Giáo án Hình Học lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG(1)

Chia sẻ: abcdef_33

A-Mục tiêu: 1.Kiến thức : -Khái niệm véc tơ chỉ phương của đường thẳng -Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng 2.Kỹ năng: -Thành thạo cách xác định véctơ chỉ phương của đường thẳng -Viết được phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng 3.Thái độ: -Cẩn thận, chính xác -Biết được Toán học có ứng dụng trong thực tiễn. Nghiêm túc trong giờ học, thận trọng trong tính toán, tích cực xây dựng bài. B.CHUẨN BỊ DỤNG CỤ: -Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phấn, thước kẻ. -Học sinh: Sách...

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG(1)

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG(1)

A-Mục tiêu:

1.Kiến thức : -Khái niệm véc tơ chỉ phương của đường thẳng

-Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng

2.Kỹ năng: -Thành thạo cách xác định véctơ chỉ phương của đường

thẳng

-Viết được phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường

thẳng

3.Thái độ: -Cẩn thận, chính xác

-Biết được Toán học có ứng dụng trong thực tiễn. Nghiêm túc trong

giờ học, thận trọng trong tính toán, tích cực xây dựng bài.

B.CHUẨN BỊ DỤNG CỤ:

-Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phấn, thước kẻ.

-Học sinh: Sách giáo khoa. Chuẩn bị bài học ở nhà.

C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1-Kiểm tra bài cũ:
 
u(u1; u2 ) và u '(u '1; u '2 ) . Nêu điều kiện để chúng cùng
-Cho vectơ

phương ?
-Cho đường thẳng  đi qua 2 điểm A(1; 1), B(2; 3). Nêu mối

 
AB với u = (2; 4) ?
quan hệ giữa

2-Đặt vấn đề bài mới:

3-Các hoạt động dạy học:

Hoạt động I - Vectơ chỉ phương của đường thẳng

HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC

G: Quan sát hình vẽ, thế nào là vt I .Vectơ chỉ phương của đường

chỉ phương của 1 đường thẳng  ? thẳng:

Gv chính xác cho học sinh ghi u
ĐN: Vectơ được gọi là vt chỉ

H: phương của đường thẳng nếu
 
Vt chỉ phương là vt có giá song u0 u
và giá của song song hoặc

song hoặc trùng với trùng với  .

G: u
NX: +Vectơ k cũng là vt chỉ
đường thẳng có thể có bao nhiêu phương của đthẳng  (k  0)
vt chỉ phương ?
y 

u
H:

1đường thẳng có vô số vt chỉ
O x
phương
HOẠT ĐỘNG II: Phương trình tham số của đường thẳng:

NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

II-Phương trình tham số của G: Giới thiệu phương trình tham

đường thẳng: số của đường thẳng

a) Định nghĩa: Nêu dạng của đường thẳng qua 1

Trong mp 0xy đường thẳng  qua điểm M có vt chỉ phương u


M(x0;y0) có vt chỉ phương Nếu biết phương trình tham số ta

có xác định tọa độ vt chỉ phương
u (u1; u2 )
được viết như sau:
và 1 điểm trên đó hay không?
 x  x0  tu1

 y  y0  tu2
Cách tìm ?
Vdụ:a.Tìm điểm và H: Trả lời
 x  5  6t
 G: Gv nhận xét sữa sai

u (u1; u2 )   y  2  8t

Nếu biết 1 điểm và vt chỉ phương
b/Viết PTTS của đường thẳng đi
ta viết được phương trình tham số
qua
;ngược lại biết phương trình tham
A(-1;0) và có vt chỉ phương
 số ta biết được toa độ 1 điểm và vt
u (3; 4)
chỉ phương


HOẠT ĐỘNG III: Liên hệ giữa vectơ chỉ phương với hệ số góc của đt:
NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

b) Liên hệ giữa vectơ chỉ phương G: Từ phương trình tham số ta suy

với hệ số góc của đt: ra :

u2
u2
  y  y0  ( x  x0 )
u1
u (u1; u2 )  k = u1 ( u1  0)
hệ số góc k ?

u ( 1; 3)  3
Ví dụ : k=
u2
k= u1
H: hệ số góc
Ví dụ:Viết phương trình tham số

G: Yêu cầu học sinh vận dụng
của đường thẳng d đi qua 2 điểm

giải các vid dụ bên.
A(-1;2) ,B(3;2). Tính hệ số góc

H:Thực hành giải
của d

4. Củng cố :

-Nhắc lại định nghĩa vectơ chỉ phương của đường thẳng ? PTTS

của đường thẳng đi qua M(x0;y0) có vt chỉ phương u (u1 ; u2 ) ? Liên hệ

giữa u và k ?

5. Hướng dẫn học ở nhà :

-Xem lại lý thuyết đã học, làm các bài tập SGK và xem trước

phần còn lại của bài để tiết sau học lý thuyết.

-BTVN: Viết phương trình tham số cùa đường thẳng qua điểm

A(-1;3) và:
a)Đi qua B(4;-5) b)có hệ số góc k = -2 c)song song với d

VI.Bổ sung và rút kinh nghiệm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản