Giáo án Hoá học lớp 9 - SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Chia sẻ: sonyt707

Dự đoán tính chất cơ bản cũa nguyên tố khi biết vị trí , cấu cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hõc.. nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần điện tạo nguyên tử và ngược lại.. 3/ Thái độ: HS có hứng thú học tập. II/ CHUẨN BỊ: Bảng tuần hoàn hóa học. Nam châm. Sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố chu kì 1,2,3 ( mỗi sơ đồ thể hiện trên một tờ giấy A4).Ví dụ : 8+ 1+ Hiđro Oxi....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Hoá học lớp 9 - SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

BÀI 30: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN
TỐ HÓA HỌC

I/ MỤC TIÊU:

1/ Kiến thức : Giúp HS biết và hiểu được:

 nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần điện
tích hạt nhân

 cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hõc..

2/ Kĩ năng: .

 Dự đoán tính chất cơ bản cũa nguyên tố khi biết vị trí , cấu
tạo nguyên tử và ngược lại..

3/ Thái độ: HS có hứng thú học tập.

II/ CHUẨN BỊ::

 Bảng tuần hoàn hóa học.

 Nam châm.

 Sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố chu kì 1,2,3 ( mỗi sơ
đồ thể hiện trên một tờ giấy A4).Ví dụ :


8+
1+Hiđro
Oxi

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

HS1: Liệt kê các nguyên tố trong dãy hđhh theo chiều hđhh giảm dần?

HS 2: Xếp các nguyên tố phi kim sau : Cl.F.Br,I theo chiều hđhh giảm dần?

HS 3: giữa hai nguyên tố S và Cl phi kim nào hđhh mạnh hơn?Ví dụ chứng
minh điều đó?

Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng
tuần hoàn
 Thuyết trình:  Lắng nghe.

 Từ trước công nguyên cho
đến cuối thế kỉ 18, người ta đã biết
63 NTHH.Các nguyên tố đó tìm ra
một cách ngẫu nhiên ( Au,Cu,Fe…)
hoặc mò mẫm (P…).

 Lúc bấy giờ trong hóa học
người ta đã tích lũy được một khối
lượng rất lớn các tài liệu thực
nghiệm( cả đúng lẫn sai) .

 Sự phát triển của hóa học
đòi hỏi phải tìm cách hệ thống hóa
các tài liệu thực nghiệm và phân loại
các NTHH .Tìm ra qui luật chung chi
phối tính chất các nguyên tố.

 Nhiều công trình nghiên
cứu đã đề ra những cách phân loại
NTHH hoặc qui luật biến đổi của
chúng, tuy vậy các nhà bác học vẫn
chưa khám phá thực chất của định
luật tuần hoàn.

 Trong quá trình nghiên
cứu sắp xếp các nguyên tố, nhà bác  Quan sát các sơ đồ

học Nga Menđêlêep đã phân tích một nguyên tử.
cách sâu sắc mối liên quan giữa khối
 Trả lời và ghi bài
lượng nguyên tử với tính chất của
chúng .Ông nhận thấy có sự biến đổi I. Nguyên tắc sắp xếp các
tuần hoàn những tính chất đó theo nguyên tố trong bảng tuần
chiều tăng của NTK. hoàn.

 Năm 1869, Menđêlêep Các nguyên tố được xếp theo
công bố định luật tuần hoàn và thể chiều tăng dần của điện tích hạt nhân
hiện định luật đó dưới dạng một nguyên tử.
bảng gọi là bảng tuần hoàn các
nguyên tố hóa học.
 Gắn sơ đồ các nguyên tố
chu kì 1,2,3 lên bảng.

 Hỏi:

1) Nêu nhận xét về sự
thay đỏi điện tích hạt nhân của các
nguyên tố từ H đến Ar ?

2) Cho biết nguyên tắc
sắp xếp các nguyên tố trong bảng
tuần hoàn ?
Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo bảng tuần hoàn.
 Hỏi:  Trả lời và ghi bài

1) Quan sát hình 3.22 tr 96 II. Cấu tạo bảng tuần
sgk cho biết: Ô nguyên tố cho biết hoàn
những ý gì?
1. Ô nguyên tố:

 Cho biết: Số hiệu
2) Hãy so sánh số hiệu nguyên tử,KHHH, tên nguyên tố,
nguyên tử ( Tr 98 sgk) và điện tích
hạt nhân ( sơ đồ nguyên tử) của mỗi NTK của nguyên tố.
nguyên tố?
 Số hiệu nguyên tử
3) Trong bảng tuần hoàn có = điện tích hạt nhân = số electron
mấy chu kì? bao nhiêu chu kì nhỏ? = số thứ tự của nguyên tử.
bao nhiêu chu kì lớn?

4) Quan sát sơ đồ nguyên tử
và cho biết số lớp electron của các
nguyên tố trong :

 Chu kì 1

 Chu kì 2 2. Chu kì ( hàng
ngang):
 Chu kì 3

 Các nguyên tố
5) Nêu nhận xét về:
cùng một chu kì có cùng số lớp
 Số lớp electron electron.
của các nguyên tố trong cùng một
 Số thứ tự chu kì =
chu kì?
số lớp electron trong nguyên tử.
 Số thứ tự chu kì và
3. Nhóm( cột dọc)
số lớp electron trong cùng chu kì?

 Các nguyên tố trong
6) Bảng tuần hoàn có bao
cùng một nhóm có số electron
nhiêu nhóm?
ngoài cùng bằng nhau.
7) Quan sát sơ đồ nguyên tử
 Số thứ tự của nhóm = số
và nêu nhận xét:
 Số electron ở lớp ngoài electron lớp ngoài cùng.
cùng của các nguyên tố trong cùng
một nhóm?

 Số electron ở lớp ngoài
cùng của các nguyên tố trong cùng
một nhóm so với số thứ tự của
nhóm?

8) Quan sát bảng phụ lục 1
sgk tr 169 cho biết:

 Các nguyên tố kim loại
được xếp chủ yếu vào những nhóm
nào?( nhóm 1,2,3).

 Các nguyên tố phi kim
được xếp chủ yếu vào những nhóm
nào? ( nhóm 5,6,7).
Hoại động 4: Tìm hiểu sự biến đổi tính chất các nguyên tố trong bảng
tuần hoàn.
Hỏi: Trả lời và ghi bài

1) Hãy nhận xét sự thay đổi III. Sự biến đổi tính chất của
tính kim loại của các nguyên tố các nguyên tố trong bảng tuần
trong chu kì 3 ( dựa vào vị trí các hoàn.
nguyên tố Na,Mg,Al)?
1) Trong một chu kì (từ trái
sang phải ).

 Số electron lớp ngoài cùng tăng
n từ 1 đến 8.
2) Từ vị trí của S và Cl
trong chu kì 3 hãy nhận xét sự thay  Tính kim loại giảm
đổi tính phi kim của các nguyên tố dần.
trong cùng một chu kì?
 Tính phi kim tăng
3) Vị trí hai nguyên tố dần.
K,Na trong chu kì 3:

Hãy nhận xét sự thay đổi tính
kim loại của các nguyên tố trong một 2) Trong một nhóm ( từ trên

nhóm 1? xuống):


4) Nhận xét sự thay đổi tính  Số lớp electron

phi kim các nguyên tố trong nhóm trong nguyên tử tăng dần.

7?
 Tính kim loại tăng
dần.

 Tính phi kim giảm
dần.
Hoạt động 5: Tìm hiểu ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa
học.
 Tổ chức thảo luận nhóm :  Các nhóm bốc
thăm để chọn phiếu thảo
Bài tập 1: Chọn cụm từ thích hợp điền
luận, cứ 3 cùng một phiếu.
vào chỗ trống ở cột B (chỉ cấu tạo nguyên tử)
và cột C ( tính chất của nguyên tố ) sao cho  Phiếu 1: Bài tập 1
phù hợp với vị trí của nguyên tố ở cột A.
 Phiếu 2: Bài tập 2
Cột A Cột B Cột
( vị trí C ( tính
( cấu
nguyên tố) chất của
tạo nguyên tử
nguyên
và tính chất
tố)
nguyên tố A)


Số
hiệu nguyên
tử : 17 Ghi bài

IV. Ý nghĩa của bảng
Chu
tuần hoàn các nguyên tố
kì: 3
hóa học.

Nhóm Biết vị trí các nguyên
: VII tố ta có thể suy đoán cấu
tạo nguyên tử, tính chất
nguyên tố và ngược lại.
Bài tập 2: Chọn cụm từ thích hợp điền
vào chỗ trống ở cột B (vị trí nguyên tố) và cột
C ( tính chất của nguyên tố ) sao cho phù hợp
với cấu tạo nguyên tử nguyên tố X.
Cột A Cột B Cột
( cấu tạo C ( tính
( vị
nguyên tử và chất của
trí nguyên tố)
tính chất nguyên
nguyên tố A) tố)


Điện
tích hạt nhân :
16+Số lớp
electron: 3


Số
electron ngoài
cùng: 6 Cho HS ghi bài.
Hoạt động 6: Bài tập vận dụng


Bài 1: Dãy nào dưới đây được xếp Bài 3:Nguyên tố nào dưới
theo thứ tự tính phi kim tăng dần? đây không phải là kim loại kiềm?

A. P,Si,S,Cl. A. Li

B. Si,P,S,Cl. B. Na

C. Si,S,P,Cl. C. K

D. Si,P,Cl,S. D. Sn
Bài 2: Dãy nào dưới đây được xếp Bài 4: Cho 1,11g kim loại
theo thứ tự tính kim loại giảm dần? kiềm tác dụng với nước, thu được
1,792 lH2( đktc) kim loại đó là:
A. Na,Mg,Ni,Zn,Sn
A. Li
B. Na,Mg,Sn,Zn,Ni
B. Na
C. Na,Mg,Zn,Ni,Sn
C. K
D. Mg,Na,Zn,Ni,Sn
D. Rb
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản