Giáo án Hoá học lớp 9 - SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
401
lượt xem
54
download

Giáo án Hoá học lớp 9 - SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự đoán tính chất cơ bản cũa nguyên tố khi biết vị trí , cấu cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hõc.. nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần điện tạo nguyên tử và ngược lại.. 3/ Thái độ: HS có hứng thú học tập. II/ CHUẨN BỊ: Bảng tuần hoàn hóa học. Nam châm. Sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố chu kì 1,2,3 ( mỗi sơ đồ thể hiện trên một tờ giấy A4).Ví dụ : 8+ 1+ Hiđro Oxi....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 - SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

 1. BÀI 30: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức : Giúp HS biết và hiểu được:  nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân  cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hõc.. 2/ Kĩ năng: .  Dự đoán tính chất cơ bản cũa nguyên tố khi biết vị trí , cấu tạo nguyên tử và ngược lại.. 3/ Thái độ: HS có hứng thú học tập. II/ CHUẨN BỊ::  Bảng tuần hoàn hóa học.  Nam châm.  Sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố chu kì 1,2,3 ( mỗi sơ đồ thể hiện trên một tờ giấy A4).Ví dụ : 8+ 1+ Hiđro
 2. Oxi III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: HS1: Liệt kê các nguyên tố trong dãy hđhh theo chiều hđhh giảm dần? HS 2: Xếp các nguyên tố phi kim sau : Cl.F.Br,I theo chiều hđhh giảm dần? HS 3: giữa hai nguyên tố S và Cl phi kim nào hđhh mạnh hơn?Ví dụ chứng minh điều đó? Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn  Thuyết trình:  Lắng nghe.  Từ trước công nguyên cho đến cuối thế kỉ 18, người ta đã biết 63 NTHH.Các nguyên tố đó tìm ra một cách ngẫu nhiên ( Au,Cu,Fe…) hoặc mò mẫm (P…).  Lúc bấy giờ trong hóa học người ta đã tích lũy được một khối lượng rất lớn các tài liệu thực
 3. nghiệm( cả đúng lẫn sai) .  Sự phát triển của hóa học đòi hỏi phải tìm cách hệ thống hóa các tài liệu thực nghiệm và phân loại các NTHH .Tìm ra qui luật chung chi phối tính chất các nguyên tố.  Nhiều công trình nghiên cứu đã đề ra những cách phân loại NTHH hoặc qui luật biến đổi của chúng, tuy vậy các nhà bác học vẫn chưa khám phá thực chất của định luật tuần hoàn.  Trong quá trình nghiên cứu sắp xếp các nguyên tố, nhà bác  Quan sát các sơ đồ học Nga Menđêlêep đã phân tích một nguyên tử. cách sâu sắc mối liên quan giữa khối  Trả lời và ghi bài lượng nguyên tử với tính chất của chúng .Ông nhận thấy có sự biến đổi I. Nguyên tắc sắp xếp các tuần hoàn những tính chất đó theo nguyên tố trong bảng tuần chiều tăng của NTK. hoàn.  Năm 1869, Menđêlêep Các nguyên tố được xếp theo công bố định luật tuần hoàn và thể chiều tăng dần của điện tích hạt nhân hiện định luật đó dưới dạng một nguyên tử. bảng gọi là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
 4.  Gắn sơ đồ các nguyên tố chu kì 1,2,3 lên bảng.  Hỏi: 1) Nêu nhận xét về sự thay đỏi điện tích hạt nhân của các nguyên tố từ H đến Ar ? 2) Cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn ? Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo bảng tuần hoàn.  Hỏi:  Trả lời và ghi bài 1) Quan sát hình 3.22 tr 96 II. Cấu tạo bảng tuần sgk cho biết: Ô nguyên tố cho biết hoàn những ý gì? 1. Ô nguyên tố:  Cho biết: Số hiệu 2) Hãy so sánh số hiệu nguyên tử,KHHH, tên nguyên tố, nguyên tử ( Tr 98 sgk) và điện tích
 5. hạt nhân ( sơ đồ nguyên tử) của mỗi NTK của nguyên tố. nguyên tố?  Số hiệu nguyên tử 3) Trong bảng tuần hoàn có = điện tích hạt nhân = số electron mấy chu kì? bao nhiêu chu kì nhỏ? = số thứ tự của nguyên tử. bao nhiêu chu kì lớn? 4) Quan sát sơ đồ nguyên tử và cho biết số lớp electron của các nguyên tố trong :  Chu kì 1  Chu kì 2 2. Chu kì ( hàng ngang):  Chu kì 3  Các nguyên tố 5) Nêu nhận xét về: cùng một chu kì có cùng số lớp  Số lớp electron electron. của các nguyên tố trong cùng một  Số thứ tự chu kì = chu kì? số lớp electron trong nguyên tử.  Số thứ tự chu kì và 3. Nhóm( cột dọc) số lớp electron trong cùng chu kì?  Các nguyên tố trong 6) Bảng tuần hoàn có bao cùng một nhóm có số electron nhiêu nhóm? ngoài cùng bằng nhau. 7) Quan sát sơ đồ nguyên tử  Số thứ tự của nhóm = số và nêu nhận xét:
 6.  Số electron ở lớp ngoài electron lớp ngoài cùng. cùng của các nguyên tố trong cùng một nhóm?  Số electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tố trong cùng một nhóm so với số thứ tự của nhóm? 8) Quan sát bảng phụ lục 1 sgk tr 169 cho biết:  Các nguyên tố kim loại được xếp chủ yếu vào những nhóm nào?( nhóm 1,2,3).  Các nguyên tố phi kim được xếp chủ yếu vào những nhóm nào? ( nhóm 5,6,7). Hoại động 4: Tìm hiểu sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
 7. Hỏi: Trả lời và ghi bài 1) Hãy nhận xét sự thay đổi III. Sự biến đổi tính chất của tính kim loại của các nguyên tố các nguyên tố trong bảng tuần trong chu kì 3 ( dựa vào vị trí các hoàn. nguyên tố Na,Mg,Al)? 1) Trong một chu kì (từ trái sang phải ).  Số electron lớp ngoài cùng tăng n từ 1 đến 8. 2) Từ vị trí của S và Cl trong chu kì 3 hãy nhận xét sự thay  Tính kim loại giảm đổi tính phi kim của các nguyên tố dần. trong cùng một chu kì?  Tính phi kim tăng 3) Vị trí hai nguyên tố dần. K,Na trong chu kì 3: Hãy nhận xét sự thay đổi tính kim loại của các nguyên tố trong một 2) Trong một nhóm ( từ trên nhóm 1? xuống): 4) Nhận xét sự thay đổi tính  Số lớp electron phi kim các nguyên tố trong nhóm trong nguyên tử tăng dần. 7?  Tính kim loại tăng dần.  Tính phi kim giảm
 8. dần. Hoạt động 5: Tìm hiểu ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.  Tổ chức thảo luận nhóm :  Các nhóm bốc thăm để chọn phiếu thảo Bài tập 1: Chọn cụm từ thích hợp điền luận, cứ 3 cùng một phiếu. vào chỗ trống ở cột B (chỉ cấu tạo nguyên tử) và cột C ( tính chất của nguyên tố ) sao cho  Phiếu 1: Bài tập 1 phù hợp với vị trí của nguyên tố ở cột A.  Phiếu 2: Bài tập 2
 9. Cột A Cột B Cột ( vị trí C ( tính ( cấu nguyên tố) chất của tạo nguyên tử nguyên và tính chất tố) nguyên tố A) Số hiệu nguyên tử : 17 Ghi bài IV. Ý nghĩa của bảng Chu tuần hoàn các nguyên tố kì: 3 hóa học. Nhóm Biết vị trí các nguyên : VII tố ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử, tính chất nguyên tố và ngược lại. Bài tập 2: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống ở cột B (vị trí nguyên tố) và cột C ( tính chất của nguyên tố ) sao cho phù hợp với cấu tạo nguyên tử nguyên tố X.
 10. Cột A Cột B Cột ( cấu tạo C ( tính ( vị nguyên tử và chất của trí nguyên tố) tính chất nguyên nguyên tố A) tố) Điện tích hạt nhân : 16+ Số lớp electron: 3 Số electron ngoài cùng: 6  Cho HS ghi bài. Hoạt động 6: Bài tập vận dụng Bài 1: Dãy nào dưới đây được xếp Bài 3:Nguyên tố nào dưới
 11. theo thứ tự tính phi kim tăng dần? đây không phải là kim loại kiềm? A. P,Si,S,Cl. A. Li B. Si,P,S,Cl. B. Na C. Si,S,P,Cl. C. K D. Si,P,Cl,S. D. Sn Bài 2: Dãy nào dưới đây được xếp Bài 4: Cho 1,11g kim loại theo thứ tự tính kim loại giảm dần? kiềm tác dụng với nước, thu được 1,792 lH2( đktc) kim loại đó là: A. Na,Mg,Ni,Zn,Sn A. Li B. Na,Mg,Sn,Zn,Ni B. Na C. Na,Mg,Zn,Ni,Sn C. K D. Mg,Na,Zn,Ni,Sn D. Rb

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản