Giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức: Đạo đức lớp 5

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
155
lượt xem
16
download

Giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức: Đạo đức lớp 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức: đạo đức lớp 5', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức: Đạo đức lớp 5

 1. THÖÏC HAØNH GIÖÕA HK II CAO VAÊN BAO
 2.  Caâu Leân ba ñaùnh ñuoåi anh taøi 1. ñoá : saét ra oai traän tieàn Roi ngaø ngöïa Moät phen khoùi löûa deïp yeân Soùc Sôn nheï goùt thaàn tieân leân trôøi. (Thaùnh Gioùng) Nhong nhong ngöïa oâng ñaõ veà 2. Caét coû boà ñeà cho ngöïa oâng aên. (Leâ Lôïi) Vöôøn ai troàng truùc, troàng tre 3. Ôû giöõa troàng cheø, hai beân ñaøo ao Aáy nhaø moät ñaáng anh haøo Hoï Phan, laøng Thaùi, ñoàng baøo kính yeâu. (Phan Ñình Phuøng)
 3. PHAÂN MOÂN ÑAÏO ÑÖÙC THÖÏC HAØNH GIÖÕA KÌ II Ñaïo ñöùc Thöïc haønh giöõa kì II
 4.  Các hoạt động  Hoạt động 1: G iô ù i t h ie ä u v e à q u e â höông e m  Hoạt động 2: X ử l í t ìn h h u ốn g  Hoạt động 3: G ia û i o â c h ö õ - Mo ä t s o á s ö ï k ie ä n t ie â u b ie å u .
 5. THẢO LUẬN NHÓM 4
 6. Giơ bảng Đ những việc làm đúng, S những việc làm sai 1. Tham gia xây dựng quê hương là biểu hiện của tình yêu quê hương. Đ 2. Chỉ cần đóng góp nhiều tiền của là đã rất yêu quê hương. S Đ 3. Giới thiệu quê hương mình với những bạn bè khác. 4.Cần phải giữ gìn và phát huy những truyền thống, đặc trưng của quê hương. Đ 5. Phấn đấu học tập tốt sau đó trở về làm việc giúp quê hương phát triển cũng là yêu quê hương Đ S 6. Chỉ cần tham gia xây dựng ở nơi mình đang sống.    
 7. Em sẽ làm gì trong các tình huống sau ? 1. Ủy ban nhân dân xã ( phường ) tổ chức lấy chữ kí ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam. 2. Đài phát thanh của Ủy ban nhân dân phường thông báo lịch học sinh tham gia sinh hoạt hè tại Nhà văn hóa của phường. 3. Phát động phong trào quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo,…ủng hộ trẻ em vùng bị lũ lụt.
 8. 1 V I N H H A L O N G 2 H O A B I N H 3 H U E 4 MY T H U A N 5 H A I V A N 6 B E N N H A R O N G 7 H O H O A N K I EM
 9. Thời gian Hình ảnh – Sự kiện Ngày 2-9-1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập
 10. Thời gian Hình ảnh – Sự kiện Ngày 7-5-1954 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
 11. Thời gian Hình ảnh – Sự kiện Ngày 30-4-1975 Là ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Quân giải phóng chiếm đóng Dinh Độc lập, Mĩ –Ngụy tuyên bố đầu hàng.
 12. Thời gian Hình ảnh – Sự kiện Sông Bạch Đằng Chiến thắng của Ngô Quyền chống quân Nam Hán. Chiến thắng của nhà Trần chống giặc Mông- Nguyên.
 13. Thời gian Hình ảnh – Sự kiện Bến cảng Nhà Rồng Là nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5-6-1911
 14. Thời gian Hình ảnh – Sự kiện Cây đa Tân Trào Nơi xuất phát của một đơn vị giải phóng tiến về giải phóng Thái Nguyên ngày 16-8-1945
 15. Kính chúc quý thầy cô và các em học sinh nhiều sức khỏe.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản