Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 67: (tiết 2) Ôn tập học kỳ 2

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu: - Hệ thống hoá các kiến thức về số hữu tỉ, tỉ lệ thức, toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. - Rèn kĩ năng về cộng trừ, nhân chia số hữu tỉ, kĩ năng giải các bài toán tỉ lệ thuận. B. Chuẩn bị: Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng. Học sinh: Bút dạ xanh, giấy trong, phiếu học tập.

Nội dung Text: Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 67: (tiết 2) Ôn tập học kỳ 2

Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

Ôn tập học kỳ 2
Giáo án hình học lớp 7 - Tiết 67:
(tiết 2)A. Mục tiêu:

- Hệ thống hoá các kiến thức về số hữu tỉ, tỉ lệ thức, toán
tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.

- Rèn kĩ năng về cộng trừ, nhân chia số hữu tỉ, kĩ năng
giải các bài toán tỉ lệ thuận.

B. Chuẩn bị:

Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng.

Học sinh: Bút dạ xanh, giấy trong, phiếu học tập.

C. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: (5’-7’)

-

2. Dạy học bài mới:

Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng
thầy trò

Hoạt động 1: Hệ thống hoá các kiến thức về số hữu tỉ, tỉ lệ

Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 115
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

thức, toán tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. (3’ – 5’)

 Điền vào chỗ  Một học sinh
trống trong các lên bảng, các
phát biểu dưới học sinh
đây. Yêu cầu khác làm vào
học sinh thực phiếu học
hiện tập.

 Chữa bài làm  Nhận xét bài
của học sinh của
làm
 hoàn thiện bạn sửa
đáp án đúng chữa bổ
cho học sinh. sung, hoàn
thành đáp án
phiếu
vào
học tập.

Hoạt động 2: Rèn luyện các kĩ năng thực hiện các phép tính
về số hữu tỉ (30’ – 32’)

2. Bài tập

 Cho học sinh  Hai học sinh Bài 8 (Tr 90 - SGK)
lên bảng, các
làm bài 8 (Tr
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 116
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

học sinh a) Dấu hiệu: Sản lượng
90 - SGK)
vụ mùa của một xã.
khác làm vào
 Yêu cầu học
vở
sinh nhắc lại N.suất 313435 3638404244
dấu hiệu, Mốt (tạ/
của dấu hiệu, ha)
cách lập bẳng
Tần 102030 151010 5 20
tần số, cách
số
tính số TBC.

 Chữa bài cho
b) Mốt của dấu hiệu M0
học sinh, nhận
= 35
xét, cho điểm.
c)
31.10  34.20  35.30  36.15 38.10  40.10 42.5  44.20
X
120X  37,1

 Cho học sinh  Một học sinh Bài 10 (Tr 90 - SGK)
lên bảng, các A= x2 –2x – y2 + 3y – 1
làm bài 10 (Tr
học sinh
90 - SGK)
B= -2x2 -5x +3y2 + y +3
khác làm vào
 Lưu ý: bài có -C=-3x2 +3x -7y2 +5y
vở
hai biến, cách +6 + 2xy
làm tương tự
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 117
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

một biến, viết
hạng tử
các A+B–C=-4x2– 4x –
a)
đồng dạng 5y2 + 9y +8 + 2xy
cùng cột rồi
b) A – B + C = 6x2 – 2xy
tính.
+ 3y2 – 3y – 10
 Chữa bài cho
c) -A+B+ C = - 6x +
học sinh, nhận
11y2 – 7y – 2xy – 2
xét, cho điểm.

 Cho học sinh  Một học sinh Bài 12 (Tr 91 - SGK)
lên bảng, các Vì đa thức P(x) = ax2 +
làm bài 12 (Tr
học sinh 5x – 3 có nghiệm là 1 nên
91 - SGK)
2
khác làm vào
 Chữa bài cho ta có:
vở
học sinh, nhận 2

P( 1 ) = a  1  + 5. 1 -3 = 0

2
2 2

xét, cho điểm.
a=2
 Cho học sinh  Trả lời: cm Bài 13 (Tr 91 - SGK)
đa thức khác P(x) = 3 – 2x = 0  2x =
làm bài 13 (Tr

Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 118
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

0 với mọi x
91 - SGK) 3  x = 1,5

 Để cm một đa Đa thức không có nghiệm
thức không có vì :
nghiệm ta làm x2  0 với mọi x x2 + 2
ntn?
 2 .Vậy k0 có giá trị của
x để p(x) = 0lời Bài 6 (Tr 63 - SBT)
 Cho học sinh  Trả
miệng
làm bài 6 (Tr Đường thẳng OA là đồ
63 - SBT) thị hàm số y = 2x
 Nêu cách vẽ  Một học sinh y
A
đồ thị của hàm lên bảng, các
2
số y =ax học sinh x
O 1
khác làm vào
 Chữa bài cho
vở
học sinh, nhận
xét, cho điểm.3. Luyện tập và củng cố bài học: (Lồng vào phần luyện
tập)

Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 119
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

-

4. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: (1’)

- Hoàn thiện phiếu học tập, làm đáp án ôn tập.

- Bài tập 2,3,4,5,7 (SBT - Tr 63).
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 120
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản