Giáo án điện tử tiểu học: Tập đọc lớp 2 Nội quy đảo khỉ

Chia sẻ: thanhthao16693

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học: tập đọc lớp 2 nội quy đảo khỉ', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học: Tập đọc lớp 2 Nội quy đảo khỉ

Gi¸o viªn: NguyÔn Huy Ph­íc Long
TËp ®äc : Né i quy ®¶o khØ
TËp
TËp ®äc : Né i quy ®¶o khØ
TËp

T×m hiÓu bµi
LuyÖn ®äc
Né i quy
b¶o tham khµnh kh¹c h
tån q uan
B¶o tån
1.// Mua vÐ tham quan tr­íc khi lªn //
®¶o . Khµnh
2. // Kh«ng trªu c häc thó nu«i tro ng // kh¹c h
c huång .
TËp ®äc : Né i quy ®¶o khØ
S au mé t lÇn ®i c h¬i xa, KhØ n©u vÒ quª nhµ. C¶nh
v Ët nhiÒu thay ®æ i. ThÊy mé t tÊm biÓn lín ng ay trªn bÕn
tµu, khØ n©u bÌn the o mÊy kh¸c h du lÞc h ®Õn xe m.

Né i quy ®¶o khØ
§¶o KhØ lµ khu vùc b¶o tån lo µi khØ.
Kh¸c h ®Õn tham quan §¶o KhØ c Çn
Kh¸c
thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh d­íi ®©y:
thùc
1.Mua vÐ tham quan tr­íc khi lªn ®¶o .
2.Kh«ng trªu c häc thó nu«i tro ng c huång .
3. Kh«ng c ho thó ¨n nh÷ng thø c ¨n l¹.
4. Gi÷ vÖ s inh c hung trªn ®¶o .
Ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 1990
N gµy
Ban qu¶n lÝ ® iÓm du lÞch ® ¶o
khØ
§äc xo nghØ
k KhØ N©u c ­ê i khµnh kh¹c h tá vÎ kho ¸i c hÝ.
TËp ®äc : Né i quy ®¶o khØ
TËp

T×m hiÓu bµi
LuyÖn ®äc
Né i quy
b¶o tham khµnh kh¹c h
tån q uan
B¶o tån
1.// Mua vÐ tham quan tr­íc khi lªn //
®¶o . Khµnh
2. // Kh«ng trªu c häc thó nu«i tro ng // kh¹c h
c huång .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản