Giáo án hóa học 10 – Ban cơ bản

Chia sẻ: Abcdef_52 Abcdef_52 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
145
lượt xem
45
download

Giáo án hóa học 10 – Ban cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giảng dạy về hóa học đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới hóa học . Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án hóa học 10 – Ban cơ bản

 1. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách ÔN T P ð U NĂM Ti t 1 So n ngày: 31/08/2007 A. M c tiêu bài gi ng I. Ki n th c Qua bài gi ng h c sinh có ñư c ñư c nh ng ñi m sau: Cách h th ng l i các ki n th c hóa h c cơ b n ñã ñư c h c THCS có liên quan tr c ti p t i chương trình hóa h c l p 10. + Nguyên t là gì? C u t o c a nguyên t như th nào? + Nguyên t hóa h c, hóa tr và cách xác ñ nh hóa tr c a nguyên t . + ð nh lu t b o toàn kh i lư ng, mol, t kh i c a ch t khí. II. Kĩ năng - Rèn luy n k năng làm m t s bài t p có liên quan ñ n c u t o nguyên t - Rèn luy n k năng l p công th c, tính toán theo công th c và phương trình ph n ng, t kh i c a ch t khí. - Rèn luy n k năng chuy n ñ i gi a kh i lư ng mol (M), kh i lư ng ch t (m), s mol (n), th tích khí ñktc (V), và s mol phân t ch t (A). III. Thái ñ - tình c m - Gây h ng thú, ham thích h c t p môn hóa h c. - Rèn luy n ý th c c n th n, trung th c, kiên trì, t m , chính xác trong công vi c. - Có ý th c trách nhi m ñ i v i b n thân, gia ñình và xã h i. B. Chu n b I. ð dùng h c t p 1. Giáo viên - Giáo án, h th ng bài t p và câu h i g i ý ôn t p 2. H c sinh - Ôn t p l i các ki n th c có liên quan trong chương trình hóa h c l p 8. II. Phương pháp Phương pháp v n ñáp – tái hi n C. Ti n trình gi ng d y I. n ñ nh t ch c l p và ki m tra sĩ s II.Ki m tra bài cũ III. Vào bài Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh Ti t 1 : ÔN T P ð U NĂM Ho t ñ ng 1 1. Nguyên t (?) D a vào nh ng ki n th c ñã h c - Nguyên t : h t nhân mang ñi n tích dương, l p 8, các em hãy cho bi t: l p v có m t hay nhi u electron mang ñi n - Nguyên t là gì? tích âm. - C u t o c a nguyên t ? - C u t o c a nguyên t : + H t nhân: mang ñi n tích dương n m tâm nguyên t g m: (h t proton (p), h t nơtron (n) - ð c ñi m c a các h t c u t o nên * H t p, mang ñi n tích 1+, mP ≈ 1836 . nguyên t ? me Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 1/70
 2. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh Trong nguyên t , s h t p b ng s h t e. * H t n, không mang ñi n, mN ≈ mP + V nguyên t : các h t e mang ñi n tích âm + Nh n xét và ñưa ra k t lu n cu i (e). Các e có kh i lư ng r t nh bé so v i cùng kh i lư ng c a nguyên t Ho t ñ ng 2 2. Nguyên t hóa h c (?) D a vào các ki n th c ñã h c, em - Là t p h p nh ng nguyên t có cùng s h t hãy cho bi t nguyên t hóa h c là gì? proton trong h t nhân. - Tính ch t hóa h c c a các nguyên - Nguyên t c a cùng m t nguyên t hóa h c t thu c cùng m t nguyên t hóa ñ u có tính ch t hóa h c gi ng nhau. h c? Ho t ñ ng 3 3. Hóa tr c a m t nguyên t (?) Hóa tr c a m t nguyên t hóa - Là con s bi u th kh năng liên k t c a h c là gì? nguyên t nguyên t này v i nguyên t c a nguyên t khác. (?) Cách xác ñ nh hóa tr c a m t - Cách xác ñ nh hóa tr : nguyên t hóa h c? a b Ax B y → a ⋅ x = b ⋅ y (?) Yêu c u HS xác ñ nh hóa tr c a x 2 Na 2 O  2 ⋅ x = 2 ⋅1 => x = 1 → các nguyên t trong h p ch t Na2O, CH4, SO3, NH3 (bi t hóa tr c a O là x1 C H 4  x ⋅1 = 1 ⋅ 4 => x = 4 → 2 và H là 1)? * VD: x2 S O 2  x.1 = 2.2 => x = 4 → x 1 N H 3  x.1 = 1.3 => x = 3 → Ho t ñ ng 4 4. ð nh lu t b o toàn kh i lư ng (?) Nêu n i dung c a ñ nh lu t b o - Trong m t ph n ng hóa h c, t ng kh i toàn kh i lư ng? L y ví d ? lư ng c a các ch t s n ph m b ng t ng kh i lư ng c a các ch t ph n ng. VD: 6 HCl + 2 Al  2 AlCl3 + 3H 2↑ → Ta có: mHCl + mAl = mACl + mH ↑ (?) Cho 1,4 gam h n h p g m Mg và 3 2 HS: Làm bài t p áp vào v Fe tác d ng v a ñ v i v i 160 ml Phương trình ph n ng dung d ch HCl 2M, sau ph n ng ta Mg + 2 HCl  MgCl2 + H 2↑ → thu ñư c 0,896 lít H2 ( ñktc). Tính Zn + 2 HCl  ZnCl2 + H 2↑ → kh i lư ng mu i khan thu ñư c. + Hư ng d n HS làm bài V 0,896 Ta có m = n.M = .M = .2 = 0, 08 g H2 22, 4 22, 4 = n.M = CM .V .M = 2.0,16.36, 5 = 11, 68 g mHCl + Nh n xét và cho ñi m bài làm c a Theo ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng: h c sinh ↑ m kk + m H C l = m m uoi + m H 2 ↑ => mmuoi = mkl + mHCl − m = 13, 44 g H2 Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 2/70
 3. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh Ho t ñ ng 5 5. Mol GV: Nh c l i khái ni m: * Mol là lư ng ch t ch a 6.1023 nguyên t - Mol là gì? ho c phân t ch t ñó. 6.1023 là: s Avogañro (N = 6.1023) - Kh i lư ng mol là gì? * Kh i lư ng mol (M) c a m t ch t là kh i lư ng tính b ng gan c a N nguyên t ho c phân t . VD: MO = 16g; MH = 1g; M O = 32g; 2 - Khái ni m th tích mol ch t khí? * Th tích mol c a ch t khí là th tích chi m b i N phân t c a ch t khí ñó - ñktc: V = 22,4 lít. GV: Yêu c u HS ñưa ra m i quan h HS: ðưa ra m i liên h gi a: m ↔ M; m ↔ n m = n.M m V (l ) M↔n n= m ; nkhi = → V = 22, 4.n ; M M = 22, 4 n↔V  n n ↔ S phân t , s nguyên t (A) A n =  A = N .n → N (?) Hãy tính th tích ( ñktc) c a HS: Làm bài t p vào v . h n h p có ch a 1,1 gam CO2 và 1,6 1,1 nCO = = 0, 025(mol ) gam O2. 44 2 → Vhh = 1, 68(l ) Ta có + Hư ng d n HS làm bài t p 1, 6 nO2 = = 0, 05(mol ) 32 Ho t ñ ng 6 6. T kh i c a ch t khí (?) T kh i c a ch t khí là gì? Công * T kh i c a khí A ñ i v i khí B cho bi t khí th c tính t kh i ? A n ng hay nh hơn khí B bao nhiêu l n. mA M A .n A M A dA = = = mB M B .nB M B B (?) MCH4 16 MCl dCH = = =8 d= = 2.45 2 - Tính t kh i c a khí CH4, SO2 so MH2 2 Mkk Cl2 4 H2 kk HS: ; v i Hiñro ? MSO MCO 44 dSO = = 2.76 dCO = = = 22 - Tính t kh i c a khí Cl2, SO3 so v i 3 2 Mkk MH 2 3 2 kk H không khí ? 2 2 + Hư ng d n HS làm bài + Nh n xét bài làm c a HS IV. C ng c ki n th c - Nh n m nh l i nh ng ki n th c quan tr ng c n chú ý V. Bài t p v nhà - Hư ng d n h c bài - Nh c h c sinh n i dung các ki n th c s ôn t p ti t 2 và yêu c u HS v ôn t p các n i dung sau: 1. Các công th c v dung d ch như: ñ tan, n ng ñ C%, n ng ñ CM 2. S phân lo i các h p ch t vô cơ 3. B ng tu n hoàn các nguyên t hóa h c Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 3/70
 4. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách ÔN T P ð U NĂM (ti p theo) Ti t 2 So n ngày: 31/08/2007 A. M c tiêu bài gi ng I. Ki n th c HS s ti p t c ôn và c ng c l i các ki n th c cơ b n mà HS ñã ñư c h c THCS. - V dung d ch (ñ tan, n ng ñ C%, CM) và s d ng thành th o các công th c tính ñ tan, n ng ñ C%, n ng ñ CM, kh i lư ng riêng c a dung d ch. - Các lo i ch t vô cơ, tính ch t hóa h c c a các ch t vô cơ (axit, bazơ, mu i, oxit) - Ki n th c v b ng h th ng tu n hoàn (ô nguyên t , chu kì, nhóm) II. Kĩ năng - Rèn luy n kĩ năng làm m t s bài t p có liên quan ñ n dung d ch - Vi t các phương trình ph n ng hóa h c - Kĩ năng làm m t s bài t p liên quan ñ n c u t o nguyên t - Kĩ năng tư duy, phán ñoán, trình bày m t bài toán hóa h c III. Thái d - tình c m - Th y ñư c vai trò và ý nghĩa c a môn hóa h c - Giúp h c sinh thêm yêu thích môn hóa h c hơn. B. Chu n b I. ð dùng h c t p 1) Giáo viên - Giáo án, h th ng bài t p và câu h i g i ý. 2) H c sinh - Ôn t p l i các n i dung mà GV ñã nh c nh ti t trư c. - Gi i m t s bài t p v n d ng theo s ch ñ o và hư ng d n c a giáo viên. II. Phương pháp Phương pháp v n ñáp – tái hi n C. Ti n trình gi ng d y I. n ñ nh t ch c l p - ki m tra sĩ s II. Ki m tra bài cũ III. Vào bài Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh Ti t 2: ÔN T P ð U NĂM (ti p theo) Ho t ñ ng 1 I. Dung d ch (?) HS th o lu n ñ h th ng l i các n i - Th o lu n ñ ñưa ra câu tr l i: dung sau: - ð tan c a m t ch t trong nư c là gì?, - ð tan c a m t ch t trong nư c (S) ñư c công th c tính ñ tan ? tính b ng s gam c a ch t ñó hòa tan trong 100g nư c ñ t o thành dung dung dich bão hòa m t nhi t ñ xác ñ nh mt S= .100( g ) mdm Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 4/70
 5. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh - Y u t nh hư ng ñ n ñ tan c a m t - Ch t r n: S ↑ ← t 0 ↑ → - Ch t khí: S ↑ ← t 0 ↓ và p ↑ → ch t trong nư c? - Nêu các công th c tính n ng ñ c a - Các công th c:  dung d ch mà các em bi t? mdd .C % mct = 100% + C % = ct .100% →  + N ng ñ ph n trăm (C%) ? m  m = mct .100% mdd  dd  C% n + CM = + N ng ñ mol (CM) ? V (l ) (?) Yêu c u HS làm bài t p áp d ng HS: Làm bài theo s hư ng d n c a GV Hòa tan 16g NaOH vào nư c ñ thu a. S mol NaOH trong 200ml dd NaOH ñư c 200ml dung d ch: m 0, 4 nNaOH = = 0, 4mol => CM = = 2M NaOH a. Tính n ng ñ mol c a dd NaOH? M 0, 2 b. C n dùng bao nhiêu gam dung d ch b. Ph n ng trung hòa axit H2SO4 19,6% ñ trung hòa h t 2 NaOH + H 2 SO4  Na2 SO4 + 2 H 2O → 50ml dung d ch NaOH nói trên? n pu NaOH = CM .V = 2.0, 05 = 0,1mol + Hư ng d n h c sinh làm bài Theo phương trình ph n ng ta có + Nh n xét bài làm c a HS 1 1 nH 2 SO4 = .nNaOH = .0, 05 = 0,1mol 2 2 V y mH 2 SO4 = n.M = 0, 05.98 = 4,9 g Ho t ñ ng 2 S phân lo i các h p ch t vô cơ (?) Hãy k các lo i h p ch t vô cơ ñã H p ch t vô cơ ñư c chia làm 4 lo i: ñư c h c b c THCS? + Oxit (oxit bazơ và oxit axit) - L y ví d minh h a - Oxit bazơ: VD: Na2O; Fe2O3, … - Nêu nh ng tính ch t hóa h c ñ c trưng - Oxit axít: VD: SO2; P2O5, … - Vi t phương trình ph n ng minh h a + Axit: VD: H2SO4, HNO3, … (?) Hãy nh n xét các phương trình ph n + Bazơ: VD: NaOH, Fe(OH)2, … ng mà b n ñã vi t ? + Mu i: VD: NaCl, MgCl2, CaCO3, … - GV nh n xét và h th ng hóa l i. Ho t ñ ng 3 B ng tu n hoàn các nguyên t hóa h c (?) Hãy cho bi t c u t o c a b ng tu n hoàn các nguyên t hóa h c và ý nghĩa? + Ô nguyên t là gì? - Ô nguyên t cho bi t s hi u nguyên t , kí hi u hóa h c, tên nguyên t , nguyên t kh i c a nguyên t ñó. + Chu kì là gì? - Chu kì: dãy các nguyên t mà nguyên t có cùng s l p e và ñư c s p x p theo chi u tăng c a ñi n tích h t nhân. + Nhóm là gì? - Nhóm: g m nguyên t mà nguyên t c a chúng có cùng s e l p ngoài cùng. (?) Yêu c u HS làm bài t p - Làm bài t p theo s hư ng d n Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 5/70
 6. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh Nguyên t A trong b ng HTTH có s a. C u t o nguyên t c a nguyên t A hi u nguyên t là 12, hãy cho bi t: + H t nhân có ñi n tích 12+ a. C u t o nguyên t c a nguyên t A + Trong nhân có 12 proton + L p v g m có 12 electron b. V trí c a A trong b ng tu n hoàn. b. V trí c a A trong b ng tu n hoàn - S th t 12 + Chu kì 3 - Nhóm IIA c. Tính ch t hóa h c ñ c trưng c a c. Tính ch t hóa h c ñ c trưng là tính kim nguyên t A. lo i IV. C ng c ki n th c - Nh n m nh l i các ki n th c quan tr ng IV. Bài t p v nhà - Hư ng d n h c bài Nh c HS v ôn l i các ki n th c tr ng tâm cơ b n c a l p 8, 9 ñ chu n b cho chương trình hóa h c 10 NH N XÉT – RÚT KINH NGHI M Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 6/70
 7. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách CHƯƠNG I: NGUYÊN T Ti t 3 THÀNH PH N NGUYÊN T So n ngày: 04/09/2007 A. M c tiêu bài gi ng I. Ki n th c - H c sinh hi u ñư c nguyên t chưa ph i là c u t o nh nh t c a v t ch t. - Nguyên t có c u t o ph c t p, ñư c c u t o b i các h t nh hơn là eeleectron, proton và nơtron. - Nguyên t và các h t ñ u có kh i lư ng, kích thư c và ñ u mang ñi n tr h t nơtron không mang ñi n và nguyên t trung hòa v ñi n II. Kĩ năng - Có kĩ năng quan sát mô hình hay thí nghi m mô ph ng, phân tích hi n tư ng rút ra k t lu n v c u t o nguyên t . o - H c sinh bi t cách s d ng các ñơn v ño lư ng như: u, ñvñt, nm, A - Bi t cách làm m t s bài t p có liên quan III. Tình c m thái ñ - Phân bi t ñư c th gi i vĩ mô và th gi i vi mô. - ð hi u ñư c th gi i vi mô ph i tư duy trên cơ s các k t qu thí nghi m và các k t qu tính toán ñ rút ra k t lu n. B. Chu n b I. ð dùng h c t p 1. Giáo viên - Giáo án, h th ng câu h i nh m ph c v cho bài h c - Sơ ñ tóm t t thí nghi m tìm ra tia âm c c - Mô hình thí nghi m khám phá ra nguyên t (n u có) 2. H c sinh - Sách giáo khoa hóa h c l p 10 - Xem nh ng ki n th c liên quan ñ n ph n nguyên t II. Phương pháp - Phương pháp ñàm tho i g i m k t h p dùng các ñ dùng d y h c tr c quan. C. Ti n trình gi ng d y I. n ñ nh t ch c l p - ki m tra sĩ s II. Ki m tra bài cũ III. Vào bài GV ñ t v n ñ : T trư c Công nguyên ñ n th k XIX ngư i ta cho r ng các ch t ñ u ñư c t o nên t nh ng h t c c kì nh bé không th phân chia ñư c n a g i là nguyên t . Ngày nay, ngư i ta bi t r ng nguyên t có c u t o ph c t p: g m có h t nhân (h t proton, h t nơtron) và l p v electron. Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 7/70
 8. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh Ho t ñ ng 1 I. Thành ph n c u t o c a nguyên t 1. Electron a) S tìm ra electron GV mô t , hư ng d n HS tìm hi u c u - HS nghe và ñ c SGK ñ tìm hi u v thí t o thi t b phóng ñi n c a thí nghi m nghi m c a Tôm-xơn. trong hình 1.3 (SGK). (?) GV thuy t trình v thí nghi m tìm ra - Màn huỳnh quang trong ng phát sáng do tia âm c c. T hi n tư ng x y ra, ta rút nh ng tia phát ra t c c âm và g i là tia âm ra ñư c ñi u gì ? cc - GV k t lu n - Tia âm c c là m t trong các ch ng c ch ng t nguyên t có c u t o ph c t p. (?) Trên ñư ng ñi c a tia âm c c n u ta ñ t m t chong chóng nh → th y chong chóng quay → ch ng t hi n tư ng gì ? - GV k t lu n - Chong chóng nh quay - Tia âm c c là v t ch t có th c, có kh i lư ng và chuy n ñ ng v i v n t c l n. (?) H t v t ch t có trong tia âm c c có - Tia âm c c là chùm h t mang ñi n âm. mang ñi n hay không. Mang ñi n dương hay âm ? - Có th ñ t ông phóng tia âm c c gi a hai (?) Làm th nào ch ng minh ñư c ñi u b n c c mang ñi n trái d u. này ? - Minh h a thí nghi m → Tia âm c c l ch v phía b n c c dương. → N u tia âm c c mang ñi n thì nó ph i GV k t lu n: l ch v phía b n c c mang ñi n trái d u. + Ngư i ta g i nh ng h t t o thành tia âm c c là electron. HS: Tia âm c c là chùm h t electron + Electron có m t m i ch t, nó là m t → Electron t o nên l p v nguyên t c a trong nh ng thành ph n c u t o nên m i nguyên t hóa h c. nguyên t c a m i nguyên t hóa h c b) Kh i lư ng và ñi n tích c a electron (?) Yêu c u HS ñ c và ghi kh i lư ng và HS: kh i lư ng me = 9,1094.10−31 (kg ) ñi n tích electron vào v . GV qe = −1, 602.10−19 C , ñó là ñi n tích nh ði n tích qe = −1, 602.10−19 C = 1 − (culông) nh t nên ñư c dùng làm ñtíñv : eo Ho t ñ ng 2 2. S tìm ra h t nhân nguyên t GV ñ t v n ñ : Nguyên t ch a các h t e mang ñi n tích âm mà nguyên t thì trung hòa v ñi n. V y ch c ch n ph i Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 8/70
 9. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh ch a nh ng ph n t mang ñi n tích dương. Ph n mang ñi n tích dương này phân tán trong c nguyên t hay t p trung m t vùng nào ñó c a nguyên t ? Làm th nào ñ ch ng minh ? GV mô t thí nghi m c a Rơ-dơ-pho HS nghe GV mô ta và xem trong SGK ñ (?) Gi i thích k t qu thí nghi m ñó nói hi u v thí nghi m. nên ñi u gì ?. HS: ch ng t nguyên t không ph i là GV nh n m nh: Nguyên t ph i ch a nh ng h t ñ c khít mà có c u t o r ng. ph n mang ñi n dương, có kh i lư ng - chúng ñ n g n các ph n t tích ñi n l n, nhưng l i có kích thư c r t nh so dương nên b ñ y. v i kích thư c c a nguyên t . Nguyên t có c u t o r ng. Xung quanh - Vì ch có m t ph n r t nh các h t α b h t nhân có các e t o nên nguyên t . S l ch hư ng → các h t tích ñi n dương ñơn v ñi n tích dương c a h t nhân trong nguyên t gây nên va ch m ch chi m ñúng b ng s e quay quanh h t nhân. m t th tích r t nh trong nguyên t . Kh i lư ng c a nguyên t h u như t p trung h t nhân. Ho t ñ ng 3 3. C u t o c a h t nhân nguyên t a) S tìm ra proton GV ñ t v n ñ : H t nhân nguyên t là ph n t không còn phân chia ñư c n a hay h t nhân h t nhân ñư c c u t o t nh ng h t nh hơn. Làm th nào ñ ch ng minh? GV mô t thí nghi m c a Rơ-dơ-pho HS l ng nghe N + 24 He  11H + 17O → 14 7 8 GV k t lu n: h t p là thành ph n c u t o HS ghi k t lu n và nh n xét. - H t nhân p là m t thành ph n c u t o c a h t nhân nguyên t . (?) kh i lư ng và ñi n tích h t nhân c a c a h t nhân nguyên t qe = 1, 602.10−19 C = 1 + proton là bao nhiêu ? - −27 m p = 1, 6726.10 kg ≈ 1u b) S tìm ra nơtron GV mô t thí nghi m c a Chat-uých HS nghe và ghi thông tin 4 Be + 2 He  0 n + 6 C → 1 12 9 4 năm 1932: c) C u t o c a h t nhân nguyên t (?) T các thí nghi m trên, hãy k t lu n HS nêu k t lu n (SGK – Tr.7) v c u t o c a h t nhân nguyên t ? Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 9/70
 10. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh Ho t ñ ng 4 II. Kích thư c và kh i lư ng nguyên t 1. Kích thư c GV hư ng d n HS nghiên c u SGK ñ HS c n nh : tìm hi u v kích thư c c a nguyên t . - Nguyên t c a các nguyên t khác nhau thì có kích thư c khác nhau. 0 - ðơn v nanomet (nm), angsstrom ( A ) ñ ño kích thư c c a nguyên t . 0 0 1nm = 10 −9 m;1nm = 10 A;1 A = 10−10 m = 10−8 cm - ðư ng kính c a nguyên t kho ng GV lưu ý các em HS: V i t l và kích 10-10nm, ñư ng kính c a h t nhân còn nh thư c như trên c a nguyên t và h t hơn nó kho ng 10-5nm và ñư ng kính c a nhân thì các e r t nh bé chuy n ñ ng e, p còn nh hơn nhi u, kho ng 10-8nm xung quanh h t nhân trong không gian r ng c a nguyên t . Ho t ñ ng 5 2. Kh i lư ng ð bi u th kh i lư ng c a nguyên t , phân t và các h t p, n và e ngư i ta dùng ñơn v kh i lư ng nguyên t kí hi u là u còn g i là ñvC. (?) V y u là gì ? và nó b ng bao nhiêu ? - 1u = 1 m C 12 19,9206.10−27 kg = 1, 6605.10 −27 kg 1u = (1) 12 1, 67.1024 (?) Tính kh i lư ng nguyên t tương ñ i - HS: KLNT ( H ) = ≈ 1u 1,66.10−24 c a m t nguyên t H bi t mH = 1, 67.10 −27 g IV. C ng c ki n th c (?) Nguyên t ñư c c u t o nên b i nh ng h t nào ? Và nh ng thí nghi m nào ch ng minh s t n t i c a h t nhân nguyên t và nguyên t có c u t o r ng ? (?) Nguyên t Mg có kh i lư ng là bao nhiêu kg ? (?) 1 nguyên t lưu huỳnh có kh i lư ng b ng bao nhiêu kg ? V. Bài t p v nhà - hư ng d n h c bài m i - HS v làm các bài t p 1, 2, 3, 4, 5 (SGK) - Bài 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 – SBT – Tr.3 + 4 RÚT KINH NGHI M SAU GI D Y Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 10/70
 11. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách H T NHÂN NGUYÊN T - NGUYÊN T HÓA H C - ð NG V Ti t 4 So n ngày: 04/09/2007 A. M c tiêu bài gi ng I. Ki n th c H c sinh bi t và hi u ñư c nh ng ñi m sau: - Khái ni m v s ñơn v ñi n tích h t nhân, phân bi t khái ni m s ñơn v ñi n tích h t nhân (Z) v i khái ni m ñi n tích h t nhân (Z+). - Kí hi u nguyên t - S kh i c a h t nhân nguyên t là gì ? và nó ñư c tính như th nào ? - Quan h gi a s ñơn v ñi n tích h t nhân v i s proton và s electron trong nguyên t - Khái ni m v nguyên t hóa h c và s hi u nguyên t . II. Kĩ năng - HS rèn luy n kĩ năng ñ gi i ñư c m t s bài t p có liên quan ñ n các ki n th c sau: ñi n tích h t nhân, s kh i, kí hi u nguyên t . - Rèn luy n kh năng t h c, và ho t ñ ng c ng tác theo nhóm. III. Tình c m – thái ñ - H ng thú h c t p môn hóa h c. - Có nh ng ñ c tính c n th n, kiên nh n, trung th c trong công vi c. - Có tinh th n trách nhi m v i b n thân, gia ñình, xã h i. B. Chu n b I. ð dùng h c t p 1. Giáo viên - Giáo án, h th ng câu h i hư ng d n h c sinh h c bài 2. H c sinh - N m v ng ñ c ñi m c a các h t c u t o nên nguyên t . II. Phương pháp C. Ti n trình gi ng d y I. n ñ nh t ch c l p - ki m tra sĩ s II. Ki m tra bài cũ Bài 1: Yêu c u h c sinh trình bày tóm t t thành ph n c u t o c a nguyên t và cho bi t ñi n tích, kh i lư ng c a các h t cơ b n e, p, n. Bài 2: Yêu c u HS làm nhanh bài t p tr c nghi m 1, 2, 3 – SGK – Tr.9 III. Vào bài Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh Ho t ñ ng 1 I. H t nhân nguyên t 1. ði n tích h t nhân - H t nhân nguyên t g m p và n nhưng HS: S ñơn v ñi n tích c a h t nhân ch có p mang ñi n. M i h t p mang ñi n b ng s h t p tích 1+. V y s ñơn v ñi n tích c a h t Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 11/70
 12. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh nhân ph i b ng s h t nào trong h t nhân? - Có nh n xét gì v s p và s e trong - S h t p b ng s h t e nguyên t ? (?) Cho ñi n tích h t nhân nguyên t nitơ - S proton = s electron = 7 là 7+. Nguyên t nitơ có bao nhiêu h t p và e ? GV khái quát hóa: - H t nhân có Z proton thì ñi n tích c a h t nhân b ng Z+ và s ñơn v ñi n tích h t nhân b ng Z. - S ñơn v ñi n tích h t nhân Z = s proton = s electron. Ho t ñ ng 2 2. S kh i GV nêu ñ nh nghĩa: - HS ghi ñ nh nghĩa và công th c: A=Z+N (?) Nh n xét v s kh i A ? - S kh i A là m t s nguyên. (?) H t nhân Liti có 3 p và 4 n, v y s - A = 3 + 4 = 7 kh i c a liti là bao nhiêu ? GV nh n m nh: S ñơn v ñi n tích h t - HS ghi k t lu n. nhân Z và s kh i A là nh ng ñ c trưng c a h t nhân, cũng chính là ñ c trưng c a nguyên t , vì khi ta bi t Z và A c a m t nguyên t ta bi t ñư c s p, s e và c s n trong nguyên t ñó: N = A – Z (?) Na: A = 23 và Z = 11. s h t p, e, n ? - HS tr l i Na có 11p, 11e, 12n Ho t ñ ng 3 II. Nguyên t hóa h c 1. ð nh nghĩa GV ñ t v n ñ : Tính ch t hóa h c c a - Tính ch t hóa h c c a m t nguyên t m t nguyên t ph thu c vào s e và do ph thu c vào s electron ñó ph thu c vào s ñơn v ñi n tích h t nhân nguyên t Z c a nguyên t → h t nhân nguyên t có cùng s ñơn v ñi n tích h t nhân Z thì có cùng tính ch t hóa h c. (?) Nguyên t hóa h c ñư c ñ nh nghĩa - Nguyên t hóa h c là nh ng nguyên t như th nào ? có cùng ñi n tích h t nhân Z. - Hư ng d n HS t ñ c VD trong SGK - T t c các nguyên t có cùng s ñơn v ñi n tích h t nhân là 11 ñ u thu c nguyên - GV nh n m nh: Tính ch t riêng bi t c a t Na. Chúng ñ u có 11 p và 11 e. nguyên t ch ñư c gi nguyên khi ñi n tích h t nhân nguyên t ñó ñư c b o toàn. N u ñi n tích h t nhân nguyên t b thay ñ i thì tính ch t c a nguyên t cũng Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 12/70
 13. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh b thay ñ i theo. - Nguyên t là nói ñ n m t lo i h t vi mô - GV giúp HS phân bi t rõ khái ni m trung hòa v ñi n g m có h t nhân và l p nguyên t và nguyên t . v e, còn nói ñ n nguyên t là nói ñ n t p h p các nguyên t có cùng ñi n tích h t nhân Z. Ho t ñ ng 4 2. S hi u nguyên t (?) HS nghiên c u SGK và cho bi t s - S hi u nguyên t là s ñơn v ñi n tích hi u nguyên t là gì ? h t nhân nguyên t c a m t nguyên t . (?) N u bi t A và s hi u nguyên t , ta có s hi u nguyên t ñư c kí hi u là: Z th bi t ñư c s lư ng các lo i h t cơ b n - N u bi t s kh i A và s hi u nguyên t c u t o nên nguyên t ñó không ? Z, ta có th bi t ñư c s p, n và s e Ho t ñ ng 5 3. Kí hi u hóa h c GV gi i thi u: S ñơn v ñi n tích h t - HS nghe và ghi bài nhân Z và s kh i A ñư c coi là nh ng ñ t trưng cơ b n c a nguyên t - Nguyên t clo có 8p, 8n và 8e 35 (?) Kí hi u c a nguyên t clo 17 Cl , hãy cho bi t nguyên t clo có bao nhiêu p, n,e - HS làm bài t p (?)Yêu c u HS làm bài t p 4–SGK.Tr.14 Kí hi u nguyên t S ñơn v ñi n S proton S nơtron S electron tích h t nhân IV. C ng c ki n th c Nh n m nh l i các ki n th c quan tr ng c n nh N 207 Chú ý v ñi u ki n c a h t nhân b n: 1 ≤ ≤ 1, 5244 (82 Pb) (bài 1.19 – SBT-NC – Tr.6) P Bài 1: Làm bài 1, 2 – SGK-Tr.13 h t mang ñi n trong R+ nhi u hơn s h t không mang ñi n là 9. 23 11 R Bài 2: T ng s T ng s h t cơ b n trong nguyên t R là 34. Tính s h t m i lo i trong R và R+. V. Bài t p v nhà - hư ng d n h c bài - Làm các bài t p: 1.7 và 1.15 (SBT – CB-Tr 4 – 5) ; 1.18 ñ n 1.24 (SBT – NC-Tr.6) - Xem trư c ph n ñ ng v - nguyên t kh i và nguyên t kh i trung bình. RÚT KINH NGHI M SAU GI D Y Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 13/70
 14. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách H t nhân nguyên t - Nguyên t hóa h c - ð ng v (ti p) Ti t 5 So n ngày: 08/09/2007 A. M c tiêu bài gi ng I. Ki n th c - H c sinh n m ñư c ñ nh nghĩa ñ ng v , nguyên t kh i và nguyên t kh i trung bình. - Cách tính nguyên t kh i trung bình c a các nguyên t hóa h c. - M i quan h gi a s kh i và nguyên t kh i. II. Kĩ năng - HS rèn luy n kĩ năng gi i ñư c các bài t p có liên quan ñ n các ki n th c: ð ng v , nguyên t kh i và nguyên t kh i trung bình c a các nguyên t hóa h c. III. Tình c m - thái ñ - H ng thú h c t p môn hóa h c. - Có nh ng ñ c tính c n th n, kiên nh n, trung th c trong công vi c. - Có tinh th n trách nhi m v i b n thân, gia ñình, xã h i. B. Chu n b I. ð dùng h c t p 1. Giáo viên - Giáo án, h th ng câu h i dành cho bài h c 2. H c sinh II. Phương pháp Phương pháp ñàm tho i C. Ti n trình gi ng d y I. n ñ nh t ch c l p - ki m tra sĩ s II. Ki m tra bài cũ Hãy cho bi t s h t p, n và e c a các nguyên t sau: 11H ; 1 H ; 13 H ; 17 Cl; 17 Cl 2 35 37 STT Kí hi u nguyên t S h t proton S h t nơtron S h t electron III. Vào bài Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh Ho t ñ ng 1 III. ð ng v (?) Quan sát b ng mà HS ñã làm. Hãy HS quan sát bài làm c a b n ñ nh n xét cho bi t ñ c ñi m chung c a các nguyên - ð u có cùng s h t p trong nguyên t ( t trên ? có cùng ñi n tích h t nhân) (?) Các nguyên t trên có kh i lư ng như - Chúng có kh i lư ng khác nhau vì th nào? t i sao ? trong h t nhân có s h t n khác nhau. Gv hư ng d n HS rút ra khái ni m ñ ng v - ð ng v là nh ng nguyên t c a cùng ? m t nguyên t hóa h c có cùng s h t p Gv gi i thi u: Các nguyên t ñ ng v c a nhưng khác nhau v s h t n, nên s cùng m t nguyên t có tính ch t hóa h c kh i A khác nhau. gi ng nhau. Tuy nhiên do có s n khác - HS nghe và ghi bài nhau nên chúng có m t s tính ch t v t lí khác nhau Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 14/70
 15. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh (?) Cho các: 162 A; 13 B; 13 C ; 29 D; 29 E . 27 63 65 HS làm theo b ng : 6 Kí hi u Sp Sn Se Hãy cho bi t s lư ng các lo i h t cơ b n nguyên t c a các nguyên t trên và cho bi t nh ng nguyên t nào là ñ ng v c a m t nguyên - ð ng v c a m t nguyên t hóa h c t hóa h c ? + Nguyên t Cacbon: 162 A; 13 B - Hư ng d n HS làm bài theo b ng 6 Kí hi u S ht S ht 63 65 + Nguyên t ñ ng: 29 D; 29 E STT S h tp nguyên t n e Ho t ñ ng 2 IV. Nguyên t kh i và nguyên t kh i trung bình c a các nguyên t hóa h c. 1. Nguyên t kh i Gv nêu ñ nh nghĩa: - Nguyên t kh i c a m t nguyên t cho bi t kh i lư ng c a nguyên t ñó n ng g p bao nhiêu l n ñơn v kh i lư ng nguyên t (u). (?) Bi t Mg có 12p, 12n và 12e. - HS làm bài: Kh i lư ng nguyên t : mngtu = m p ∑ p + mn ∑ n + me ∑ e m12 p = 1, 6726.10−27.12; ; m12 n = 1, 6748.10 −27.12 a. Tính nguyên t kh i c a Mg theo kg và m12 e = 9,1095.10−31.12 u mngtu = 40,1797.10−27 kg 40,1797.10−27 kg mMg = ≈ 24,197(u ) 1, 6605.10−27 kg me T s ∑ ≈ 0, 0003 b. T s kh i lư ng c a e trong nguyên t mngtu so v i kh i lư ng toàn nguyên t ? HS ghi k t lu n: GV k t lu n: - Nguyên t kh i là kh i lư ng tương ñ i. - me quá bé, nên có th b qua => kh i lư ng c a nguyên t có th coi b ng t ng kh i lư ng c a h t nhân = m p + mn . T i sao ? - HS tr l i câu h i: me quá nh bé - Có th coi nguyên t kh i x p x b ng s - vì kh i lư ng c a m i h t p, n ñ u ≈ kh i c a h t nhân. T i sao ? 1u. Ho t ñ ng 3 2. Nguyên t kh i trung bình - H u h t các nguyên t hóa h c là h n HS nghe và ghi bài h p c a nhi u ñ ng v nên nguyên t kh i c a m t nguyên t là là nguyên t kh i trung bình c a h n h p các ñ ng v tính theo ph n trăm s nguyên t c a m i ñ ng a. X + b.Y v. HS ghi bài A = - Gi i thi u công th c tính ñ ng v 100 Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 15/70
 16. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh - Chú ý: Trong nh ng tính toán không c n ñ chính xác cao ngư i ta s kh i thay cho nguyên t kh i. (?) Trong t nhiên, ñ ng có hai ñ ng v : - Nguyên t kh i trung bình c a ñ ng 63 65 kh i trung bình là: 29 Cu ; 29 Cu . Tính nguyên t 63.73 + 65.(100 − 73) c a ñ ng, bi t r ng t l ph n trăm s ACu = ≈ 63,54 100 63 nguyên t c a 29 Cu là 73%. - GV hư ng d n HS làm bài - G i a là t l % c a ñ ng v 175Cl 3 (?) Trong t nhiên co có hai ñ ng v b n 37 là: 175Cl; 17 Cl , bi t nguyên t kh i trung v y % c a ñ ng v 17 Cl là (100 – a)% 3 37 bình c a clo là 35,48. Hãy tính t l % s ACl = a.35 + (100 − a ).37 ≈ 63,54 => a ≈ 75, 77% 100 nguyên t c a m i ñ ng v ? 35 37 17 Cl (75, 77%); 17 Cl (24, 23%) Gv hư ng d n HS làm bài IV. C ng c ki n th c Nh c l i các n i dung chính c a bài Bài t p: Cho m t dung d ch ch a 8,19 g mu i NaX tác d ng v i m t lư ng dư dung d ch AgNO3 thu ñư c 20,09 g k t t a. a. Tìm nguyên t kh i và g i tên X b. X có hai ñ ng v , gi s s nguyên t c a ñ ng v th nh t nhi u g p 3 l n s nguyên t c a ñ ng v th 2. H t nhân ñ ng v th nh t có ít hơn h t nhân ñ ng v th hai 2n. Tính s kh i c a m i ñ ng v . V. Bài t p v nhà - hư ng d n h c bài. - Làm bài 3, 5, 6, 7 và 8 – SGK-Tr.14 - Làm thêm t bài 1.14, 1.15 và 1.16 trong SBT RÚT KINH NGHI M SAU GI D Y Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 16/70
 17. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách Luy n t p: Thành ph n nguyên t Ti t 5 A. M c tiêu bài gi ng So n ngày: 08/09/2007 I. Ki n th c - C ng c v thành ph n c u t o c a nguyên t , h t nhân nguyên t , kích thư c, kh i lư ng và ñi n tích c a các h t - C ng c v ñ nh nghĩa nguyên t hóa h c, kí hi u hóa h c, ñ ng v , nguyên t kh i và nguyên t kh i trung bình. II. Kĩ năng - Xác ñ nh s h t e, s h t p, h t n và nguyên t kh i trong nguyên t khi bi t kí hi u hóa h c - Tính nguyên t kh i trung bình khi bi t % s nguyên t các ñ ng v và ngư c l i. III. Tình c m – thái ñ B. Chu n b I. ð dùng h c t p 1. Giáo viên - Giáo án, m t s bài t p ñ ôn t p 2. H c sinh - Ôn l i các ki n th c có liên quan II. Phương pháp - Phương pháp d y h c ñàm tho i – nêu v n ñ C. Ti n trình gi ng d y I. n ñ nh t ch c l p - ki m tra sĩ s II. Ki m tra bài cũ III. Vào bài Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh Ho t ñ ng 1 A. Lí thuy t Gv ki m tra 3 h c sinh 1. Hãy ñi n vào các ô tr ng các thành - HS hoàn thành sơ ñ ph n c u t o nên nguyên t . Ghi rõ kí hi u, ñ c tính c a các h t. Nguyên t 2. Trình bày m i quan h gi a các h t - HS ôn l i các công th c trong nguyên t v i s ñơn v ñi n tích S proton = s electron = Z h t nhân. A=Z+N 3. Nh c l i khái ni m v nguyên t hóa - HS nh c l i các khái ni m. h c, ñ ng v và công th c tính nguyên t kh i trung bình c a các ñ ng v ? Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 17/70
 18. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh Ho t ñ ng 2 Bài t p áp d ng GV yêu c u h c sinh làm m t s BT Bài 1. (SGK – Tr.18) - HS chu n b 2 phút. 1a. m7 p = 11, 7082.10−27    m7 n = 11, 7236.10−27  → mN = 23, 4382.10−27 kg  m7 e = 0, 0064.10−27   m 1b. e = 0, 00027 ≈ 0, 03% Và em có nh n xét gì v t s kh i lư ng mp c a e trong nguyên t N so v i mN c a Nh n xét: Kh i lư ng c a các e quá nh bé → Kh i lư ng nguyên t coi b ng toàn nguyên t kh i lư ng c a h t nhân. Bài 2: T ng s h t p, n và e trong nguyên - HS. t X là 52, trong ñó s h t mang ñi n P + E + N = 52  nhi u hơn s h t không mang ñi n là 16.  a. Tính s lư ng các h t cơ b n c a a. P + E − N = 16  → P = E = 17; N = 18  nguyên t X. P=E  b. Tính s kh i và xác ñ nh s hi u b. S kh i A = Z + N = 35 nguyên t X S hi u Z = 17 Bài 3. (SGK – Tr.18) - HS chu n b 2 phút Cho bi t AK g n giá tr s kh i nào nh t 39.93, 258 + 40.0, 012 + 41.6, 730 AK = ? T i sao? 100 AK = 39,13484 ≈ 39 HS: Bài 4. (Bài 5 SGK – Tr.18) = 25,87.0,74=19,15 cm3 V1mol nguyên t Ca - GV hư ng d n h c sinh làm bài 19,15 ≈ 3.10−23 (cm3 ) V1 nguyên t = - GV nh n xét bài làm c a HS 23 6, 022.10 3V 3 3.3.10−23 ≈ 1,93.10−8 cm => r = = 3 4π 4.3,14 HS: Có 6 công th c Bài 5. (Bài 6 – SGK – Tr.18) 65 Cu 16O; 65Cu 17O; 65Cu 18O 63 Cu 16O; 63Cu 17O; 63Cu 18O IV. C ng c ki n th c Nh n m nh l a các ki n th c quan tr ng c n nh . V. Bài t p v nhà - Hư ng d n h c bài - Làm bài t p trong SBT – Tr.7 - Xem trư c bài c u t o v nguyên t . Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 18/70
 19. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách C u t o v nguyên t Ti t 7 So n ngày: 11/09/2007 A. M c tiêu bài gi ng I. Ki n th c H c sinh hi u ñư c r ng trong nguyên t , electron chuy n ñ ng xung quanh h t nhân t o nên v nguyên t Hi u ñư c c u t o ñơn gi n v l p v electron c a nguyên t : Khái ni m l p, phân l p electron II. Kĩ năng HS ñư c rèn luy n kĩ năng gi i các bài t p có liên quan ñ n các ki n th c: + Phân bi t l p eleectron và phân l p eletron. + S electron t i ña trong m t phân l p, trong m t l p III. Tình c m – Thái ñ B. Chu n b I. ð dùng 1. Giáo viên - Giáo án 2. H c sinh II. Phương pháp C. Ti n trình gi ng d y I. n ñ nh t ch c l p - ki m tra sĩ s II. Ki m tra bài cũ 1. Oxi có 3 ñ ng v 186O, 17O, 18O v i thành ph n ph n trăm s lư ng các ñ ng v 8 8 tương ng là x1, x2, x3 th a mãn x1 = 15x2; x1 – x2 = 21x3. Tính nguyên t kh i trung bình c a oxi. ( AO = 16,14 ) 2. Magie có 2 ñ ng v là 24 Mg , 25 Mg . S nguyên t c a X và Y t l 3:2. Tính nguyên t kh i TB c a Magie ( AMg = 24, 4 ) III. Vào bài Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh Ho t ñ ng 1 S chuy n ñ ng c a các electron trong nguyên t - Gi i thi u mô hình m u hành tinh HS ghi k t lu n nguyên t . Hư ng d n HS ñ c SGK ñ rút ra k t lu n: + Có tác d ng ñ n s phát tri n lí thuy t c u t o nguyên t , nhưng không ñ y ñ ñ gi i thích m i tính ch t c a nguyên t . + Các e chuy n ñ ng r t nhanh xung quanh h t nhân nguyên t không theo nh ng qu ñ o xác ñ nh t o nên v e c a nguyên t . + S e v nguyên t c a m t nguyên t Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 19/70
 20. Giáo án hóa h c 10 – Ban cơ b n …&... Trư ng THPT BC Nam Sách Ho t ñ ng c a giáo viên Ho t ñ ng c a h c sinh ñúng b ng s h t p và cũng b ng s th c t Z c a nguyên t c a nguyên t ñó. + Khu v không gian xung quanh h t nhân mà t i ñó xác su t có m t e là l n nh t ( kho ng 90%) g i là Obitan nguyên t ( AO). M i AO ch a t i ña 2 e. Ho t ñ ng 2 II. L p electron và phân l p electron Trong v nguyên t , các e ch i l c hút c a h t nhân. Do ñó các e chuy n ñ ng xung quanh h t nhân có th g n hay xa. Nh ng e g n h t nhân nh t liên k t ch t ch v i h t nhân, ñ b n cao ( năng lư ng th p) và ngư c l i ( năng lư ng cao). Bây gi ta s tìm hi u xem các e trong nguyên t ñư c s p x p như th nào ? 1. L p electrom Tùy theo m c năng lư ng cao hay th p Ghi khái ni m: l p và kí hi u l p e mà các e trong nguyên t ñư c phân b theo t ng l p e. + L p e g m nh ng e có năng lư ng g n + Các l p e ñư c s p x p theo th t b ng nhau. năng lư ng tăng d n t th p ñ n cao + Có t i ña 7 l p e: tương ng v i n =1, 2, 3, … + Trong m i l p các e có năng lư ng L pe 123456 7 b ng nhau (n) Tên KLMNOP Q lp 2. Phân l p electron Hư ng d n HS ñ c SGK ñ rút ra nh n Ghi các nh n xét: xét. + M i l p e l i phân chi thành các phân lp + Các e trên cùng m t phân l p có m c năng lư ng b ng nhau. + E c a phân l p nào có tên c a phân l p y. Các phân l p ñư c kí hi u b ng ch : s, p, d, f, … + S phân l p trong m i l p b ng s th t c a nó Hãy cho bi t s phân l p và kí hi u phân HS: l p c a các l p n = 1 → 3 ? + L p th 1 (L p K, n = 1) có 1 phân l p → kí hi u là 1s. + L p th 2 (L p L, n = 2) có 2 phân l p → kí hi u là 2s và 2p. + L p th 3 (L p M, n = 3) có 3 phân l p Copyright © Ngô Xuân Quỳnh hoahoc.org@gmail.com Page 20/70

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản