Giáo án Hoá học lớp 9 - AXIT CACBONIC- MUỐI CACBONAT

Chia sẻ: sonyt707

Dự đoán tính chất hóa học một số muối cacbonat cụ thể. Chu trình cacbon trong tự nhiên Tính chất hóa học của các muối cacbonat và những ứng dụng 3/ Thái độ: HS có hứng thú học tập. II/ CHUẨN BỊ: Dụng cụ: Ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, giá ống nghiệm,giá thí nghiệm, khay, lọ thủy tinh, cốc thủy tinh, ống dẫn khí+nút cao su, ống dẫn khí L,đèn cồn - Hóa chất: Nước vôi trong , dung dịch HCl.,CaCO3, NaHCO3 Na2CO3. Tranh vẽ về chu trình. Nêu tính chất hóa học của axit cacbonic? cacbon trong tự...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 - AXIT CACBONIC- MUỐI CACBONAT

BÀI 29: AXIT CACBONIC- MUỐI CACBONAT

I/ MỤC TIÊU:

1/ Kiến thức : Giúp HS biết và hiểu được:

 Tính chất hóa học của các muối cacbonat và những ứng dụng
của chúng.

 Chu trình cacbon trong tự nhiên

2/ Kĩ năng: .

 Viết PTHH.

 Dự đoán tính chất hóa học một số muối cacbonat cụ thể.

3/ Thái độ: HS có hứng thú học tập.

II/ CHUẨN BỊ::

 Dụng cụ: Ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, giá ống nghiệm,giá thí
nghiệm, khay, lọ thủy tinh, cốc thủy tinh, ống dẫn khí+nút cao su, ống dẫn khí
L,đèn cồn

 Hóa chất: Nước vôi trong , dung dịch HCl.,CaCO3, NaHCO3
Na2CO3.

 Tranh vẽ về chu trình

 Nêu tính chất hóa học của axit cacbonic? cacbon trong tự nhiên

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ

HS 1: Viết sơ đồ thể hiện tính chất hóa học của muối ?

HS2: Có mấy loại muối ? Trong thành phần hóa học của muối axit và muối
trung hòa có gì khác nhau?

Hoạt động 2: Tìm hiểu vê axit cacbonic
Hỏi: Hãyđọc thông tin từ sgk tr  Trả lời và ghi bài.
88 và cho biết:
I. Axit cacbonic:
1) Thông tin nào cho biết ở
CTHH: H2CO3- - PTK: 62
điều kiện thường CO2 ít tan trong
nước?
1) Trạng thái thiên nhiên và
tính chất vật lí: sgk tr 88
2) Vì sao nước tinh khiết(
nước cất) nếu để lâu ngày sẽ có tính
2) Tímh chất hóa học:
axit?
Axit cacbonic là một axit yếu
3) Muốn dung dịch trên
có pH ~ 4, bị phân hũy ngay ở điều
chuyển thành nước tinh khiết trở lại
kiện thường tạo thành CO2 và
ta phải làm thế nào?
H2O.

4) Vì sao nước mưa có tính
 Lắng nghe
axit?

Lưu ý: H2CO3 chỉ tồn tại trong
dung dịch rất loãng, không thể tách
riêng axit này .
Hoạt động 3: Tìm hiểu về muối cacbonat.
 Hỏi:Viết CTHH một số  Mỗi đội cử một HS lên
muối cacbonat trung hòa và muối bảng viết CTHH của muối cacbonat.
cacbonat axit?
II. Muối cacbonat:

1) Phân loại : 2 loại

a. Muối trung hòa: còn gọi
là muối cacbonat: Na2CO3, CaCO3…

1) Cho biết tính tan của một b. Muối axit: còn gọi là
số muối cacbonat? muối hiđrocacbonat NaHCO3,
Ca(HCO3)2…

 Trả lời và ghi bài
2) Từ sơ đồ tính chất hóa
học của muối hãy dự đoán tính chất 2) Tính chất:
hóa học của muối cacbonat?
a. Tính tan: Sgk tr 88
 Thông báo: Dãy axit xếp
theo chiều hoạt động hóa học giảm
dần:HCl,HNO3, H2SO4, H3PO4,  Trả lời
CH3COOH, H2CO3, H2S, HClO,
H3PO3.

 Hỏi:  Lắng nghe

1) Muối cacbonat có thể tác
dụng được với những axit nào trong
 Trả lời
dãy axit trên?

2) Dự đoán hiện tượng xảy
ra khi nhỏ dung dịch HCl vào
Na2CO3 và NaHCO3?
 Các nhóm làm thí nghiệm
 Yêu cầu các nhóm làm 1:
thí nghiệm 1: muối cacbonat tác
dụng với axit. Bước 1: Cho Na2CO3 và NaHCO3
vào hai ống nghiệm .

Bước 2: Nhỏ dung dịch HCl vào
 Hỏi: hai muối trên.

1) Giải thích hiện tượng và  Trả lời và ghi bài
viết PTHH?
b. Tính chất hóa học
2) Nêu kế luận về tính chất
hóa học của muối cacbonat?  Tác dụng với axit

3) Điều kiện để phản ứng Na2CO3 + 2HCl 2NaCl
giữa dung dịch muối với dung dịng +CO2+ H2O
bazơ xảy ra?
NaHCO3 + HCl NaCl
 Yêu cầu HS làm thí +CO2+ H2O
nghiệm 2: Na 2CO3 và NaHCO3 tác
dụng với dung dịch Ca(OH)2.  Các nhóm làm thí nghiệm
2.
 Hỏi:
Bước 1: Cho Na2CO3 và NaHCO3
1) Nêu hiện tượng quan sát
vào hai ống nghiệm .
được?
Bước 2: Nhỏ dung dịch Ca(OH)2
2) Giải thích hiện tượng và
vào hai muối trên.
viết PTHH?
 Trả lời và ghi bài
3) Nêu kết luận về tính chất
hóa học của muối cacbonat?  Tác dụng với dung dịch
kiềm
 Thông báo và cho HS
ghi phản ứng sau: Na2CO3 + Ca(OH)2 CaCO3 +
2NaOH
NaHCO3 + NaOH Na2CO3 +
H2O 2NaHCO3+Ca(OH)2
CaCO3+Na2CO3+ 2H2O
 Hỏi:
NaHCO3 + NaOH Na2CO3 +
1) Điều kiện để phản ứng
H2O
giữa hai dung dịch muối xảy ra?

 Yêu cầu HS làm thí
nghiệm 3: Na 2CO3 và NaHCO3 tác  Trả lời
dụng với dung dịch CaCl2

 Hỏi:
 Các nhóm làm thí nghiệm
4) Nêu hiện tượng quan sát 2.
được?
Bước 1: Cho Na2CO3 và NaHCO3
5) Giải thích hiện tượng và vào hai ống nghiệm .
viết PTHH?
Bước 2: Nhỏ dung dịch CaCl2
6) Nêu kết luận về tính chất vào hai muối trên.
hóa học của muối cacbonat?
 Trả lời và ghi bài
 Thông báo :
 Tác dụng với dung dịch
 Nhiều muối cacbonat ( muối
trừ muối cacbonat trung hòa của
Na2CO3 + CaCl2 CaCO3 +
kim loại kiềm) dễ bị nhiệt phân hủy
2NaCl
.

(2NaHCO3+CaCl2
 Viết PTHH phân hủy
Ca(HCO3)2 +NaCl+ 2H2O)
một số muối cacbonat.

 Lắng nghe và ghi bài
 Một số muối cacbonat
không tan trong nước nhưng nếu CaCO3 to CaO + CO2
trong nước có lẫn khí CO2 thì tan
được tạo muối axit: Ca(HCO3)2 to CaCO3 + CO2
+ H2O
CaCO3 + CO2 + H2O
Ca(HCO3)2

 Hỏi: nêu ứng dụng của
muối cacbonat?


 Trả lời và ghi bài

3) Ứng dụng: sgk tr 90
Hoạt động 4: Chu trình cacbon trong tự nhiên
 Treo sơ đồ chu trình  Quan sát sơ đồ , trả lời
cacbon trong tự nhiên và nêu câu câu hỏi và ghi bài.
hỏi,trong tự nhiên:
III.Chu trình cacbon trong tự
1) Những quá trình nào sinh nhiên:. Sgk tr 91
ra cacbon?

2) Những quá trình nào tiêu
thụ cacbon?
Hoạt động 5: Vận dụng: BT SGK tr 91.

Bài tập về nhà

Bài tập 1: Na 2CO3 có lẫn tạp chất NaHCO3 . Đúng cách nào sau đây để loại
bỏ tạp chất , thu được Na2CO3 tinh khiết?

A. nung

B. hòa tan vào nước rồi lọc

C. Cho tác dụng với dd HCl rồi cô cạn
D. Trung hòa bằng dd NaOH dư rồi cô cạn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản