Giáo án điện tử Tập đọc lớp 2: Thời khóa biểu

Chia sẻ: Upload Up | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
85
lượt xem
13
download

Giáo án điện tử Tập đọc lớp 2: Thời khóa biểu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học với hình ảnh nhiều màu sắc sinh động làm cho trẻ cảm thấy thích thú và giúp cho bài giảng của các thầy cô thành công hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử Tập đọc lớp 2: Thời khóa biểu

 1. Tr­ê ng tiÓu häc minh khai 2­ TP Thanh hãa CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ G׬ Líp 2a Giáo viên : Lª ThÞ Thó y
 2. Thứ t­ ngày 6 tháng 10 năm 2011 Tập đọc Thời khoá biểu
 3. Thứ t­ ngày 6 tháng 10 năm 2011 Tập đọc Kiểm tra Đọc mục lục Tuyển tập truyện thiếu nhi Mục lục Số thứ Tác giả Tác phẩm Trang tự Mùa quả cọ 1 Quang Dũng 7 Phạm Đức 2 28 Hương đồng cỏ nội Trần Thiên Hương 3 37 Bây giờ bạn ở đâu Huy Phương 4 52 Người học trò cũ 5 Băng sơn 75 Bốn mùa
 4. Thứ t­ ngày 6 tháng 10 năm 2011 Tập đọc Thêi kho¸ BiÓu B uæ TiÕ Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s ¸u t i TiÕng TiÕng TiÕng TiÕng TiÕng 1 ViÖt ViÖt ViÖt ViÖt ViÖt 2 To¸n To¸n To¸n To¸n To¸n Ho¹t ®éng vui ch¬ (25 phót) i S ¸ng TiÕng TiÕng TiÕng NghÖ 3 ThÓ dôc ViÖt ViÖt ViÖt thuËt Tù nhiªn vµ TiÕng NghÖ NghÖ 4 §¹o ®øc ViÖt thuËt thuËt X· héi NghÖ NghÖ 1 To¸n Ngo¹i ng÷ To¸n thuËt thuËt TiÕng NghÖ TiÕng ChiÒ 2 ThÓ dôc TiÕng ViÖt u
 5. 1. Đọc thời khoá biểu theo từng ngày (thứ – buổi – tiết) M: Thứ hai: Buổi sáng: Tiết 1 - Tiếng Việt, tiết 2 – Toán Buổi chiều: Tiết 1 - Nghệ thuật,...
 6. 2. §äc thêi kho¸ biÓu theo buæi (buæi – thø – tiÕt) M : Buæi s¸ng: Thø hai, tiÕt 1– TiÕng ViÖt, tiÕt 2 - To¸n, … Thø ba, tiÕt 1 – TiÕng ViÖt, tiÕt 2 – To¸n,… Buæi chiÒu: Thø hai, tiÕt 1- NghÖ thuËt, tiÕt 2 – TiÕng ViÖt,….
 7. 3. §äc vµ ghi l¹i sè tiÕt häc chÝnh ( « mÇu hång), sè tiÕt häc bæ sung (« mµu xanh); sè tiÕt häc tù chän (« mÇu vµng) M : TiÕt häc chÝnh: TiÕng ViÖt…tiÕt, To¸n… tiÕt,… TiÕt häc bæ sung: NghÖ thuËt… tiÕt, To¸n…tiÕt,… TiÕt häc tù chän: Tin häc…tiÕt, Ngo¹i ng÷… tiÕt,...
 8. TiÕng ViÖt: 1 0 tiÕt, To¸n: 5 tiÕt, § ¹o ®øc: 1 tiÕt, ThÓ dô c: 2 tiÕt, Sè tiÕt häc chÝnh Ho¹t ®éng tËp thÓ: 1 tiÕt, Tù (23 tiÕt) n hiªn vµ X· héi: 1 tiÕt, NghÖ thuËt: 3 tiÕt TiÕng ViÖt: 2 tiÕt, To¸n: 2 tiÕt, NghÖ thuËt: 3 tiÕt, ThÓ dôc: 1 Sè tiÕt häc bæ sung tiÕt, Ho¹t ®éng tËp thÓ: 1 tiÕt (9 tiÕt) Tin häc: 1 tiÕt, Ngo¹i ng÷ 2 tiÕt : Sè tiÕt häc tù chän (3 tiÕt)
 9. 4 . Em c Çn thê i kho¸ biÓu ®Ó lµm g ×? Em cÇn thêi kho¸ biÓu ® biÕt Ó lÞch häc, chuÈn bÞ bµi ë nhµ, mang s¸ch vë vµ ® dïng häc tËp å cho ®óng.
 10. Thê i kho ¸ biÓu líp 2a Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Buổi Tiết 1 Chào cờ Toán Toán Toán Toán 2 Tập đọc Thể dục Mĩ thuật Tập làm văn Toán HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI (20 PHÚT) Sáng Luyện từ và 3 Tập đọc Thủ công Âm nhạc Chính tả câu 4 Tập đọc Thể dục Chính tả Tập viết TN&XH Tiếng 1 Kể chuyện Đạo đức(T) Toán(T) Việt(T) Tiếng 2 TN&XH(T) Âm nhạc(T) Thể dục(T) Việt(T) Chiều HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI (20 PHÚT) Mĩ 3 Đ ạ o đứ c Thủ công(T) Toán(T) thuật(T)
 11. Thứ t­ ngày 6 tháng 10 năm 2011 Tập đọc Thời khoá biểu • Bai hoc hôm nay đên đây là hêt. Cac con về nhà ̀ ̣ ́ ́ ́ xem lai bai và chuân bị bai “Người mẹ hiền” ̣ ̀ ̉ ̀ Chóc c¸c c on ngoan, häc giái.
Đồng bộ tài khoản