Giáo án Hoá học lớp 8 - TÍNH CHẤT CỦA OXI

Chia sẻ: sonyt707

1.Kiến thức: - Học sinh biết được: Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý của oxi. - Biết được một số tính chất hóa học của oxi. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một số hợp chất. - Rèn luyện kỹ năng quan sát rút ra nhận xét, kết luận 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ. Dụng cụ : Đèn cônf , môi sắt Hóa chất: 3 lọ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 8 - TÍNH CHẤT CỦA OXI

Tiết 37TÍNH CHẤT CỦA OXI
I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Học sinh biết được: Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý của oxi.

- Biết được một số tính chất hóa học của oxi.

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một số hợp
chất.

- Rèn luyện kỹ năng quan sát rút ra nhận xét, kết luận

3. Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị:

- Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ.

- Dụng cụ : Đèn cônf , môi sắt

- Hóa chất: 3 lọ chứa oxi, S, P, Fe, than

III. Định hướng phương pháp:
- Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân.

IV. Tiến trình dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ:

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Tính chất của oxi:


GV: Giới thiệu oxi là nguyên tố - Trong tự nhiên: tồn tai ở dạng
hóa học phổ biến nhất ( 49,4% khối đơn chất và hợp chất.
lượng vỏ trái đất)

? Trong tự nhiên oxi có ở đâu?
- KHHH: O
? Hãy cho biết ký hiệu, CTHH,
- CTHH: O2
NTK, PTK của oxi?

- NTK: 16
HS quan sát lọ đựng oxi

- PTK: 32
? Hãy nêu những tính chất vật lý
của oxi? - Là chất khí không màu không
mùi.
? Vậy oxi nặng hay nhẹ hơn
không khí? d O2/ kk = 32/ 29

? ở 200C 1lit nước hòa tan được - Tan ít trong nước
31l khí oxi. NH3 tan được 700l. Vậy
oxi tan nhiều hay ít trong nước? - Hóa lỏng ở - 183 0C, oxi lỏng có
màu xanh nhạt
0
GV: Oxi hóa lỏng ở - 183 , oxi
lỏng màu xanh nhạt.

? Em hãy nêu kết luận về tính
chất vật lý của oxi?
Hoạt động 2: Tính chất hóa học:


Gv: Làm thí nghiệm đốt lưu 1. Tác dụng với phi kim:
huỳnh trong oxi.
a. Tác dụng với lưu huỳnh
HS: Quan sát và nêu nhận xét
- lưu huỳnh cháy trong oxi mãnh
hiện tượng
liệt hơn trong không khí với ngọn lửa
GV: Giới thiệu chất khí thu được màu xanh sinh ra chất khí không mùi.
là lưu huỳnh dioxit: SO2
S (r) + O2 (k) SO2
? Hãy viết PTHH? (k)GV: Làm thí nghiệm đốt P cháy b. Tác dụng với photpho:
trong không khí và trong oxi.
- Phot pho cháy mạnh trong oxi
HS: Quan sát hiện tượng và nêu với ngọn lửa sáng chói tạo ra khói dày
nhận xét đặc bám vào thành bình dưới dạng bột.

GV: Giới thiệu khí thu được là 4P (r) + 5O2 (k) 2P2O5
diphôtphpentaoxit P2O5 (r)?Hãy viết PTHH?

? Nhắc lại tính chất hóa học của
oxi?
C. Củng cố - Dặn dò:

1. GV: Phát phiếu học tập:

a. Tính thể tích khí oxi tối thiểu (ĐKTC) cần dùng để đôt cháy hết 1,6g bột
lưu huỳnh.

b. Tính khối lượng SO2 tạo thành sau phản ứng.

Hướng dẫn giải:

nS = 1,6 : 32 = 0,05 mol

PTHH: S (r) + O2 (k) SO2 (k)

nO2 = n S = n SO2 = 0,05 mol

VO2 (đktc) = 0,05 . 22,4 = 1,12l

m SO2 = 0,05 . 64 = 3,2g

2. Đốt cháy 6,2g P trong một bình kín có chứa 6,72 l khí oxi ở ĐKTC

a. Viết PTHH.

b. Sau phản ứng P hay oxi dư

c. Tính khối lượng hợp chất tạo thành.

Giải:
a. PTHH: 4P (r) + 5O2 (k) 2P2O5 (r)

b. n P = 6,2 : 31 = 0,2 mol

nO2 = 6,72: 22,4 = 0,3 mol

theo PT oxi còn dư còn P phản ứng hết.

0,2.5
nO2 sau phản ứng = = 0,25 mol
4

n O2 dư = 0,3 - 0,25 = 0,05 mol

c. Theo PT n P2O5 = 1/2 n P = 0,2 : 2 = 0,1 mol

mP2O5 = 0,1 . 142 = 14,2g

2. BTVN: 1, 2, 4, 5.
Tiết 38:TÍNH CHẤT CỦA OXI
I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Học sinh biết được một số tính chất hóa học của oxi.

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một số hợp
chất.

- Rèn luyện kỹ năng quan sát rút ra nhận xét, kết luận

3. Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị:

- Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ.

- Dụng cụ: Đèn cồn, môi sắt.

- Hóa chất: lọ chứa oxi, dây sắt

III. Định hướng phương pháp:
- Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân.

IV. Tiến trình dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ:

1. Nêu tính chất vật lý và hóa học đã biết của oxi. Viết các PTHH xảy ra?

2. Gọi HS chữa bài tập 4 SGK

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Tác dụng với kim loại:


GV: Tiết trước chúng ta đã biết
oxi tác dụng với một số phi kim. Tiết
này chúng ta sẽ xét tiếp các tính chất hóa
học của oxi đó là tác dụng với kim loại
và các hợp chất.

GV: Làm thí nghiệm biểu diễn

- Cho đoạn dây sắt vào bình dựng
oxi.?

? Có dấu hiệu của phản ứng - Sắt cháy sáng chói , không có
không? lửa , không có khói tạo ra các hạt nhỏ
nóng chảy màu nâu
GV: Quấn vào đầu đoạn dây thép
t
một mẩu than gỗ đốt cho than cháy và 3 Fe(r) + 2O2 (k) Fe3O4
dây sắt nóng đỏ đưa nhanh vào bình (r)

đựng oxi
? Quan sát và nêu nhận xét hiện CH4 (k) + 2O2(k) CO2(k) +
tượng? 2H2O(l)

Các hạt nâu đỏ là oxit sắt từ
Fe 3O4

? Hãy viết PTHH?

GV: Khí metan có nhiều trong
bùn ao. Phản ứng của metan tronh không
khí tạo thành khí cacbonic và nước đồng
thời tỏa nhiều nhiệt

? Hãy viết PTHH?
C. Củng cố- luyện tập:

1. Nhắc lại nội dung chính của bài

2. Bài tập luyện tập:

1. a. Tính V khí oxi ở đktc cần thiết để đốt cháy hết 3,2 g khí metan.

b. Tính khối lượng khí CO2 tạo thành

Hướng dẫn giải:
nCH4 = 3,2 : 16 = 0,2 mol

PTHH : CH4 (k) + 2O2(k) CO2(k) + 2H2O(l)

Theo PT nO2 = 2nCH4 = 2. 0,2 mol = 0,4 mol

VO2 = 0,4 . 22,4 = 8,96l

nCO2 = nCH4 = 0,2 mol

m CO2 = 0,2 . 44 = 8,8g

2. Viết các PTHH khi cho bột đồng , cácbon , nhôm tác dụng với oxi

t
2Cu + O2 2CuO

t
C + O2 CO2

t
4Al + 3O2 2 Al2O3

3. BTVN 3, 6
Tiết 39


SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP

ỨNG DỤNG CỦA OXI
I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Học sinh hiểu được khái niệm sự oxi hóa, phản ứng hóa hợp, phản ứng tỏa
nhiệt.

- Các ứng dụng của oxi

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một số hợp
chất.

3. Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị:

- Tranh vẽ ứng dụng của oxi.

- Bảng phụ , phiếu học tập

III. Định hướng phương pháp:
- Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân.

IV. Tiến trình dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ:

1. Nêu các tính chất hóa học của oxi? Viết các PTHH minh họa?

2. Làm bài tập số 4

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Sự oxi hóa:


GV: yêu cầu học sinh nhận xét
các ví dụ mà HS đã làm ở phần
KTBC ( GV lưu ở góc bảng)

? Cho biết các phản ứng này có
đặc điểm gì chung?

GV: các phản ứng đó là sự oxi - Định nghĩa: Sự tác dụng của oxi
hóa các chất đó. với một chất là sự oxi hóa.

? Vậy sự oxi hóa một chất là
gì?

? hãy lấy ví dụ về sự oxi hóa
xảy ra hàng ngày?
Hoạt động 2: Phản ứng hóa hợp:


GV: treo bảng phụ ghi các PTHH

1. CaO + H2O Ca(OH)2

2. 2Na + S Na2S

3. 2Fe + 3Cl3 2FeCl3

4. C + O2 CO2 Định nghĩa: Phản ứng hóa hợp
là phản ứng hóa học trong đó chỉ có
? Hãy nhận xét số chất tham gia
một chất mới được tạo thành từ hai hay
phản ứng và số sản phẩm trong các
nhiều chất ban đầu.
phản ứng hóa học trên?

GV: các phản ứng trên được gọi
là phản ứng hóa hợp vậy phản ứng hóa
hợp là gì?

GV: Gọi Hs đọc lại định nghĩa.

GV: Giới thiệu về phản ứng tỏa
nhiệt.

GV: Phát phiếu học tập:

Hoàn thành các PTHH sau:

t
a. Mg + ? MgS
t
b. ? + O2 Al2O3

ĐF
c. 2H2O H2 + O2

t
d. CaCO3 CaO + CO2

t
e. ? + Cl2 CuCl2

f. Fe2O3 + H2 Fe +
H2O

Trong các phản ứng trên phản
ứng nào thuộc loại hóa hợp? Giải thích?

HS thảo luận theo nhóm

GV: Đưa kết quả đúng các nhóm
chấm chéo cho nhau.
Hoạt động 3: ứng dụng của oxi:


- HS quan sát tranh vẽ ứng 1. sự hô hấp:
dụng của oxi
Oxi rất cần cho hô hấp của con
? Em hãy nêu các ứng dụng của người và động thực vật( Phi công, thợ
oxi mà em biết trong cuộc sống? lặn…)
2. Sự đốt nhiên liệu:

Oxi rất cần cho sự đốt nhiên
liệu( Tạo nhiệt độ cao hơn, sản xuất
gang thép, đốt nhiên liệu trong tên lửa,
chế tạo mìn phá đá…)
C. Củng cố:

1. Nhắc lại nội dung chính của bài

- Sự oxi hóa là gì?

- Định nghĩa phản ứng hóa hợp

-ứng dụng của oxi

2. Bài tập: Lập PTHH biểu diễn các phản ứng hóa hợp của:

a. Lưu huỳnh với nhom.

b. Oxi với magie.

c. Clo với kẽm

3. BTVN: 1, 2, 4, 5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản