Giáo án Hoá học lớp 9 - ÔN TẬP

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
294
lượt xem
41
download

Giáo án Hoá học lớp 9 - ÔN TẬP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I/ MỤC TIÊU : Ôn tập kiến thức cơ bản về hóa 8 như : Các loại chất vô cơ. Phương trình hóa học . Tính theo PTHH.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 - ÔN TẬP

  1. Tuần 1 Tiết 1 : ÔN TẬP I/ MỤC TIÊU : Ôn tập kiến thức cơ bản về hóa 8 như :  Các loại chất vô cơ.  Phương trình hóa học .  Tính theo PTHH. II/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động 1: Ôn tập các loại chất vô cơ  Hỏi :  Trả lời và ghi bài. 1- Kể tên các loại chất vô cơ ? I/ Các loại chất vô cơ : 2- Cho biết thành phần hóa học của oxit ? NTHH - OXI 1- Oxit: 3- Kể tên các loại oxit ? a- Oxit axit : Thành phần hóa 4- Cho VD về CTHH của oxit axit? học của đa số oxit axit : ( phi kim – oxi) Lưu í : Cách ghi nhớ một số oxit axit :  Oxit axit tan: P2O5, SO2 , SO3, CO2 , N2O5... Phòng P 2O5  Oxit axit không tan : SiO2
  2. Sản SO2 b- Oxit bazơ : ( kim loại – oxi ) Suất SO3  Oxit bazơ tan : K2O, Na2O,BaO, CaO , …. Công CO2 Nghiệp N2O5  Oxit bazơ không tan : MgO Al2O3 , ZnO 5- Cho VD về CTHH của oxit bazơ , FeO , Fe2O3, Fe 3O4. , CuO, ? …. Lưu í : Cách ghi nhớ một số oxit bazơ tan: Khi K2O 2- Axit : HIĐRÔ – GỐC AXIT Nào Na2O a- Axit có oxi : H3PO4, Bạn BaO H2SO3,H2SO4, ,H2CO3 ,HNO3 ,… …. Cần CaO b- Axit không có oxi: HCl , H2S …. KIM LOẠI – NHÓM–OH
  3. Lưu í : Cách ghi nhớ một số oxit bazơ 3- Bazơ : không tan: a- Bazơ tan : KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 …. May MgO b- Bazơ không tan : Cu(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, Áo Fe(OH)2 …. Al2O3 KIM LOẠI – GỐC AXIT Záp 4- Muối : ZnO a- Muối trung hòa : NaCl, CuSO4 Sắt FeO , ,CaCO3 … Fe2O3,Fe 3O4. b- Muối axit : NaHCO3,Ca(HCO3)2,NaHSO4,NaHPO4 Phải PbO … Có CuO 6- Nêu thành phần hóa học của axit? Kể tên các loại axit ? Nêu CTHH mỗi loại ?
  4. 7- Nêu thành phần hóa học của bazơ? Kể tên các loại bazơ? Nêu CTHH mỗi loại ? 8- Nêu thành phần hóa học của muối? Kể tên các loại muối? Nêu CTHH mỗi loại ? Hoạt động 2 : Xác định hóa trị của nguyên tố , nhóm nguyên tử trong một hợp chất. Bài tập 1 : Xác định hóa trị của nguyên 1- Xác định hóa trị của nguyên tố kim loại tố kim loại trong oxit sau: K2O, Na2O, CaO , trong trong các oxit bazơ: BaO, MgO,Al2O3,ZnO,FeO, Fe2O3, CuO, I I II II Ag 2O, CrO3 ,Cr2O3. K2O , Na 2O , CaO , BaO  Hướng dẫn: học sinh cách tính nhanh hóa trị của nguyên tố (áp dụng theo II III II II quy tắc hóa trị ).
  5. MgO , Al2O3 , ZnO , FeO Bài tập 2 : Xác định hóa trị của nguyên III II I II III tố kim loại trong bazơ :KOH, NaOH, Fe 2O3 , CuO , Ag2O , CrO3 , Cr2O3 Ca(OH)2, Ba(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2, Cu(OH)2 . 2- Xác định hóa trị của nguyên tố kim loại trong bazơ : Hướng dẫn: Trong phân tử bazơ, hóa trị nguyên tố kim loại bằng chỉ số nhóm – OH I I II II II Bài tập 3 : - Xác định hóa trị của các KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, gốc axit trong phân tử axit : HCl, H2S , HI, Mg(OH) , 2 HF,HNO3, H2SO3, H2CO3, H2SO4, H3PO4 III II II II Hướng dẫn: Trong phân tử axit, hóa trị gốc axit bằng chỉ số của hiđrô . Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2, Cu(OH)2 . 3- Xác định hóa trị của các gốc axit trong phân tử axit : I II I I I II II HCl, H2S , HI, HF, HNO3, H2SO3, H2CO3, II II H2SO4, H3PO4 .
  6. Hoạt động 3 : Bài tập định lượng : Tính theo PTHH Bài tập 4 : Cho 1,6 g CuO tác dụng với dung dịch axit sufuanic dư . a- Viết PTHH b- Tính khối lượng axit sufuric (H2SO4) đã phản ứng c- Tính khối lượng muối đồng sunfat (CuSO4) tạo thành Bài tập 5 : Cho 3,2 g CuO tác dụng với dung dịch axit sunfuric có chứa 20 g H2SO4 a- Viết PTHH b- Tính khối lượng các chất trong dung dịch sau phản ứng Chú ý : Học sinh về nhà học thật kĩ phần phân loại 4 loại hợp chất vô cơ ( Nhìn CTHH của chất phải nhận ra được chất đó thuộc loại hợp chất vô cơ nào )
Đồng bộ tài khoản