GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG LỚP 11

Chia sẻ: thaihien238

Mục tiêu, yêu cầu - Giúp HS hiểu được ý nghĩa điều lệnh đội ngũ, nắm chắc các bước tập hợp đội cơ bản và biết cách vận dụng vào quá trình học tập sinh hoạt tại trường. - HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: GIÁO ÁN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG LỚP 11

Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIA BÌNH SỐ 1
-----------------------------------
  
GIÁO ÁN
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG LỚP 11
GIÁO VIÊN: Bùi Quang Tuyến
NĂM HỌC: 2009 – 2010
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
Gi¸o ¸n sè 1: §éi ngò ®¬n vÞ
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS hiÓu ®îc ý nghÜa ®iÒu lÖnh ®éi ngò, n¾m ch¾c c¸c b-
íc tËp hîp ®éi c¬ b¶n vµ biÕt c¸ch vËn dông vµo qu¸ tr×nh häc tËp sinh
ho¹t t¹i trêng.
- HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn, thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng d¹y.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, s©n b·i tËp luyÖn.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
2. phÇn c¬ b¶n 35’
• §éi h×nh tiÓu ®éi hµng 30’ - GV giíi thiÖu,
ngang ph©n tÝch vµ lµm
- Bíc 1: tËp hîp ®éi h×nh. mÉu. Sau ®ã, chia
KhÈu lÖnh: tiÓu ®éi X thµnh 1 nhãm thùc hiÖn
hµng ngang - tËp hîp. theo híng dÉn cña
- Bíc 2: §iÓm sè. GV.
- Bíc 3: ChØnh ®èn hµng ngò.
KhÈu lÖnh: nh×n tr¸i (ph¶i) –
th¼ng.
- Bíc 4: gi¶i t¸n.
• §éi h×nh tiÓu ®éi hµng däc
- Bíc 1: TËp hîp ®éi h×nh.
- Bíc 2: §iÓm sè.
- Bíc 3: ChØnh ®èn hµng ngò.
- Bíc 4: Gi¶i t¸n.
• Thay ®æi ®éi h×nh
* Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS lªn thùc
c¶u bµi. hiÖn, GV nhËn xÐt
vµ cñng cè l¹i kiÕn
thøc.
3. PhÇn kÕt thóc. 5’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
- Xuèng líp. xxxxxxxxGi¸o ¸n sè 2: §éi ngò ®¬n vÞ

§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS hiÓu ®îc ý nghÜa ®iÒu lÖnh ®éi ngò, n¾m ch¾c c¸c b-
íc tËp hîp ®éi c¬ b¶n vµ biÕt c¸ch vËn dông vµo qu¸ tr×nh häc tËp sinh
ho¹t t¹i trêng.
- HS tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn, thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng d¹y.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, s©n b·i tËp luyÖn.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
- KiÓm tra bµi cò.
2. phÇn c¬ b¶n 35’
• §éi h×nh trung ®éi hµng 30’ - GV giíi thiÖu,
ngang ph©n tÝch vµ lµm
- Bíc 1: tËp hîp ®éi h×nh. mÉu. Sau ®ã, chia
KhÈu lÖnh: tiÓu ®éi X thµnh 1 (2, nhãm thùc hiÖn
3, 4) hµng ngang - tËp hîp. theo híng dÉn cña
- Bíc 2: §iÓm sè. GV.
- Bíc 3: ChØnh ®èn hµng ngò.
KhÈu lÖnh: nh×n tr¸i (ph¶i) –
th¼ng.
- Bíc 4: gi¶i t¸n.
• §éi h×nh trung ®éi hµng däc
- Bíc 1: TËp hîp ®éi h×nh.
- Bíc 2: §iÓm sè.
- Bíc 3: ChØnh ®èn hµng ngò.
- Bíc 4: Gi¶i t¸n.
* Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS lªn thùc
cña bµi. hiÖn, GV nhËn xÐt
vµ cñng cè l¹i kiÕn
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
thøc.
3. PhÇn kÕt thóc. 5’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxx
Gi¸o ¸n sè 3: LuËt NghÜa vô qu©n sù vµ
tr¸ch nhiÖm cña häc sinh
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n cña LuËt, ®Ó lµm c¬ së thùc
hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n.
- HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
- KiÓm tra bµi cò.
2. phÇn c¬ b¶n 35’
I. Sù cÇn thiÕt ban hµnh LuËt 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt
NVQS hîp víi gi¸o cô trùc
1. §Ó kÕ thõa vµ ph¸t huy quan vµ ®µm tho¹i.
truuyÒn thèng yªu níc, chñ nghÜa
anh hïng c¸ch m¹ng cña nh©n d©n
2. §Ó thùc hiÖn quyÒn lµm
chñ cña c«ng d©n vµ t¹o ®iÒu
kiÖn cho c«ng d©n lµm trßn
nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc
3. §¸p øng yªu cÇu x©y dùng
Q§ trong thêi k× ®Èy m¹nh CNH,
H§H ®Êt níc
II. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt
1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ LuËt:
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
gåm 11 ch¬ng, 71 ®iÒu.
* Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV
cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng
cè l¹i kiÕn thøc.
3. PhÇn kÕt thóc. 5’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxx


Gi¸o ¸n sè 4: LuËt NghÜa vô qu©n sù vµ
tr¸ch nhiÖm cña häc sinh (tiÕp)
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n cña LuËt, ®Ó lµm c¬ së thùc
hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n.
- HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
- KiÓm tra bµi cò.
2. phÇn c¬ b¶n 35’
II. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt
1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ LuËt hîp víi gi¸o cô trùc
2. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt quan vµ ®µm tho¹i.
a. Nh÷ng quy ®Þnh chung
- §é tuæi c«ng d©n phôc vô t¹i
ngò.
- NghÜa vô cña qu©n nh©n t¹i
ngò vµ qu©n nh©n dù bÞ.
b. ChuÈn bÞ cho thanh niªn
nhËp ngò
- HuÊn luyÖn qu©n sù phæ
th«ng.
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
- §µo t¹o c¸n bé, nh©n viªn chuyªn
m«n kÜ thuËt cho Q§.
- §¨ng kÝ NVQS vµ kiÓm tra søc
khoÎ ®èi víi c«ng d©n nam ®ñ 17
tuæi.
* Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV
cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng
cè l¹i kiÕn thøc.
3. PhÇn kÕt thóc. 5’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxxGi¸o ¸n sè 5: LuËt NghÜa vô qu©n sù vµ
tr¸ch nhiÖm cña häc sinh (tiÕp)
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n cña LuËt, ®Ó lµm c¬ së thùc
hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n.
- HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
- KiÓm tra bµi cò.
2. phÇn c¬ b¶n 35’
II. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt
1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ LuËt hîp víi gi¸o cô trùc
2. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt quan vµ ®µm tho¹i.
c. Phôc vô taÞ ngò trong thêi
b×nh
- §é tuæi gäi nhËp ngò 18 – 25.
- Thêi h¹n phôc vô t¹i ngò.
- Nh÷ng trêng hîp ®îc t¹m ho·n vµ
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
miÔn thi hµnh NVQS.
- ChÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi HSQ
vµ BS phôc vô t¹i ngò.
- QuyÒn lîi cña gia ®×nh HSQ vµ
BS phôc vô t¹i ngò.
d. Xö lÝ c¸c vi ph¹m LuËt
NVQS
* Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV
cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng
cè l¹i kiÕn thøc.
3. PhÇn kÕt thóc. 5’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxx
Gi¸o ¸n sè 6: LuËt NghÜa vô qu©n sù vµ
tr¸ch nhiÖm cña häc sinh (tiÕp)
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS n¾m ®îc néi dung c¬ b¶n cña LuËt, ®Ó lµm c¬ së thùc
hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n.
- HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
- KiÓm tra bµi cò.
2. phÇn c¬ b¶n 35’
II. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt
3. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh hîp víi gi¸o cô trùc
a. HS cã tr¸ch nhiÖm häc tËp quan vµ ®µm tho¹i.
chÝnh trÞ qu©n sù, rÌn luyÖn thÓ
lùc do trêng líp tæ chøc
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
b. HS ph¶i chÊp hµnh quy
®Þnh vÒ ®¨ng kÝ NVQS. Khi ®¨ng
kÝ HS ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, chÝnh
x¸c, ®óng thêi gian quy ®Þnh.
c. HS ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cã
mÆt ®óng thêi gian, ®Þa ®iÓm
quy ®Þnh trong giÊy gäi khi kiÓm
tra vµ kh¸m søc khoÎ.
d. HS ph¶i chÊp hµnh nghiªm
lÖnh gäi nhËp ngò
* Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV
cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng
cè l¹i kiÕn thøc.
3. PhÇn kÕt thóc. 5’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxx


Gi¸o ¸n sè 7: B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ
vµ biªn giíi quèc gia
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS hiÓu ®îc sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh
thæ vµ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®îc
th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ
biªn giíi quèc gia.
- HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
- KiÓm tra bµi cò.
2. phÇn c¬ b¶n 35’
I. L·nh thæ quèc gia vµ chñ 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt
quyÒn l·nh thæ quèc gia hîp víi gi¸o cô trùc
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
1. L·nh thæ quèc gia quan vµ ®µm tho¹i.
a. Kh¸i niÖm
b. C¸c bé cÊu thµnh l·nh thæ quèc
gia
- Vïng ®Êt.
- Vïng níc: vïng níc néi ®Þa, vïng
níc biªn giíi, vïng néi thuû, vïng níc
l·nh h¶i.
- Vïng lßng ®Êt.
- Vïng trêi.
- Vïng l·nh thæ ®Æc biÖt.
* Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV
cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng
cè l¹i kiÕn thøc.
3. PhÇn kÕt thóc. 5’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxx
Gi¸o ¸n sè 8: B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ
vµ biªn giíi quèc gia (tiÕp)
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS hiÓu ®îc sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh
thæ vµ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®îc
th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ
biªn giíi quèc gia.
- HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
- KiÓm tra bµi cò.
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
2. phÇn c¬ b¶n 35’
I. L·nh thæ quèc gia vµ chñ quyÒn 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt
l·nh thæ quèc gia hîp víi gi¸o cô trùc
1. L·nh thæ quèc gia quan vµ ®µm tho¹i.
2. Chñ quyÒn l·nh thæ quèc gia
a. Kh¸i niÖm
b. Néi dung chñ l·nh thæ quèc gia
- QG cã quyÒn tù do lùa chän chÕ ®é

- QG cã quyÒn tù do lùa chän ph¬ng
híng p/tr ®Êt níc …
- QG tù quy ®Þnh chÕ ®é ph¸p lÝ ®èi
víi …
- QG cã quyÒn së h÷u hoµn toµn …
- QG thùc hiÖn quyÒn tµi ph¸n …
- QG cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p.
- QG cã quyÒn vµ nghÜa vô b¶o vÖ

* Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV
cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng
cè l¹i kiÕn thøc.
3. PhÇn kÕt thóc. 5’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxx

Gi¸o ¸n sè 9: B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ
vµ biªn giíi quèc gia (tiÕp)
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS hiÓu ®îc sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh
thæ vµ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®îc
th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ
biªn giíi quèc gia.
- HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
- KiÓm tra bµi cò.
2. phÇn c¬ b¶n 35’
II. Biªn giíi quèc gia 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt
1. Sù h×nh thµnh biªn giíi QG VN hîp víi gi¸o cô trùc
- TuyÕn biªn giíi ®Êt liÒn quan vµ ®µm tho¹i.
- TuyÕn biªn giíi biÓn ®¶o.
2. Kh¸i niÖm biªn giíi QG
a. Kh¸i niÖm
b. C¸c bé phËn cÊu thµnh biªn giíi QG
3. X¸c ®Þnh biªn giíi QG VN
a. Ng.t¾c c¬ b¶n x¸c ®Þnh biªn giíi
QG
b. C¸ch x¸c ®Þnh biªn giíi QG
- Nguyªn t¾c chung ho¹ch ®Þnh biªn
giíi QG.
- Ph¬ng ph¸p cè ®Þnh ®êng biÖn giíi
®· ®îc x¸c ®Þnh.
* Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV
cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng
cè l¹i kiÕn thøc.
3. PhÇn kÕt thóc. 5’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxx

Gi¸o ¸n sè 10: B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ
vµ biªn giíi quèc gia (tiÕp)
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS hiÓu ®îc sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh
thæ vµ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®îc
th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ
biªn giíi quèc gia.
- HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
SL TG h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
- KiÓm tra bµi cò.
2. phÇn c¬ b¶n 35’
30’
III. B¶o vÖ biªn giíi quèc gia n- - ThuyÕt tr×nh kÕt

íc CHXHCN VN hîp víi gi¸o cô trùc

1. Mét sè quan ®iÓm cña §¶ng quan vµ ®µm tho¹i.

vµ Nhµ níc CHXNCN VN vÒ b¶o

vÖ biªn giíi QG

a. Biªn giíi QG níc CHXNCN VN lµ

thiªng liªng, bÊt kh¶ x©m ph¹m

b. X©y dùng, qu¶n lý, b¶o vÖ biªn

giíi QG lµ niÖm vô cña NN vµ lµ

tr¸ch nhiÖm cña toµn §¶ng, toµn

d©n, toµn qu©n

c. B¶o vÖ biªn giíi QG ph¶i dùa

vµo d©n, trùc tiÕp lµ ®ång bµo

c¸c d©n téc ë biªn giíi

d. X©y dùng biªn giíi hµo b×nh,

h÷u nghÞ, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò

vÒ biªn giíi QG b»ng biÖn ph¸p
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi

hoµ b×nh

e. X©y dùng lùc lîng vò trang

chuyªn tr¸ch ®Ó qu¶n lý, b¶o vÖ

biªn giíi QG thùc sù v÷ng m¹nh

theo híng c¸ch m¹ng, chÝnh quy,

tinh nhuÖ, tõng bíc hiÖn ®¹i, cã

chÊt lîng cao, cã qu©n sè vµ tæ

chøc hîp lý
* Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV
cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng
cè l¹i kiÕn thøc.
3. PhÇn kÕt thóc. 5’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxx

Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
Gi¸o ¸n sè 11: B¶o vÖ chñ quyÒn l·nh thæ
vµ biªn giíi quèc gia (tiÕp)
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS hiÓu ®îc sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh
thæ vµ chñ quyÒn l·nh thæ, biªn giíi quèc gia ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®îc
th¸i ®é vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ
biªn giíi quèc gia.
- HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp ®Çy ®ñ vµ ph¸t biÓu x©y dùng bµi.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
- KiÓm tra bµi cò.
2. phÇn c¬ b¶n 35’
III. b¶o vÖ biªn giíi quèc gia níc 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt
CHXHCN VN hîp víi gi¸o cô trùc
1. Mét sè quan ®iÓm cña §¶ng quan vµ ®µm tho¹i.
vµ Nhµ níc CHXNCN VN vÒ b¶o
vÖ biªn giíi QG
2. Néi dung c¬ b¶n x©y dùng
vµ qu¶n lý, b¶o vÖ biªn giíi QG níc
CHXNCN VN
a. VÞ trÝ, ý nghÜa cña viÖc x©y
dùng vµ qu¶n lý, b¶o vÖ bien giíi
QG
b. Néi dung, biÖn ph¸p x©y dùng
vµ qu¶n lý, b¶o vÖ bien giíi QG
c. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n
* Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV
cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng
cè l¹i kiÕn thøc.
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
3. PhÇn kÕt thóc. 5’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxxGi¸o ¸n sè 12: KiÓm tra.
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp vµ rÌn luyÖn cña HS.
- HS phÊn ®Êu kiÓm tra ®¹t kÕt qu¶ tèt nhÊt.
- HS tù gi¸c, tÝch cùc, thùc hiÖn nghiªm tóc néi dung kiÓm
tra.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, t©m lý kiÓm tra.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG h×nh thøc tæ
chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 2’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc xxxxxxxx
kØ luËt. xxxxxxxx
- KiÓm tra qu©n sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu
buæi häc. 

2. PhÇn c¬ b¶n 40’
* C©u hái: - GV ph¸t ®Ò cho
1. H·y nªu nh÷ng trêng hîp ®îc tõng HS. HS thùc
t¹m ho·n vµ miÔn thùc hiÖn hiÖn nghiªm tóc
NVQS trong thêi b×nh? quy chÕ kiÓm tra.
2. H·y nªu c¸c quan ®iÓm cña
§¶ng vµ Nhµ níc CHXNCN ViÖt
nam vÒ b¶o vÖ biªn giíi quèc gia?
3. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n
trong x©y dùng vµ qu¶n lý, b¶o
vÖ biªn giíi quèc gia?

3. PhÇn kÕt thóc. 3’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxx
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
xxxxxxxx


Gi¸o ¸n sè 13: Giíi thiÖu sóng AK vµ sóng trêng
CKC
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS nhËn biÕt ®îc sóng AK vµ CKC, biÕt ®îc tÝnh n¨ng,
cÊu t¹o, nguyªn lý chuyÓn ®éng; biÕt thùc hµnh th¸o l¾p th«ng thêng;
biÕt b¶o qu¶n vµ sö dông an toµn vò khÝ ®îc trang bÞ.
- HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp vµ thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng
d¹y.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
2. phÇn c¬ b¶n 35’
I. Sóng tiÓu liªn AK 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt
1. T¸c dông, tÝnh n¨ng chiÕn ®Êu hîp víi gi¸o cô trùc
2. CÊu t¹o cña sóng: gåm 11 bé quan vµ ®µm tho¹i.
phËn chÝnh.
a. Nßng sóng; b. Bé phËn ng¾m
c. Hép kho¸ nßng vµ l¾p hép kho¸
nßng
d. BÖ kho¸ nßng vµ thoi ®Èy; e.
Kho¸ nßng; f. Bé phËn cß; g. Bé
phËn ®Èy vÒ
h. èng dÉn thoi vµ èp lãt tay
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
i. B¸ng sóng vµ tay cÇm
k. Hép tiÕp ®¹n; l. Lª
3. CÊu t¹o ®¹n K56
4. S¬ lîc chuyÓn ®éng cña sóng khi
b¾n
5. C¸ch l¾p vµ th¸o ®¹n
* Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV
cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng
cè l¹i kiÕn thøc.
3. PhÇn kÕt thóc. 5’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxx


Gi¸o ¸n sè 14: Giíi thiÖu sóng AK vµ sóng
trêng CKC
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS nhËn biÕt ®îc sóng AK vµ CKC, biÕt ®îc tÝnh n¨ng,
cÊu t¹o, nguyªn lý chuyÓn ®éng; biÕt thùc hµnh th¸o l¾p th«ng thêng;
biÕt b¶o qu¶n vµ sö dông an toµn vò khÝ ®îc trang bÞ.
- HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp vµ thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng
d¹y.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
2. phÇn c¬ b¶n 35’
I. Sóng tiÓu liªn AK 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
6. Th¸o vµ l¾p sóng th«ng th- hîp víi gi¸o cô trùc
êng quan vµ ®µm tho¹i.
a. Quy t¾c chung th¸o vµ l¾p
sóng
b. Thø tù, ®éng t¸c th¸o vµ l¾p
sóng
- Th¸o sóng: 7 bíc.
+ B1: Th¸o hép tiÕp ®¹n vµ
kiÓm tra sóng.
+ B2: Th¸o èng phô tïng.
+ B3: Th¸o th«ng nßng.
+ B4: Th¸o n¾p hép kho¸ nßng.
+ B5: Th¸o bé phËn ®Èy vÒ.
+ B6: Th¸o bÖ kho¸ nßng vµ
kho¸ nßng.
+ B7: Th¸o èng dÉn thoi vµ èp
lãt tay trªn.
- L¾p sóng: 7 bíc.
+ B1: L¾p èng dÉn thoi vµ èp
lãt tay trªn.
+ B2: L¾p bÖ kho¸ nßng vµ
kho¸ nßng.
+ B3: L¾p bé phËn ®Èy vÒ.
+ B4: L¾p n¾p hép tiÕp ®¹n vµ
kiÓm tra chuyÓn ®éng cña sóng.
+ B5: L¾p th«ng nßng sóng.
+ B6: L¾p èng phô tïng.
+ B7: L¾p hép tiÕp ®¹n
* Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV
cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng
cè l¹i kiÕn thøc.
3. PhÇn kÕt thóc. 5’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxx
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi

Gi¸o ¸n sè 15: Giíi thiÖu sóng AK vµ sóng
trêng CKC
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS nhËn biÕt ®îc sóng AK vµ CKC, biÕt ®îc tÝnh n¨ng,
cÊu t¹o, nguyªn lý chuyÓn ®éng; biÕt thùc hµnh th¸o l¾p th«ng thêng;
biÕt b¶o qu¶n vµ sö dông an toµn vò khÝ ®îc trang bÞ.
- HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp vµ thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng
d¹y.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
2. phÇn c¬ b¶n 35’
II. Sóng trêng CKC 30’ - ThuyÕt tr×nh kÕt
1. T¸c dông, tÝnh n¨ng chiÕn hîp víi gi¸o cô trùc
®Êu quan vµ ®µm tho¹i.
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
2. CÊu t¹o cña sóng: gåm 12
bé phËn.
a. Nßng sóng
b. Bé phËn ng¾m
c. Hép kho¸ nßng vµ l¾p hép
kho¸ nßng
d. BÖ kho¸ nßng
e. Kho¸ nßng
f. Bé phËn ®Èy vÒ
g. Bé phËn cß
h. Thoi ®Èy, cÇn ®Èy vµ lß xo
cÇn ®Èy
i. èng dÉn thoi vµ èp lãt tay
k. B¸ng sóng
l. Hép tiÕp ®¹n
m. Lª
3. S¬ lîc chuyÓn ®éng cña
sóng khi b¾n
4. C¸ch l¾p vµ th¸o ®¹n
a. L¾p ®¹n
b. Th¸o ®¹n
5. Th¸o vµ l¾p sóng th«ng th-
êng
a. Quy t¾c chung th¸o vµ l¾p
sóng
b. Thø tù ®éng t¸c th¸o vµ l¾p
sóng
- Th¸o sóng: gåm 7 bíc.
+ B1: Më hép tiÕp ®¹n vµ kiÓm
tra sóng.
+ B2: Th¸o èng phô tïng.
+ B3: Th¸o th«ng nßng.
+ B4: Th¸o n¾p hép kho¸ nßng.
+ B5: Th¸o bé phËn ®Èy vÒ.
+ B6: Th¸o bÖ kho¸ nßng vµ kho¸
nßng.
+ B7: Th¸o èng dÉn thoi vµ èp lãt
tay.
- L¾p sóng: gåm 6 bíc.
+ B1: L¾p èng dÉn thoi vµ èp lãt
tay.
+ B2: Th¸o bÖ kho¸ nßng vµ kho¸
nßng.
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
+ B3: L¾p bé phËn ®Èy vÒ.
+ B4: L¾p n¾p hép kho¸ nßng vµ
kiÓm tra chuyÓn ®éng cña sóng.
+ B5: L¾p th«ng nßng.
+ B6: L¾p èng phô tïng.
III. Quy t¾c sö dông vµ b¶o
qu¶n sóng, ®¹n
1. Quy t¾c sö dông sóng, ®¹n
2. Quy ®Þnh lau chïi vµ b¶o
qu¶n sóng
* Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ b¶n 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV
cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng
cè l¹i kiÕn thøc.
3. PhÇn kÕt thóc. 5’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxx

Gi¸o ¸n sè 16 - 17: Giíi thiÖu sóng AK vµ
sóng trêng CKC
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS nhËn biÕt ®îc sóng AK vµ CKC, biÕt ®îc tÝnh n¨ng,
cÊu t¹o, nguyªn lý chuyÓn ®éng; biÕt thùc hµnh th¸o l¾p th«ng thêng;
biÕt b¶o qu¶n vµ sö dông an toµn vò khÝ ®îc trang bÞ.
- HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp vµ thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng
d¹y.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG
h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
2. phÇn c¬ b¶n 35’
* LuyÖn tËp Th¸o l¾p sóng 30’ - GV giíi thiÖu, thÞ
tiÓu liÖn AK ph¹m vµ ph©n tÝch
- Nhãm n÷: LuyÖn tËp th¸o sóng ®éng t¸c HS chó ý
gåm 7 bíc. l¾ng nghe. Sau ®ã,
+ B1: Më hép tiÕp ®¹n vµ kiÓm HS luyÖn tËp theo
tra sóng. sù ®iÒu khiÓn cña
+ B2: Th¸o èng phô tïng. GV.
+ B3: Th¸o th«ng nßng.
+ B4: Th¸o n¾p hép kho¸ nßng.
+ B5: Th¸o bé phËn ®Èy vÒ.
+ B6: Th¸o bÖ kho¸ nßng vµ kho¸
nßng.
+ B7: Th¸o èng dÉn thoi vµ èp lãt
tay.
- Nhãm nam: LuyÖn tËp l¾p
sóng gåm 6 bíc.
+ B1: L¾p èng dÉn thoi vµ èp lãt
tay.
+ B2: Th¸o bÖ kho¸ nßng vµ kho¸
nßng.
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
+ B3: L¾p bé phËn ®Èy vÒ.
+ B4: L¾p n¾p hép kho¸ nßng vµ
kiÓm tra chuyÓn ®éng cña sóng.
+ B5: L¾p th«ng nßng.
+ B6: L¾p èng phô tïng.
* ChuyÓn ®æi néi dung - Hai nhãm chuyÓn
luyÖn tËp ®æi vÞ trÝ luyÖn
- Nhãm n÷: LuyÖn tËp l¾p sóng. tËp.
- Nhãm nam: LuyÖn tËp th¸o
sóng.
* Cñng cè: PhÇn néi dung c¬ 5’ - Gäi HS tr¶ lêi, GV
b¶n cña bµi. nhËn xÐt vµ cñng
cè l¹i kiÕn thøc.
3. PhÇn kÕt thóc. 5’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxx

Gi¸o ¸n sè 18: KiÓm tra häc kú I.
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp vµ rÌn luyÖn cña HS.
- HS phÊn ®Êu kiÓm tra ®¹t kÕt qu¶ tèt nhÊt.
- HS tù gi¸c, tÝch cùc, thùc hiÖn nghiªm tóc néi dung kiÓm
tra.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, t©m lý kiÓm tra.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG h×nh thøc tæ
chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 2’
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc xxxxxxxx
kØ luËt. xxxxxxxx
- KiÓm tra qu©n sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu
buæi häc. 

2. PhÇn c¬ b¶n 40’
* C©u hái: - Tríc khi kiÓm tra,
Nªu c¸c bíc vµ thùc hµnh th¸o, tËp trung líp thµnh
l¾p th«ng thêng sóng tiÓu liªn AK 4 hµng ngang sau
vµ sóng trêng CKC? ®ã GV giíi thiÖu néi
dung vµ yªu cÇu
kiÓm tra.
- Gäi lÇn lît 2 HS
theo sæ ®iÓm vµo
kiÓm tra.
- KiÓm tra xong,
GV c«ng bè kÕt
qu¶ kiÓm tra cho
HS.
3. PhÇn kÕt thóc. 3’
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ buæi häc. xxxxxxxx
- Xuèng líp. xxxxxxxx
xxxxxxxx


Gi¸o ¸n sè 16 - 17: Giíi thiÖu sóng AK vµ
sóng trêng CKC
§èi tîng : Häc sinh líp 11
I. Môc tiªu, yªu cÇu
- Gióp HS nhËn biÕt ®îc sóng AK vµ CKC, biÕt ®îc tÝnh n¨ng,
cÊu t¹o, nguyªn lý chuyÓn ®éng; biÕt thùc hµnh th¸o l¾p th«ng thêng;
biÕt b¶o qu¶n vµ sö dông an toµn vò khÝ ®îc trang bÞ.
- HS chó ý l¾ng nghe, ghi chÐp vµ thùc hiÖn ®óng néi dung gi¶ng
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
d¹y.
II. ChuÈn bÞ
- Gi¸o viªn: gi¸o ¸n, phßng häc.
- Häc sinh: trang phôc, thÓ lùc, ý thøc häc tËp.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung gi¶ng d¹y §Þnh lîng Ph¬ng ph¸p vµ
SL TG
h×nh thøc tæ chøc
1. PhÇn chuÈn bÞ 5’
- GV nhËn líp, æn ®Þnh tæ chøc. xxxxxxxx
- KiÓm tra sÜ sè. xxxxxxxx
- GV phæ biÕn néi dung, y/c buæi xxxxxxxx
häc. 
2. phÇn c¬ b¶n 35’
* LuyÖn tËp Th¸o l¾p sóng 30’ - GV giíi thiÖu, thÞ
tiÓu liÖn AK ph¹m vµ ph©n tÝch
- Nhãm n÷: LuyÖn tËp th¸o sóng ®éng t¸c HS chó ý
gåm 7 bíc. l¾ng nghe. Sau ®ã,
+ B1: Më hép tiÕp ®¹n vµ kiÓm HS luyÖn tËp theo
tra sóng. sù ®iÒu khiÓn cña
+ B2: Th¸o èng phô tïng. GV.
+ B3: Th¸o th«ng nßng.
+ B4: Th¸o n¾p hép kho¸ nßng.
+ B5: Th¸o bé phËn ®Èy vÒ.
+ B6: Th¸o bÖ kho¸ nßng vµ kho¸
nßng.
+ B7: Th¸o èng dÉn thoi vµ èp lãt
tay.
Giaùo aùn GDQP khoái 11 GV:
Nguyeãn Ngoïc Lôïi
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản