Giáo án điện tử tiểu học: Thao giảng toán lớp 2

Chia sẻ: tengteng4

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học: thao giảng toán lớp 2', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học: Thao giảng toán lớp 2

 

  1. PHßng g i¸o dô c - ®µo t¹o Tp Hµ TÜnh P Hßng Tr-ê ng TiÓu häc §¹i Nµi Líp 2B GV: Ng uyÔn ThÞ Thu Hµ
  2. Thø n¨m ng µy 7 th¸ng 10 n¨m 2010 To ¸n Trß c h¬i: TruyÒn ®iÖn
  3. Thø n¨m ng µy 7 th¸ng 10 n¨m 2010 To ¸n 6 c éng víi mé t s è : 6 + 5 6+5=? 6 + 5 = 11 5 + 6 = ...
  4. Thø n¨m ng µy 7 th¸ng 10 n¨m 2010 To ¸n 6 c éng víi mé t s è: 6 +5 6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 8 = 14 + 6 + 9 = 15
  5. Thø n¨m ng µy 7 th¸ng 10 n¨m 2010 To ¸n 6 c éng víi mé t s è: 6 +5 6 + 5 = 11 6 + 6 + 6 = 12 5 6 + 7 = 13 11 6 + 8 = 14 6 + 9 = 15 LuyÖn tËp: B µi tËp 1, 2, 3 VBT trang 36
  6. Trò chơi :Tìm nhà cho các con vật 11 11 14 14    12 15 13 15 13    6+8= 6+5= 6+6= 6+7= 6+9=
  7. Thø n¨m ng µy 7 th¸ng 10 n¨m 2010 To ¸n 6 c éng víi mé t s è: 6 +5 6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 8 = 14 6 + 9 = 15 + LuyÖn tËp: B µi tËp 1, 2, 3 VBT trang 36
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản