Giáo án Hoá học lớp 8 - Phản ứng oxi hóa khử

Chia sẻ: sonyt707

Kiến thức:Học sinh nắm được sự khử , sự oxi hóa, chất khử, chất oxi hóa,. Hiểu được khái niệm phản ứng oxi hóa - khử và tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân biệt được chất khử chất oxi hóa, sự khử , sự oxi hóa trong phản ứng oxi hóa cụ thể.

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 8 - Phản ứng oxi hóa khử

Tiết 49:

PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Học sinh nắm được sự khử , sự oxi hóa, chất khử, chất oxi hóa,.

- Hiểu được khái niệm phản ứng oxi hóa - khử và tầm quan trọng của

phản ứng oxi hóa - khử.

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng phân biệt được chất khử chất oxi hóa, sự khử , sự

oxi hóa trong phản ứng oxi hóa cụ thể.

- Học sinh phân biệt được phản ứng oxi hóa – khử với các loại phản

ứng khác.

- Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng phân loại các phản ứng hóa học.


II. Chuẩn bị của thầy và trò:

- Bảng phụ, bảng nhóm.

- Phiếu học tập.

III. Tiến trình giờ dạy
A.Kiểm tra bài cũ:

1. Nêu tính chất hóa học của hidro? Viết PTHH minh họa?

2. Làm bài tập số 1, 3.

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Sự khử, sự oxi hóa:


GV: Sử dụng PTHH ở bảng

để minh họa, thuyết trình: triong

phản ứng đã xảy ra 2 quá trình

- H2 chiếm oxi của CuO
Sự khử CuO
- Tách oxi ra khỏi CuO

Treo bảng phụ diễn biến của
t
CuO + H2 Cu +
quá trình tách oxi ra khỏi CuO và q/t
H2O
chiém oxi.

? Vậy sự khử là gì?
Sự oxi hóa hidro
? Sự oxi hóa là gì?
- Sự tách oxi ra khỏi hợp chất
? Hãy xác định Sự khử sự oxi
là sự oxi hóa
hóa trong các phản ứng sau?
- Sự tác dụng của oxi với một
t
Fe2O3 + H2 Fe + chất gọi là sự oxi hóa.

H2O

t
HgO + H2 Hg +

H2O

GV: Đưa sơ đồ của 2 quá

trình sự khử, sự oxi hóa.
Hoạt động 2: Chất khử - chất oxi hóa:
GV: Thuyết trình : Trong các

phản ứng trên : H2 là chất khử còn

CuO, Fe2O3, HgO là chất oxi hóa.


t
CuO + H2 Cu

+ H2O

? Vậy như thế nào là chất
Chất khử Chất oxi hóa
khử?
t
Fe2O3 + H2 Fe
? Như thế nào là chất oxi hóa?
+ H2O
GV: Đưa VD: Chất oxi hóa Chất khử

t
2H2 + O2 2H2O

Trong phản ứng trên bản thân

oxi là chất oxi hóa
- Chất chiếm oxi của chất khác

GV: Phát phiếu học tập gọi là chất khử

Xác định chất khử, chất oxi - Chất nhường oxi của chất

hóa trong các phản ứng sau: khác gọi là chất oxi hóa

t
Mg + O2 MgO

t
2Al + 3CuO Al2O3

+ 3Cu

Các nhóm báo cáo kết quả

GV: Đưa thông tin phản hồi

phiếu học tập

Hs chấm bài cho nhau.
Hoạt động 3: Phản ứng oxi hóa - khử:
GV: Các phản ứng vừa học

đều là các phản ứng oxi hóa – khử.

? phản ứng oxi hóa khử là gì?
- Định nghĩa : Phản ứng oxi

HS đọc lại định nghĩa trong hóa khử là phản ứng hóa học trong

SGK đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự

khử
? Dấu hiệu để phân biệt được

phản ứng oxi hóa – khử với những - Dấu hiệu nhận biết:

phản ứng khác là gì?
- Có sự chiếm và nhường oxi

giữa các chất trong phản ứng.

- Coa sự cho và nhận điện tử.

Phát phiếu học tập số 2:

Các phản ứng dưới đây thuộc

loại phản ứng gì? Nếu là phản ứng

oxi hóa hãy chỉ rõ đâu là chất khử,

chất oxi hóa

t
CaCO3 CaO +

CO2

Na2O + H2O NaOH
t
MgO + CO Mg +

CO2
Hoạt động 4: Tầm quan trong của phản ứng oxi hóa – khử?


HS đọc SGK và tóm tắt ghi

vào vở.
C. Củng cố - luyện tập:

1. Nhắc lại nội dung chính của bài.

- Thế nào là sự khử, sự oxi hóa, chát khử, chất oxi hóa.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản