Giáo án Hoá học lớp 9 - ÔN TẬP

Chia sẻ: sonyt707

I/ MỤC TIÊU : Ôn tập kiến thức cơ bản về hóa 8 như : Các loại chất vô cơ. Phương trình hóa học . Tính theo PTHH.

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 - ÔN TẬP

Tuần 1 Tiết 1 : ÔN TẬP

I/ MỤC TIÊU : Ôn tập kiến thức cơ bản về hóa 8 như :

 Các loại chất vô cơ.

 Phương trình hóa học .

 Tính theo PTHH.

II/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Hoạt động 1: Ôn tập các loại chất vô cơ
 Hỏi :  Trả lời và ghi bài.

1- Kể tên các loại chất vô cơ ? I/ Các loại chất vô cơ :

2- Cho biết thành phần hóa học của
oxit ? NTHH - OXI
1- Oxit:
3- Kể tên các loại oxit ?
a- Oxit axit : Thành phần hóa
4- Cho VD về CTHH của oxit axit? học của đa số oxit axit : ( phi kim – oxi)

Lưu í : Cách ghi nhớ một số oxit axit :  Oxit axit tan: P2O5, SO2 ,
SO3, CO2 , N2O5...

Phòng P 2O5
 Oxit axit không tan : SiO2
Sản SO2
b- Oxit bazơ : ( kim loại – oxi )

Suất SO3
 Oxit bazơ tan : K2O,
Na2O,BaO, CaO , ….
Công CO2


Nghiệp N2O5

 Oxit bazơ không tan : MgO
Al2O3 , ZnO

5- Cho VD về CTHH của oxit bazơ
, FeO , Fe2O3, Fe 3O4. , CuO,
?
….

Lưu í : Cách ghi nhớ một số oxit bazơ
tan:


Khi K2O


2- Axit : HIĐRÔ – GỐC AXIT
Nào Na2O

a- Axit có oxi : H3PO4,
Bạn BaO H2SO3,H2SO4, ,H2CO3 ,HNO3 ,…

….
Cần CaO
b- Axit không có oxi: HCl , H2S
….


KIM LOẠI – NHÓM–OH
Lưu í : Cách ghi nhớ một số oxit bazơ 3- Bazơ :
không tan:
a- Bazơ tan : KOH, NaOH,
Ca(OH)2, Ba(OH)2 ….
May MgO
b- Bazơ không tan : Cu(OH)2,
Al(OH)3, Fe(OH)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2,
Áo
Fe(OH)2 ….
Al2O3


KIM LOẠI – GỐC AXIT
Záp
4- Muối :
ZnO

a- Muối trung hòa : NaCl, CuSO4
Sắt FeO , ,CaCO3 …

Fe2O3,Fe 3O4.
b- Muối axit :
NaHCO3,Ca(HCO3)2,NaHSO4,NaHPO4
Phải PbOCó CuO
6- Nêu thành phần hóa học của
axit? Kể tên các loại axit ? Nêu CTHH mỗi
loại ?
7- Nêu thành phần hóa học của
bazơ? Kể tên các loại bazơ? Nêu CTHH
mỗi loại ?
8- Nêu thành phần hóa học của muối?
Kể tên các loại muối? Nêu CTHH mỗi loại ?
Hoạt động 2 : Xác định hóa trị của nguyên tố , nhóm nguyên tử trong
một hợp chất.
Bài tập 1 : Xác định hóa trị của nguyên 1- Xác định hóa trị của nguyên tố kim loại
tố kim loại trong oxit sau: K2O, Na2O, CaO , trong trong các oxit bazơ:
BaO, MgO,Al2O3,ZnO,FeO, Fe2O3, CuO,
I I II II
Ag 2O, CrO3 ,Cr2O3.

K2O , Na 2O , CaO , BaO
 Hướng dẫn: học sinh cách tính
nhanh hóa trị của nguyên tố (áp dụng theo II III II II
quy tắc hóa trị ).
MgO , Al2O3 , ZnO , FeO

Bài tập 2 : Xác định hóa trị của nguyên III II I II III
tố kim loại trong bazơ :KOH, NaOH,
Fe 2O3 , CuO , Ag2O , CrO3 , Cr2O3
Ca(OH)2, Ba(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3,
Zn(OH)2, Fe(OH)2, Cu(OH)2 . 2- Xác định hóa trị của nguyên tố kim loại
trong bazơ :
Hướng dẫn: Trong phân tử bazơ, hóa
trị nguyên tố kim loại bằng chỉ số nhóm – OH I I II II II

Bài tập 3 : - Xác định hóa trị của các
KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,
gốc axit trong phân tử axit : HCl, H2S , HI, Mg(OH) ,
2
HF,HNO3, H2SO3, H2CO3, H2SO4, H3PO4
III II II II
Hướng dẫn: Trong phân tử axit, hóa trị
gốc axit bằng chỉ số của hiđrô . Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2, Cu(OH)2 .
3- Xác định hóa trị của các gốc axit trong
phân tử axit :

I II I I I II II

HCl, H2S , HI, HF, HNO3, H2SO3,
H2CO3,

II II

H2SO4, H3PO4 .
Hoạt động 3 : Bài tập định lượng : Tính theo PTHH

Bài tập 4 : Cho 1,6 g CuO tác dụng với dung dịch axit sufuanic dư .

a- Viết PTHH

b- Tính khối lượng axit sufuric (H2SO4) đã phản ứng

c- Tính khối lượng muối đồng sunfat (CuSO4) tạo thành

Bài tập 5 : Cho 3,2 g CuO tác dụng với dung dịch axit sunfuric có chứa 20
g H2SO4

a- Viết PTHH

b- Tính khối lượng các chất trong dung dịch sau phản
ứng

Chú ý : Học sinh về nhà học thật kĩ phần phân loại 4 loại hợp chất vô cơ
( Nhìn CTHH của chất phải nhận ra được chất đó thuộc loại hợp chất vô cơ nào )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản