Giáo án Hoá 8 - ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ

Chia sẻ: siemens1209

1) Kiến thức: - Hiểu được đơn chất: tạo nên từ một nguyên tố hoá học; hợp chất: tạo nên từ hai nguyên tố hoá học trở lên - Phân biệt được đơn chất kim loại và phi kim - Biết được trong một mẫu chất các nguyên tử không tách rời mà liên kết với nhau hoặc sắp xếp liền nhau 2) Kỹ năng: Biết sử dụng thông tin, tư liệu để phân tích, tổng hợp giải thích vấn đề. Sử dụng ngôn ngữ hoá học chính xác 3) Thái độ: tạo hứng thú học tập ...

Nội dung Text: Giáo án Hoá 8 - ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ

ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ


I/ Mục tiêu bài học:

1) Kiến thức:

- Hiểu được đơn chất: tạo nên từ một nguyên tố hoá học; hợp

chất: tạo nên từ

hai nguyên tố hoá học trở lên

- Phân biệt được đơn chất kim loại và phi kim

- Biết được trong một mẫu chất các nguyên tử không tách rời mà

liên kết với

nhau hoặc sắp xếp liền nhau

2) Kỹ năng: Biết sử dụng thông tin, tư liệu để phân tích, tổng

hợp giải thích vấn

đề  Sử dụng ngôn ngữ hoá học chính xác

3) Thái độ: tạo hứng thú học tập

II/ Đồ dùng dạy học: hình vẽ kim loại đồng (hình 1.10), khí oxi, khí

hydro (hình

1.11), nước (hình 1.12), muối ăn (hình 1.13)

SGK

III/ Nội dung :
1) Ổn định lớp:

2) Kiểm tra bài cũ:

- Nguyên tử X nặng gấp 4 lần nguyên tử oxi. Tính NTK và cho

biết X là nguyên tố nào? Viết KHHH của nguyên tố đó?

- Đơn vị Cacbon có khối lượng bằng bao nhiêu khối lượng

nguyên tử Cacbon? Hãy tính khối lượng bằng gam của nguyên

tử canxi? (biết 1 đvC  1,6605.10-24 g). Có nhận xét gì về kết

quả này?

3) Nội dung bài mới:

Chất được tạo nên từ nguyên tử mà mỗi loại nguyên tử là một NTHH.

Vậy có thể nói: chất được tạo nên từ NTHH được không? Tuỳ theo

chất được tạo nên từ một hay nhiều nguyên tố  phân loại chất

Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi

Hoạt động 1: Đơn chất I/ Đơn chất:

GV: Hình (1.10), (1.11)  các chất đc tạo nên

từ bao nhiêu NTHH? Chúng đc gọi là đơn chất

 em hiểu thế nào là đơn chất? Đơn chất là những chất tạo nên

HS: phát biểu. Đọc SGK phần 1 “Khí hiđro từ một nguyên tố hoá học

…..cả kim cương nữa”
GV: Hãy kể tên một số k.loại và nêu t/c vật lý

chung của chúng?  Đơn chất kim loại

HS: trả lời - Đ/chất kim loại: đồng, sắt, kẽm…

GV: gt khí hiđro, khí oxi, lưu huỳnh là đơn chất - Đ/chất phi kim: khí hiđro, khí

phi kim oxi, lưu huỳnh…Sử dụng hình (1.10), (1.11)

HS: Nêu nh.xét về cách sắp xếp các ngtử Cu?

Nh.xét về 2 mẫu đơn chất (hình 1.11)?

Làm BT 1, 2 trang 25 SGK

Hoạt động 2: Hợp chất II/ Hợp chất:

GV: nước do NTHH (H, O), muối ăn (Na, Cl),

axit sunfuric (H, S, O)  hợp chất

HS: trả lời: Có mấy NTHH trong từng chất Hợp chất là những chất tạo nên

 hiểu thế nào là hợp chất? từ hai ngtố hoá học trở lên

GV: Các chất kể trên là h/c vô cơ, khí metan

(C, H), đường (C, H, O) là h/c hữu cơ - H/chất vô cơ: nước, muối ăn…

GV: Sử dụng hình 1.12, 1.13 - H/chất hữu cơ: khí metan, đường

HS: nêu nhận xét cách sắp xếp ngtử của các …

ngtố về tỉ lệ? thứ tự?
4) Củng cố: BT 3 trang 29 SGK

5) Dặn dò:

- Làm BT vào vở (1, 2, 3 trang 25 – 26 SGK)

* Chuẩn bị bài mới:

- Phân tử là gì? Cách tính PTK?

- Trạng thái của chất?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản