Giáo án Hoá học lớp 9 - DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

Chia sẻ: sonyt707

1. Kiến thức: 2. Kĩ năng: HS hiểu được ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại Viết PTHH, làm TN ,dự đoán hiện tượng TN. 3.Thái độ tình cảm: HS tin vào khoa học, có hứng thú học tập. II CHUẨN BỊ: Đinh sắt mới, bột sắt, lá đồng, dd HCl, CuSO4, FeCl3, H2O, dd phenolphtalein, Na, ống nghiệm, phễu, giá ống nghiệm, kẹp gỗ,ống hút.

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 - DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

BÀI 16 DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS hiểu được ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại

2. Kĩ năng: Viết PTHH, làm TN ,dự đoán hiện tượng TN.

3.Thái độ tình cảm: HS tin vào khoa học, có hứng thú học tập.

II CHUẨN BỊ: Đinh sắt mới, bột sắt, lá đồng, dd HCl, CuSO4, FeCl3,
H2O, dd phenolphtalein, Na, ống nghiệm, phễu, giá ống nghiệm, kẹp gỗ,ống hút

I. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Tìm hiểu dãy hoạt động hóa học được xây dựng như thế nào
?
 Yêu cầu HS làm  Các nhóm làm TN
TN 1. 1.

1a/ Nhúng đinh sắt vào dung dịch
CuSO4.
 Trả lời và ghi bài .
1b/ Nhúng lá đồng vào dung
TN1:
dịch FeCl3.

Fe + CuSO4 FeSO4 +
 Hỏi:
Cu
1) Mục đích của thí
nghiệm 1 ? Cu + FeCl3 pư không
xảy ra
2) Hiện tượng nào
chứng tỏ Fe phản ứng được với  Fe hoạt động hóa
muối đồng ? học mạnh hơn Cu.

3) Lí do nào mà Cu  Các nhóm làm TN
không phản ứng được với muối 2.
sắt ?

 Yêu câu HS làm
TN 2:

 Trả lời và ghi bài
2a. Nhúng lá đồng vào dung dịch
AgNO3.
TN2:

2b. Nhỏ dung dịch CuSO4 vào
2a / Cu +2AgNO3
ống nghiệm chứa sẵn Ag ( điều chế bằng
Cu(NO3)2
phản ứng tráng gương).
2b/ Ag + CuSO4 pư
 Hỏi:
không xảy ra

1) Mục đích của thí
 Cu hoạt động hóa
nghiệm 2 ?
học mạnh hơn Ag.

2) Hiện tượng nào
 Các nhóm làm TN
chứng tỏ Cu phản ứng được với
3.
muối bạc ?

3) So sánh độ hoạt
động hóa học giữa hai kim loại  Trả lời và ghi bài.
đồng và bạc?
 Yêu câu HS làm TN3:
TN 3:
3a/ Fe + HCl FeCl2 + H2
3a. Thả đinh sắt vào dd HCl.
Lục nhạt
3b. Thả lá đồng vào dd HCl.
3b/ Cu + HCl pư không
 Hỏi: xảy ra

1) Mục đích của thí  Các nhóm làm TN 3.
nghiệm 3 ?

2) Nêu và giải thích
TN 4 : ở đk thường
hiện tượng xảy ra?

2Na + 2H2O 2NaOH +
3) Viết PTHH minh
H2
họa?

Fe + H2O pư không
4) So sánh độ hoạt
xảy ra
động hóa học của sắt, đồng với
hiđro?

 Yêu câu HS làm
TN 4:

 Rót nước cất vào
2 cốc thủy tinh, thêm vài giọt dd
phenolphtalein.

4a :Thả mẫu Na vào cốc 1 rồi đậy
phễu thủy tinh lên cốc .

4b. Nhúng đinh sắt vào cốc 2.
 Hỏi:

1) Mục đích của thí
nghiệm 34?

2) Nêu và giải thích
hiện tượng xảy ra?

3) Viết PTHH minh
họa?

4) So sánh độ hoạt
động hóa học của sắt, với natri?
Hoạt động 2 Tìm hiểu ý nghĩa dãy HĐHH của kim loại.
 Cho HS ghi dãy  Ghi bài:
hđhh vào vở.
Dãy hoạt động hóa học của
kim loại:

 Tổ chức trò chơi K Na Mg Al Zn Fe Pb H Cu Ag
“ Truy tìm cặp chất” Au.

 Đưa ra lần lượt  Đọc thông tin
các cặp chất sau : SGK 2’ sau đó tham gia trò chơi.

1) Zn + ddHCl

2) Cu + ddHCl

3) Mg + ddAlCl3

4) K + H2O

5) Na + dd CuSO4

6) Ag + CuCl2

7) Al + MgCl2

8) Cu + H2O

9) K + dd AgNO3

10) Ag +dd H2SO4

11) Ag +dd H2SO4 SGK tr 54

 HS chọn và xếp
vào các cột tương ứng , mỗi đội
xếp 5 cặp ,mỗi cặp chọn đúng ghi
10 điểm.


A (có pư) B (không
xảy ra pư)
 Cho HS ghi ý
nghĩa dãy HĐHH của kim loại.


Hoạt động 3 :Vận dụng- BT sgk tr 54.

Bài tập về nhà: Cho 3,9 g k tác dụng với 101,8 gnước thu được dung dịch
KOH ,D = 1,056g/ml, nồng độ % của dd KOH là :

A. 5,1% B. 5,2% C.5,3% D.5,4%
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản