Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 7

Chia sẻ: abcdef_25

I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Củng cố , hệ thống hóa kiến thức và các khái niệm hóa học về thành phần hóa học của nước, các tính chất hóa học của nước ( tác dụng với kim loại, oxit axit, oxit bazơ) - Học sinh hiểu và biết định nghĩa, công thức tên gọi, phân loại các axit, bazơ, muối, oxit. - Học sinh biết được axit có oxi và ãit không có oxi, bazơ tan và bazơ không tan trong nước, muối trung hòa và muối axit khi biết CTHH của chúng và biết gọi tên...

Nội dung Text: Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 7

BÀI LUYỆN TẬP 7

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Củng cố , hệ thống hóa kiến thức và các khái niệm hóa học về

thành phần hóa học của nước, các tính chất hóa học của nước ( tác

dụng với kim loại, oxit axit, oxit bazơ)

- Học sinh hiểu và biết định nghĩa, công thức tên gọi, phân loại các

axit, bazơ, muối, oxit.

- Học sinh biết được axit có oxi và ãit không có oxi, bazơ tan và bazơ

không tan trong nước, muối trung hòa và muối axit khi biết CTHH

của chúng và biết gọi tên oxit, bazơ, muối.

- Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập tổng hợp liên quan đến

nước, axit, bazơ, muối.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện phương pháp học tập môn hóa và rèn luyện ngôn ngữ

hóa học.

3.Thái độ:

- Giáo dục tính cẩn thận , lòng say mê môn học.
II. Chuẩn bị:

Bảng phụ , bảng nhóm, bút dạ:
-


III. Định hướng phương pháp:

- Hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm

IV. Tiến trình dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ:

1. Hãy phát biểu định nghĩa về muối , viết công thức của muối , nêu

qui luật gọi tên muối.

2. làm bài tập số 6 SGK.

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Các kiến thức cần nhớ:GV: Phát phiếu học tập 1. Thành phần của nước: Gồm H

HS hoạt động theo nhóm và O

* Nhóm 1: Thảo luận về thành Tính chất:

phần tính chất hóa học của nước. T/d với kim loại tạo thành bazơ

* Nhóm 2: Thảo luận về CTHH, và H2
định nghĩa, tên gọi củ axit, bazơ. T/d với oxit bazơ tạo thành bazơ

* Nhóm 3: Thảo luận về CTHH, T/d với oxit axit tạo thành axit

định nghĩa, tên gọi củ oxit, muối.

* Nhóm 4: Ghi lại các bước tính

theo PTHH

Đại diện các nhóm báo cáo

GV: Đưa thông tin phản hồi

phiếu học tập

2. Các bước làm bài toán tính

theo PTHH

- Chuyển đổi số liệu

- Viết PTHH

- Rút tỷ lệ theo PTHH

- Tính kết quả theo yêu cầu.Bazơ Muối
Oxit Axit

Định Gồm PK & Gồm H và Gồm KL và Gồm KL và
nghĩa gốc axit gốc axit
KL và oxi nhóm OH

CT MxOy HnA M(OH)n MxAy

Phân loại Bazơ tan Muối trung
Oxit axit Axit có oxi

Oxit bazơ Axit không Bazơ không hòa

Muối axit
có oxi tan

2Na + 2H2O 2NaOH + H22Na + 2H2O 2NaOH +

H2Hoạt động 2: Bài tập

Làm bài tập số 1- 131 Bài tập 1: PTHH

GV: Gọi HS lên bảng làm 2Na + 2H2O 2NaOH +

bài tập H2

GV: Chấm bài của một số Ca + 2H2O Ca(OH)2 +

HS H2

Các phản ứng trên thuộc loại phản

ứng thế

GV: Đưa bài tập số 2 Bài tập 2: Biết khối lượng mol

HS đọc tóm tắt đề của một oxit là 80. Thành phần về
Gọi một HS lên bảng làm khối lượng oxi trong oxit là 60%.

bài tập Xác định công thức của oxit và

GV xem các học sinh khác gọi tên.

làm bài và chấm vở nếu cần Giải: Gọi công thức của oxit đó

là: RxOy

- Khối lượng của oxi có trong

1mol là :

60.80
= 48g
100


Ta có: 16.y = 48 Vậy y = 3

x. MR = 80 - 48 = 32g

- Nếu x = 1 thì MR = 32 Vậy R là

S.

CT: SO2

- Nếu x = 2 thì MR = 16 Vậy R là

O.
GV: Đưa bài tập số 3
CT sai
HS đọc tóm tắt đề
- Nếu x = 3 thì MR = 10,3 cũng
Gọi một HS lên bảng làm
bài tập sai

GV xem các học sinh khác Vậy CT của hợp chất là: SO2

làm bài và chấm vở nếu cần Bài tập 3: Cho 9,2 g Na vào nướca.Viết PTHH

b. Tính VH2

c. Tính m của hợp chất bazơ

tạo thành sau phản ứng.

Giải: PTHH

2Na + 2H2O 2NaOH +

H2

9,2
nNa = = 0,4 mol
23


Theo PT:

nH2 = 1/2 nNa = 0,4 : 2 = 0,2 mol

VH2 = 0,2 . 22,4 = 4,48l

nNaOH = nNa = 0,4 mol

m NaOH = 0,4 . 40 = 26g
C. Củng cố - luyện tập:

1. Học bài và chuẩn bị cho bài thực hành
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản