Giáo án điện tử tiểu học: Thao giảng toán lớp 2

Chia sẻ: tengteng4

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học: thao giảng toán lớp 2', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học: Thao giảng toán lớp 2

PHßng g i¸o dô c - ®µo t¹o Tp Hµ TÜnh
P Hßng
Tr-ê ng TiÓu häc §¹i Nµi
Líp 2B
GV: Ng uyÔn ThÞ Thu Hµ
Thø n¨m ng µy 7 th¸ng 10 n¨m 2010
To ¸n

Trß c h¬i: TruyÒn
®iÖn
Thø n¨m ng µy 7 th¸ng 10 n¨m 2010
To ¸n
6 c éng víi mé t s è : 6 + 5
6+5=?
6 + 5 = 11
5 + 6 = ...
Thø n¨m ng µy 7 th¸ng 10 n¨m 2010
To ¸n
6 c éng víi mé t s è: 6 +5

6 + 5 = 11
6 + 6 = 12
6 + 7 = 13
6 + 8 = 14
+ 6 + 9 = 15
Thø n¨m ng µy 7 th¸ng 10 n¨m 2010
To ¸n
6 c éng víi mé t s è: 6 +5
6 + 5 = 11
6
+
6 + 6 = 12
5
6 + 7 = 13
11
6 + 8 = 14
6 + 9 = 15

LuyÖn tËp: B µi tËp 1, 2, 3 VBT trang
36
Trò chơi :Tìm nhà cho các con vật11
11 14
14
  


12


15 13
15 13
  


6+8= 6+5=
6+6=
6+7= 6+9=
Thø n¨m ng µy 7 th¸ng 10 n¨m 2010
To ¸n
6 c éng víi mé t s è: 6 +5
6 + 5 = 11
6 + 6 = 12
6 + 7 = 13
6 + 8 = 14
6 + 9 = 15
+
LuyÖn tËp: B µi tËp 1, 2, 3 VBT trang
36
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản