Giáo án điện tử tiểu học: Phòng cháy khi ở nhà

Chia sẻ: thanhthao16692

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học: phòng cháy khi ở nhà', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học: Phòng cháy khi ở nhà

NhiÖt liÖt chµo mõng c ¸c thÇy, c « gi¸o
v Ò dù héi gi¶ng
Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011
Tù nhiªn vµ x· hé i

KiÓm tra bµi c ò:


Họ Nhữgồm những ai?
nội ng ai được
xếp vào họ
ngoại?
Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011
Tù nhiªn vµ x· hé i
Phòng cháy khi ở nhà
1. Các vật dễ gây cháy:

- DÇu ho¶, c ñi, diªm, ®å dïng b»ng nhùa, b»ng
tre , nøa, gç…
- Ga, x¨ng, c hËp ®iÖn...
Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011
Tù nhiªn vµ x· hé i
Phòng cháy khi ở nhà
Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011
Tù nhiªn vµ x· hé i
BÕp an to µn v× c ¸c vËt dô ng
B Õp kh«ng an to µn v× ®Ó c ¸c
®­îc s ¾p H×nhg än g µng , ng ¨n
xÕp
v Ët dÔ b ¾t lö a g Çn bÕp
H×nh
n ¾p vµ ®Ó xa bÕp ®ang
®ang nÊu, 1 x¶y ra c h¸y.
dÔ 2
Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011
Tù nhiªn vµ x· hé i
Phòng cháy khi ở nhà
2 . C¸c h phßng c h¸y khi ë nhµ:
- Kh«ng ®Ó thø dÔ c h¸y ë gÇn bÕp.
- Mäi ®å dïng ph¶i s ¾p xÕp gän gµng, ng ¨n
n ¾p.
- Khi ®un nÊu ph ải trông c oi c ẩn th ận; tắt
b ếp s au khi s ử d ụng xong.
Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011
Tù nhiªn vµ x· hé i
Vô c h¸y Trung t©m Th­¬ng m¹i Què c tÕ Thµnh phè Hå ChÝ
Minh ng µy 29/ 10/ 2002
Thiệt hại: Toàn bộ tầng 4 của toà nhà bị thiêu rụi, theo th ống kê
ban đầu có 54 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.
Cháy rừng U Minh Hạ (ngày 4.4.2007)
Cháy làm thiêu rụi hơn 1.000 hecta rừng.
Vụ nổ đường ống gas gây cháy tại Matxcơva ngày 10/5/2009
Vô c h¸y rõ ng Hy L¹p ng µy 29/ 8/ 2009 lµm c hÕt 63 ng ­ê i, g ©y « nhiÔm
m «i tr­ê ng rÊt nÆng nÒ
Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011
Tù nhiªn vµ x· hé i
Phòng cháy khi ở nhà

3 . Xử lí khi gặp cháy ở nhà:

- B ằng mọi cách thoát ra ngoài.
- B áo cho người lớn biết để dập cháy, tránh gây
cháy lớn.
- Gọi điện thoại cho 114.
Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011
Tù nhiªn vµ x· hé i
Phòng cháy khi ở nhà
Xö lÝ t×nh
h uèng:

Nhãm 2 Nhãm 3
Nhãm 1
Nhãm 4
Em s Ï lµm g × Nh÷ng thø dÔ NÕu bÕp nhµ
NÕu ph¸t
b¾t lö a nh­ e m c ßn c h­a
khi thÊy diªm
h iÖn c h¸y,
x ¨ng , dÇu ho ¶ g än g µng ng ¨n
h ay bËt lö a
em s Ï
v ø t lung tung n ªn ®­îc c Êt n ¾p th× e m
lµm g × ?
g i÷ ë ®©u s Ï lµm g × ?
tro ng nhµ
tro ng nhµ?
m ×nh?
Thø n¨m, ng µy 10 th¸ng 11 n¨m 2011
Tù nhiªn vµ x· hé i
Phòng cháy khi ở nhà
1. Các vật dễ gây cháy:
­ DÇu ho¶, c ñi, diªm, ®å dïng b»ng nhùa, b»ng tre , nøa, gç, ga,
x ¨ng, c hËp ®iÖn…
2 . C¸c h phßng c h¸y khi ë nhµ:
- Kh«ng ®Ó thø dÔ c h¸y ë gÇn bÕp
- Mäi ®å dïng ph¶i s ¾p xÕp gän gµng, ng¨n n¾p.
- Khi ®un nÊu ph ải trông coi cẩn thận; và tắt bếp sau khi sử
dụng xong.
3 . Xử lí khi gặp cháy ở nhà:
- B ằng mọi cách thoát ra ngoài;
- B áo cho người lớn biết để dập cháy, tránh gây cháy lớn;
- Gọi điện thoại cho 114
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản