- Đột biến Gen(Bài giảng lớp 12)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 4. Cho một đoạn gen có trình tự như sau: -TAA XGT AXA GAX XAX TTG … -ATT GXA TGT XTG GTG AAX… Nếu có đột biến thay cặp A-T ở vị trí thứ 7 bằng cặp G-X thì dẫn đến hậu quả A. thay đổi axit amin thứ 2 trong chuỗi pôlipeptit do gen tổng hợp. B. thay đổi axit amin thứ 3 trong chuỗi pôlipeptit do gen tổng hợp. C. mất một axit amin trong chuỗi pôlipeptit do gen tổng hợp. D. phân tử prôtêin tương ứng không được tổng hợp. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử sinh học: Sinh học 12- Đột biến Gen(Bài giảng lớp 12)

 1. Độtể đột gen n là gì? Th biến biế là gì?
 2. Cặp Nu nào bị biến đổi? Các axit amin trong chuỗi pôlipeptit bị thay đ ổi như thế nào? ể tên những dạng đột biến điểm? K Thay Gen ban đầu chưa bị đột thế biến A T G A A G T T T ADN ATGAAATTT ADN II I TAXTTXAAA TAX TTTAAA mARN AUGAAGUUU AUGAAAUUU mARN - Met – Lys – Phe … pôlipeptit - Met – Lys – Phe … pôlipeptit A T Mất đi Thêm vào A T A T GAA A G T T T ATGA G TTT III IV TAX T XAAA TAX TTTXAAA AUGAGUUU AUGUAAGUUU - Met – Kết thúc - Met – Ser
 3. Thay Gen ban đầu chưa bị đột thế biến A T G A A G T T T ATGAAATTT II I TAXTTXAAA ĐB đồng TAX TTTAAA nghĩa AUGAAGUUU AUGAAAUUU - Met – Lys – Phe … - Met – Lys – Phe … A T Mất đi Thêm vào A T IV A T GA A A G T T T ATGA G TTT ĐB vô ĐB dịch III TAX T XAAA T A X T T T X A A A nghĩa khung AUGAGUUU AUGUAAGUUU - Met – Kết thúc - Met – Ser
 4. Đột biến gen phát sinh do nguyên nhân nào?
 5. Ví dụ: A dạng hiếm (A*) kết cặp sai với X trong quá trình nhân đôi, tạo đột biến A - T  G - X A* và A khác nhau ở điểm nào? Ađênin bình thường (A) Ađênin dạng Xytozin (X) hiếm (A*) Bazơnitơ dạng hiếm (hỗ biến) có vị trí liên kết hiđrô thay đổi  kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN. Ađênin dạng hiếm (A*)
 6. - Sự kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN. - Tác động của các tác nhân gây đột biến VD: Hóa chất 5 - brôm uraxin (5-BU) gây đột biến thay thế A - T bằng G - X
 7.  Sự thay đổi một Nu Cặp Nu ban đâu ̀ A T xảy ra trên một mạch ADN dưới dạng tiền đột biến được nhân lên  5- BU gắn vào đột biến Tiền đột n A 5 - BU ê ân l Nh Nhân lênến cặp đôi sai với G bi và A T G 5 - BU A T A T G X A 5 - BU Đột biến A-T  G- X
 8. A Mất đi T Gen ban đầu chưa bị đột biến A T G A A G T T T ATGA G TTT III TAX T XAAA TAXTTXAAA AUGAGUUU AUGAAGUUU - Met – Ser - Met – Lys – Phe … T Thêm vào A Các dạng A T GA A A G T T T Có hại ĐB trên có TAX TTTXAAA hại hay có lợi cho thể AUGUAAGUUU ĐB? - Met – Kết thúc
 9. Gen đột ….GAG…. ….GGG…. Gen HbA biến HbS ….XTX…. ….XXX…. mARN …GAG… mARN …GGG… ….Gly…. Protein ….Glu…. Protein Bệnh thiếu máu do hồng cầu hình liềm (Gây thiêu mau năng, thường chêt sớm.) ́ ́ ̣ ́
 10. Thay thế Gen ban đầu chưa bị đột biến A T G A A G T T T ATGAAATTT ADN TAX TTTAAA TAXTTXAAA AUGAAAUUU mARN AUGAAGUUU - Met – Lys – Phe … pôlipeptit - Met – Lys – Phe … Vô hại Dạng ĐB trên có hại hay có lợi cho thể ĐB?
 11. - Đột biến gen có thể có hại, có lợi hoặc vô hại cho thể đột biến. - Tạo nguồn biến dị di truyền  cung cấp nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa. Đột biến gen Đột biến gen có gây hậu quả gì vai trò gì đối với cho thể đột tiến hóa và đối biến? với thực tiễn?
 12. Người nhiều ngón Bệnh già trước tuổi Ng ùa c o n b¹c h t¹ng Vịt con 4 chân Hươu 6 chân
 13. Bọ que Bọ lá Cụm hoa nhiều
 14. Chọn câu trả lời đúng: Câu 1. Đột biến điểm là những biến đổi A. kiểu gen của cơ thể do lai giống. B. trong vật chất di truyền ở cấp độ tế bào. C. trong cấu trúc của gen, liên quan đến một số cặp nuclêôtit. D. trong cấu trúc của gen, liên quan đến một cặp nuclêôtit.
 15. Câu 2. Một gen sau đột biến có chiều dài không đổi nhưng tăng thêm một liên kết hiđrô. Gen này bị đột biến thuộc dạng A. mất một cặp nuclêôtit. B. thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. C. thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T. D. thêm một cặp nuclêôtit. Câu 3. Một gen cấu trúc bị đột biến mất đi một bộ ba nuclêôtit mã hóa cho một axit amin ở giữa gen. Chuỗi pôlipeptit do gen bị đột biến này mã hóa có thể A. thêm vào một axit amin. B. mất một axit amin. C. thay thế một axit amin này bằng một axit amin khác. D. có số lượng axit amin không thay đổi.
 16. Câu 4. Cho một đoạn gen có trình tự như sau: -TAA XGT AXA GAX XAX TTG … -ATT GXA TGT XTG GTG AAX… Nếu có đột biến thay cặp A-T ở vị trí thứ 7 bằng cặp G-X thì dẫn đến hậu quả A. thay đổi axit amin thứ 2 trong chuỗi pôlipeptit do gen tổng hợp. B. thay đổi axit amin thứ 3 trong chuỗi pôlipeptit do gen tổng hợp. C. mất một axit amin trong chuỗi pôlipeptit do gen tổng hợp. D. phân tử prôtêin tương ứng không được tổng hợp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản