Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 : Tên bài dạy : QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN

Chia sẻ: abcdef_26

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: - Giúp học sinh hiểu và nắm được những nội dung cơ bản của quỳên được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được quy định trong hiến pháp. - Phân biệt được đâu là những hành vi thể hiện việc thực hiện tốt quyền được bảo đảm an toàn và

Nội dung Text: Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 : Tên bài dạy : QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN

QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN

TOÀN VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN

THOẠI, ĐIỆN TÍN


I. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:

- Giúp học sinh hiểu và nắm được những nội dung cơ

bản của quỳên được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện

thoại, điện tín của công dân được quy định trong hiến pháp.

- Phân biệt được đâu là những hành vi thể hiện việc

thực hiện tốt quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín,

điẹn thoại, điện tín, phê phán, tố cáo những hành vi trái pháp

luật.

- Hình thành ở học sinh ý thức trách nhiệm đối với việc

thực hiện quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện

thoại, điện tín.

II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:

- Thầy: Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên.
- Trò: Học bài, chuẩn bị bài mới.

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:

Vấn đáp. thảo luận, đàm thoại, diễn giảng.

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. Ổn định tổ chức:

6A:

6B:

6C:

2. Kiểm tra bài cũ:

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là

gì?

3. Giảng bài mới:1. Tình huống:

- Giáo viên đọc mẫu, học sinh

đọc tình huống.

? Theo em Phương có nên đọc - Không vì: Đó là hành vi vi

thư của Hiền không? Vì sao. phạm pháp luật.
? Em có đồng ý với giải pháp - Không vì: Đó là một hành vi

của Phương không? Vì sao. rối trá, là hành vi xâm phạm

đến quyền bí mật về thư tín

? Nếu em là Loan em sẽ làm của Hiền.

- Em sẽ cương quyết không
gì.

đọc trộm thư của người khác

và khuyên, giải thích để

Phượng hiểu hành vi bóc trộm

thư là không tốt, là hành vi vi

- Yêu cầu học sinh đọc điều 73 phạm pháp luật để ngăn cản

Hiến pháp 1992, 125 Bộ luật Phượng không bóc thư của

hình sự ở phần tham khảo. Hiền nữa.

- Học sinh đọc điều 73 Hiến

? Em hiểu quyền được bảo pháp 1992, 125 Bộ luật hình

đảm an toàn, bí mật thư tín, sự.

điện thoại, điện tín của công 2. Nội dung bài học:

dân là gì. a. Nội dung:

Quyền được bảo đảm an
toàn, bí mật thư tín, điện thoại,

điện tín của công dân là một

trong những quyền cơ bản của

công dân. Điều 73 Hiến pháp

1992 quy định: “ Thư tín, điện

? Công dân có trách nhiệm gì thoại, điện tín của công dân

trong vấn đề này. được bảo đảm an toàn và bí

mật. Việc bóc mở, kiểm soát,

thu giữ thư tín, điện tín của

công dân phải do người có

- Hướng dẫn học sinh thảo thẩm quyền tiến hành theo quy

luận lớp bài tập b, c. định của pháp luật.”

b. Trách nhiệm của công dân:

Không ai được chiếm đoạt

hoặc tự ý mở thư tín, điện tín

của người khác, không được

nghe trộm điện thoại.

3. Bài tập:
- Bài tập b.

Ví dụ: + nghe trộm điện

thoại.

+ Xem trộm thư của

người khác.

+ Xem trộm điện tín

của người khác.

+ Ăn cắp thư, điện tín

của người khác….

- Bài tập c.

Theo điều 125 Bộ luật hình

sự 1999

+ Sử lý kỷ luật hoặc phạt hành

chính.

+ Nừu tái phạm bị phạt cảnh

cáo, phạt tiền từ 1 đến 5 triệu

đồng hoặc cải tạo không giam

giữ một năm.
4. Củng cố bài:

- Giáo viên hệ thống nội dung bài học.

- Nhận xét, xếp loại giờ dạy.

5. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài, làm bài tập a, d.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản