Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 29 KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN

Chia sẻ: phalinh11

MỤC TIÊU BÀI HỌC: * Học sinh biết: + Nhóm halogen gồm những nguyên tố nào.Vị trí của chúng trong BTH các nguyên tố hoá học. + Đặc điểm chung về cấu tạo nguyên tử, liên kết hoá học trong các phân tử halogen.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 29 KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 29

KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN

(Sách giáo khoa Hoá học 10 nâng cao)

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

* Học sinh biết:

+ Nhóm halogen gồm những nguyên tố
nào.Vị trí của chúng trong BTH các nguyên tố hoá học.

+ Đặc điểm chung về cấu tạo nguyên tử,
liên kết hoá học trong các phân tử halogen.

+ Tính chất hoá học đặc trưng của các
halogen là tính oxi hoá mạnh.

+ Một số quy luật biến đổi tính chất vật lý,
tính chất hoá học của các halogen trong nhóm.

* Học sinh hiểu:

+ Vì sao tính chất hoá học của các halogen
biến đổi có quy luật.
+ Nguyên nhân sự biến đổi tính chất phi
kim của các halogen là do sự biến đổi về cấu tạo nguyên tử,
độ âm điện,...

+ Các halogen có số oxi hoá: -1; Trừ flo,
các halogen khác có thể có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7 là
do độâm điện và cáu tạo lớp electron ngoài cùng của
chúng.

B. CHUẨN BỊ:

+ Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
- GV:

+ Bảng phụ theo SGK ( bảng 5.1).

- Học sinh: + Ôn lại kiến thức về cấu tạo nguyên tử,
khái niệm về độ âm điện, số oxi hoá...

+ Kĩ năng viết cấu hình electron.

Suy diễn , quy nạp,
C. PHƯƠNG PHÁP CHỦ YẾU:
khái quát thành quy luật.

D. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:HOẠT HOẠT ĐỘNG CỦA
ĐỘNG
CỦA THẦY TRÒ

Hoạt động 1: GV:- Hướng I. Nhóm halogen trong
dẫn học sinh quan sát nhóm BTH các nguyên tố.
VIIA trong BTH cho biết vị HS quan sát nhóm VIIA
trí của chúng trong các chu trong BTH, rút ra nhận xét:
kì, đọc tên và kí hiệu các
+ Các halogen đứng
nguyên tố halogen.
ở cuối các chu kỳ ngay trước
- Nêu đặc điểm nguyên các khí hiếm .
tố atatin và cho biết những
+ Các halogen
halogen được học gồm flo,
gồm: flo F, clo Cl ,
clo, brom, iot.
brom Br , iot I.
II. Cấu hình electron trong
nguyên tử và cấu tạo phân
Hoạt động 2: tử của các nguyên tố trong
GV yêu cầu học sinh viết nhóm halogen.
cấu hình e lớp ngoài cùng và - Học sinh viết cấu hình e
phân bố e trong các obitan,
từ đó rút ra nhận xét về cấu lớp ngoài cùng và phân bố e
tạo nguyên tử các halogen. trong các obitan, từ đó rút ra
nhận xét về cấu tạo nguyên
tử các halogen:

+ Lớp ngoài cùng có 7e , có
1e độc thân.

+ Nguyên tố flo không có
phân lớp d, các halogen còn
lại có phân lớp d.

+ Từ F đến I Số lớp e tăng
Hoạt động 3: dần .

GV gợi ý HS viết sự phân
bố e trong các ô lượng tử - HS viết sự phân bố e
của các nguyên tử halogen ở trong các ô lượng tử của các
trạng thái kích thích, từ đó nguyên tử halogen ở trạng
rút ra nhận xét về số e độc thái kích thích, từ đó rút ra
thân có khả năng tham gia nhận xét về số e độc thân có
liên kết. khả năng tham gia liên kết
của nguyên tử Cl, Br, I là : 1,
3, 5, 7.- HS viết công thức e
Hoạt động 4:

GV yêu cầu HS viết công công thức cấu tạo của phân
thức e công thức cấu tạocủa tử X2 từ đó nhận xét về đặc
phân tử X2 từ đó nhận xét về điểm liên kết trong phân tử
đặc điểm liên kết trong phân X2 là liên kết cộng hoá trị
tử X2 , khả năng tách thành không cực . Năng lượng liên
kết X-X không lớn (151- 243
hai nguyên tử?
kj/mol ) nên phân tử X2 dễ
tách thành hai nguyên tử.

III. Khái quát về tính
Hoạt động 5:
chất của các halogen
GV + Yêu cầu HS quan sát
1. Tính chất vật lí:
bảng 5.1, rút ra các quy luật
- HS quan sát bảng 5.1,
biến đổi tính chất từ F đến I
rút ra các quy luật biến đổi
.
tính chất từ F đến I :
+ GV bổ sung : Tính tan
+ Trạng thái tập hợp : Khí
, tính độc.
- lỏng - rắn.
+ Màu sắc : Đậm dần.

+ Nhiệt độ nóng chảy và
nhiệt độ sôi tâng dần.

2. Tính chất hoá học :
Hoạt động 6:
- HS căn cứ vào lớp vỏ e
GV hướng dẫn HS căn cứ
vào lớp vỏ e ngoài cùng ngoài cùng ,năng lượng liên
,năng lượng liên kết X-X , kết X-X , độ âm điện và bán
độ âm điện và bán kính kính nguyên tử của các
nguyên tử của các halogen( halogen( bảng 5.1) rút ra
bảng 5.1) rút ra nhận xét về nhận xét về các halogen :
+ Có nhiều tính chất hoá
các halogen.
học giống nhau:

Dễ nhận thêm 1e để trở
thành anion X-

X + 1e  X -

Là những phi kim điển
hình , thể hiện tính oxi hoá
mạnh.

+ Từ F đến I tính phi kim
và khả năng oxi hoá của các
Hoạt động 7:

GV yêu cầu dựa vào số e ở halogen giảm dần.
trạng thái cơ bản , trạng thái
kích thích và độ âm điện của - HS dựa vào số e ở trạng
các halogen so với các thái cơ bản , trạng thái kích
nguyên tố khác HS rút ra thích và độ âm điện của các
khả năng thể hiện số oxi hoá halogen so với các nguyên tố
của các halogen. khác HS rút ra khả năng thể
hiện số oxi hoá của các
halogen:

+ F luôn có số oxi hoá -1
trong các hợp chất.

+ Các halogen còn lại có
thể có các số oxi hoá -1, +1,
Củng cố
Hoạt động 8:
+3, +5, +7 trong các hợp
bài .
chất.
GV yêu cầu HS làm bài tập
* Một số bài tập củng cố:
ra vở và đại diện nhóm trình
Bài tập 1:
bày phần chuẩn bị của mình.
So sánh khả năng oxi hoá
của các halogen: F, Cl, Br, I.

- HS: + Các halogen có
7e lớp ngoài cùng nên dễ
nhận thêm 1e để đạt cấu hình
bền 8e bão hoà thể hiện tính
oxi hoá mạnh.

X + 1 e  X -  X là
phi kim điển hình

ns2np5 ns2np6

+ Khả năng oxi hoá của
các halogen giảm từ Flo đến
Iot do Rntử tăng dần và độ âm
điện giảm dần.

Bài tập 2:

a) Tại sao trong các hợp chất
Flo chỉ có số oxi hoá -1 mà
Cl, Br, I laịo có nhiều số oxi
hoá như - 1, +3, +5, +7.

b) Nêu tính chất hoá học
giống nhau của các halogen?
Giải thích.

Nêu tính chất hoá học
c)
khác nhau của các halogen?
Giải thích.
Bài tập về nhà: Bài 4, 5, 6
trang 119 SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản