Giáo án hình học 10 : ĐƯỜNG PARABOL

Chia sẻ: phalinh1

Giúp học sinh: 1. Về kiến thức:  Nhớ được định nghĩa đường hypebol và các khái niệm: tiêu điểm, đường chuẩn, tham số tiêu của parabol. 2. Về kỹ năng:

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án hình học 10 : ĐƯỜNG PARABOL

Giáo án hình học 10 : §7. ĐƯỜNG PARABOLI. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

1. Về kiến thức:

 Nhớ được định nghĩa đường hypebol và các
khái niệm: tiêu điểm, đường chuẩn, tham số
tiêu của parabol.

2. Về kỹ năng:

 Viết được pt chính tắc của parabol khi biết
các yếu tố xác định parabol và xđịnh được
tiêu điểm, đường chuẩn của parabol khi biết
pt chính tắc của parabol.

3. Về tư duy:

 Biết áp dụng vào bài tập.

4. Về thái độ:
 Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học.

 Xây dựng bài một cách tự nhiên chủ động.

II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

 Học sinh xem bài trước ở nhà.

 Học sinh đã được học đthị của hs bậc 2.

 Chuẩn bị các bảng nhỏ ghi đề bài và dùng để
học sinh trả lời theo nhóm.

III. GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

 Phương pháp mở vấn đáp thông qua các
hoạt động điều khiển tư duy.

IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT
ĐỘNG :

1. Kiểm tra bài cũ và dạy bài mới:Hoạt động của GV và HS Nội dung cơ bản

GV vào bài bằng đthị của 1. Định nghĩa đường
hàm số bậc 2 và 1 số vd parabol: (sgk)
thực tế về parabol.

GV ghi đ/n đường parabol

Có thể hdẫn hs cách vẽ 2. Phương trình ctắc
parabol như hình 93 sgk, của parabol:
cho hs về nhà thử làmHñ1: Giải bài toán tìm
phương trình chính tắc của
parabol:


y
Học sinh nhận xét :

+ Chọn hệ trục toạ độ M(x;y)

Oxy .
P O x
p 
F  ; 0
2 
+ Xác định toạ độ điểm

F, P và phương trình
đường thẳng 
+ M ( x; y )  ( P)  MF  d ( M ; )


+ Kết luận.
M ( x; y )  ( P)  MF  d ( M ; )
2
p p

  x    y2  x 
2 2Bình phương 2 vế rồi rút
gọn, ta được:

y 2  2 px  p  0 

(1)

Yêc cầu hs làm hđ trong
Pt (1) đgl phương trình
sgk trang 111 để thấy
chính tắc của parabol.
được tính chất của (P)
* Tính chất: (sgk)

VD1: viết ptct của (P) đi
VD1: Học sinh nhận xét :
qua điểm M(2;5)
+ Parabol đi qua điểm
M. VD2: Cho (P): y .
2
 4x

+ Xác định tham số tiêu Tìm toạ độ điểm
. sao cho FA = 2.
A  ( P)


VD2: Ch ý: (sgk trang 111)
+ Nêu ví dụ 2
P
+ Nêu công thức FA  x 
2


+ Cho hs lên bảng làm
ví dụ 2.

Cho học sinh giải ví dụ
theo nhóm và nhận xét cho
điểm .Hoạt động 2: Giải bài tập

Cho học sinh đọc đề và 42.
làm hai bài toán 42, 43. 42.
GV nhận xét và cho Mđ c) đúng. Các mđ a), b)
điểm. và d) sai.

+ Bài toán 42 nêu cách 43.
nhận biết phương trình a) y2 = 12x. b) y2 = x.
chính tắc của parabol , c)y2 = 2/3.x
tiêu điểm và đường
chuẩn tương ứng .
44.
+ Bài toán 43 nêu cách
Cách 1: tìm toạ độ các giao
tìm phương trình chính
điểm của đt đi qua tiêu

tắc của từng điều kiện
điểm F và vuông góc với
cho trước.
Ox. Sau đó tính k/c giữa 2
gđ’ đó.
(Đọc thêm đề tương
Cách 2: Dùng định nghĩa
tự:Viết phương trình
của parabol.
chính tắc của parabol
Đs: 2p
(P) biết đường chuẩn
là x+1= 0)
45. y


A
A’ (P)

I’ I
Học sinh đọc đề và làm
ba bài toán 44, 45, 46.

* Hoïc sinh trong 4 toå
thaûo luaän veà lôøi
giaûi cuûa caùc baïn
vaø ñöa ra nhaän xeùt
cuûa toå mình.

* Gv nhaän xeùt vaø
söûa chöõa caùc sai Hình thang vuông ABB’A’
có H’ là đường tb, nên
soùt neáu coù .
1
d  I ;    II '   AA ' BB '
2


Do A, B thuộc (P) và AB đi
Nhận xét :
qua tiêu điểm F của (P), nên
+ Bài số 44 nêu cách
AA’+BB’ = AF+BF = AB
tìm độ dài dây cung
1
Vậy , suy ra đtròn
đặc biệt của parabol . d  I;   AB
2

đk AB tiếp xúc với đường
+ Bài số 45 nêu một
chuẩn  .
tính chất của parabol (
dùng định nghĩa )
+ Bài số 46 nêu cách 46.
vận dụng định nghĩa Ta có: ;
2 2
MF 2   x  1   y  2 

parabol để tìm phương
.
d  M ; Ox   y
trình của 1 parabol.
M cách đều F và trục hoành
khi và chỉ khi
1 1 5
2 2
 y 2  y   x2  x 
 x  1   y  2 
4 2 4


NX: đây là pt của (P) nhận F
làm tiêu điểm, nhận Ox làm
đường chuẩn.
Đọc thêm đề tương tự .

Cho parabol (P):
(p>0) . Gọi A, B
y 2  2 px

là hai điểm di động
trên (P) sao cho OA  OB

(A,B không trùng với
O). Chứng minh rằng :
đường thẳng AB luôn
đi qua 1 điểm cố định.
2. Củng cố : học sinh nhắc lại định nghĩa và phương
trình chính tắc của parabol.

3. Bài tập về nhà:

Làm thêm bt trong sbt
o


Đọc và soạn trước bài “Ba đường conic”.
o


V. RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản