Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 tìm số bị trừ

Chia sẻ: thanhthao16692

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học: toán lớp 2 tìm số bị trừ', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 2 tìm số bị trừ

M«n to ¸n líp 2
T×m s è bÞ trõ

TrÇn ThÞ Thuý Hoµi

1
Thø t­, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2008

To ¸n
2
Thø t­, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2008
To¸n

KiÓm tra :

4 + 8 = 12
12 – 8 = 4
3
Thø ªungµy 12 th¸ng 11 n¨m 2008
N t­, tªn gäi c ¸c thµnh
To¸n
p hÇn tro ng phÐp tÝnh ?12 - 7 = 5
HiÖu
S è bÞ trõ S è trõ
4
Thø t­, ng µy 12 th¸ng 11 n¨m 200
To¸n
10 – 4 =
6 6 +104 = = 6 +
10 4


5
Thø t­, ng µy 12 th¸ng 11 n¨m 200
To¸n


x
x =?


X–4 =6
X = 6+
4 = 10
X 6
Thø t­, tªn gäith¸ng 11 n¨m 200
Nªu ngµy 12 c ¸c thµnh
To¸n
p hÇn tro ng phÐp tÝnh ?


X–4 =6
X= 6+
HiÖu
S è bÞ trõ S è trõ
4
S ố b ị trừ = Hiệu + S ố
trừ 7
Thø t­, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2008
To¸n


S ố b ị trừ = Hiệu + S ố trừ
Muè n t×m s è bÞ trõ ta
lÊys è bÞ trõ
Muè n t×m
h iÖua céng víi s è trõ
t lµm thÕ nµo?

8
Thø t­, ng µy 22 th¸ng 10 n¨m 2008

To¸n
T×m s è bÞ trõ
9
Thø t­, ng µy 22 th¸ng 10 n¨m 2008
To¸n
T×m s è bÞ trõ


Ghi nhí: n t×m s è bÞ trõ
Muè
Muè n ta lµm è bÞnµo?ta lÊy
t×m s thÕ trõ
h iÖu c é ng víi s è trõ


10
Thø t­, ng µy 22 th¸ng 10 n¨m 2008
To¸n
T×m s è bÞ trõ

T×m x?
X - 4- = = 8
X 46
xX 6 + 4 4
= =8+
Muèn t×m s è bÞ trõ= lµm thÕ12
x X = 0 nµo?
1
ta11
Thø t­, ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2008
To¸n
Nh×n tãm t¾tè®äc ®Ò to¸n?
T×m s bÞ trõ
y

y ­2= 3
y = 3+2
y=5 12
Thø t­, ng µy 22 th¸ng 10 n¨m 2008
To¸n
T×m s è bÞ trõ
Muèn t×m s è bÞ trõ ta lµm thÕ nµo?
1 T×m x :

b ) x - 9 = 18
x = 18 + 9
x = 27


e) x - 7 = 21 d ) x - 8 = 24
x = 24 + 8
X = 21 + 7
X = 32
X = 29
13
Thø t­, ng µy 22 th¸ng 10 n¨m 2008
To¸n
T×m s è bÞ trõ
2 ViÕt s è thÝch hîp vµo « trè ng

11
Sè bÞ trõ 94
21 49 62
4 12 34 27 48
Sè trõ
9 15 35 46
HiÖu 7
15
34
+
14
Thø t­, ng µy 22 th¸ng 10 n¨m 2008
To¸n
T×m s è bÞ trõ
3 VÏ ®o ¹n th¼ng AB v µ ®o ¹n th¼ng
CD
C B
EA D
­ §* ¹n ¹n th¼ng Av µ v µ ®o ¹n th¼ng Cc ¾t
o §o th¼ng AB B ®o ¹n th¼ng CD D
n hau t¹i m é t t¹i ®iÓm E. g hi tª n ®iÓm ®ã.
c ¾t nhau ®iÓm . H·y
15
Thø t­, ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2008
H«m nay c « d¹y c¸n c on bµi g×?
To ¸c
T×m s è bÞ trõ


Ghi nhí:
Muè n t×m s è bÞ trõ ta lµm thÕ nµo ?
Muè n t×m s è bÞ trõ ta lÊy
h iÖu c é ng víi s è trõ.


16
17
DÆn dß

•C¸c con cÇn ghi nhí
vµ thuéc c¸ch t× sè
m
bÞ trõ
18
19
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản