Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Xô Viết Nghệ Tĩnh

Chia sẻ: tengteng6

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: xô viết nghệ tĩnh', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Xô Viết Nghệ Tĩnh

CHU THỊ SOA
Trường Tiểu học Thị Trấn Yên Thành, Nghệ An
Caâu 1 Ñu ù n g h a y s a i ?
ä i n g h ò t h a ø n h la ä p Ñ a û n g Co ä n g s a û n :
Ñ
Thôøi gian : 03 – 02 - 1930Hoàng Coâng
S
Ñòa ñieåm : Vieät NamÑ
Ngöôøi chuû trì : Nguyeãn Aí Quoác

Caâu 2
Töø naêm 1930, laõnh ñaïo caùch maïng nöôùc ta laø :

Sai
Nguyeãn Aí Quoác Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam
SGK trang 17
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
1. Tinh thaàn caùch maïng cuûa nhaân daân
Ngheä Tónh trong nhöõng naêm 1930 –
1931.
Từ khi có Đảng ra đời, phong trào cách
Từ khi có Đảng ra đời, phong trào cách
mạng nổ ra như thế nào? Đó là phong trào
mạng nổ ra trong cả nước. Đó là
nào? Ở đâu phát triển mạnh nhất?
phong trào nào cách mạng trong những
năm 1930 – 1931.Nghệ Tĩnh là nơi phong
trào phát triển mạnh nhất.
Hãy chỉ vị trí Nghệ - Tĩnh?
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
1.Tinh thaàn caùch maïng cuûa nhaân daân
Ngheä-Tónh trong nhöõng naêm1930–1931.

1.Bức tranh mô tả cảnh gì?

2. Em hãy thuật lại cuộc biểu tình ngày 12-
9-1930 ở Nghệ - Tĩnh ?
-Đọc thầm từ “Ngày 12-9-1930” cho
đến “chính quyền của mình”
- Quan sát hình 1 ở SGK, Thảo luận
nhóm đôi
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh
trong những năm 1930-1931
1 Tinh thÇn c ¸c h m¹ng c ña nh©n d©n Ng hÖ
TÜnh tro ng nh÷ng n¨m 1930 - 1931
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh
trong những năm 1930-1931
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh
trong những năm 1930-1931
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh
trong những năm 1930-1931
Tinh thần cách mạng của nhân dân Nghệ - Tĩnh
trong những năm 1930-1931
LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
Tinh thần cách mạng của nhân
dân Nghệ - Tĩnh trong những
năm 1930-1931

3. Đảộc biểvừa ra đờcho thưy tinh thần
Cu ng ta u tình này i đã đ ấ a phong trào
đấu tranh ạng nhân dân Nghệ An ố Hàa
cách m của bùng lên ở một s – đị
Tĩnh ương. ế nào? đó, phong trào Xô viết
ph như th Trong
Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao. Phong trào
này làm nên những đổi mới ở làng
quê Nghệ - Tĩnh những năm 1930-
1931.
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
Nh÷ng c huyÓn biÕn míi ë n¬i nh©n
d ©n giµnh ®-îc chÝnh quyÒn

1. S o víi bø c ¶nh “N«ng d©n ViÖt Nam
tro ng thê i k× Ph¸p thué c ” e m thÊy c ã g ×
kh¸c ? nh÷ng ®iÓm míi ë nh÷ng n¬i
2. Nªu
n h©n d©n Ng hÖ – TÜnh dµnh ®-îc
c hÝnh quyÒn c ¸c h m¹ng nh÷ng n¨m
1 930 - 1931 s èng d-íi c hÝnh quyÒn
3. Khi ®-îc
X« viÕt, ng-ê i d©n cã c ¶m nghÜ
g ×?
Quan sát tranh, th¶o luËn nhãm 4
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
Nh÷ng chuyÓn biÕn míi ë n¬i nh©n
d ©n giµnh ®-îc chÝnh quyÒn

1. Khi sống dưới ách
1. Khi sống dưới ách
đô hộ của thực dân
đô hộ của thực dân
Pháp, người nông
Pháp, người nông
dân không ng ruộng
dân có ruộ có đất
đất. Họ Họải càycày
không? ph phải
thuê cho địai? ủ,
ruộng cho a ch
thực đân hay bỏ
làng đi làm việc khác


N«ng d©n ViÖt Nam tro ng thê i Ph¸p
thué c
Nh÷ng chuyÓn biÕn míi ë n¬i nh©n
d ©n giµnh ®-îc chÝnh quyÒn
Ng -ê i d©n Hµ TÜnh ®-îc c µy trªn thö a rué ng do
c hÝnh quyÒn X« viÕt c hia tro ng nh÷ng n¨m
Nh÷ng chuyÓn biÕn míi ë n¬i nh©n
d ©n giµnh ®-îc chÝnh quyÒn
N«ng d©n ViÖt Nam tro ng Ng -ê i d©n ®-îc c µy trªn thö a rué ng
d o c hÝnh quyÒn X« viÕt c hia tro ng
thê i Ph¸p thué c
n h÷ng n¨m 1930-1931
Nh÷ng chuyÓn biÕn míi ë n¬i nh©n
d ©n giµnh ®-îc chÝnh quyÒn
Nh÷ng ®iÓm míi ë nh÷ng n¬i nh©n d©n NghÖ –
TÜnh dµnh ®-îc c hÝnh quyÒn c ¸ch m¹ng:
- Kh«ng hÒ x¶y ra trém c ¾p.
- B·i bá nh÷ng tËp tôc mª tÝn dÞ ®oan.
- TÞc h thu ruéng ®Êt c ña §Þa chñ, xo¸ bá c¸c thø
thuÕ v« lÝ.
- Nh©n d©n ®-îc nghe gi¶i thÝch c hÝnh s ¸ch vµ bµn
b ¹c c«ng viÖc c hung…
Khihi ®-îc èsng d-íi c hÝnh quyÒn X« viÕt,
K ®-îc s è ng d-íi c hÝnh quyÒn X«
nv iÕt,d©n aid©n c ã c ¶mphÊn khë i, tho ¸t
g -ê i ng -ê i c ò ng thÊy ng hÜ g ×?
khái ¸c h n« lÖ vµ trë thµnh ng -ê i c hñ th«n
ý n ghÜa cña phong trµo X« ViÕt NghÖ TÜnh

Pho ng trµo X« viÕt Ng hÖ – – TÜnh nãi tinh
Pho ng trµo X« viÕt Ng hÖ TÜnh nãi lªn
thÇn ®iÒu g ×®Êutinh kh¶ n¨ng lµm c ¸c h
lªn c hiÕn vÒ vµ thÇn c hiÕn ®Êu
mv µ kh¶ n¨ng lµmd©n tm¹ng c ña nh©n
¹ng cña nh©n c ¸c h a là: - Tinh thÇn
d ©n ta?
d òng c¶m, kh¶ n¨ng lµm c¸ch m¹ng c ña
n h ân d ©n lao ®é ng.
-KhÝch lÖ, cæ vò tinh thÇn yªu n-íc c ña
n h©n d©n ta.
Linh hồn của phong trào Xô Viết
Nghệ Tĩnh – Nguyễn Phong Sắc
Đền thờ đồng chí Nguyễn Phong Sắc và
19 liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh
§ o ¹n phim t- liÖu vÒ ý ng hÜa lÞc h s ö pho ng trµo
X« viÕt
XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH

Ghi nhí
Trong nh÷ng n¨m 1930 – 1931, nh©n
d ©n NghÖ – TÜnh ®· ®Êu tranh
q uyÕt liÖt, giµnh ®-îc lµm c hñ, x©y
d ùng cuéc s è ng míi v¨n minh, tiÕn
b é ë nhiÒu vïng n«ng th«n ré ng lín.
Ngµy 12 – 9 lµ ngµy kØ niÖm X« viÕt
NghÖ – TÜnh.
T-îng ®µi X« viÕt NghÖ -
TÜnh
BẢO TÀNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH
1 Ng µy kØ niÖm X« ViÕt NghÖ TÜnh lµ ngµy 12 – §
2. 9 .
Phong trµo X« ViÕt NghÖ TÜnh diÔn ra vµo
§
n h÷ng n¨m 1930 – 1931.
3. Ngµy 12-9-1930: Hµng v¹n c«ng nh©n c¸c
S
h uyÖn H-ng Nguyªn, Nam §µn (NghÖ An) víi
c ê ®á bóa liÒm dÉn ®Çu kÐo vÒ thÞ x· Vinh.
4. NghÖ An vµ Qu¶ng B×nh lµ nh÷ng n¬i phong
S
trµo X« ViÕt NghÖ TÜnh ph¸t triÓn m¹nh nhÊt.
5.Thùc d©n Ph¸p cho m¸y bay nÐm bom vµo
§
®oµn ng-ê i biÓu t×nh lµm h¬n 200 ng-ê i c hÕt,
h µng tr¨m ng-êi bÞ th-¬ng.
6 . Suèt thêi k× cã chÝnh quyÒn nh©n d©n, th-êng
§
x uyªn x¶y ra trém c ¾p.
7. ChÝnh quyÒn c¸ch m¹ng ®· tÞch thu rué ng ®Êt
S
c ña thùc d©n Ph¸p c hia c ho n«ng d©n, gi÷
n guyªn c ¸c thø thuÕ v« lÝ..
S
8. §Õn c uèi n¨m 1931 phong trµo X« viÕt bÞ dËp
t¾t.
9. Ngµy nay, ®Õn NghÖ An ta s Ï nh×n thÊy §
n ghÜa trang 12 - 9.
10. Phong trµo X« ViÕt NghÖ TÜnh ®· chøng tá
§
tinh thÇn dòng c¶m, kh¶ n¨ng c ¸ch m¹ng c ña
n h©n d©n lao ®é ng.
Đoạn phim tư liệu phong trào Xô viết Nghệ -
Tĩnh
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản