Giáo án Hoá 9 - HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP

Chia sẻ: siemens1209

1. Kiến thức: Hs biết được:  Gang là gì ? Thép là gì ? Tính chất và một số ứng dụng của gang và thép.  Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất gang trong lò cao.  Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất thép trong lò luyện thép. 2. Kĩ năng:  Biết đọc và tóm tắt các kiến thức từ Sgk  Biết sử dụng các kiến thức thực tế về gang, thép... để rút ra ứng dụng của gang, thép  Biết khai thác thông tin về sản xuất gang,...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Hoá 9 - HỢP KIM SẮT: GANG, THÉP

HỢP KIM SẮT: GANG, THÉPA. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hs biết được:

 Gang là gì ? Thép là gì ? Tính chất và một số ứng dụng của gang

và thép.

 Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất gang trong lò cao.

 Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất thép trong lò

luyện thép.

2. Kĩ năng:

 Biết đọc và tóm tắt các kiến thức từ Sgk

 Biết sử dụng các kiến thức thực tế về gang, thép... để rút ra ứng

dụng của gang, thép

 Biết khai thác thông tin về sản xuất gang, thép từ sơ đồ lò luyện

gang và lò luyện thép

 Viết được các phương trình hoá học chính xảy ra trong quá trình

sản xuất gang.

 Viết được các phương trình hoá học chính xảy ra trong quá trình

sản xuất thép.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
 Máy chiếu, giấy trong, bút dạ.

 Một số mẫu vật gang, thép.

 Tranh vẽ sơ đồ lò cao.

 Tranh vẽ sơ đồ lò luyện thép.C. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG.

Hoạt động 1

KIỂM TRA BÀI CŨ - CHỮA BÀI TẬP VỀ NHÀ (15 phút)
Hoạt động của Hs
Hoạt động của Gv

Gv: Kiểm tra lí thuyết Hs 1: Hs: Trả lời lí thuyết

" Nêu các tính chất hoá học của sắt" Hs2: Chữa bài tập 2:

Gọi Hs chữa bài tập 2 và 4 SGK a) Các phương trình phản ứng để

tr.60 điều chế Fe2O3:

0
2Fe + 3Cl2 t
 2FeCl3

2FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH) +

3NaCl

0
2Fe(OH)3 t
 Fe2O3 + 3H2O

b) Phương trình phản ứng để điều chế

Fe3O4
0
3Fe + 2O2 t
 Fe3O4

Hs3: Chữa bài tập 4

* Sắt tác dụng với:

a) Dung dịch muối Cu(NO3)2

Fe + Cu(NO3)2  Fe(NO3)2 + Cu

b) Khí clo:

0
2Fe + 3Cl2 t
 2FeCl3

* Sắt không tác dụng với:

a) H2SO4 đặc nguội
Gv: Gọi các Hs khác nhận xét.
b) Dung dịch ZnSO4
Gv: Chấm điểm.Hoạt động 2

I. HỢP KIM CỦA SẮT (10 phút)

Gv: Bổ sung: 1. Gang là gì?

Gv chiếu lên màn hình phần giới 2. Thép là gì?

thiệu hợp kim là gì? Và giới thiệu

hợp kim của sắt có nhiều ứng dụng là

gang và thép.

Gv: Cho Hs quan sát mẫu vật ( một Hs: Quan sát mẫu vật.
số đồ dùng bằng gang, thép) đồng

thời yêu cầu Hs liên hệ thực tế để trả

lời câu hỏi sau:

" Cho biết gang và thép có một số Hs: Một số đặc điểm khác nhau của

đặc điểm gì khác nhau?" gang và thép là:

Kể một số ứng dụng của gang và + Gang thường cứng và giòn hơn

thép? thép

+ Thép thường cứng, đàn hồi, ít bị

ăn mòn.

Hs: Trả lời:

+ Gang trắng dùng để luyện thép,

gang xám dùng để chế tạo máy móc,

thiết bị.

+ Thép được dùng để chế tạo nhiều

chi tiết máy, vật dụng, dụng cụ lao

động. Đặc biệt, thép được dùng để

làm vật liệu xây dựng, chế tạo

phương tiện giao thông vận tải ( tàu

Gv: (có thể chiếu lên màn hình các hoả, ô tô, xe gắn máy, xe đạp)

nội dung trên)
Gv: Gang và thép có những đặc

điểm, ứng dụng khác nhau. Như vậy

chúng có thành phần giống và khác Hs: Nhận xét:

nhau như thế nào? Gang và thép đều là hợp kim của sắt

Gv: Chiếu lên màn hình thành phần với cacbon và một số nguyên tố khác,

của gang, thép  yêu cầu Hs so sánh nhưng trong gang cacbon chiếm từ 2

để biết được sự giống nhau và khác  5%, còn trong thép, hàm lượng

nhau về thành phần của gang và cacbon ít hơn (dưới 2%)

thép.Hoạt động 3

II. SẢN XUẤT GANG THÉP ( 13 phút)

Gv: Yêu cầu các nhóm Hs đọc Sgk

và trả lời câu hỏi sau: 1)Sản xuất gang như thế nào?

( Gv chiếu lên màn hình các câu hỏi Hs: Thảo luận nhóm để trả lời các

để Hs tập trung thảo luận) câu hỏi trên.

a) Nguyên liệu để sản xuất gang a) Nguyên liệu để sản xuất gang:

b) Nguyên tắc để sản xuất gang. - Quặng sắt, mamhetit (chứa Fe3O4

c) Quá trình sản xuất gang trong màu đen), quặng hematit (chứa
lò cao (viết các phương trình Fe2O3)

phản ứng chính xảy ra trong - Than cốc, không khí giàu oxi và

quá trình sản xuất gang) một số chất phụ gia khác như đá vôi

CaCO3

Gv: Chiếu lên màn hình nội dung b) Nguyên tắc sản xuất gang:

thảo luận của các nhóm. Dùng cacbon oxit khử sắt oxit ở

Khi chiếu phần nguyên liệu, Gv kết nhiệt độ cao trong lò luyện kim (lò

hợp hỏi Hs: Ở Việt Nam, quặng sắt cao)

thường có ở đâu? ( quặng hematit có c) Quá trình sản xuất gang trong lò

nhiều ở Thái Nguyên, YênBái, Hà cao:

Tỉnh) Các phương trình phản ứng chính

Gv: Giải thích than cốc là gì? xảy ra trong lò cao:

Khi chiếu đến phần (c), quá trình sản C + O2 t
 CO2
0
xuất Gv sử dụng tranh vẽ: " Sơ đồ lò (r) (k) (k)

cao" để giới thiệu thêm các nội dung. C + CO2 t
0
 2CO
+ CO khử các oxit sắt.Mặt khác, một
(r) (k) (k)
số oxit khác có trong quặng như
Khí CO khử oxit sắt trong quặng
MnO2, SiO2... cũng bị khử tạo thành thành sắt:
Mn, Si... 0
3CO + Fe2O3 t
 2Fe + 3CO2
+ Sắt nóng chảy hoà tan một số
lượng nhỏ cacbon, và một số nguyên (k) (r) (r)

tố khác tạo thành gang lỏng. (k)

Gv giới thiệu: Về sự tạo thành xỉ.

Gv: Yêu cầu các nhóm tiếp tục thảo

luận để trả lời các câu hỏi sau: 2. Sản xuất thép như thế nào?

( Gv chiếu lên màn hình) Hs: Thảo luận nhóm:

a) Nguyên liệu sản xuất thép a) Nguyên liệu sản xuất thép là

b) Nguyên tắc sản xuất thép :gang, sắt phế liệu và oxi

c) Quá trình sản xuất thép ( viết b) Nguyên tắc sản xuất thép:

các phương trình phản ứng xảy Oxi hoá một số kim loại, phi kim

ra trong quá trình sản xuất để loại ra khỏi gang phần lớn các

thép) nguyên tố cacbon, silic, mangan...

Gv: Chiếu nội dung trả lời của các c) Quá trình sản xuất thép:

nhóm lên màn hình, đồng thời sử Khí oxi oxi hoá sắt tạo thành FeO.

dụng tranh vẽ sơ đồ lò luyện thép để Sau đó FeO sẽ oxi hoá một số

thuyết trình. nguyên tố trong gang như C, Si, S,

P...

Ví dụ:
0
FeO + C t
 Fe + CO
 Sản phẩm thu được là thépHoạt động 4

LUYỆN TẬP - CỦNG CỐ (5 phút)

Gv: Yêu cầu một Hs nhắc lại nội Hs: Nêu lai nội dung chính của bài

dung chính của bài (Gv chiếu nội

dung chính lên màn hình)

Gv: Yêu cầu Hs làm bài luyện tập

sau: Hs: Làm bài tập theo nhóm

Bài tập: Tính khối lượng gang có

chứa 95% Fe sản xuất được từ 1,2

tấn quặng hematit (có chứa 85%

Fe2O3) biết rằng hiệu suất của quá

trình là 80%
Hoạt động 5

DẶN DÒ - RA BÀI TẬP VỀ NHÀ ( 2phút)

Gv: Dặn Hs chuẩn bị và tự làm trước các thí nghiệm của bài " Sự ăn mòn

kim loại"

Bài tập về nhà: 5,6 SGK tr. 63D. RÚT KINH NGHIỆM.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản