Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 5 TIA

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : - Biết định nghĩa , mô tả tia bằng các cách khác nhau . - Biết thế nào là hai tia đối nhau , hai tia trùng nhau . 2./ Kỹ năng cơ bản : Biết vẽ tia 3./ Thái độ : - Biết phân loại hai tia chung gốc .

Nội dung Text: Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 5 TIA

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 5
5. TIAx
A

Tia Ax

( Nữa đường thẳng Ax )
I.- Mục tiêu :

1./ Kiến thức cơ bản :

- Biết định nghĩa , mô tả tia bằng các cách khác nhau .

- Biết thế nào là hai tia đối nhau , hai tia trùng nhau .

2./ Kỹ năng cơ bản :

Biết vẽ tia
-

3./ Thái độ :

- Biết phân loại hai tia chung gốc .
- Biết phát biểu gẫy gọn các mệnh đề toán học .

II.- Phương tiện dạy học :

Sách giáo khoa , thước thẳng

III.- Hoạt động trên lớp :

1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số

2./ Kiểm tra bài cũ :

Vẽ hình theo cách diễn đạt sau : Điểm O thuộc đường
thẳng xy ( O  xy )

3./ Bài mới :
Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi
độngTừ hình vẽ trong bài
1 - 1.- Tia :
kiểm tra GV hướng dẫn x
cho học sinh biết điểm O A y
chia đường thẳng xy
thành hai phần đường B x
thẳng riêng biệt . 

Giới thiệu thế nào là
-
tia gốc O và cách gọi tên Cho O
Học sinh nhận xét y
-  xy
trên hình vẽ hai tia Ax
Hình gồm
- Học sinh
và By tia nào dài hơn ?
điểm O và
vẽ hai tia
- Giới thiệu thêm hình Ax và By một phần
gồm điểm A và tất cả đường thẳng
- Học sinh
những điểm cùng phía
2 bị chia ra bởi
trả lời
đối với A gọi là tia gốc điểm O được
- Học sinh
A gọi là một tia
xác định
gốc O hay
- Dựa vào hình vẽ ban
thêm trên tia
gọi là nữa
đầu giới thiệu hai tia Ox
Ax hai điểm
đường thẳng
và Oy là hai tia đối nhau
M và N và
gốc O .
- Hai tia đối nhau phải trả lời câu
O
thỏa mãn hai điều kiện : hỏi vị trí hai
x
3 điểm M và
Đọc (hay
N thế nào
Chung goác


Cuøng thaønhöôøng
taïo ñ thaúng
đối với điểm viết) là : Tia
A (M và N Ox
cùng phía 2.- Hai tia
đối với A) đối nhau :

- Học sinh Hai tia
làm bài tập chung gốc
Ox , Oy tạo
22 SGK
thành đường
thẳng xy
- Học sinh
được gọi là
làm bài tập
hai tia đối
?1
nhau .

Nhận xét :

Mỗi điểm
trên đường
thẳng là gốc
chung của
hai tia đối
nhau .

3.- Hai tia
- Học sinh
trùng nhau :
làm bài tập
x
?2

- Học sinh
B
làm bài tập
A
22 SGK


Trên hình vẽ
tia Ax còn có
thể đọc là tia
AB . Tia Ax
và Tia AB
trùng nhau

- Hai tia
không trùng
nhau còn
được gọi là
hai tia phân
biệt .4./ Củng cố : Từng phần như trên .

5./ Dặn dò : Bài tập về nhà 24 và 25 trang 113 .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản