Giáo án điện tử Tập đọc lớp 2: Thời khóa biểu

Chia sẻ: thanhthao16693

Tài liệu tham khảo giáo án điện tử tiểu học với hình ảnh nhiều màu sắc sinh động làm cho trẻ cảm thấy thích thú và giúp cho bài giảng của các thầy cô thành công hơn.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử Tập đọc lớp 2: Thời khóa biểu

Tr­ê ng tiÓu häc minh khai 2­ TP Thanh hãa
CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ G׬
Líp 2a


Giáo viên : Lª ThÞ Thó y
Thứ t­ ngày 6 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Thời khoá biểu
Thứ t­ ngày 6 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Kiểm tra
Đọc mục lục Tuyển tập truyện thiếu nhi
Mục lục

Số thứ Tác giả Tác phẩm Trang
tự
Mùa quả cọ
1 Quang Dũng 7
Phạm Đức
2 28
Hương đồng cỏ nội
Trần Thiên Hương
3 37
Bây giờ bạn ở đâu
Huy Phương
4 52
Người học trò cũ
5 Băng sơn 75
Bốn mùa
Thứ t­ ngày 6 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Thêi kho¸ BiÓu
B uæ TiÕ
Thø hai Thø ba Thø t­ Thø n¨m Thø s ¸u
t
i
TiÕng TiÕng TiÕng TiÕng TiÕng
1
ViÖt ViÖt ViÖt ViÖt ViÖt
2 To¸n To¸n To¸n To¸n To¸n
Ho¹t ®éng vui ch¬ (25 phót)
i
S ¸ng
TiÕng TiÕng TiÕng NghÖ
3 ThÓ dôc
ViÖt ViÖt ViÖt thuËt
Tù nhiªn vµ
TiÕng NghÖ NghÖ
4 §¹o ®øc
ViÖt thuËt thuËt
X· héi
NghÖ NghÖ
1 To¸n Ngo¹i ng÷ To¸n
thuËt thuËt
TiÕng NghÖ TiÕng
ChiÒ
2 ThÓ dôc TiÕng ViÖt
u
1. Đọc thời khoá biểu theo từng
ngày
(thứ – buổi – tiết)
M: Thứ hai:

Buổi sáng: Tiết 1 - Tiếng Việt, tiết 2 – Toán

Buổi chiều: Tiết 1 - Nghệ thuật,...
2. §äc thêi kho¸ biÓu theo buæi
(buæi – thø – tiÕt)
M : Buæi s¸ng:

Thø hai, tiÕt 1– TiÕng ViÖt, tiÕt 2 - To¸n,


Thø ba, tiÕt 1 – TiÕng ViÖt, tiÕt 2 – To¸n,…

Buæi chiÒu:

Thø hai, tiÕt 1- NghÖ thuËt, tiÕt 2 – TiÕng
ViÖt,….
3. §äc vµ ghi l¹i sè tiÕt häc chÝnh ( «
mÇu hång), sè tiÕt häc bæ sung («
mµu xanh); sè tiÕt häc tù chän («
mÇu vµng)

M : TiÕt häc chÝnh: TiÕng ViÖt…tiÕt, To¸n…
tiÕt,… TiÕt häc bæ sung: NghÖ thuËt…
tiÕt, To¸n…tiÕt,…
TiÕt häc tù chän: Tin häc…tiÕt, Ngo¹i ng÷…
tiÕt,...
TiÕng ViÖt: 1 0 tiÕt, To¸n: 5 tiÕt,
§ ¹o ®øc: 1 tiÕt, ThÓ dô c: 2 tiÕt,
Sè tiÕt häc chÝnh
Ho¹t ®éng tËp thÓ: 1 tiÕt, Tù
(23 tiÕt) n hiªn vµ X· héi: 1 tiÕt, NghÖ
thuËt: 3 tiÕt

TiÕng ViÖt: 2 tiÕt, To¸n: 2 tiÕt,
NghÖ thuËt: 3 tiÕt, ThÓ dôc: 1
Sè tiÕt häc bæ sung tiÕt, Ho¹t ®éng tËp thÓ: 1 tiÕt
(9 tiÕt)


Tin häc: 1 tiÕt, Ngo¹i ng÷ 2 tiÕt
:
Sè tiÕt häc tù chän
(3 tiÕt)
4 . Em c Çn thê i kho¸ biÓu ®Ó lµm
g ×?

Em cÇn thêi kho¸ biÓu ® biÕt
Ó
lÞch häc, chuÈn bÞ bµi ë nhµ,
mang s¸ch vë vµ ® dïng häc tËp
å
cho ®óng.
Thê i kho ¸ biÓu líp 2a
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Buổi Tiết

1 Chào cờ Toán Toán Toán Toán
2 Tập đọc Thể dục Mĩ thuật Tập làm văn
Toán

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI (20 PHÚT)
Sáng
Luyện từ và
3 Tập đọc Thủ công Âm nhạc Chính tả
câu
4 Tập đọc Thể dục Chính tả Tập viết TN&XH
Tiếng
1 Kể chuyện Đạo đức(T)
Toán(T) Việt(T)
Tiếng
2 TN&XH(T) Âm nhạc(T) Thể dục(T)
Việt(T)
Chiều
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI (20 PHÚT)

3 Đ ạ o đứ c Thủ công(T)
Toán(T)
thuật(T)
Thứ t­ ngày 6 tháng 10 năm 2011
Tập đọc
Thời khoá biểu

• Bai hoc hôm nay đên đây là hêt. Cac con về nhà
̀ ̣ ́ ́ ́
xem lai bai và chuân bị bai “Người mẹ hiền”
̣ ̀ ̉ ̀
Chóc c¸c c on ngoan, häc giái.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản