Giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức lớp 3 (tiết 2)

Chia sẻ: tengteng7

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức lớp 3 (tiết 2)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học môn đạo đức lớp 3 (tiết 2)

PHÒNG GIAÓ DỤC LÂM HÀ 
TRƯỜNG TH GIA LÂM 
      BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
TOÁN 3
TOÁN
NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 
MỘT CHỮ SỐ  ( không nhớ )


                                 Người thiết kế:
HOÀNG THUỲ DƯƠNG 
              


GIA LÂM, tháng 3 năm 2009
1
TOÁN LỚP 3


NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
(không nhớ)


(TRÊN CƠ SỞ PHẦN MỀM MICROSOFT
POWERPOINT & VISUAL BASIC)2
LỚP 3
Nhân số có hai chữ số với số có
một chữ số ( không nhớ)

3 nhân 2 bằng 6,
12 X 3 = ? 12 viết 6
12+ 12+ 12 = 3 nhân 1 bằng
X3
3, viết 3
12 X 3 =XOAÙ 3
Tính :
1

11
22
24 X5
X4
X2
33
20
X3
X4
XOÙA
4
Tính: ( moãi baøi 2 ñ )
1

11
22
24
X5
X4
X2

88 55
48


20 33
X4 X3

99
80

5
Đặt tính rồi tính:
2

a b

32 x 3 42 x 213 x 3
11 x 66
Đặt tính rồi tính:
2

32 42
a b

32 x 3 = ? 42 x 2 = ?
X3 X2

96 84

11 13
13 x 3 = ?
11 x 6 = ? X3
X6

66 39

7
3
Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4
hộp như thế có bao nhiêu bút chì
màu?
Tóm tắt 

Một hộp: 12 bút chì màu
:...bút chì màu? 
4 hộp
Giải  
4 hộp có số bút chì là:
12 x 4 = 48 ( bút chì)
Đáp số: 48 bút chì 8
Củng cố

1. Khi đặt tính: ­ Sao cho thẳng cột.     
 
                          ­ Viết dấu nhân.
                          ­ Kẻ vạch ngang.  
2. Khi  tính:  nhân từ phải sang trái


9
LÔØI CAÛM
LÔØI
ÔN
ÔN
Caûm ôn quyù thaày
coâ giaùo ñaõ quan taâm
theo doõi. Kính mong goùp
yù ñeå thieát keá hoaøn
chænh hôn.
Hoàng Thuỳ Dương
10
10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản