Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 4 trang

0
251
lượt xem
21
download

Mục tiêu bài học Củng cố kiến thức về tính chất vật lí và hoá học của một số dẫn xuất hal, ancol, phenol.  Rèn luyện kĩ năng tíên hành thí nghiệm lượng nhỏ với các chất cháy nổ độc.

Lưu

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6
Nội dung Text

  1. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau ch ia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... Giáo án hóa học Bài 57 lớp 11 nâng cao - BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol, phenol I - Mục tiêu bài học  Củng cố kiến thức về tính chất vật lí và hoá học của một số dẫn xuất hal, ancol, phenol.  Rèn luyện kĩ năng tíên hành thí nghiệm lượng nhỏ với các chất cháy nổ độc. II - Chuẩn bị 1. Dụng cụ thí nghiệm
  2. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau ch ia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... ống nghiệm ống hút nhỏ gọt Đèn cồn Giá để ống Bộ giá thí nghiệm đơn nghiệm giản 2. Hoá chất 1,2-đicloetan hoặc Dung dịch clorofom NaOH 20% Dung dịch NaOH 10% HNO3 dịch HCl Dung CuSO4 5% Glixerol Dung dịch phenol bão Etanol dịch hoà Dung nước brom III -Tổ chức hoạt động dạy học Chia HS thành cacvs nhóm thực hành nhỏ
  3. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau ch ia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm... Thí nghiệm 1: Thuỷ phân dẫn xuất halogen a) Chuẩn bị tiến hành thí nghiệm Thực hiện như trong SGK b) Quan sát hiện tượng và giải thích Hiện tượng:Trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa trắng. Giải thích
  4. Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau ch ia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...
Đồng bộ tài khoản