Giáo án Hình Học lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (3)

Chia sẻ: abcdef_33

A-Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết cách xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng - Biết cách xác định góc giữa hai đường thẳng 2.Kỷ năng: - Xác định vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng 3.Thái độ: -Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong học tập B-Phương pháp: -Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề -Thực hành giải toán C-Chuẩn bị 1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK 2.Học sinh:Đã chuẩn bị bài trước khi đến lớp D-Tiến trình lên lớp: I-Ổn định lớp:(1')Ổn định trật tự,nắm sỉ số II-Kiểm...

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 10: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (3)

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (3)

A-Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Học sinh biết cách xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng

- Biết cách xác định góc giữa hai đường thẳng

2.Kỷ năng:

- Xác định vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng

3.Thái độ:

-Giáo dục cho học sinh tính cẩn thận,chính xác,chăm chỉ trong

học tập

B-Phương pháp:

-Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

-Thực hành giải toán

C-Chuẩn bị

1.Giáo viên:Giáo án,SGK,STK

2.Học sinh:Đã chuẩn bị bài trước khi đến lớp

D-Tiến trình lên lớp:

I-Ổn định lớp:(1')Ổn định trật tự,nắm sỉ số

II-Kiểm tra bài cũ:(6')
HS:-Nêu cách lập phương trình đường thẳng qua điểm M ( x0 ;

n( a ; b )
y0 ) có vectơ pháp

- Thực hành làm bài tập 2b/SGK

III-Bài mới:

1.Đặt vấn đề:(1') Hai đường thẳng có những vttđ nào?Làm thế nào

để xác định được vị trí tương đối,góc của hai đường thẳng.Ta đi vào

bài mới để tìm hiểu vấn đề này

2.Triển khai bài dạy:

HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC

TRÒ

Hoạt động 1(18’) Vị trí tương đối của hai đường thẳng

5.Vị trí tương đối của hai đường

GV:Giữa hai đường thẳng thẳng:

trong mặt phẳng có những vị trí a)Cho hai đường thẳng d1 và d2 có

tương đối nào ? phương trình tổng quát là :

d1 : a1x + b1y + c1 = 0

HS:Nhắc lại các vị trí tương đối d2 : a2x + b2y + c2 = 0

Toạ độ giao điểm của d1 và d2 là

nghiệm của hệ phương trình:
a1x  b1y  c1  0

a 2 x  b 2 y  c 2  0 (I)
GV:Với điều kiện nào của hệ
 Hệ
i,d1 cắt d2 (I) có nghiệm duy
phương trình thì hai đường
nhất
thẳng cắt nhau ,song song ,
Hệ (I) vô nghiệm

ii,d1 // d2
trùng nhau
Hệ (I) vô số nghiệm

iii,d1 d2b) Ví dụ :Xét vị trí tương đối của
HS:Rút ra điều kiện
đường thẳng d : x - 2y + 1 = 0 với

mỗi đường thẳng sau :

d1 : -3x + 6y - 3 = 0
GV:Viết đề bài toán lên bảng
d2 : y = -2x

d3 : 2x + 5 = 4y

Giải

 3x  6 y  3  0

x  2 y  1  0
i, Hệ phương trình vô
GV:Hướng dẫn học sinh trường số nghiệm nên d trùng d1

hợp đầu 2 x  y  0

x  2 y  1  0
ii, Hệ phương trình có

12
( ; )
nghiệm 55

HS:Thực hành xét các trường 12
( ; )
Vậy d cắt d2 tại điểm 55
hợp còn lại 2 x  4 y  5  0

x  2 y  1  0
iii, Hệ phương trình vô
GV:Yêu cầu học sinh nhận xét
nghiệm
mối quan hệ giữa các hệ số a ,
Vậy d // d3
b , c trong các trường hợp các
c) Nhận xét :Nếu a2 , b2 ,c2 khác 0 ta
đường thẳng cắt nhau, trùng
có:
nhau
a1 b1

HS:Tìm được mối quan hệ  a 2 b2
i,d1 cắt d2

a1 b1 c1
 
 a 2 b2 c 2
ii,d1 // d2

a1 b1 c1
 
GV:Cho học sinh rút ra một  a 2 b 2 c2
iii,d1 trùng d2

cách khác để xét vị trí tương Góc giữa hai đường thẳng

đối của hai đường thẳng 6.Góc giữa hai đường thẳng:

a) Cho hai đường thẳng

Hoạt động2(14’) d1 : a1x + b1y + c1 = 0

d2 : a2x + b2y + c2 = 0

GV:Giới thiệu khái niệm góc   ( d1 , d 2 )
Gọi
giữa hai đường thẳng Ta có

n1.n 2 a1.a 2  b1.b 2
cos   cos(n1; n 2 )  
2 2 2 2
a1  b1 . a 2  b 2
n1 . n 2
GV:Hướng dẫn học sinh tìm b) Ví dụ :Tính góc giữa hai đường

được mối liên hệ giữa góc giữa thẳng

hai đường thẳng và góc giữa d1 : 2x + y -3 = 0 d2 : 3x - y + 7

hai vectơ =0

HS:Rút ra công thức tính góc Giải

  ( d1 , d 2 )
giữa hai đường thẳng Gọi

2.3  1.(1) 1
   45o
cos   
5. 10 2
Ta có

c) Chú ý:
HS:Áp dụng công thức để tính
-Ta có tính góc giữa hai đường thẳng
góc giữa hai đường thẳng
thông qua góc giữa hai vectơ chỉ

phương
IV.Củng cố:(3')

-Nhắc lại cách xác định ví trí tương đối của hai đường thẳng

-Nhắc lại cách xác định góc giữa hai đường thẳng

V.Dặn dò:(2')

-Nắm vững các kiến thức đã học

-Làm bài tập:4 , 5 , 7 /SGK
-Chuẩn bị bài mới:Tìm hiểu cách tính khoảng cách từ một điểm

đến một đường thẳng

VI.Bổ sung và rút kinh nghiệm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản