Giáo án hình 9

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
412
lượt xem
103
download

Giáo án hình 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- HS hiểu được định nghĩa, khái niệm, tính chất của đường tròn ngoại tiếp (nội tiếp) một đa giác. -HS biết vẽ tâm của đa giác đều ,vẽ được đường tròn ngoại tiếp của một đa giác đều cho trước. -Tính ñöôïc caïnh a theo R vaø ngöôïc laïi tính Rtheo caïnh a cuûa tam giaùc ñeàu , hình vuoâng , luïc giaùc ñeàu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hình 9

 1. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù Ngày soạn :1/2/ Tuaàn 26 Tiết 49 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Cuõng coá ñònh nghóa , tính chaát ,caùch chöùng minh một tứ giác nội tiếp -Reøn kyõ naêng veõ hình , chöùng minh , söõ duïnh ñöôïc tính cxhaát cuûa töù giaùc noäi tieáp ñeå giaûi baøi taäp II. Chuaån Bò Gv :Compa , thöôùc , baûng phuï, phấn màu, HS:Thước, compa, bảng nhoùm III. Caùc Hoïat Ñoäng Daïy - Hoïc: Hoïat Ñoäng Cuûa GV Hoïat Ñoäng Cuûa HS – Ghi Baûng Hoïat Ñoäng 1 : Kiểm tra bài cũ: HS1 :Phaùt bieåu ñònh nghóa , tính chaát veà goùc cuûa töù giaùc noäi tieáp HS1 : Traû lôøi Chöõa BT 58 Sgk /90 Bài 58/95: GT Δ ABC ñeàu 1 DB =BC; DCB = ACB A 2 KL a)ABDC noäi tieáp b)Xñ taâm I cuûa ñtroøn ñi qua 4 ñieåm A,B,C,D I 1 1 B 2 2 C 1 1 a) DCB= ACB = .600= 300(gt) 2 2 ACD =ACB +BCD (tia CB nằm giữa 2 tia CA và CD) D ACD = 600 +300 = 900 DB= DC = ΔBCD cân tại D => DBC= DCB =300 Do đó ABD = ABC + CBD = 600+900 =1800 Gv nhaän xeùt , ñaùnh giaù Vậy töù giaùc ABCD nội tiếp được đường tròn. Hoïat ñoäng 2 :Luyeän Taäp b)Ta coù ABD = ACD = 900 Gv cho Hs laøm BT 56 Sgk /89 ⇒ A,B,D,C thuộc đường tròn đường kính AD E Vaäy taâm cuûa ñöôøng troøn ñi qua 4 ñieåm A ; B ; C ; D là 40 trung điểm I cuûa AD. B x D Bài 56/95: x O * x = BCT = DCF (hai góc đối đỉnh) A D 20 ABC = x +400 (1) (t/c góc ngoài của tam giác) F ADC = x + 200 (2) Gọi BCE = x ABC + ADC = 1800 (3) (ABCD là tứ giác nội tiếp) So sánh BCE và SCF Từ (1), (2), (3) => ABC + ADC = 2x + 600 Tính ABC.ADC theo x Hay 2x +600 = 1800 => x = 600 GIAÙO AÙN HÌNH 9 168
 2. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù Mà ABC+ ADC =? Do đó : ABC = 1000, ADC = 800 Do đó tính được BCD , töù ñoù suy ra BAD * BCD = 1800 - x ( t/c 2 goùc kề bù) BCD =1800 - 600 = 1200 * ABD = 1800 - BCD = 600 ( t/c 2 góc đối của tứ giác nội tiếp) Gv cho Hs laøm BT 59 Sgk/90 BT 59 Sgk/90 Gv goïi Hs veõ hình , ghi GT , KL GT hbh ABCD (O) qua3 ñieåm A,B,C A B Caét CD taïi P KL AP = AD 1 2 Ta coù D = B1 (t/c hình bình haønh) D C P P + P2 = 1800 ( 2 goùc keà buø ) 1 Vaø B + P2 = 1800 (t/c töù giaùc noäi tieáp ) Suy ra P = B = D 1 Gv hoûi theâm : Nhaän xeùt gì veà hình thang ⇒ Δ ADP caân taïi A ABCP? ⇒ AD = AP GV cho Hs laøm Bt 60 Sgk/90 *Hình thang ABCP coù A1 = P = B 1 neân ABCP laø Gv ñöa hình veõ 48 Sgk / 90 leân baûng vaø yeâu caàu hình thang caân HS chöùng minh QR // ST BT60 Sgk/90 Gv gôïi yù : Treân hình coù 3 ñöôøng troøn (O1) ; (O2); Treân hình coù caùc töù giaùc noäi tieáp laø :PEIK ; QEIR ; (O3) töøng ñoâi moät caét nhau vaø cuøng ñi qua I , laïi KIRT coù P ; I ; R ; S thaúng haøng Ta coù : R1 + R2 = 1800 (2 goùc keà buø ) Haõy chæ ra caùc töù giaùc noäi tieáp treân hình ? 0 Ñeå chöùng minh QR // ST ta caàn chöùng minh Maø R2 + E1 = 180 (vì töù giaùc QEIR noäi tieáp ) ñieàu gì ? ( R1 = S1 ) Suy ra : R1 = E1 (1) Haõy chöùng minh R1 = E1 , töø ñoù ruùt r moái lieân Vaäy töù giaùc noäi tieáp coù goùc ngoaøi baèng goùc trong ôû ñænh ñoái dieän heä giöõa goùc ngoaøi vaø goùc trong ôû ñænh ñoái dieän Aùp duïng tính chaát treân veà tính chaát cuûa töù giaùc noäi tieáp cuûa töù giaùc noäi tieáp vôùi caùc töù giaùc PEIK vaø KIRT HÑ3 : Daën Doø Ta coù : E1 = K1 (2) -Veà nhaø hoïc baøi vaø naém vöõng caùch chöùng minh -BTVN : Bt 40 , 41 , 42 SBT /79 Vaø K1 = S1 (3) -Ñoïc tröôùc baøi 8 : Ñöôøng troøn ngoaïi tieáp – Töø (1) ; (2) ; (3) suy ra : R = S 1 1 Ñöôøng troøn noäi tieáp Maø R1 vaø S1 laø 2 goùc so le trong neân suy ra QR // ST -Oân laïi ña giaùc ñeàu GIAÙO AÙN HÌNH 9 169
 3. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù Ngày soạn:1/2/ Tuaàn 26 Tiết 50 Baøi 8 : ÑÖÔØNG TROØN NGOẠI TIẾP ÑÖÔØNG TROØN NOÄI TIẾP I. Mục tiêu: - HS hiểu được định nghĩa, khái niệm, tính chất của đường tròn ngoại tiếp (nội tiếp) một đa giác. -HS biết vẽ tâm của đa giác đều ,vẽ được đường tròn ngoại tiếp của một đa giác đều cho trước. -Tính ñöôïc caïnh a theo R vaø ngöôïc laïi tính Rtheo caïnh a cuûa tam giaùc ñeàu , hình vuoâng , luïc giaùc ñeàu II.Chuaån Bò: Gv :Thước, compa, phấn màu HS: Thước, compa , eke III. Caùc Hoïat Ñoäng Daïy - Hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Ghi baûng HÑ 1 : KTBC Hs1 :laøm BT sau: Caùc keát luaän sau ñuùng hay sai? Töù giaùc ABCD noäi tieáp ñöôïc ñöôøng HS 1 : traû lôøi troøn neáu coù 1 trong caùc ñieàu kieän sau : a) Ñuùng a) BAD + BCD = 1800 b) Ñuùng b) ABD = ACD = 400 c) Sai c) ABC = ADC = 1000 d) Ñuùng 0 d) ABC = ADC = 90 e) Ñuùng e) ABCD laø hình chöõ nhaät f) Sai f) ABCD laø hình bình haønh g) Ñuùng g) ABCD laø hình thang caân h) Ñuùng h) ABCD laø hình vuoâng Gv nhaän xeùt , cho ñieåm ÑVÑ : Ta ñaõ bieát vôùi baát kì tam giaùc naøo cuõng coù 1 ñöôøng troøn ngoaïi tieáp vaø coù 1 ñöôøng troøn noäi 1.Ñònh Nghóa tieáp . Coøn ña giaùc thì sao? Gv giôùi thieäu baøi hoïc A B HÑ2 : Ñònh Nghóa r R Gv ñöa hình 49Sgk/90 leân baûng vaø O giôùi thieäu : *(O ; R) laø ñöôøng troøn ngoaïi tieáp Hs quan saùt hình 49 vaø D C hình vuoâng ABCD vaø ABCD laø nghe Gv giôùi thieäu *(O ; R) laø ñöôøng troøn ngoaïi tieáp hình hình vuoâng noäi tieáp ñöôøng troøn GIAÙO AÙN HÌNH 9 170
 4. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù *(O ; r) laø ñöôøng troøn noäi tieáp hình vuoâng ABCD vaø ABCD laø hình vuoâng noäi vuoâng ABCD vaø ABCD laø hình tieáp ñöôøng troøn vuoâng ngoaïi tieáp ñöôøng troøn *(O ; r) laø ñöôøng troøn noäi tieáp hình vuoâng Vaäy theá naøo laø ñöôøng troøn ngoaïi ABCD vaø ABCD laø hình vuoâng ngoaïi tieáp tieáp hình vuoâng ? theá naøo laø ñöôøng ñöôøng troøn troøn noäi tieáp hình vuoâng ? Gv: Ta ñaõ hoïc ñöôøng troøn ngoaïi tieáp , ñöôøng troøn noäi tieáp tam giaùc , môû roäng caùc khaùi nieäm treân , theá Hs traû lôøi naøo laø ñöôøng troøn ngoaïi tieáp ña giaùc ? theá naøo laø ñöôøng troøn noäi tieáp ña giaùc ? Gv goïi HS ñoïc ÑN Sgk / 91 Quan saùt hình 49 , em coù nhaän xeùt ÑN ( Sgk /91) gì veà ñöôøng troøn ngoaïi tieáp vaø Hs traû lôøi ñöôøng troøn noäi tieáp hình vuoâng ?1. ?Haõy giaûi thích taïi sao A 2 r =R . ==? B 2 F HS ñoïc ÑN Sgk / 91 r Gv cho Hs laøm ?1 - Vẽ (O;R); R = 2 cm Hs :hai ñöôøng troøn naøy O R - Vẽ lục giác đều ABCDEF có tất cả ñoàng taâm C E các đỉnh nằm trên (O)] Gv: laøm theá naøo ñeå veõ ñöôïc luïc Hs : r = R. Sin 450 D giaùc ñeàu noäi tieáp ñöôøng troøn (O) ? 2 Gv:Vì sao taâm O caùch ñeàu caùc caïnh Hay r = R . 2 cuûa luïc giaùc ñeàu ? Hs laøm?1 Hs : veõ caùc daây cung AB = BC = CD = DE = R Hs: Do caùc ñieåm A ; B; C Gv: Vẽ (O, r) ; D ; E ; F thuoäc (O;R) neân Ñöôøng troøn (O ; r) coù vò trí nhö theá O laø giao ñieåm cuûa caùc naøo ñoái vôùi luïc gíc ñeàu ABCDEF ? 2. Ñònh lí (Sgk / 91) ñöôøng trung tröïc cuûa caùc ñoïan thaúng AB = BC = HÑ3 : Ñònh lí CD = DE = EF = FA ?coù phaûi baát kì ña giaùc naøo môùi Suy ra O caùch ñeàu caùc cuõng noäi tieáp ñöôïc ñöôøng troøn hay ñoïan thaúng ñoù khoâng Ñöôøng troøn (O;r) laø ñöôøng GV :Tam giaùc ñeàu , hình vuoâng , troøn noäi tieáp luïc giaùc ñeàu luïc giaùc ñeàu luoâng coù 1 ñöôùng troøn ABCDEF ngoaïi tieáp vaø coù 1 ñöôøng troøn noäi tieáp vaø ngöôøi ta ñaõ chöùng minh ñöôïc : Baát kì ña giaùc ñeàu naøo cuõng coù 1 ñöôøng troøn ngoaïi tieáp vaø coù 1 GIAÙO AÙN HÌNH 9 171
 5. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù ñöôøng troøn noäi tieáp Chú ý: Gv giôùi thieäu ñònh lí Sgk/91 Hs nghe Gv giôùi thieäu Tâm của đường tròn ngoại tiếp trùng với tâm Goïi HS ñoïc ñònh lí Hs ñoïc ñònh lí của đường tròn nội tiếp và được gọi là tâm của đa giác đều. Gv neâu chuù yù Sgk HÑ 4 : Luyeän Taäp Bt 62 Sgk/91 Gv cho Hs laøm Bt 62 Sgk/91 Hs laøm Bt 62 A Gv höôùng daãn HS cuøng veõ hình Hs veõ hình vaøo vôû ?Laøm theá naøo ñeå veõ ñöôïc ñtroøn Hs traû lôøi R ngoaïi tieáp tam giaùc ñeàu ABC ? Tính R theo a Hs tính O ?Veõ ñtroøn noäi tieáo tam giaùc ñeàu r ABC nhö theá naøo B C ? Tính r theo a *Tính R ?Ñeå veõ tam giaùc IJK ngoaïi tieáp (O ; Hs : veõ qua 3 ñænh A ; B ; Trong tam giaùc vuoâng AHB coù : R) ta veõ nhö theá naøo ? C cuûa tam giaùc ABC , 3 tieáp tuyeán vôùi (O ; R) , 3 3 AH = AB . Sin 600 = a. tieáp tuyeán naøy caét nhau 2 taïi I ; J ; K 2 2 3 3 R = AO = .AH = . a. = a. Suy ra tam giaùc IJK ngoaïi 3 3 2 3 tieáp (O ; R) *Tính r 1 1 3 3 r = OH = .AH = . a. = a. 3 3 2 6 Gv cho Hs laøm Bt 63 Sgk/92 BT 63 Sgk / 92 Goïi Hs ñoïc ñeà baøi Hs laøm BT 63 *Luïc giaùc ñeàu caïnh a noäi tieáp (O; R) Gv ñöa caùc hình veõ luïc giaùc ñeàu , Hs quan saùt hình veõ ( Thì a = R hình vuoâng , tam giaùc ñeåu cuøng noäi baûng phuï ) *Hình vuoâng caïnh a noäi tieáp (O ; R) tieáp (O; R) leân baûng vaø yeâu caàu HS Thì a = R 2 + R 2 = R 2 tính caùc caïnh cuûa hình ñoù theo R *Tam giaùc ñeàu caïnh a noäi tieáp (O ; R) Gv choát laïi :Vôùi ña giaùc ñeàu noäi Thì a = R. 3 tieáp (O ; R) : -Caïnh luïc giaùc ñeàu a = R -Caïnh hình vuoâng a = R. 2 -Caïnh tam giaùc ñeàu a =R. 3 HÑ4 : Daën Doø -Hoïc baøi ñònh nghóa vaø ñònh lí veà ñöôøng troøn ngoaïi tieáp , ñöôøng troøn noäi tieáp ña giaùc ñeàu -BTVN : BT 61 ; 64 Sgk /91, 92 Ngaøy Soïan : 8/2/ Tuaàn 27 GIAÙO AÙN HÌNH 9 172
 6. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù Tiết 51 Baøi 9 : ÑOÄ DAØI ÑÖÔØNG TROØN , CUNG TROØN I. Mục tiêu: - HS naém ñöôïc công thức tính độ dài đường tròn. - HS biết cách tính độ dài cung tròn -Bieát vaän duïng caùc coâng thöùc ñeå tính caùc ñaïi löôïng chöa bieát trong caùc coâng thöùc vaø giaûi 1 soá baøi toùan thöïc teá II.Chuaån Bò: Gv: Thước, compa,MTBT, bảng phụ HS: Thước, compa,MTBT III.Caùc Hoïat Ñoäng daïy - Hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Ghi baûng HÑ1 : KTBC HS1 : Neâu ÑN ñöôøng troøn ngoaïi Hs1 :traû lôøi tieáp , ñöôøng troøn noäi tieáp ña giaùc? Chöõa BT 64 Sgk /92 BT 64 Sgk /92 A 60 a)Ta coù Sñ AD = 3600 – (600 +900 +1200) = 900 B 1 I ABD = Sñ = 450 O 2 90 1 BDC = Sñ BC = 450 D 2 C Suy ra AB // CD 120 ⇒ ABCD laø hình thang Maø ABCD laø hình thang noäi tieáp neân ABCD laø hình thang caân 1 b) AIB = (Sñ AB +Sñ CD ) 2 1 = (600 + 1200) = 900 2 Gv nhaän xeùt , cho ñieåm 1.Coâng Thöùc Tính Ñoä Daøi Ñöôøng Troøn ⇒ AC ⊥ BD c)Sñ AB = 600 ⇒ AB = R Sñ BC =900 ⇒ BC =R. 2 d Sñ DC =1200⇒DC =R. 3 HÑ2 : Coâng thöùc tính ñoä daøi ñöôøng troøn - “Độ dài đường tròn” còn được R gọi là chu vi hình tròn. Hs:Chu vi ñöôøng troøn baèng ?Nhaéc laïi coâng thöùc tính chu vi ñöôøng kính nhaân vôùi 3,14 C=2πR hay C = π .d ñöôøng troøn ñaõ hoïc ôû lôùp 5 C: độ dài đường tròn Gv giôùi thieäu : 3,14 laø giaù trò gaàn R: bán kính đường tròn ñuùng cuûa soá voâ tæ pi (kí hieäu laø π ) d:ñöôøng kính Vaäy C = π .d hay = 2 π R Hs laøm ?1 ?1. GIAÙO AÙN HÌNH 9 173
 7. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù Gv cho Hs laøm ? . Tìm laïi soá π ñtroøn (O1) (O2) (O3) )O4) Gv höôùng daãn HS thöïc hieän theo C 6,3 13 29 17,3 caùc yeâu caàu cuûa ?1 , sau ñoù ñieàn Hs ñieàn keát quaû vaøo baûng cm cm cm cm keát quaû vaøo baûng sau: d 2 cm 4,1 9,3 5,5 ñtroøn (O1) (O2) (O3) )O4) cm cm cm C C 3,15 3,17 3,12 3,14 d d C d Hs : *Nhaän xeùt : C Coù nhaän xeùt gì veà giaù trò cuûa tæ soá Giaù trò cuûa tæ soá ≈ 3,14 Giaù trò cuûa tæ soá C ≈ 3,14 C d d ? HS :Soá π laø tæ soá giöõa ñoä d BT 65 Sgk/94 daøi ñöôøng troøn vaø ñöôøng Vaäy soá π laø gì ? kính cuûa ñöôøng troøn ñoù Gv cho hs laøm BT 65 Sgk/94 R 10 5 3 1,5 3,18 4 Hs laøm BT 65 Sgk/94 Vaän duïng coâng thöù treân , ñieàn d 20 10 6 3 6,37 8 vaøo choã troáng C 62,8 31,4 18,84 9,42 20 25,12 Hs tính vaø leân baûng ñieàn d =2 R ⇒ d: 2 C = πR ⇒ d = C : π HÑ 3 : Coâng Thöùc Tính Ñoä Daøi 2.Coâng Thöùc Tính Ñoä Daøi Cung Troøn Cung Troøn R n Gv höôùng daãn HS xaây döïng coâng Hs laøm ?2 O thöùc tính ñoä daøi cung troøn baèng caùch laøm ?2 - Đường tròn có số đo cung là 3600 có 2πR Hs : C= 2πR -Độ dài cung 10 laø độ dài? →C= 2πR 360 - Vậy cung 10 có độ dài ? 2πR Hs : cung 10 có độ dài πRn 2πR 360 - Độ dài cung n0 laø l= → 180 360 l: độ dài cung n0 - Suy ra cung n0có độ dài bằng ? 2πR πRn Hs : .n = R : baùn kính πRn 360 180 n :soá ño ñoä cuûa cung → l= 180 HS laøm BT 66 Sgk/ 95 BT 66 Sgk/ 95 Gv cho hs laøm BT 66 Sgk/ 95 Hs tính vaø traû lôøi mieäng 0 a)n= 600 ; R = 2 dm. Tính l a)Tính ñoä daøi cung 60 cuûa 1 ñöôøng πRn 3,14.2.60 troøn coù baùn kính 2 dm Ta coù l= = ≈ 2,09 dm 180 180 b)Tính chu vi vaønh xe ñaïp coù ñöôøng b)d = 650 dm . Tính C= ? kính 650 mm Ta coùC =π.d=3,14.650= 2041(mm) Gv cho hs laøm BT 67 /95 Hs laøm BT 67 /95 Gv goïi HS leân baûng ñieàn vaøo choã HS leân baûng ñieàn vaøo choã BT 67 /95 troáng troáng πRn 180.l Gv löu yù : l= ⇒R= 180 π .n 180.l R(cm) 10 40,8 21 6,2 21 vaø n = n 0 90 0 50 0 57 0 410 250 π .R l (cm) 15,7 35,6 20,8 4,4 9,2 GIAÙO AÙN HÌNH 9 174
 8. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù HÑ 4 : Tìm hieåu veà soá π Hs ñoïc muïc coù theå em chöa Gv cho Hs ñoïc muïc coù theå em chöa bieát bieát Gv giaûi thích quy taéc ôû Vieät Nam : Hs nghe GV giaûi thích “Quaân baùt , phaùt tam , toàn nguõ, quaân nhò “ nghóa laø laáy ñoä daøi ñöôøng troøn (C) quaân baùt ( chia laøm taùm phaàn laø C , phaùt tam laø boû ñi 3 phaàn , toàn 8 C nguõ laø coøn laïi 5 phaàn (5. ) , quaân 8 5C nhò laø chia ñoâi ( ) . Khi ñoù ñöôïc 8.2 5C ñöôøng kính cuûa ñöôøng troøn d = 16 HS : Gv : Theo quy taéc ñoù thì soá π laø bao π= d = C 16 = = 3,2 nhieâu ? C 5C 5 HÑ5 : Cuõng coá –Luyeän Taäp 16 Neâu coâng thöùc tính ñoä daøi ñtroøn , ñoä Hs traû lôøi daøi cung troøn ? BT 69 Sgk/95 Gv cho hs laøm BT 69 Sgk/95 Hs laøm Bt 69 Chu vi cuûa baùnh sau laø : Baùnh sau :d1 =1,672 m π .d1 = π .1,672 (m) Baùnh tröôùc : d2 = 0,88 m Chu vi baùnh tröôùc laø : Baùnh sau laên ñöôïc 10 voøng π .d2 = π .0,88 (m) Hoûi baùnh tröôùc laên ñöôïc maáy voøng ? Quaõng ñöôøng xe ñi ñöôïc laø : ? Ta caàn tính gì ? π .1,672. 10 (m) HÑ6 : Daën Doø Soá voøng laên cuûa baùnh tröôùc laø : -Hoïc caùc coâng thöùc tính (π .1,672. 10) : (π .0,88) = 19 ( voøng ) -BTVN : 68 ; 70 ;73 ;74 Sgk/95,96 -Tieát sau luyeän taäp Ngaøy Soïan : 8/2/ Tuaàn 26 Tiết 52 LUYEÄN TAÄP I. Mục tiêu: GIAÙO AÙN HÌNH 9 175
 9. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù - Vận dụng công thức tính độ dài đường tròn, cung troøn vaø caùc coâng thöùc suy luaän cuûa noù vaøo baøi taäp -Nhaän xeùt vaø ruùt ra caùch veõ moät soá ñöôøng cong chaép noái , bieát caùch tính ñoä daøi caùc ñöôøng cong ñoù - Giải được một số bài toán thực tế II.Chuaån Bò : Gv :Phấn màu ,thước, compa, eke ,bảng phụ , MTBT HS : thước, compa, eke , MTBT III. Caùc Hoïat Ñoäng Daïy - Hoïc: Hoïat Ñoäng Cuûa GV Hoïat Ñoäng Cuûa HS – Ghi Baûng HÑ 1 :KTBC HS1 : Chöõa BT 70 Sgk/95 Tính chu vi caùc hình 52 , 53 , 54 Sgk/95 BT 70 Sgk/95 Hình 52 : C1 = πd =3,14 . 4= 12,56(cm) Hình 53: πR.180 2π .90 C2 = + = πR + πR = 2πR = 2d = 12,56 (cm) 180 180 Hs 2 : Chöõa BT 74 Sgk/96 Hình 53: 4πR.90 C3 = = 2πR = πd = 12,56 (cm) HN 180 BT 74 Sgk/96 Ñoä daøi cung kinh tuyeán töø HN ñeán xích ñaïo laø : XD πRn 2πRn C.n 40000.20,0166 l= = = = ≈ 2224 (km) 180 360 360 360 Bieát C = 40000 km ;n0 = 20001/ ≈ 20,0166 Tính l = ? HÑ2 : Luyeän Taäp Gv cho hs laøm Bt 68 Sgk/95 Bt 68 Sgk/95 Gv ñöa hình veõ leân baûng Gọi C1, C2, C3lần lượt là độ dài của các nữa đường tròn đường kính AC, AB, BC ta có: 1 C1 = π.AC (1) Haõy tính ñoä daøi caùc nöûa ñöôøng troøn ñöôøng kính 2 AC ; AB ; BC 1 C2 = π.AB (2) 2 1 C3 = π.BC (3) Haõy chöng minh nöûa chu vi ñtroøn ñk AC baèng 2 toång hai nöûa chu vi ñöôøng troøn ñöôøng kính AB vaø Vì B naèm giöõa A vaø C neân AC = AB + BC BC ? So sánh (1) (2) ta thấy : 1 1 C2 + C3 = π(AB+BC) = π.AC = C1 2 2 Vậy C1 = C2 + C3 Bt 71 Sgk/96 Gv cho hs laøm Bt 71 Sgk/96 E GIAÙO AÙN HÌNH 9 H A B 176 D C
 10. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù Gv cho Hs hoïat ñoäng nhoùm : -Veõ laïi ñöôøng xoaén hình 55 Sgk/96 -Neâu caùch veõ -Tính ñoä daøi ñöôøng xoaén ñoù G *Caùch Veõ : -Vẽ hình vuông ABCD có cạnh dài 1cm -Vẽ cung AE , taâm B, baùn kính 1 cm, n = 900 -Vẽ cung EF , taâm C, baùn kính 2 cm, n = 900 Caùc nhoùm hoïat ñoäng nhoùm trong voøng 5 phuùt , -Vẽ cung FG , taâm D, baùn kính 3 cm, n = 900 sau ñoù goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy baûng -Vẽ cung GH , taâm A, baùn kính 4 cm, n = 900 nhoùm *Tính ñoä daøi ñöôøng xoaén πR1 n π .1.90 π => lAE= = = (cm) 180 180 2 πR 2 n π .2.90 Gv nhaän xeùt baøi laøm cuûa caùc nhoùm => lEF= = = π (cm) 180 180 πR3 n π .3.90 3π => lFG= = = (cm) 180 180 2 πR 4 n π .4.90 => lGH= = = 2π 180 180 π 3π Độ dài đường xoắn = +π + + 2π = 5π (cm) 2 2 Gv cho hs laøm BT 72 Sgk/96 Bài 72/101: Gv ñöa hình veõ leân baûng C =540 mm A B lAB = 200 mm ? Neâu caùch tính goùc AOB Tính AOB = ? Töø ñoù suy ra Sñ AB = AOB vaø tính soá ño ñoä O cuûa cung AB ? C.n l .360 200.360 lAB = ⇒ n = AB = ≈ 133 360 C 540 Vaäy AOB = n0 = 1330 Gv cho hs laøm BT 75 Sgk/96 Gv höôùng daãn HS veõ hình leân baûng BT 75 Sgk/96 Haõy chöùng minh :lMA = lMB Gv gôïi yù : Goïi soá ño goùc MOA = α . Haõy tính số đo góc MO/B ? Töø ñoù suy ra OM = R . Tính O/M Tính lMA vaø lMB A B 2α α o M o’ GIAÙO AÙN HÌNH 9 177
 11. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù Goïi MOA =α Suy ra MO/B = 2α R Ta coù OM = R ⇒ O/R = 2 lMA= π .OM .α π .R.α = 180 180 R π . .2α π .O M .α / π .R.α lMB= = 2 = 180 180 180 Suy ra : lMA = lMB HÑ3 : Daën Doø -Naém vöõng caùc coâng thöùc tính ñoä daøi ñöôøng troøn, ñoä daøi cung troøn -BTVN : 76 Sgk /96 -Oân taäp caùc coâng thöùc tính dieän tích hình troøn Ngày soạn:15/2/ Tuần 28 Tiết 53 Bài 10 : DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN,HÌNH QUẠT TRÒN I. Mục tiêu: - HS nhớ công thức tính diện tích tròn. GIAÙO AÙN HÌNH 9 178
 12. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù - HS biết cách tính diện tích hình quạt tròn. -Có kỹ năng vận dụng các công thức đã học vào giải tóan II.Chuẩn Bị : GV: Phấn màu,thước, compa, thước đo góc , MTBT. HS: Thước , compa , thước đo góc , MTBT . III. Các Họat Động Dạy – Học: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Ghi baûng HĐ 1 :Kiểm tra bài cũ: HS 1 :Viết công thức tính độ dài HS 1 : Ghi các công thức đường tròn, độ dài cung tròn Bài 76 SGK/96 Sửa bài 76 SGK/96 Độ dài cung AmB GV giới thiệu công thức :S=πR2 π .R.120 πR.2 lAmB= = 180 3 Độ dài đường gấp khúc AOB: OA+OB=R+R = 2R Ta có : π ≈ 3,14 > 3 π π 3 => > 1 ⇒ 2. > 2. 3 3 3 π ⇒ 2R. > 2R 3 Vậy độ dài cung AmB lớn HĐ 2: Công thức tính diện tích hơn độ dài đường gấp khúc 1.Công thức tính diện tích hình tròn: hình tròn AOB Hãy nêu công thức tính diện tích hình tròn mà em đã biết ? GV : qua bài trước ta đã biết 3,14 là HS: S = 3,14 .R 2 R giá trị gần đúng của số vô tỉ π O Vậy công thức tính diện tích hình tròn bán kính R là S = πR2 Gv cho HS áp dụng làm BT 77 Cộng thức: S=πR2 Skg/98 HS laøm BT 77 Sgk/98 S: diện tích của hình tròn Ta có d = AB = 4 xm R: bán kính của hình tròn ⇒ R = 2 cm Diện tích hình tròn là : 3,24 . 22 = 12,56 (cm2) 2.Cách tính diện tích hình quạt tròn HĐ3 :Cách tính diện tích hình Khái niệm (SGK) quạt tròn R A GV:giới thiệu khái niệm hình quạt n O tròn như Sgk : Hình quạt tròn là một phần hình tròn giới hạn bởi B một cung tròn và hai bán kính đi Hs đọc khái niệm SGK qua hai mút của cung đó. Hình quạt OAB , tâm O, bán kính R , cung n0 Gv:Chúng ta sẽ xây dựng công thức . tính diện tích hình quạt tròn n0 ? Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600) có GIAÙO AÙN HÌNH 9 179
 13. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù thông qua ?. diện tích là πR2 Vậy hình quạt bán kính R , cung 10 có diện Gv đưa yêu cầu ? lên bảng phụ Hs làm ? πR 2 Gọi HS đọc yêu cầu Hs đọc yêu cầu tích là 360 Gọi HS lên bảng điền vào chỗ trống HS lên bảng điền Hình quạt bán kính R, cung n0 có diện tích là Gv chốt lại công thức tính diện tích πR 2 n hình quạt tròn cung n0 là : Squạt= 360 πR 2 n Squạt = *Công thức : 360 πR n πR 2 n 1.R Hãy nhắc lại công thức tính độ dài Hs : l = Squạt= Hay Squạt= cung tròn n0 ? 180 360 2 Hãy biến đổi công thức tính diện πR 2 n S .n HS:Squạt = Hay Squạt= tích hình quạt tròn theo độ dài 360 360 cung? πRn R R Gv chốt lại công thức tính diện tích = . = 1. Squạt: diện tích của hình quạt cung n0 hình quạt tròn cung n0 : 180 2 2 R : bán kính đường tròn 1.R N : Số đo độ của cung tròn Squạt = l: độ dài cung hình quạt n0 2 Có thể tính diện tích hình quạt tròn S : diện tích hình tròn bán kính R HS : S = πR2 bán kính R, cung n0 theo diện tích hình tròn bán kính R được không ? πR 2 n S .n BT 79/98 ⇒ Squạt = = Vậy để tính diện tích hình quạt tròn 360 360 Biết : R = 6cm bán kính R, cung n0 ta có thể tính n0 = 600 theo những công thức nào ? HS : có 3 công thức tính Tính Squạt = ? πR 2 n π .6 2 .36 Ta có:Squạt = = Gv cho hs làm BT 79 Sgk/98 360 360 Gọi HS đọc đề và tóm tắt bài toán HS làm BT 79/98 = 3,6π ≈11,3 (cm) Gọi 1 HS lên bảng áp dụng công thức tính diện tích hình quạt HS đọc đề và tóm tắt bài toán HS lên bảng áp dụng công BT 81 /99 HĐ4 : Luyện Tập thức tính diện tích hình quạt a)R1 = 2R Gv cho Hs làm BT 81 /99 ⇒ S1 = πR21 = π.(2R)2 =4πR2 =4S Diện tích hình tròn thay đổi như thế Hs làm BT 81 /99 b) R1 = 3R nào nếu : ⇒ S1 = πR21 = π.(3R)2 =9πR2 =9S a) Bán kính tăng gấp đôi Hs trả lời c) R1 = kR (k > 1) b) Bán kính tăng gấp ba a)Bán kính tăng gấp đôi thì diện tích tăng gấp bốn lần ⇒ S1 = πR21 = π.(kR)2 =k2.πR2 =k2.S c) Bán kính tăng gấp k lần ( k > 1) b)Bán kính tăng gấp ba thì Gv gọi HS đứng tại chỗ trả lời diện tích tăng gấp chín lần miệng c) Bán kính tăng gấp k lần 2 BT 82 /99 Sau đó GV giải thích rõ hơn cho thì diện tích tăng gấp k lần HS hiểu Gv cho Hs làm BT 82 /99 Câu R C S n0 Squạt Gv đưa bảngh phụ lên bảng và yêu a 21 13,2 47,50 13,8 1,83 cầu HS điền vào chỗ trống (làm Hs làm BT 82 /99 cm cm cm2 cm2 tròn kết quả đến chữ số thập phân Hs theo dõi bảng phụ b 2,5 15,7 19,6 229,60 12,50 thứ nhất ) cm cm cm2 cm2 Ở câu a :Biết C = 13,2 cm, làm thế c 3,5 22 37,8 1010 10,60 nào để tính R ? Hs:R = C : 2π cm cm cm2 cm2 Tính S như thế nào ? S = πR2 GIAÙO AÙN HÌNH 9 180
 14. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù Tính Squạt bằng công thức nào? S .n Ở câu b : Biết R , tính C như thế Squạt= 360 nào ? HS: C =2πR Tính số đo cung (n0) như thế nào ? S .n S .360 Squạt= ⇒n= 360 S Quat BT 80 /98 Cách 1 :Mỗi dây thừng dài 20 m Diện tích cỏ hai con dê có thể ăn được là : Gv cho hs làm Bt 80 /98 Hs làm Bt 80 /98 π .20 2 .90 Gọi Hs đọc đề bài và vẽ hình minh 2. = 200π (m2) 360 họa cho 2 trường hợp 20m 20m Cách 2 :Một sợi dây dài 30 m và một sợi Gv gợi ý : diện tích cỏ hai con dê dây dài 10 m ăn được bằng tổng diện tích hai Diện tích cỏ hai con dê có thể ăn được là : hình quạt tròn π .30 2 .90 π .10 2 .90 30m Hãy tính tổng diện tích hai hình + = 250π (m2) quạt tròn trong từng trường hợp rồi 40m 360 360 so sánh hai kết quả Vậy theo cách buộc thứ 2 , diện tích cỏ 2 con 10m dê có thể ăn được nhiều hơn so với cách buộc 30m thứ nhất HĐ5 : Dặn dò 30m - Học thuộc các công thức - BTVN: 78 ,83 Sgk/99 - BT : 63 , 64 , 65 , 66 SBT 40m /82 - Tiết sau luyện tập Ngày soạn:15/2/ Tuần 28 Tiết 54 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: GIAÙO AÙN HÌNH 9 181
 15. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù -HS được củng cố kĩ năng vẽ hình ( các đường cong chắp nối ) - Rèn luyện HS có kỹ năng vận dụng công thức tính diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn vào giải toán. -HS được giới thiệu khái niệm hình viên phân , hình vành khăn và biết cách tính diện tích các hình đó II.Chuẩn Bị : Gv : Bảng phụ ,phấn màu ,thước, compa, MTBT. Hs: Thước , compa , eke , MTBT. III.Các Họat Động Dạy – Học: HĐ 1 : Kiểm Tra Bài Cũ HS 1 :Viết công thức tính diện tích hình tròn , hình HS1 : quạt tròn BT 78 Sgk/98 Chữa BT 78 Sgk/98 Biết C = 12 m , tính S = ? C 12 6 Ta có C = 2πR ⇒ R = = = 2π 2π π 6 36 S = πR2 = π.( )2 = ≈ 11,5 (m2) π π HS2 : chữa BT 66 SBT/85 So sánh diện tích phần hình gạch sọc và diện tích BT 66 SBT/85 hình để trắng trong hình sau : Diện tích hình trắng là : A 1 1 S1 = .πR2 = .π.22 = 2π (cm2) 2 2 4cm O/ Diện tích hình quạt tròn AOB là : 1 1 S2 = .πR2 = .π.42 = 4π ( cm2) O 4 4 B Diện tích phần hình gạch sọc là : S = S2 – S1 = 4π - 2π = 2π ( cm2) Vậy diện tích phần hình gạch sọc bằng diện tích phần Gv gọi HS nhận xét hình trắng Gv nhận xét , đánh giá BT 83 Sgk/99 HĐ2 : Luyện Tập Gv cho Hs làm BT 83 Sgk/99 a)Cách vẽ Gv đưa hình 62 Sgk lên bảng phụ và yêu cầu HS -Vẽ nửa đtròn tâm M , đường kính MI = 10 cm nêu cách vẽ -Trên đường kính HI lấy HO = BI = 2 cm -Vẽ 2 nửa đtròn đường kính HO và BI cùng phía với nửa đtròn (M) -Vẽ nửa đtròn đường kính OB khác phía với nửa đtròn (M) Hãy tính diện tích hình HOABINH ( miền gạch sọc) -Đthẳng vuông góc với HI tại M cắt nửa đtròn (M) tại GV: hãy nêu cách tính diện tích phần hình gạch N và cắt nửa đường tròn đường kính OB tại A sọc? 1 2 1 2 2 2 Hãy chứng tỏ hình tròn có đường kính NA có cùng b)SHOABINH = π.5 + π.3 - π.1 = 16π (cm ) diện tích với hình HOABINH ? 2 2 Gv cho Hs làm BT 85 Sgk/100 Bài 85/105 Gv giới thiệu hình viên phân : là phần hình tròn giới hạn bởi 1 cung và dây căng cung ấy SVP AmB = Squạt AOB - SΔAOB Ví dụ :hình viên phân AmB Diện tích hình quạt tròn AOB là : πR 2 .30 πR 2 π .5,12 Sq = = = ≈ 13,61 (cm2) 360 6 6 GIAÙO AÙN HÌNH 9 182
 16. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù Tam giác AOB là tam giác đều vì có : B OA=OB = R và AOB = 600 (gt) Diện tích tam giác đều AOB là : O R2 3 m SΔAOB= ≈ 11,23 (cm2) 4 Vậy diện tích hình viên phân AmBlà: A 13,61 – 11,23 = 2,38 (cm2) ? Làm thế nào để tính hình viên phân AmB Hãy nhắc lại công thức tính diện tích tam giác đều Bài 87/100: a3 3 cạnh a ? (S Δ = ) 4 Ta có ΔBOD là tam giác đều ( vì có OB = OD và B = SΔAOB= ? Squạt AOB = ? BC a 600 ) và R = = Gv cho Hs làm BT 87 Sgk/100 2 2 Gọi Hs đọc đề bài Diện tích hình quạt OBD là Gv đưa hình vẽ lên bảng 2 ⎛a⎞ π ⎜ ⎟ .60 A ⎝2⎠ πa 2 SquạtOBD = = 360 24 D E Diện tích tam giác đều OBD là 2 ⎛a⎞ m n ⎜ ⎟ . 3 ⎝2⎠ a2 3 B C SΔOBD= = o 4 16 Diện tích hình viên phân BmD là : GV: nửa đường tròn (O) cắt AB , AC lần lượt tại D πa 2 a 2 3 a 2 và E SVp = − = (2π − 3 3) 24 16 48 Nhận xét gì về tam giác BOD ? Hai hình viên phân BmD và CnE có diện tích bằng Hãy tính diện tích hình viên phân BmD ? nhau Hãy tính diện tích hai hình viên phân ở ngoài tam Vậy diện tích hai hình viên phân bên ngoài tam giác giác ABC ? a2 a2 ABC là : 2. (2π − 3 3) = (2π − 3 3) 48 24 BT 86 Sgk/100 Gv cho Hs làm BT 86 Sgk/100 Gv giới thiệu khái niện hình vành khăn :là phần hình tròn nằm giữa 2 đường tròn đồng tâm R1 R2 Hãy nêu cách tính diện tích hình vành khăn ? Tính diện tích hình vành khăn theo R1 và R2 0 ( R1 > R2 ) ? Áp dụng tính diện tích hình vành khăn khi R1 = 10,5 cm và R2 = 7,8 cm a)Diện tích hình tròn (O;R1) là S1 = πR21 Diện tích hình tròn (O;R2) là S2 = πR22 Diện tích hình vành khăn là: S = S1 - S2 = πR21 - πR22 = π(R21 - R22) b) Với R1 = 10,5 cm ; R2 = 7,8 cm Ta có S =3,14 (10,52 - 7,82) = 155,1 (cm2) BT 72 SBT/84 GIAÙO AÙN HÌNH 9 183
 17. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù a)Trong tam giác vuông ABC có : Gv cho Hs làm BT 72 SBT/84 AB2 = BH.BC =2(2+6) = 16 Gv đưa hình vẽ lên bảng : ⇒ AB =4 (cm) A ⇒ R (O) = 2 (cm ) Diện tích hình tròn (O) là :π .22 = 4π (cm2) O b)Diện tích nửa hình tròn (O; 2cm) là 2π(cm2) Ta có AH2= BH.HC = 2.6=12 2 6 ⇒ AH = 2 3 (cm) C B n H Diện tích tam giác vuông AHB là : AH .BH 2 3.2 = = 2 3 (cm2) 2 2 Tổng diện tích hai gình viên phân AmH và BnH là 2π - 2 3 = 2(π - 3 ) ( cm2) a)Tính S (O) c)Tam giác OBH đều vì có : b)Tính tổng diện tích hai hình viên phân AmH và OB = OH =BH =2 cm BnH ⇒ BOH = 600 c)Tính diện tích hình quạt AOH ⇒ AOH = 1200 Vậy diện tích hình quạt tròn AOH là π .2 2 .120 4π HĐ3 : Dặn Dò = (cm2) 360 3 -Chuẩn bị các câu hỏi ôn tập chương III -Học thuộc các định nghĩa , định lí phần tóm tắt kiến thức cần nhớ trong SGK -BTVN: 88; 89; 90 ;91 Sgk/103,104 -Mang đầy đỉ dụng cụ vẽ hình trong tiết học sau Ngày soạn:22/2/ Tuần 28 Tiết 55 GIAÙO AÙN HÌNH 9 184
 18. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù ÔN TẬP CHƯƠNG III I.Mục Tiêu -HS được ôn tập , hệ thống hóa các kiến thức của chương về : số đo cung , liên hệ giữa cung , dây và đuờng kính ,các loại góc với đường tròn , tứ giác nội tiếp , đường tròn ngoại tiếp , đường tròn ngoại tiếp đa giác đều , cách tính độ dài đường tròn , cung tròn , diện tícvh hình tròn , hình quạt tròn -Luyện kĩ năng đọc hình , vẽ hình , làm bài tập trắc nghiệm II.Chuẩn Bị GV :Bảng phụ ,thước , compa , thước đo góc, MTBT HS: Thước , compa , thước đo góc, MTBT III.Các Họat Động Dạy – Học Họat Động Của GV Họat Động Của HS – Ghi Bảng HĐ1 :Ôn tập về Cung – Liên Hệ Giữa Cung , Dây 1.Ôn tập về Cung – Liên Hệ Giữa Cung , Dây Và Và Đường Kính Đường Kính Gv đưa bài tập 1: Bài 1 : C a)Sđ AB nhỏ = AOB = a0 D b0 B Sđ AB lớn = 3600 – a0 O a0 E Sđ CD nhỏ = COD = b0 Sđ CD lớn = 3600 – b0 A b) AB Nhỏ = CD Nhỏ ⇔ a = b hoặc AB = CD 0 0 Cho đường tròn (O) , AOB = a , COD = b , vẽ dây c) AB Nhỏ > CD Nhỏ ⇔ a > b hoặc AB > CD AB, CD a)Tính Sđ AB nhỏ ; Sđ AB lớn ; Sđ CD nhỏ ; Sđ CD lớn b)Cung AB nhỏ bằng cung CD nhỏ khi nào ? c)Cung AB nhỏ lớn hơn cung CD nhỏ khi nào ? Gv chốt lại :Trong 1 đtròn hay trong hai đtròn bằng nhau , 2 cung bằng nhau khi nào ? , cung này kớn hơn E là điểm nằm trên cung AB thì : cung kia khi nào ? Sđ AB = Sđ AE + Sđ EB Hãy phát biểu các định lí liên hệ giữa cung và dây ? Gv:Cho E là điểm nằm trên cung AB, hãy điền vào ô trống để được khẳng định đúng : Sđ AB = Sđ AE + ……. Gv đưa bài tập 2 :Cho đường trò (O) , đường kính AB , dây CD không đi qua tâm và cắt đường kính AB tại H Hãy điền mũi tên : (dấu ⇒ ; ⇔ ) vào sơ đồ dưới đây để được các suy luận đúng: Bài 2 : GIAÙO AÙN HÌNH 9 185
 19. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù A AB ⊥CD C D O E F AC = AD CH =HD B AB ⊥CD Phát biểu: *Trong một đường tròn đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây và chia cung căng dây ấy hành 2 phần bằng nhau AC = AD HC = HD *Trong một đường tròn , đường kính đi qua điểm Phát biểu các định lí mà sơ đồ thể hiện ? chính giữa của cung thì vuông góc với dây căng Gv: vẽ dây EF // CD cung tại trung điểm của dây ấy Hãy phát biểu định lí về 2 cung chắn giữa hai dây song *Trong một đường tròn , đường kính đi qua trung song ? điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc Áp dụng định lí đó trên hình có 2 cung nào bằng nhau ? với dây và đi qua điểm chính giữa của cung *Hai cung chắn 2 dây song song thì bằng nhau Có CD // EF ⇒ CE = DF HĐ2 :Ôn Tập Về Góc Với Đường Tròn Gv cho HS làm BT 89Sgk/104 2.Ôn Tập Về Góc Với Đường Tròn Gọi 1 Hs lên bảng vẽ hình BT 89Sgk/104 Thế nào là góc ở tâm ? Hãy tính góc AOB ? *Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn AOB = Sđ AmB = 600 *Định nghĩa , định lí , hệ quả của góc nội tiếp (Sgk) Thế nào là góc nội tiếp ?Phát biểu định lí và các hệ quả 1 1 Ta có ACB = Sđ AmB = .600 = 300 của góc nội tiếp ? Tính góc ACB ? 2 2 *Định Nghĩa , định lí góc tạo bởi tia tiếp tuyến và Thế nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung? dây cung (Sgk) Phát biểu định lí về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây 1 1 Ta có ABt = Sđ AmB = .600 = 300 cung ? Tính góc ABt ? 2 2 Vậy ACB = ABt So sánh ADB và ACB ? Phát biểu hệ quả áp dụng? Hệ quả :Góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung thì bằng nhau *Định lí góc có đỉnh ở bên trong đường tròn (Sgk) So sánh ADB và ACB ? Phát biểu định lí góc có đỉnh 1 ADB = (Sđ AmB + Sđ FE ) ở bên trong đường tròn ? 2 Ta có ADB > ACB *Định lí góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn (Sgk) GIAÙO AÙN HÌNH 9 186
 20. Gv: Nguyeãn Thò Thanh Thaûo Tröôøng THCS Nguyeãn Coâng Tröù 1 AEB = (Sđ AmB - Sđ HG ) So sánh AEB và ACB ? Phát biểu định lí góc có đỉnh ở 2 bên ngoài đường tròn ? Ta có AEB < ACB *Quỹ tích cung chứa góc 900 vẽ trên đọan thẳng AB Phát biểu quỹ tích cung chứa góc ? là đường tròn đường kính AB Cho đọan thẳng AB , quỹ tích cung chức góc 900 vẽ trên đọan thẳng AB là gì ? HĐ3 : Ôn tập Về Tứ Giác Nội Tiếp 3.Ôn tập Về Tứ Giác Nội Tiếp Thế nào là tứ giác nội tiếp đường tròn ? *Định nghĩa ,tính chất tứ giác nội tiếp (Sgk) Tứ giác nội tiếp có tính chất gì ? 1) Đúng ; 6) Đúng Gv cho Hs làm bài tập 3 : Tứ giác ABCD nội tiếp được 2)Đúng ; 7)Đúng đường tròn khi có 1 trong các điều kiện sau: 3)Sai ; 8) Đúng 1) DAB + BCD = 1800 4)Đúng ; 9) Đúng 2) 4 đỉnh A , B , C , D cách đều điểm I 5)Sai ; 10) Sai 3) DAB = BCD 4) ABD = ACD 5) Góc ngoài tại đỉnh B bằng góc A 6) Góc ngoài tại đỉnh B bằng góc D 7) ABCD là hình thang cân 8) ABCD là hình vuông 9) ABCD là hình chữ nhật 10) ABCD là hình thoi HĐ4 :Ôn tập về Đường Tròn Ngoại Tiếp, Đường 4.Ôn tập về Đường Tròn Ngoại Tiếp, Đường Tròn Nội Tiếp đa Giác Đều Tròn Nội Tiếp đa Giác Đều Thế nào là đa giác đều ? Thế nào là đường tròn ngoại tiếp đa giác ? *Khái niệm đường tròn ngoại tiếp đa giác, đường Thế nào là đường tròn nội tiếp đa giác ? tròn nội tiếp đa giác (Sgk) Phát biểu định lí về đường tròn ngoại tiếp , nội tiếp đa * Định lí về đường tròn ngoại tiếp , nội tiếp đa giác giác đều ? đều (Sgk) Gv cho Hs làm bài tập 4 :Cho đường tròn (O;R).Vẽ lục Bài 4: giác đều , hình vuông , tam giác đều nội tiếp đường tròn -Với lục giác đều nội tiếp đường tròn (O;R) thì cạnh . Nêu cách tính độ dài cạnh các đa giác đều đó theo R của lục giác đều a6 = R -Với hình vuông nội tiếp (O;R) thì cạnh hình vuông a4 = R 2 -Với tam giác đều nội tiếp đường tròn (O;R) thì cạnh tam giác đều a3 = R 3 5.Ôn tập Về Độ dài đường Tròn, Diện Tích Hình HĐ5 :Ôn tập Về Độ dài đường Tròn, Diện Tích Tròn GIAÙO AÙN HÌNH 9 187
Đồng bộ tài khoản