Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : SƠ LƯỢC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 2)

Chia sẻ: abcdef_30

Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HS biết được: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử; Cấu tạo bảng hệ thống tuần hoàn mới ở lớp 9 gồm ô nguyên tố, chu kì, nhóm; Quy luật biến đổi tính chất trong chu kì, nhóm. Áp dụng với chu kì 2,3, nhóm I, VII; Dựa vào

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : SƠ LƯỢC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (tiết 2)

SƠ LƯỢC BẢNG HỆ THỐNG TUẦN

HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

(tiết 2)I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

- HS biết được: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng

dần của điện tích hạt nhân nguyên tử; Cấu tạo bảng hệ thống tuần

hoàn mới ở lớp 9 gồm ô nguyên tố, chu kì, nhóm; Quy luật biến

đổi tính chất trong chu kì, nhóm. Áp dụng với chu kì 2,3, nhóm I,

VII; Dựa vào vị trí của nguyên tố (20 nguyên tố đầu) suy ra cấu tạo

nguyên tử, tính chất cơ bản của nguyên tố và ngược lại.

2. Kĩ năng :
- HS dự đoán tính chất cơ bản của nguyên tố khi biết vị trí của nó

trong bảng; Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố suy ra vị trí và

tính chất của nó.

3. Thái độ :

- HS có thế giới quan khoa học.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

1. Giáo viên :

- Bảng tuần hoàn lớn, chu kì 2,3 phóng to, nhóm I, VII phóng to,

sơ đồ cấu tạo nguyên tử.

2. Học sinh :

- Ôn lại các kiến thức về cấu tạo n.tử, bảng tuần hoàn nhỏ.

III. Tiến trình bài dạy :

1. Kiểm tra bài cũ : (4p)

Chu kỳ là gì ? tại sao các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P cùng một

chu kỳ.(10đ)

TL: - Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng

số lớp electron và được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng

dần .5đ
- Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P cùng một chu kỳ 3 vì các

nguyên tố trên đều có 3 lớp electron trong nguyên tử 5đ

* Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) Ở tiết trước các em đã nắm được

nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, củng như

đặc điểm cấu tạo của bảng. Vậy sự biến đổi tính chất của các

nguyên tố trong bảng tuần hoàn như thế nào? Ý nghĩa của bảng

tuần hoàn các nguyên tố hoá học ra sao? Ta tiếp tục nghiên cứu các

phần tiếp theo...

2. Bài mới :

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học

GV Treo bảng tranh phóng to chu kì 2 I. Sự biến đổi tính chất của

lên bảng cho HS quan sát. các nguyên tố trong bảng

Số lượng nguyên tố , số thứ tự của tuần hoàn(20p)
?

nhóm cho ta biết điều gì ? Từ đó em 1. Trong một chu kì:

hãy cho biết số electron lớp ngoài

cùng của từng nguyên tử từ Li ,... Ne

HS Hoạt động nhóm , quan sát chu kì 2 ,
thảo luận để trả lời lần lượt các ý

+ Có 8 nguyên tố

+ Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử - Đi từ trái  phải theo

: chiều tăng dần điện tích hạt

Li ( nhóm I ) có 1e lớp ngoài cùng nhân nguyên tử:

Be ( nhóm II ) có 2e lớp ngoài + Số e lớp ngoài cùng của

cùng nguyên tử tăng từ 1  8e.

? ....

Ne ( nhóm III ) có 3e lớp ngoài

cùng

Tính kim loại và phi kim của các + Tính kim loại của các

nguyên tử thay đổi như thế nào ? nguyên tố giảm dần, đồng
GV thời tính phi kim của các
? nguyên tố tăng dần.Yêu cầu HS quan sát chu kì 3

Qua quan sát chu kì 2,3 em có nhận
xét gì về số electron lớp ngoài cùng

?

HS Tính kim loại , tính phi kim của của

các nguyên tố trong một chu kì khi

HS đi từ đầu tới cuối chu kì

Cho ví dụ minh hoạ

Tiếp tục quan sát chu kì 3 theo các

thông tin như trên để đưa ra các ý trả

lời

GV Đại diên nhóm HS đưa ra nhận xét

chung

+ Số e lớp ngoái cùng tăng từ 1 đến

8

GV + Tính kim loại giảm dần , tính phi

kim tăng dần . 2. Trong một nhóm .

VD : Na > Mg ; P < S < Cl

HS Giới thiệu cho HS quy luật biến đổi
trong chu kì và nhấn mạnh : Đầu chu

GV kì là một kim loại kiềm, cuối chu kì

là một halogen, kết thúc chu kì là khí

GV hiếm .

Yêu cầu HS quan sát nhóm I , nhóm
?

VII rút ra nhận xét về sự biến đổi số

lớp electron

HS Quan sát nhóm I , nhóm VII đọc

SGK và lời câu hỏi :

Thông báo quy luật biến đổi tính

kim loại, tính phi kim trong nhóm để - Khi đi từ trên xuống dưới

HS vận dụng . theo chiều tăng của điện tích

Nêu vấn đề hạt nhân:
?

Sự biến đổi số lớp electron , quy luật + Số lớp e của nguyên tử

HS biến đổi tính phi kim , tính kim loại tăng dần.

trong nhóm có gì khác với chu kì ? + Tính kim loại của các

Nêu quy luật biến đổi tính chất trong nguyên tố tăng dần đồng
nhóm Khi đi từ trên xuống dưới :Số thời tính phi kim của các

GV lớp electron của nguyên tử tăng dần . nguyên tố giảm dần.

Tính kim loại của các nguyên tố tăng II. Ý nghĩa của bảng tuần

dần, tính phi kim giảm dần .
? hoàn các NTHH: (15p)

Em cho biết nguyên tố kim loại nào

mạnh nhất và khi kim nào mạnh nhất

HS ?

VD: Li < Na < K ..., F > Cl > Br ...

Kim loại mạnh nhất là franxi

Phi kim mạnh nhất là floVí dụ 1: Biết nguyên tố A có số hiệu

nguyên tử là 17 chu kì 3, nhóm VII.

Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính

chất của nguyên tố và so sánh với

HS nguyên tố lân cận?

GV Lên bảng làm bài
Giải:
?

Cấu tạo của nguyên tố A như sau: 1. Biết vị trí của nguyên tố

A có số hiệu nguyên tử là 17 nên: ta có thể suy đoán cấu tạo
-


+ Điện tích hạt nhân là 17+ nguyên tử và tính chất của

nguyên tố, đồng thời so sánh
+ Có 17p, 17e

+ A ở chu kì 3 nên co s3 lớp e tính kim loại hay phi kim

GV + A thuộc nhóm 7 nên lớp ngoài của nguyên tố này với

nguyên tố khác lân cận.
cùng có 7e

Nhận xét bổ sung

Bổ sung và chốt kiến thức

Qua ví dụ em có nhận xét gì khi biết

HS vị trí của nguyên tố trong bảng tuần

hoàn ?
GV

HS
Ví dụ 2: nguyên tử, nguyên tố X có

điện tích hạt nhân là +12 có 3 lớp e, 2. Biết cấu tạo nguyên tử

lớp e ngoài cùng có 2e. Cho biết vị của nguyên tố có thể suy

trí của X trong bảng tuần hoàn và đoán vị trí của nguyên tố

tính chất cơ bản của nó trong bảng tuần hoàn và tính

Giải: chất hoá học cơ bản của nó.

- Vị trí X trong bảng tuần hoàn : Số

thứ tự: 12, chu kì 3, nhóm II. X là

kim lọai mạnh

Yêu cầu các HS khác nhận xét bổ

sung

Rút ra nhận xét .3. Củng cố, luyện tập : (4p)

Hoàn thành nội dung còn thiếu ở bảng dưới đây
Vị trí trong bảng Tính
Cấu tạo nguyên tử
HTTH chất

TT HH
Số
hiệu Thứ Số e lớp
Chu

Nhóm Số p Số e lớp
tự kì ngòai
bản
e

1 Na 11 3 I

2 Br 35 35 4 7

3 Mg 12 3 II

4 O 8 8 2 6

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p)

- Bài tập 1,2,3,4,5,7 SGK

- Học bài cũ , đọc trước bài mới
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản