Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 38 ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TA-LÉT

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu: - Trên cơ sở cho HS thành lập mệnh đề đảo của định lý Ta-let. Từ một bài toán cụ thể, hình thành phương pháp chứng minh và khẳng định đúng đắn của mệnh đề đảo, HS tự tìm ra cho mình một phương pháp mới để chứng minh hai đường thẳng song song.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 38 ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TA-LÉT

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 38 i2 ĐỊNH LÝ
ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TA-LÉT.

I. Mục tiêu:

- Trên cơ sở cho HS thành lập mệnh đề đảo của
định lý Ta-let. Từ một bài toán cụ thể, hình thành
phương pháp chứng minh và khẳng định đúng đắn
của mệnh đề đảo, HS tự tìm ra cho mình một phương
pháp mới để chứng minh hai đường thẳng song song.

- Rèn kĩ năng vận dụng định lý đảo trong việc
chứng minh hai đường thẳng song song. Vận dụng
được một cách linh hoạt hệ quả của định lý Ta-let
trong những trường hợp khác nhau.

- Giáo dục cho HS tư duy biện chứng thông qua
việc: Tìm mệnh đề đảo, chứng minh, vận dụng vào
thực tế, tìm ra phương pháp mới để chứng minh hai
đường thẳng song song.

II. Chuẩn bị:
- HS: Đã tập thành lập mệnh đề đảo của định lý
Ta-let ở nhà. Học bài cũ và làm bài tập ở nhà.

- GV: Phiếu học tập (hay film trong) soạn trước
bài tập ?1, ?2, ?3 và soạn các bài giải hoàn chỉnh của
các bài tập trên, trên bảng phụ hay trên film trong.

III. Nội dung:Hoạt động Hoạt động của Ghi bảng
của GV HS

Hoạt động 1: Hoạt động 1:
(Kiểm tra bài - Một HS làm ở A

9


cũ, tìm kiến 4 6

bảng. D E
x


thức mới). B B
- Phát biểu
- Cả lớp theo dõi
định lý Ta-let.
và phát biểu.
dụng
- Ap
tính x trong
hình vẽ sau:
(Xem ghi
bảng).

- Hãy phát
Tiết 38:
biểu mệnh đề
ĐỊNH LÍ ĐẢO
đảo của định
VÀ HỆ QUẢ
lý Talet?
CỦA ĐỊNH LÝ
phần Hoạt động 2:
(Trong
TA-LÉT
- HS làm trên
bài tập về nhà
phiếu học
ở tiết trước,
A
tập:
HS đã chuẩn
B' C'

bị phát biểu  Nhận xét
mệnh đề đảo được: B C'
của định lý AB' AC '

AB AC
Ta-lét). 1/ Định lí Ta-lét
 Sau khi
đảo:
Giới
GV:
vẽ B C' ''
// BC
thiệu bài mới. ( SGK)
tính được '' '
AC  AC
Hoạt động 2:
(Bài tập dẫn  Nhận xét được GT ABC , B '  AB,
C '  AC
đến chứng với
C trùng
''


AB ' AC '
và 
minh định lí C’ và ' '
B C // BC B ' B C 'C

Ta-lét đảo). HS: phát biểu ý KL BC // B’C’
GV: Phát kiến, sau đó phát
phiếu học biểu định lí đảo.
2/ Hệ quả của
tập?1, yêu
định lí Ta-lét
cầu HS làm
(SGK)
bài, nộp cho
GV. ABC , B '  AB,
GT
Hoạt động 3: C '  AC
(Có thể làm
B’C’ // BC
Film HS hoạt động
trên
trong và sử nhóm, mỗi một KL AB  AC  B C ' ' ' '


AB AC BC
nhóm làm trên
dụng đèn
một phiếu học tập
chiếu).
hay trên một film Đặc biệt:
GV: Từ bài
nộp cho
trong,
HÌNH VẼ
toán trên, nếu
GV.
khái quát vấn
A A
đề, có rút ra
B' C'
kết luận gì?
B C
C
B D
a
GV: Nêu định B' C'


và HS: “Nếu có một
lí đảo
phương pháp đường thẳng cắt
chứng minh hai cạnh của một
(Tương tự bài tam giác, song
ghi song với cạnh còn
tập?1),
lại, thì tạo thành
bảng.
một tam giác mới
Hoạt động 3:
có các cạnh tương
(Tìm kiếm hệ
ứng tỉ lệ với các
quả của định
cạnh của tam giác
lí Ta – lét).
đã cho”.
GV: Cho làm B'
C'


việc theo
A

mỗi
nhóm,
gồm
nhóm B C
hai bàn, làm
một
trên
phiếu học tập
hay trên một
film trong,
bài tập có nội
- HS trả lời.
của?2
dung
(SGK).
Hệ quả vẫn đúng
GV chiếu các
trong hai trường
bài làm của
hợp trên.
một nhóm,
yêu cầu HS
Hoạt động 4:
kết luận rút ra
- HS làm bài
từ bài tập này
tập?3 (SGK)
là gì?.

- Nếu thay
các số đo
ở bài
tập?2
bằng giả
thiết:
B’C’//BC
và C’D //
BB’.
Chứng
minh lại
các tỉ số
bằng
nhau như
HS ghi bài tập và
trên?.
câu hỏi thêm vào
GV: - Khái vở bài tập.
quát các nội
dung mà HS
đã phát biểu
đúng, ghi
thành hệ quả.

- Trường
hợp
đường
thẳng a
song
song với
một cạnh
của tam
giác và
cắt phần
nối dài
hai cạnh
lại
còn
của tam
giác đó,
hệ quả
còn đúng
không?.

Hoạt động 4:
(Củng cố).

- Bài tập? 3
(SGK).
Làm trên
phiếu học
tập (hay
trên film
trong).

- GV chiếu
một số
bài làm
của HS,
sửa sai,
trình bày
lời giải
hoàn
chỉnh đã
chuẩn bị
trên một
film (hay
trên bảng
phụ).

Bài tập về
nhà: (SGK)

Bài tập 6,7.

Bài tập 9: Đế
thể sử

dụng hệ quả
của định lí
Ta-lét cần vẽ
thêm đường
phụ như thế
nào là hợp lí?

Bài tập 8: Có
thể có cách
chia khác
không?. Cơ
sở của cách
chia đó?.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản