Giáo án Hoá học lớp 9 - ETILEN

Chia sẻ: sonyt707

1. Kiến thức: Học sinh biết: Công thức phân tử, công thức cấu tạo, tính chất và những ứng dụng quan trọng của etilen. Học sinh hiểu được khái niệm liên kết đôi và đặc điểm của nó.Phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp là phản ứng đặc trưng của etilen và các hiđrocacbon có liên kết đôi trong phân tử. 2. Kĩ năng: Viết phương trình hóa học:( phản ứng cháy,phản ứng cộng ,phản ứng trùng hợp). Phân biệt metan và etilen bằng phương pháp hóa học. Quan sát ,ghi nhớ nhanh kiến thức . ắp ráp...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 - ETILEN

BÀI 37: ETILEN
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 Học sinh biết: Công thức phân tử, công thức cấu tạo, tính
chất và những ứng dụng quan trọng của etilen.

 Học sinh hiểu được khái niệm liên kết đôi và đặc điểm của
nó.Phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp là phản ứng đặc trưng của
etilen và các hiđrocacbon có liên kết đôi trong phân tử.

2. Kĩ năng:

 Viết phương trình hóa học:( phản ứng cháy,phản ứng cộng
,phản ứng trùng hợp).

 Phân biệt metan và etilen bằng phương pháp hóa học.

 Quan sát ,ghi nhớ nhanh kiến thức .

 lắp ráp mô hình phân tử etilen.

II.CHUẨN BỊ:

 Dụng cụ :Mô hình phân tử etilen ( dạng đặc(3) và dạng
rỗng(1)).Bảng phụ: (6).Bút lông bảng: (6).Ống nghiệm (4) + nút cao
su.Kẹp gỗ: (2)Phễu thủy tinh: ( 1).Giá thí nghiệm: (1). Giá ống nghiệm
(1)+ giấy A4 ( làm phông ).Đèn cồn: (1).Bình cầu: (1).ống dẫn khí
(1).:
 Hóa chất Nước vôi trong.dung dịch brom.Hỗn hợp 10 ml
rượu etilic+30 ml axit sunfuric đặc + cát.

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ

Tổ chức trò chơi : “ĐOÁN HÌNH NỀN”

Hình nền là ô chữ : HIĐROCACBON.

4 câu hỏi tương ứng với 4 ô số . Học sinh hai đội A và B sẽ lần lượt trả lời
các câu hỏi , mỗi câu trả lời đúng một phần hình nền sẽ lộ ra .

Nếu học sinh đoán được hình nền sau câu trả lời thứ nhất ghi 15 điểm, sau
câu hỏi thứ hai ghi 10 điểm, sau câu hỏi thứ ba ghi 5 điểm.

Câu 1: Cho biết hóa trị của cacbon trong các hợp chất hữu cơ?

Câu 2: Thế nào là hiđrocacbon?

Câu 3: Khi đốt cháy khí mêtan ta sẽ thu được những sản phẩm nào?

Câu 4: Hợp chất hữu cơ đựợc chia làm mấy loại ? Đó là những loại nào?

Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất vật lí của etilen.
 Hỏi:  Trả lời và Ghi bài

1) Có hai bình đựng hai chất
khí là metan và etilen .Bằng phương
pháp vật lí có thể phân biệt hai chất
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:
khí trên không? Vì sao?

Etilen là chất khí ,không
2) Cho biết hóa trị của
màu,không mùi,ít tan trong
cacbon trong công thức hóa học :
nước,nhẹ hơn không khí.
C2H4.

 Chuyển ý:

 Lắng nghe.
 Qui tắc hóa trị chỉ đúng
đối với hợp chất vô cơ.

 Hóa trị của nguyên tố
trong hợp chất hữu cơ thể hiện qua
cấu tạo phân tử.vậy cấu tạo phân tử
của etilen có đặc điểm gì?
Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo phân tử của etilen.


 Tổ chức trò chơi: “ AI  Tham gia trò chơi: Hai
NHANH HƠN” đội A và B, mỗi đội một học sinh
tham gia trò chơi. Trong thời gian
Đối chiếu với mô hình mẫu của
15 giây,nếu ráp xong mô hình phân
GV và mô hình phân tử etilen sgk trang
tử etilen.-ghi 10 điểm. đội nào ráp
117 . rồi ghi điểm cho các đội.
nhanh hơn được cộng thêm 5 điểm.
DẠNG ĐẶC DẠNG  Một HS lên bảng viết
RỖNG công thức cấu tạo của etilen.

 Lắng nghe và Ghi bài:

 Hỏi: Viết công thức cấu II .CẤU TẠO PHÂN TỬ:
tạo của etilen
1. Công thức cấu tạo:
 Thuyết trình: Trong phân
H H
tử etilen có 4 liên kết đơn C-H và
một liên kết đôi C=C ,trong liên kết
C=C Viết gọn CH2 =
đôi có một liên kết kém bền dễ bị CH
2
đứt ra trong các phản ứng hóa học.
H H

2. Đặc điểm cấu tạo:

Trong phân tử etilen có 4 liên
kết đơn C-H và một liên kết đôi C=C
,trong liên kết đôi có một liên kết
kém bền dễ bị đứt ra trong các phản
 Chuyển ý: ứng hóa học.

 Tính chất của các chất phụ  Lắng nghe
thuộc vào thành phần phân tử và cấu
tạo hóa học.

 Từ thành phần phân tử và
cấu tạo hóa học vừa nêu ở trên ,tính
chất hóa học của etilen thể hiện như
thế nào?
Hoạt động 4: Tìm hiểu tính chất hóa học của etilen.
Biểu diển thí nghiêm: Đốt cháy etilen.  Theo dõi thí
nghiệm.
Giới thiệu:

 Bước 1: Giới thiệu nguyên liệu
và dụng cụ để điều chế etilen:

 10 ml rượu etilic và 30 ml axit
sunfuric đặc ( hỗn hợp A). Thêm ít cát để
làm giảm nhiệt độ khi nung nóng hỗn hợp.

 Hai ống nghiệm 1 và 2: Ống 1
dùng để thu sản phẩm cháy, ống 2 dùng để
đối chứng.
 Trả lời.
 Bước 2: Nung nóng hỗn hợp
A,khi hỗn hợp chuyển sang màu đen thì đốt
cháy khí etilen sinh ra, thu sản phẩm cháy.
 Quan sát.

 Hỏi:

1) Etilen có cháy không?
 Trả lời và ghi bài
2) Sản phẩm thu được khi đốt etilen
cháy là gì? 1. Etilen có cháy
không?
 Bước 3: Xác định sản
phẩm của phản ứng cháy(đổ nước vôi Khi đốt etilen cháy tạo
trong vào ống nghiệm 2, lắc đều) . ra khí cacbonic và hơi nước.

 Hỏi : C2H4 + 3O2 tO

2CO2 + 2H2O
1) Sản phẩm nào được sinh ra khi
đốt cháy etilen? Hiện tượng nào chứng tỏ
 Lắng nghe
điều đó?

2) Viết phương trình hóa học xảy ra
khi đốt cháy etilen?

 Chuyển ý:

 Về
thành phần phân tử etilen có chứa hai
 Theo dõi thí
nguyên tố cacbon và hiđro nên khi cháy sẽ
nghiệm
tạo ra khí cacbonnic và hơi nước.

 Về
cấu tạo hóa học: etilen có chứa một liên kết
đôi ,trong liên kết đôi có một liên kết kém
bền , phản ứng hóa học đặc trưng của etilen
là gì?

 Biểu diễn thí nghiệm: Etilen tác
 Trả lời
dụng với dung dịch brom.

 Lắng nghe và ghi
 Bước 1: Xác dịnh màu của dung
dịch brom? bài

 Bước 2: Rót dung dịch brom vào 2. Etilen có
hai ống nghiệm 3 và 4. làm mất màu dung dịch
brom không?
 Bước 3: Nung nóng hỗn hợp A
rồi dẫn khí etilen vào ống nghiệm 3, (ống CH2=CH2 +Br2
nghiệm 4 dùng để đối chứng). Br -CH2 –CH2-Br

 Hỏi : Hiện tượng nào chứng tỏ có ( k) (dd)
phản ứng hóa học xảy ra? (l)


Thuyết trình:
Đibrometan.
 Trong phản ứng với dung dịch
brom, liên kết kém bền trong phân tử etilen
bị đứt ra,lúc này mỗi phân tử etilen có hai
liên kết tự do nên đã kết hợp thêm với một
phân tử brom.phản ứng trên được gọi là
phản ứng cộng.
 Quan sát và lắng
 Các chất có liên kết đôi tương tự nghe
etilen dễ tham gia phản ứng cộng.

 Trong những điều kiện thích hợp
etilen còn có thể có phản ứng cộng với một
số chất khác( H2.HCl. Cl2…).
 Lắng nghe và ghi
bài.
 Chuyển ý: Cho HS quan sát túi
nilon và nêu vấn đề: Vì sao túi nilon mỏng
3. Các phân tử
nhưng rất dai,rất khó phân hủy? Để giải
etilen có kết hợp được với
thích vấn đề này chúng ta cùng tìm hiểu tính nhau không?
chất hóa học thứ ba của etilen.
Phương trình hóa học:
 Thuyết trình:
…+CH2 = CH2+ CH2 =
 Ở điều kiện thích hợp (nhiệt độ, CH2+ CH2 = CH2+… xúc tác,áp
áp suất,xúc tác) ,liên kết kém bền trong suất,
phân tử etilen bị đứt ra. Khi đó ,các phân tử
nhiệt độ
etilen kết hợp với nhau tạo thành phân tử có
kích thước và khối lượng lớn, gọi là …-CH2 -CH2- CH2- CH2-
PoliEtilen. CH2- CH2-…

 Viết PTHH thể hiện phản ứng PoliEtilen (PE)
trùng hợp của etilen.
 Phản ứng trên là
 Giải thích: Các túi nilon rất dẻo phản ứng trùng hợp.
dai là do nó được làm từ polieetilen , trong
phân tử chỉ có các liên kết đơn bền vững.?  Lắng nghe


Chú ý: Không được thải những túi
nilon bừa bãi ra môi trường, cần thu gom để
tái chế.


Hoạt động 5: Tìm hiểu những ứng dụng của etilen.


Tổ chức trò chơi “AI TINH  Trong thời gian 30 giây.
MẮT THẾ”. Tất cả các học sinh theo dõi và ghi
nhớ nhanh những hình ảnh thuộc ứng
dụng của etilen.
 GV chỉ định mỗi đội một
HS lên bảng liệt kê những ứng dụng
của etilen.

Cho HS ghi bài
 Mỗi hình ảnh xác định
đúng ghi 10 điểm.

IV.ỨNG DỤNG: (SGK TRANG
118)
Hoạt động 5: BÀI TẬPVẬN DỤNG – BT sgk tr 119

Bài 1: Cho các chất sau : CH3-CH3 ; CH2=CH2 ; CH3-CH=CH2 Chất
nào tham gia :Phản ứng cháy?Phản ứng cộng?Phản ứng trùng hợp?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản