Giáo án Hoá học lớp 8 - BÀI LUYỆN TẬP 5

Chia sẻ: sonyt707

1.Kiến thức: - Học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản như: - Tính chất của oxi - ứng dụng và điều chế oxi. - Khái niệm về oxit và sự phân loại oxit. - Khái niệm về phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy. - Thành phần của không khí. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH, kỹ năng phân biệt các loại phản ứng hóa học - Tiếp tục củng cố các bài tập tính theo PTHH. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học. ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 8 - BÀI LUYỆN TẬP 5

Tiết 44:BÀI LUYỆN TẬP 5
I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản như:

- Tính chất của oxi

- ứng dụng và điều chế oxi.

- Khái niệm về oxit và sự phân loại oxit.

- Khái niệm về phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy.

- Thành phần của không khí.

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng viết PTHH, kỹ năng phân biệt các loại phản ứng hóa
học

- Tiếp tục củng cố các bài tập tính theo PTHH.

3. Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu môn học.

II. Chuẩn bị:
- Bảng phụ , bảng nhóm

III. Định hướng phương pháp:

- Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân, thực hành hóa học.

IV. Tiến trình dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ:

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Ôn tập các kiến thức cũ:


GV: Đưa hệ thống câu hỏi vào bảng phụ

HS thảo luận nhóm:

1. Nêu tính chất hóa học của oxi? Viết PTHH
minh họa.

2. Nêu cách điều chế oxi trong PTN

- Nguyên liệu

- PTHH

- Cách thu

3. Sản Xuất oxi trong CN:

- Nguyên liệu
- Phương pháp sản xuất.

4. Những ứng dụng quan trọng của oxi

5. Định nghĩa oxit, phân loại oxit

6. Định nghĩa phản ứng phân hủy, phản ứng
hóa hợp? Cho Vd

7. Thành phần của không khí

Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

GV: chốt kiến thức
Hoạt động 2: Bài tập vận dụng :


GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập số
1SGK

HS lên bảng làm bài

GV: Sửa sai nếu có
GV: Yêu cầu HS làm bài tập 6 SGK

Gọi HS lên bảng làm bài
GV: Sửa sai nếu có

Bài tập tiếp theo: GV tổ chức dưới hình
thức trò chơi

Phát cho mỗi nhóm một bộ bìa có ghi
các công thức hóa học sau:

CaCO3, CaO, P2O5, SO2, SO3, Fe2O3,
BaO, CuO, K2O, SiO2, Na 2O, FeO, MgO, CO2,
H2SO4, MgCl2, KNO3, Fe(OH)3, Ag2O, NO,
PbO

Các nhóm thảo luận rồi dán vào chỗ
trống trong bảng sau:Tên CTH Ph Tên gọi CTH Ph
gọi H ân loại H ân loại


Mag Bạc oxit
ie oxit


Sắt Nhôm
II oxit oxit


Sắt Lưu
III oxit huỳnh oxit
Natr Điphotp
i oxit ho pentatoxit


Bari Cacbon
oxit đi oxitKali Silicđio
oxit xit


Đồn Nitơ
g IIoxit oxit


Can Chì oxit
xi oxit


GV: Nhận xét và chấm điểm


t
Làm bài tập 8 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2
+ O2
Gọi HS làm bài
VO2 cần thu = 10. 20 = 2000ml =
GV sửa sai nếu có
2l

V thực tế cần điều chế

2.10
2+ = 2,2 l
100
2,2
nO2 = = 0,0982 mol
22,4


Theo PT :

nKMnO4 = 2 nO2 = 2. 0,0982 =
0,1964mol

mKMnO4 = 0,1964. 158 =
31,0312g
C. Củng cố:

1. BTVN: 2, 3, 4, 5, 7, 8 SGK
Tiết 45:
BÀI THỰC HÀNH SỐ 4
I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Học sinh biết cách điều chế và thu khí oxi trong PTN

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng làm thí nghiệm: Điều chế oxi, thu khí oxi, oxi tác dụng
với một số đơn chất.

3. Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu môn học.Tính cẩn thận trong thực hành thí nghiệm.

II. Chuẩn bị: GV chuẩn bị 5 bbộ thí nghiệm gồm:

- Dụng cụ: Đèn cồn, ống nghiệm, lọ nút nhám 2 cái, muỗm sắt, chậu
thủy tinh to để đựng nước.

- Hóa chất: KMnO4, bột lưu huỳnh, nước.

III. Định hướng phương pháp:

- Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân, thực hành hóa học.

IV. Tiến trình dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ:

B. Bài mới:
Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức liên quan đến bài thực hành:


GV: Kiểm tra lại tình hình dụng cụ hóa chất.

1. Nêu phương pháp điều chế và thu khí oxi?

2. Tính chất hóa học của oxi?
Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm :


GV: Hướng dẫn lắp dụng cụ 1. Thí nghiệm 1: Điều chế và thu
thí nghiệm như hình vẽ 46 SGK khí oxi:

GV: Hướng dẫn các nhóm HS Nguyên liệu : KMnO4
thu khí oxi bằng cách đẩy nước và
- Thu khí oxi: Bằng cách đẩy
đẩy không khí
nươc hoặc đẩy không khí.
Lưu ý học sinh các điểm sau:
- PTHH:
- ống nghiệm phải lắp làm sao
t
2KMnO4 K2MnO4 + MnO2
cho miệng hơi thấp hơn đáy.
+ O2
- Nhánh dài của ống dẫn khí
sâu gần sát đáy ống nghiệm ( lọ thu).

- Dùng đèn cồn đun đều cả
ống nghiệm

Sau đó tập trung ngọn lửa ở
phần có KMnO4

- Cách nhận biết xem ống
nghiệm đã đầy oxi chưa bằng cách
dùng tàn đóm đỏ đưa vào miệng ống
nghiệm. 2.Thí nghiệm 2: Đốt cháy lưu
huỳnh trong không khí và trong oxi.
- Sau khi làm xong thí nghiệm
phải đưa ống dẫn khí ra khỏi chậu
nước rồi mới tắt đèn cồn, tránh cho
nước không tràn vào làm vỡ ống
nghiệm

Thí nghiệm 2:

- Cho muỗng sắt một lượng
nhỏ (bằng hạt đậu xanh) bột lưu
huỳnh.

- Đốt lưu huỳnh trong không
khí.

- Đưa nhanh muỗng sắt có
chứa lưu huỳnh vào lọ đựng oxi

? Nhận xét hiện tượng và viết
PTHH?
C. Công việc cuối buổi thực hành:
- Thu dọn phòng thực hành, lau chùi dụng cụ

- Viết bản tường trình theo mẫu:
STT Tên Hiện tượng Kết PTHH
thí nghiệm quan sát được luận


1

2
Tiết 46:
KIỂM TRA MỘT TIẾT
I. Mục tiêu:

- Nhằm kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức của học sinh

II. Thiết lập ma trận hai chiều:
Khái Giải Tính Tổng
niệm thích toán


Biết TNKQ: 1
1


Hiểu TL:1 TNKQ: 2
1


Vận TNKQ:1 TL:1 2
dụng


Tổng 1 2 2 5
III. Đề bài:
t
Câu 1: Cho PTHH : 2H2O 2H2 + O2

Hãy điền những số liệu thích hợp vào ô trống:


H2O đã dùng H2 tạo thành O2 tạo thành


2 mol …….mol ……..mol


……..mol ……….g 16g


……..g 11,2l ………l


Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái dứng trước đầu câu đúng:

Oxit của một nguyên tố hóa trị II chứa 20% O về khối lượng . CTHH của
oxit đó là:

A. CuO B. FeO C. CaO D.
ZnO

Câu 3: Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trống:

Các dãy chất sau đây là oxit:

MgO, KClO3, PbO, Na 2O CaO, Fe2O3, SiO2, NO

Ag2O, CaO, BaO, CO2 Na2SO4, CuO, ZnO,
CO
Câu 4: Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy giống và khác nhau ở
những điểm nào? lấy PTHH minh họa?

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 g Al

a. Tính thể tích khí oxi cần dùng.

b. Khối lượng nhôm oxit tạo thành là bao nhiêu?
IV. Đáp án- biểu điểm:
Câu Đáp án Điể
mCâu H2O đã H2 tạo thành O2 tạo thành
1: dùng

1,5
2 mol 2mol 1mol 0,5
đ
đ

1mol 2.g 16g
0,5
Câu đ
2: 0,5đ 9g 11,2l 5,6l

Câu
3: 0,5
Mỗi ý điền đúng được
đ

Chọn B
0,5
Câu
Điền S Đ đ
4:

Đ S mỗi ý điền đúng được 0,5
2,5
đ
đ
- Giống nhau: Đều là phản ứng hóa học
0,5
- khác nhau: Phản ứng phân hủy có 1 chất tham đ
gia, 2 hoặc nhiều chất tạo thành
0,5
Phản ứng hóa hợp có 2 hoặc nhiều đ
Câu
chất tham gia, 1 tạo thành.
5:
0,5
t
Ví dụ: 2HgO 2Hg + O2 đ
3,0
đ CaO + CO2 CaCO3 0,5
đ
PTHH:
0,5
t
a. 4Al + 3O2 2Al2O3
đ

5,4
nAl = = 0,2 mol 0,5
27
đ
Theo PT: n O2 = 3/4 nAl =
0,2
3.0,2 5đ
nAl = = 0,15 mol
4
0,5
Vậy VO2 = 0,15 . 22,4 = 3,36l
đ
b. Theo PT : n Al2O3 = 1/2 n Al 0,5
đ
n Al = 0,1 mol
0,5
Vậy m Al2O3 = 102 . 0,1 = 10,2 g
đ

0,2


0,5
đ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản