Giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức: Đạo đức lớp 5

Chia sẻ: tengteng7

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức: đạo đức lớp 5', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức: Đạo đức lớp 5

THÖÏC HAØNH GIÖÕA HK II


CAO VAÊN BAO
 Caâu
Leân ba ñaùnh ñuoåi anh taøi
1.
ñoá : saét ra oai traän tieàn
Roi ngaø ngöïa
Moät phen khoùi löûa deïp yeân
Soùc Sôn nheï goùt thaàn tieân leân trôøi.
(Thaùnh Gioùng)

Nhong nhong ngöïa oâng ñaõ veà
2.

Caét coû boà ñeà cho ngöïa oâng aên.
(Leâ Lôïi)
Vöôøn ai troàng truùc, troàng tre
3.

Ôû giöõa troàng cheø, hai beân ñaøo ao
Aáy nhaø moät ñaáng anh haøo
Hoï Phan, laøng Thaùi, ñoàng baøo kính yeâu.
(Phan Ñình Phuøng)
PHAÂN MOÂN ÑAÏO ÑÖÙC
THÖÏC HAØNH GIÖÕA KÌ II

Ñaïo ñöùc
Thöïc haønh giöõa kì II
 Các hoạt động

 Hoạt động 1: G iô ù i t h ie ä u v e à q u e â
höông e m
 Hoạt động 2: X ử l í t ìn h h u ốn g
 Hoạt động 3: G ia û i o â c h ö õ - Mo ä t s o á
s ö ï k ie ä n t ie â u b ie å u .
THẢO LUẬN NHÓM 4
Giơ bảng Đ những việc làm đúng, S những việc làm sai

1. Tham gia xây dựng quê hương là biểu hiện của tình yêu
quê hương. Đ
2. Chỉ cần đóng góp nhiều tiền của là đã rất yêu quê
hương. S
Đ
3. Giới thiệu quê hương mình với những bạn bè khác.
4.Cần phải giữ gìn và phát huy những truyền thống, đặc
trưng của quê hương. Đ
5. Phấn đấu học tập tốt sau đó trở về làm việc giúp quê
hương phát triển cũng là yêu quê hương Đ
S
6. Chỉ cần tham gia xây dựng ở nơi mình đang sống.
   
Em sẽ làm gì trong các tình huống sau ?

1. Ủy ban nhân dân xã ( phường ) tổ chức lấy
chữ kí ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam.

2. Đài phát thanh của Ủy ban nhân dân
phường thông báo lịch học sinh tham gia sinh
hoạt hè tại Nhà văn hóa của phường.
3. Phát động phong trào quyên góp sách vở, đồ
dùng học tập, quần áo,…ủng hộ trẻ em vùng
bị lũ lụt.
1 V I N H H A L O N G
2 H O A B I N H
3 H U E
4 MY T H U A N
5 H A I V A N
6 B E N N H A R O N G
7 H O H O A N K I EM
Thời gian Hình ảnh – Sự kiệnNgày 2-9-1945

Bác Hồ đọc
bản Tuyên
ngôn độc lập
Thời gian Hình ảnh – Sự kiệnNgày 7-5-1954

Chiến thắng
lịch sử Điện
Biên Phủ
Thời gian Hình ảnh – Sự kiện


Ngày 30-4-1975

Là ngày giải
phóng miền
Nam thống
nhất đất nước.
Quân giải phóng
chiếm đóng
Dinh Độc lập,
Mĩ –Ngụy tuyên
bố đầu hàng.
Thời gian Hình ảnh – Sự kiện

Sông Bạch
Đằng
Chiến thắng
của Ngô
Quyền chống
quân Nam
Hán. Chiến
thắng của
nhà Trần
chống giặc
Mông-
Nguyên.
Thời gian Hình ảnh – Sự kiện

Bến cảng
Nhà Rồng

Là nơi Bác Hồ
ra đi tìm
đường cứu
nước vào ngày
5-6-1911
Thời gian Hình ảnh – Sự kiện

Cây đa
Tân Trào

Nơi xuất phát
của một đơn
vị giải phóng
tiến về giải
phóng Thái
Nguyên ngày
16-8-1945
Kính chúc quý
thầy cô và các em
học sinh nhiều
sức khỏe.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản