Giáo án GDCD 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Chia sẻ: Ly Thi Bao Bong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
399
lượt xem
59
download

Giáo án GDCD 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua những bài soạn giáo án bài Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa giáo viên giúp học sinh khắc sâu kiến thức về nội dung cơ bản của nền dân chủ xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án GDCD 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

  1. Bài10 : NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 1) I Mục tiêu Học xong bài này học sinh cần : 1 Về kiến thức * Biết được bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. * Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, chính trị. 2 Về kỹ năng Biết thực hiện quyền làm chủ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị. 3 Về thái độ Phê phán các hành vi, luận điệu xấu, chống lại nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. II Phương pháp dạy học Đàm thọai + Nêu vấn đề + Thuyết trình, giảng giải + Thảo luận nhóm. III Phương tiện dạy học & tài liệu 1 Phương tiện Biểu đồ về nội dung và các quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực kinh tế, chính trị. 2 Tài liệu SGK + SHD. IV Tiến trình dạy học 1 Ổn định tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ * Vai trò của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì ? * Là Học sinh, em thấy mình có trách nhiệm gì trong việc tham gia xây dựng Nhà nước ta ? 3 Bài mới ( giới thiệu bài mới ) Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một trong những mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang ra sức
  2. xây dựng. Vậy dân chủ xã hội chủ nghĩa có bản chất như thế nào ? Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam có những nội dung gì ? Họat động của GV và HS Nội dung chính của bài học HĐ1: Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ 1 Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. nghĩa. GV cho HS tự nghiên cứu kết hợp với Dân chủ là quyền lực của nhân dân, thuộc về nhân phần bài học ở SGK. Sau đó thảo luận dân. theo các câu hỏi gợi ý như sau : Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa bắt * Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang nguồn từ chính bản chất của chủ nghĩa xã hội, bản chất giai cấp nào ? được thể hiện trên 5 phương diện sau : * Cơ sở kinh tế và cơ sở xã hội của * Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất giai nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì ? cấp công nhân. * Vì sao nền dân chủ xã hội chủ nghĩa * Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là tất yếu đòi hỏi phải do Đảng Cộng chế độ sản lãnh đạo ? công hữu về tư liệu sản xuất. * Dân chủ xã hội chủ nghĩalà dân chủcho ai ? Có phải cho mọi giai cấp * Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng không ? Vì sao ? Mác-Lê-nin làm nền tảng tinh thần của xã hội. * Tại sao dân chủ xã hội chủ nghĩa tất * Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của
  3. yếu đòi hỏi phải gắn liền với pháp nhân dân luật, kỉ luật, kỉ cương ? lao động. * Đại diện các nhóm trình bày kết quả * Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với pháp luật, thảo luận. kỉ luật, * GV cho các nhóm tranh luận, bổ kỉ cương. sung * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. 2 Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, chính trị. HĐ2: Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. a. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. GV cho HS theo dõi nội dung của biểu đồ sau đó cho các em thảo luận ở lớp Nội dung : theo tuần tự các câu hỏi sau : Thực hiện quyền làm chủ của công dân đối với tư * Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội liệu sản xuất, trên cơ sở đó làm chủ quá trình quản chủ nghĩa trong lĩnh vực kinh tế là gì ? lí sản xuất và phân phối sản phẩm. * Em hãy, trình bày những biểu hiện Biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế hiện nay mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng ? * Thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần
  4. kinh tế. * Hãy nêu những ví dụ về dân chủ * Mọi công dân cũng như các thành phần kinh tế trong lĩnh vực kinh tế mà em biết ? đều bình đẳng và tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật. * Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. * GV cho các nhóm tranh luận, bổ Tóm lại,Làm chủ trên lĩnh vực kinh tế là cơ sở củng sung cố quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực chính trị. * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. b. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực HĐ3 : Nội dung cơ bản của dân chủ chính trị. trong lĩnh vực chính trị Nội dung : Mọi quyền lực thuộc về nhân dân, trước hết là nhân GV hướng dẫn các em tiếp tục thảo dân lao động. luận theo câu hỏi gợi ý như sau : Biểu hiện * Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực chính trị là gì ? Dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện trước hết ở các quyền sau đây : * Em hãy, trình bày những biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực chính trị * Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền hiện nay mà Đảng, Nhà nước và nhân lực nhà dân ta đang xây dựng ? nước, các tổ chức chính trị - xã hội.
  5. * Hãy nêu những ví dụ về dân chủ * Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham trong lĩnh vực chính trị mà em biết ? gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương. * Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. * GV cho các nhóm tranh luận, bổ * Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu sung quyết * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. * Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí. * Quyền giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. * Quyền khiếu nại, tố cáo ........... 4 Củng cố GV cho HS giải bài tập 1 và 2 ở SGK sau bài học. 5 Nhắc nhở Học bài vừa học ; soạn trước phần còn lại của bài
  6. Bài10 : NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2) I Mục tiêu Học xong bài này học sinh đạt được: 1 Về kiến thức * Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong lĩnh vực văn hoá, xã hội. * Những hình thức cơ bản của dân chủ. 2 Về kỹ năng Biết thực hiện quyền làm chủ trong lĩnh vực văn hoá, xã hội. 3 Về thái độ Phê phán các hành vi, luận điệu xấu, chống lại nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. II Phương pháp dạy học Đàm thọai + Nêu vấn đề + Thuyết trình, giảng giải + Thảo luận nhóm. III Phương tiện dạy học & tài liệu 1 Phương tiện * Biểu đồ về nội dung và các quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực văn hoá, xã hội. 2 Tài liệu SGK + SHD. IV Tiến trình dạy học 1 Ổn định tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ * Bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện trên những phương diện nào ?
  7. * Nêu nội dung và các biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế ? Trong lĩnh vực xã hội ? 3 Bài mới Họat động của GV và HS Nội dung chính của bài học HĐ1: Nội dung cơ bản của dân chủ 2 Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong lĩnh vực văn hoá . c. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực văn GV cho HS theo dõi nội dung của biểu hoá. đồ sau đó cho các em thảo luận ở lớp theo tuần tự các câu hỏi sau : Nội dung : * Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực văn hoá là gì ? Thực hiện quyền làm chủ và bình đẳng của công dân trong lĩnh vực văn hoá . * Em hãy, trình bày những biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực văn hoá Biểu hiện hiện nay mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng ? Dân chủ trong lĩnh vực văn hoá được thể hiện trước hết ở các quyền sau đây : * Hãy nêu những ví dụ về dân chủ trong lĩnh vực văn hoá mà em biết ? * Quyền được tham gia vào đời sống văn hoá. * Đại diện các nhóm trình bày kết quả * Quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn thảo luận. hoá, nghệ thuật của chính mình. * GV cho các nhóm tranh luận, bổ
  8. sung * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản. * Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật. * Giải phóng con người khỏi những thiên kiến lạc hậu, loại bỏ mọi áp bức về tinh thần và đưa văn hoá đến cho mọi người. HĐ2 : Nội dung cơ bản của dân chủ d.Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã trong lĩnh vực xã hội. hội. GV hướng dẫn các em tiếp tục thảo luận theo câu hỏi gợi ý như sau : Nội dung : * Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội Đảm bảo những quyền xã hội của công dân. chủ nghĩa trong lĩnh vực xã hội là gì ? Biểu hiện * Em hãy, trình bày những biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực xã hội hiện Dân chủ trong lĩnh vực xã hội được thể hiện trước nay mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta hết ở đang xây dựng ? việc đảm bảo những quyền xã hội sau đây : * Hãy nêu những ví dụ về dân chủ
  9. trong lĩnh vực xã hội mà em biết ? * Quyền lao động ; Quyền bình đẳng nam, nữ ; * Đại diện các nhóm trình bày kết quả * Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm thảo luận. xã hội ; * GV cho các nhóm tranh luận, bổ sung * Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ ; * GV Chốt lại các kiến thức cơ bản * Quyền được đảm bảo về mặt vật chất và tinh HĐ3 : Những hình thức cơ bản của dân thần khi chủ. không còn khả năng lao động ; * GV nêu khái niệm dân chủ trực tiếp và * Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, về lấy ví dụ minh hoạ. Sau đó nêu câu cống hiến hỏi và hưởng thụ của các thành viên trong xã hội. thảo luận : * Hãy nêu ví dụ về những hình thức dân chủ 3 Những hình thức cơ bản của dân chủ. trực tiếp mà em biết ? Dân chủ được thực hiện thông qua hai hình thức cơ bản : * GV kết luận : Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ mà trong đó mọi người trực tiếp tham gia vào các hoạt * Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ thông qua động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, * GV nêu khái niệm dân chủ gián tiếp biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc và của cộng đồng, của Nhà nước. lấy ví dụ minh hoạ. Sau đó nêu câu
  10. hỏi thảo luận : * Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những * Hãy nêu ví dụ về những hình thức người đại diện, cơ quan đại diện thay mặt mình dân chủ quyết định các công việc chung của cộng đồng, của gián tiếp mà em biết ? Nhà nước. * GV kết luận : Dân chủ gián tiếp là hình thức nhân dân thực hiện quyền Lưu ý làm chủ của mình, tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua hoạt động Dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp có mối quan của những người đại diện, cơ quan đại hệ mật thiết với nhau. Vì vậy, cần phải kết hợp sử diện của mình. dụng tốt cả hai hình thức dân chủ trên để phát huy tối đa hiệu quả của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. * Trong thực tế ta nên vận dụng hai Không nên tuyệt đối hoá một hình thức dân chủ vì hình thức dân chủ trên như thế nào cho như thế sẽ dẫn đến độc đoán, độc quyền hoặc vô phù hợp ? Vì sao ? ( GV kết lại như tổ chức, vô chính phủ. phần lưu ý ở bài ghi ) 4 Củng cố GV cho HS giải bài tập 3 ; 4 ; 5 ; 6 ở SGK sau bài học. 5 Nhắc nhở Học bài vừa học ; soạn trước bài : Chính sách dân số và giải quyết việc làm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản