Giáo án Hoá học lớp 9 - LUYỆN TẬP CHƯƠNG II

Chia sẻ: sonyt707

1. Kiến thức: HS ôn tập , hệ thống lại : Dãy hoạt động hóa học của kim loại Tính chất hóa học của kim loại nói chung Thành phần tính chất sản xuất gang thép Sản xuất nhôm Sự ăn mòn kim loại 2. Kĩ năng: Hệ thống hóa kiến thức và rút ra những kiến thức cơ bản của chương. 3.Thái độ tình cảm: HS yêu thích môn học. II CHUẨN BỊ: Sơ đồ tính chất hóa học Al. Fe, 6 bảng phụ, 6 bút lông. ...

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 - LUYỆN TẬP CHƯƠNG II

BÀI 22 LUYỆN TẬP CHƯƠNG II

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS ôn tập , hệ thống lại :

 Dãy hoạt động hóa học của kim loại

 Tính chất hóa học của kim loại nói chung

 Thành phần tính chất sản xuất gang thép

 Sản xuất nhôm

 Sự ăn mòn kim loại

2. Kĩ năng: Hệ thống hóa kiến thức và rút ra những kiến thức cơ bản của
chương.

3.Thái độ tình cảm: HS yêu thích môn học.

II CHUẨN BỊ: Sơ đồ tính chất hóa học Al. Fe, 6 bảng phụ, 6 bút lông.

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ
 Tổ chức trò chơi : “Ai  Tham gia trò chơi:
nhanh hơn ”
 Hai đội A và B,
 Nêu yêu cầu: Liệt mỗi đội cử 1 HS lên bảng liệt kê
kê các nguyên tố kim loại theo các nguyên tố trong dãy hoạt động
chiều giảm dần mức độ giảm dần hóa học của kim loại từ K Au
của kim loại.
 HS mỗi đội bốc
 Chỉ định HS mỗi thăm chọn và trả lời lần lượt các
đội bốc thăm chọn và trả lời lần câu hỏi nêu trên Đáp
lượt các câu hỏi sau. án đúng : 10đ

1) Cho biết trong dãy hoạt Đáp án sai : 0đ
động hóa học của kim loại :
Bổ sung đúng : 5đ
 Những kim loại nào
tác dụng mãnh liệt với nước ở
điều kiện thường?

 Những kim loại nào
tác dụng được với dd axit ( HCl,
H2SO4 …) ?

 Những kim loại nào  Mỗi đội cử 2 HS
không tác dụng được với dd axit ( để chọn câu hỏi – viết PTHH lên
HCl, H2SO4 …) ? bảng


 Những kim loại nào Các HS còn lại của đội A

tác dụng được với dd muối CuCl2 làm câu 1,2.

gp kim loại Cu ?
Các HS còn lại của đội B làm

 Chỉ định HS mỗi câu 3,4.
đội bốc thăm chọn và thực hiện
đồng thời các câu hỏi sau.
Viết PTHH minh họa trong
các trường hợp sau:
 Quan sát sơ đồ và trả lời
1) Kim loại tác dụng câu hỏi
với phi kim

2) Kim loại tác dụng
với nước

3) Kim loại tác dụng
với dd axit

4) Kim loại tác dụng
với dd muối
 Cho HS quan sát sơ đồ
tính chất hóa học của Al, Fe


Oxi Nhôm oxit
Phi kim khác muối nhôm
dd axit muối nhôm + hiđrô
HNO3 và H2SO4 không phản ứng
Nhôm
dd muối muối nhôm+kim loại
(Al) dd kiềm
Oxi sắt từ
Phi kim khác muối sắt(II) hoặc
Sắt muối sắt(III)
dd axit muối sắt (II) + khí hiđrô

HNO3,H2SO4, đặc nguội không phản ứng

dd muối muối sắt(II) + kim loại mới
(kim loại sau sắt)
(Fe)
 Hỏi

1) Nhôm và sắt có những tính
chất hóa học của kim loại ?

2) Nhôm và sắt có những tính
chất hóa học nào giống nhau ?
Hoạt động 2: Bài tập
BT4/Tr 69  Thảo luận viết PTHH

Cho các nhóm bốc thăm để chọn
câu hỏi
 Ghi bài
( mỗi câu 2 thăm )
Tóm tắt
 Thống nhất kết quả thảo
luận rồi cho hs ghi bài vào vở

BT7/Tr 69
Biết mhh Al-Fe = 0,83 (g)

VH2 = 0,56 (l) (đktc)  Thực hiện theo các bước
đã nêu :
Tìm a/ PTHH =?
Đặt mAl = x (g) nAl =
b/%mAl = ? %mFe = ?
x/27 (mol)

 Yêu cầu HS nêu các bước
mFe = ( 0,83 –x ) ( g)
giải
nFe =(0,83 –x )/56 ( mol
Bước 1: Tính số mol khí và số
)
mol từng chất trong hỗn hợp.
nkhí = 0,56 / 22,4 = 0,25
Đặt mAl = x (g) n Al = x/27
(mol)
(mol)
2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3
mFe = ( 0,83 –x ) ( g)
+ 3H2

n Fe =(0,83 –x )/56 ( mol
x/27
)
3x/54

nkhí = 0,56 / 22,4 = 0,025
Fe + H2SO4 FeSO4
(mol )
+ H2

Bước 2: Đưa các số mol ở trên
(0,83 – x)/56
vào PTHH , từ đó lí luận để tìm số mol
(0,83 – x)/56
khí tham gia ở mỗi phản ứng.
3x/54 + (0,83 – x)/56 = 0,25
Bước 3: Lập phương trình để giải
tìm x :

Tổng số mol khí hiđro ở hai phản
ứng = số mol khí hiđro thu được .
Hoạt động 3: Dặn dò

HS làm phiếu thực hành về tính chất hóa học của nhôm và
sắt.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản