Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - chủ đề tháng 9: THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Chia sẻ: hiuehb727

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Sau hoạt động này,HS cần : - Hiểu được nội dung cơ bản của CNH,HĐH đất nước và bày tỏ ý kiến của mình về CNH,HĐH. - Biết xác định rõ quyền và trách nhiệm của thanh niên HS là tích cực,chủ động,tự giác học tập và rèn luyện để sau này đóng góp cho sự nghiệp CNH,HĐH. - Tin tưởng ở sự thành công của sự nghiệp CNH,HĐH đất nước do Đảng lãnh đạo.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - chủ đề tháng 9: THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN
Chủ đề tháng 9 :
VÌ SỰ NGHIỆP CNH HĐH ĐẤT NƯỚC
HOẠT ĐỘNG 1: THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ: BẠN HIỂU GÌ VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ,
HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Sau hoạt động này,HS cần :
- Hiểu được nội dung cơ bản của CNH,HĐH đất nước và bày tỏ ý kiến của mình về
CNH,HĐH.
- Biết xác định rõ quyền và trách nhiệm của thanh niên HS là tích cực,chủ động,tự giác
học tập và rèn luyện để sau này đóng góp cho sự nghiệp CNH,HĐH.
- Tin tưởng ở sự thành công của sự nghiệp CNH,HĐH đất nước do Đảng lãnh đạo.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- CNH,HĐH có tầm quan trọng ntn trong XD và phát triển đất nước.
- Để thực hiện CNH,HĐH cần có những điều kiện gì về con người?
- Vai trò ,trách nhiệm của thanh niên,HS THPT trong nhà trường và trong thời kỳ
CNH,HĐH đất nước là gì?
- Trao đổi về phương pháp học tập tích cực ở THPT giữa các HS cùng lớp.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
2.Học sinh:
- Tổ được phân công hội ý thống nhất nội dung, hình thức hoạt động. Phân công người
điều khiển chương trình,thư ký, giám khảo.
- Trang trí lớp ,kê bàn ghế.
- Mời GVCN, đại biểu.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu:
- MC bắt nhịp hát tập thể bài “Lên Đàng” nhạc Lưu Hữu Phước.
- Tuyên bố lí do,giới thiệu chương trình hoạt động.
- Giới thiệu đại biểu.
Giới thiệu BGK, thư ký, ban cố vấn.
2.Hoạt động 2:Thảo luận
a. Thảo luận tổ:
- MC cho mỗi tổ bốc thăm 1câu hỏi trong số 4 câu hỏi:
+ Bạn hiểu thế nào là CNH,HĐH?
+ Bạn hãy trình bày mục tiêu của CNH, HĐH?
+ Bạn hãy nêu vai trò của CNH,HĐH trong sự nghiệp XD và phát triển đất
nước?
+ Bạn hãy nêu tóm tắt về các quan điểm tiến hành sự nghiệp CNH, HĐH ở
nước ta?* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 1
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- Các tổ trưởng điều hành tổ thảo luận câu hỏi của tổ mình, cử 1bạn ghi tóm tắt kết
quả thảo luận của tổ vào tờ giấy khổ to đã được phát.
- Thời gian thảo luận là 5’.
b.Các tổ báo cáo kết quả thảo luận trước lớp
- MC lần lượt mời đại diện từng tố lên trình bày kết quả thảo luận.
- Cả lớp chú ý lắng nghe và phát biểu ý kiến bổ sung hoặc tranh luận dưới sự dẫn dắt
của MC.
- Nếu có nảy sinh những vấn đề khó,MC xin ý kiến giúp đỡ của Ban cố vấn.
- MC chốt lại những ý chính của các tổ.
3.Thảo luận chung cả lớp:
- MC luần lượt nêu các câu hỏi:
+ Bạn hiểu vai trò và trách nhiệm của TN trong sự nghiệp CNH,HĐH ntn?
+ Để góp phần vào sự nghiệp CNH,HĐH đất nước, người TN HS đang ngồi
trên ghế nhà trường có nhiệm vụ gì?
- Mọi thành viên trong lớp được chỉ định phát biểu ý kiến và tranh luận theo l ời d ẫn
của MC.
- Ban cố vấn sẽ giúp HS giải quyết những vấn đề khó khăn hoặc trình bày chưa rõ của
HS.
- MC động viên nhiều HS tham gia phát biểu nói lên được chính kiến của mình.MC có
thể nêu thêm câu hỏi phụ nếu thấy cần thiết.
4.Hoạt động 4: Chương trình văn nghệ
- MC giới thiệu các tiết mục văn nghệ mà các tổ và cá nhân đã đăng ký.
- Các tiết mục được giới thiệu lên trình diễn.
- Xen kẽ thêm các trò chơi ngắn.
5.Hoạt động kết thúc:
- MC mời GVCN phát biểu ý kiến.
- Mời đại biểu phát biểu ý kiến.
- MC nhận xét kết quả hoạt động của lớp và nhắc nhở việc sẵn sàng chuẩn bị cho
hoạt động tiếp theo của chủ đề “Thanh niên học tập ,rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất
nước”

HOẠT ĐỘNG 2:
THI HÙNG BIỆN VỀ “TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG
NGHIỆP HÓA-HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”

I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
- Hiểu được nội dung cơ bản của CNH, HĐH đất nước và bày tỏ ý kiến của mình về
CNH,HĐH.
- Biết xác định rõ quyền và trách nhiệm của thanh niên HS là tích cực, chủ động,tự giác
học tập và rèn luyện để sau này đóng góp cho sự nghiệp CNH,HĐH.* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 2
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- Rèn luyện tính mạnh dạn,tự tin khi trình bày 1 vấn đề trước tập thể. S ẵn sàng tham
gia các hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao.
II.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
-Vai trò,quyền và trách nhiệm của TNHS trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
- Yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước đối với TNHS
- Nhiệm vự của TNHS với CNH, HĐH đất nước.
III.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
2.Học sinh:
- Tổ được phân công hội ý thống nhất nội dung,hình thức hđộng.Phân công người điều
khiển chương trình,thư ký,giám khảo.
- Trang trí lớp,kê bàn ghế.
- Mời GVCN,đại biểu.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu:
- MC bắt nhịp hát tập thể bài “Thanh niên làm theo lời Bác”.
- Tuyên bố lí do,giới thiệu chương trình hoạt động.
- Giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu BGK,thư ký,ban cố vấn.
- Thông qua thể lệ thi và cách thức chấm điểm.
- MC mời 3 đội bố thăm xem đội nào thi trước
2.Hoạt động 2: Thi hùng biện
- MC mời từng tổ lần lượt lên trình bày phần thi hùng biện mà tổ đã chuẫn b ị v ề ch ủ
đề “Nhiệm vụ của thanh niên học sinh với CNH,HĐH đất nước”
- Các tổ còn lại sẽ đặt câu hỏi phản biện sẽ đặt câu hỏi thêm cho phầm hùng biện của
các tổ để làm sáng tỏ vấn đề.VD:
+ Yêu cầu của sự nghiệp CNH,HĐH đất nước đối với TNHS?
+ Để góp phần vào sự nghiệp CNH,HĐH đất nước, người TNHS đang ngồi trên
ghế nhà trường có nhiệm vụ gì về rèn luyện nhân cách con người và về học tập
- Các thành viên của tổ có thể bổ sung để làm sáng tỏ vần đề.
- BGK chấm điểm.
3.Hoạt động 3:Chương trình văn nghệ
- MC giới thiệu các tiết mục văn nghệ mà các tổ và cá nhân đã đăng ký.
- Các tiết mục được giới thiệu lên trình diễn.
- Xen kẽ thêm các trò chơi ngắn.
V.KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
- MC mời BGK tổng kết điểm,công bố đội hạng 1,2 phát thưởng.
- MC – Mời GVCN pht biểu ý kiến.
- MC – nhận xét chung về kết quả họat động,nhắc nhở hoạt động tiếp theo.


* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 3
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- MC – bắt giọng hát bài hát tập thể - kết thúc ./.
Chủ đề thang 10:
́
THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU
HOẠT ĐỘNG 1:
BUỔI SINH HOẠT:
“VẺ ĐẸP TRONG TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU”

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động này, học sinh cần:
- Hiểu được bản chất tốt đẹp của tình bạn và tình yêu để từ đó hướng tới tình bạn và tình
yêu đẹp.
- Hiểu được những cơ sở hình thành tình bạn và tình yêu.
- Có những nhận thức đúng đắn về tình bạn và tình yêu để từ đó biết cách ứng xử có văn
hóa và cùng hợp tác xây dựng mối quan hệ tốt đẹp bình đẳng.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
Tổ chức các trò chơi để học sinh thi đua hoặc trình bày hoặc bày tỏ những ý ki ến v ề các n ội
dung sau:
- Điều gì ẩn chứa bên trong tâm hồn của mỗi người.
- Những cơ sở hình thành tình bạn và tình yêu.
- Những biểu hiện của tình bạn tốt đẹp và tình yêu trong sáng.
- Những nhận thức đúng đắn trong cách ứng xử của học sinh.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Tổ chức học Ban cán sự lớp để xây dựng kế hoạch và chuẩn bị cho buổi sinh hoạt.
- Hướng dẫn cho ban tổ chức về ý tưởng, mục tiêu cần đạt và cách thức sinh hoạt phù
hợp với mục tiêu đó.
- Phân công học sinh chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho buổi sinh hoạt
(lưu ý đảm bảo tính bí mật để gây bất ngờ).
- Phân công các thành viên trong lớp sắp xếp phòng học phù hợp với các hoạt động.
- Trang bị cho người dẫn chương trình những kiến thức cần thiết về tình bạn và tình
yêu.


* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 4
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
+ Cơ sở hình thành tình bạn: Từ những sở thích giống nhau, từ những người có cùng
hoàn cảnh, từ môi trường sinh hoạt…
+ Cơ sở hình thành tình yêu: Từ những cảm mến về tính cách, vẻ bề ngoài, s ự phát
hiện mới mẻ nào đó về cái đẹp v.v… giữa hia người khác giới.
+ Những biểu hiện của tình bạn và tình yêu đẹp: chung thủy, thông cảm, chân thành,
trung thực, chia sẻ, quan tậm, cao cả, trong sáng, vị tha …
+ Trong một tập thể lớp học sinh phải đoàn kết; trong tình yêu học sinh phải luôn
trong sáng và hướng tới một tình yêu cao cả.
+ Học sinh phải biết chia sẻ để có được những mối quan hệ tốt đẹp.
2. Học sinh:
- Ban cán sự họp để nắm kế hoạch buổi sinh hoạt, phân công thực hiện các công việc:
Chuẩn bị giấy màu, giấy cỡ lớn, cỡ nhỏ, bút lông, băng keo, tranh vẽ, máy cassette (những bài
hát về tình bạn), bảng phụ, khăn bịt mắt, đề tài ẩn sau một trái tim đ ược c ắt b ằng gi ấy màu
v.v…
- Mời các thầy cô giáo thường gắn bó với lớp.
- Sắp xếp phòng học, trang trí bảng, bàn đại biểu, chuẩn bị quà tặng (một gói kẹo).
- Ban cán sự phân công 4 tổ trưởng chuẩn bị tinh thần tham gia của tổ viên
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1. Giới thiệu (Yêu cầu sôi nổi)
- MC giới thiệu lý do buổi sinh hoạt, giới thiệu các thầy cô giáo và thành phần tham dự.
- Làm một băng reo ngắn: “Đoàn kết, thân ái, vui vẻ”.
2. Khởi động (Yêu cầu vui nhộn, hài hước)
- Ban cán sự dán 4 bức tranh vẽ 4 khuôn mặt lên bảng, mỗi bức tranh thiếu một chi tiết
cần bổ sung.
- Mỗi tổ cử 1 đại diện bịt mắt bổ sung chi tiết còn thiếu.
- MC nhận xét (hài hước) 4 bức tranh.
- MC: “Mỗi chúng ta đều có một vẻ bề ngoài, đó là những gì mà chúng ta có th ể nhìn
thấy được, vậy còn những gì ẩn chứa bên trong tâm hồn? Mời các bạn đoán những cụm từ
nào ẩn sau trái tim?”
- Học sinh đoán từ (Tình bạn, tình yêu).
- MC giới thiệu chủ đề: buổi sinh hoạt: “vẻ đẹp trong tình bạn và tình yêu”.
- Kết thúc hoạt động bằng tràng pháo tay.
3. Khái niệm về tình bạn, tình yêu.
- Mỗi nhóm đưa ra 1 hoặc một số câu thơ, câu ca dao hay danh ngôn về tình bạn, tình
yêu.
- MC tổng kết và đưa ra khái niệm về tình bạn, tình yêu ( có thể không đầy đủ, giáo
viên sẽ nhận xét sau)
- Kết thúc hoạt động bằng tràng pháo tay.
4. Tình bạn: (Yêu cầu nghiêm túc):
- Phát cho mỗi người 1 tờ giấy nhỏ, mỗi người ghi 1 sở thích của mình ( Chọn lựa
trong các sở thích phổ biến sau: âm nhạc, bóng đá, dã ngoại, chát, shopping, đọc truyện, xem
phim)

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 5
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- Ban cán sự thu và thống kê (Trong khi thống kê MC phỏng vấn thầy cô về tình bạn).
- MC: “Chúng ta thấy rằng những người có đồng sở thích thường kết b ạn v ới nhau,
vậy theo các bạn ngoài cơ sở đó còn có những cơ sở nào khác?”.
- Lớp thảo luận để đưa ra ý kiến.
- MC tổng kết hoạt động hoặc mời thầy cô nhận xét.
- Kết thúc hoạt động bằng tràng pháo tay
5. Tình yêu: (Yêu cầu nghiêm túc):
- Phát cho mỗi người 1 tờ giấy nhỏ (nam màu hồng, nữ màu vàng), mỗi người ghi 1
tính cách về người bạn khác giới mà mình thích ( Chọn lựa trong các tính cách phổ biến sau:
thông minh, nhanh nhẹn, dịu dàng, bản lĩnh, tự lập, hài hước, sâu sắc, hòa đồng)
- Ban cán sự thu và thống kê (Trong khi thống kê MC phỏng vấn thầy cô về tình yêu).
- MC: “Chúng ta thấy rằng việc yêu thích một tính cánh nào đó c ủa người khác gi ới là
một trong những cơ sở để chớm nở tình yêu, vậy theo bạn còn có những cơ sở nào khác
không?”.
- Lớp thảo luận để đưa ra ý kiến.
- MC tổng kết hoạt động hoặc mời thầy cô nhận xét.
- Kết thúc hoạt động bằng tràng pháo tay.
6. Những vẻ đẹp trong tình bạn và tình yêu. (Yêu cầu nhanh)
- Phát cho 4 tổ 4 tờ giấy lớn và bút lông.
- Nhóm thảo luận và đưa ra những cụm từ nói về tình bạn hoặc tình yêu đẹp, nhóm nào
nhiều hơn sẽ thắng.
- MC tổng kết và đề cập đến những cụm từ mà các nhóm nhắc đến nhiều nhất.
7. Trò chơi “siêu tưởng”: (Yêu cầu nhanh và vui nhộn).
- Phát cho 4 tổ 4 tờ giấy A4 và bút lông.
- Mỗi tổ vẽ 1 hình ảnh kỳ lạ, ban cán sự thu lại và cho mỗi tổ lần l ượt bình luận v ề
hình ảnh kỳ lạ của tổ khác về đề tài tình bạn, tình yêu. Thầy cô theo dõi và cho những
nhận xét về những hình ảnh và lới bình luận.
- MC tổng kết hoạt động trên cơ sở tóm tắt những ý tưởng của cả lớp.
8. Trò chơi “chia sẻ”: (Yêu cầu vui tươi, thân thiện):
- MC: “Chúng ta thấy rằng một trong những biểu hiện đẹp của tình bạn và tình yêu là
sự chia sẻ, vậy chúng ta hãy biểu hiện sự chia sẻ đó qua hoạt động sau:”
- MC đưa ra 1 gói kẹo, yêu cầu mỗi thành viên đoán số kẹo trong gói, sau đó lấy trung
bình cộng của tổ, tổ nào có số trung bình cộng gần đúng với số kẹo trong gói s ẽ nh ận đ ược
gói kẹo.
- Tổ nhận được gói kẹo đưa ra lời nhận xét về buổi sinh hoạt, các thành viên khác
trong lớp chia sẻ ý kiến với tổ đó.
9. Tổng kết:
- Giáo viên chủ nhiệm nhận xét buổi sinh hoạt, tổng kết những vấn đề giáo dục và gợi
mở cho hoạt động tuần sau.
- Lớp hát bài hát (về đề tài tình bạn), san sẻ số kẹo và kết thúc buổi sinh hoạt.
HOẠT ĐỘNG 2: THI VĂN NGHỆ: “HÁT VỀ TUỔI 17”
I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 6
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- HSnhận thức sâu sắc về vẻ đẹp hồn nhiên,trong sáng của tình bạn,tình yêu tuổi học
trò.Biết XD tình cảm gắn bó giữa những người bạn.
- Biết cách tổ chức một buổi văn nghệ ở tập thể lớp.
- Có thái đô tích cực sẵn sàng tham gia các hoạt động tập thể của trường,của lớp.
II.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
-Ca ngợi vẻ đẹp hồn nhiên của tuổi học trò.
-Ca ngợi tình cảm bạn bè trong sáng vô tư,chân thành của tuổi 17,những xúc cảm tình
yêu đầu đời rất đáng trân trọng…
III.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
- Hướng dẫn HS xây dựng chương trình của buổi văn nghệ.
- Hướng dẫn HS phương pháp tổ chức hoạt động.
2.Học sinh:
-Tổ được phân công hội ý thống nhất nội dung,hình thức hđộng.Phân công người điều
khiển chương trình,thư ký,giám khảo.
- Trang trí lớp,kê bàn ghế.
- Mời GVCN,đại biểu.
- Sưu tầm những bài hát,bài thơ nói về vẻ đẹp của tuổi 17.Những sáng tác,sưu tầm
tiểu phẩm nói về những trò tinh nghịch,hiếu động của tuổi 17.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu:
- MC bắt nhịp hát tập thể bài “Lớp chúng mình”.
- Tuyên bố lí do,giới thiệu chương trình hoạt động.
- Giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu BGK,thư ký.
- Thông qua thể lệ thi và cách thức chấm điểm.
- Cách tiến hành :chia lớp thành 4 đội.
2.Hoạt động 1:Trò chơi “Hát với ngôi sao”
- Nội dung:Các bài hát nói về tuổi 17.
- Cách tiến hành:MC lần lượt nêu 1câu trong bài hát,sau hiệu lệnh “bắt đầu” kết
thúc,mỗi đội có 30 giây để đoán tên bài hát.
- BGK chấm điểm:Mỗi bài hát đúng sẽ được 10đ,mỗi câu hỏi may mắn nếu có s ẽ
được thêm 5đ.
3.Hoạt động 2:Biểu diễn văn nghệ
- Nội dung:Các bài hát,tiểu phẩm nói về tuổi 17.
- Cách tiến hành:Mỗi đội lần lượt trình bày tiết mục văn nghệ của đ ội mình(hát,đóng
kịch,múa…)
- BKG là 4 thành viên của mỗi đội.
V.KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
- MC mời BGK tổng kết điểm,công bố đội hạng 1,2 phát thưởng.
- MC – Mời GVCN pht biểu ý kiến.

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 7
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- MC – nhận xét chung về kết quả họat động,nhắc nhở hoạt động tiếp theo.
- Mc – bắt giọng ht bi ht tập thể - kết thc ./.
HOẠT ĐỘNG 3: HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÍ LỨA TUỔI
I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
-Hiểu được ý nghĩa của tình bạn,tình yêu trong cuộc sống GĐ và XH.
-Biết được những vần đề về tâm lí,tình cảm và các vấn đề liên quan đ ến tuổi mới
lớn,biết được quyền lợi của bản thân:được bảo vệ,không bị xâm hại và lạm dụng tình dục.
-Có thát độ tích cực và mạnh dạn trao đổi các vấn đề mà bản thân thắc mắc.Tích c ực
điều chỉnh hành vi,thái độ của mình sao cho có trách nhiệm hơn đối với các hoạt động liên
quan đến giới tình và sức khoẻ sinh sản nhằm xây dựng tình bạn,tình yêu trong sáng.
II.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Tư vấn về tâm lí,tình cảm vị thành niên liên quan đến tình yêu,đến quyền của các em
được bảo vệ,không bị xâm hại và lạm dụng tình dục.
- Tư vấn về quyền được tìm hiểu,giúp đỡ và được cung cấp kiến thức,thông tin về
bình đẳng giới và những vấn đề tâm lí liên quan đến sự phát triển của vị thành niên.
III.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
- Hứơng dẫn HS XD chương trình của buổi tư vấn.
- Hứơng dẫn HS phương pháp tổ chức hoạt động.
- Họp BCS lớp nêu rõ mục đích ,yêu cầu của hoạt động.
- Định hướng và cung cấp cho HS những nội dung cần được tư vấn
2.Học sinh:
- Tổ được phân công hội ý thống nhất nội dung,hình thức hđộng.Phân công người điều
khiển chương trình,thư ký,giám khảo.
- Trang trí lớp,kê bàn ghế.
- Mời GVCN,đại biểu.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu:
- MC bắt nhịp hát tập thể bài “Lớp chúng mình”.
- Tuyên bố lí do,giới thiệu chương trình hoạt động.
- Giới thiệu đại biểu:GVCN,GV sinh học hoặc chuyên gia tâm lí.
- Thông qua thể lệ thi và cách thức chấm điểm.
- MC nêu các câu hỏi của HS đưa ra và mời chuyên gia tư vấn trả lời.
2.Hoạt động 1:Tư vấn về tâm lí,tình cảm vị thành niên liên quan đến tình yêu,đến
quyền của các em được bảo vệ,không bị xâm hại và lạm dụng tình dục
- Tổ chức trò chơi tạo không khí thân mật vui vẻ:”cùng nhau hát và chuyền hoa tìm
người hạnh phúc,hoa trong tay ai,người đó là người hạnh phúc khi kết thúc bài hát.
- Cách tiến hành :
+ Ban tư vấn nêu chủ đề cần được tư vấn thông qua 1 câu chuyện hay một lời
tâm tình.


* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 8
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
+ Ban tư vấn khuyền khích HS nêu câu hỏi trực tiếp hay ghi giấy bỏ vào h ộp
thư.
- Lực chọn câu hỏi có tính tiêu biểu và phù hợp với chủ đề tư vấn.
- Đánh dấu những câu hỏi hay.
- Trước khi trả lời câu hỏi,ban tư vấn có thể gợi ý cho các HS trả lời câu hỏi của bạn.
3.Hoạt động 2:Tư vấn về quyền được tìm hiểu,giúp đỡ và được cung cấp kiến
thức,thông tin về bình đẳng giới và những vấn đề tâm sinh lí liên quan đ ến s ự phát tri ển c ủa
vị thành niên
- Cách tiến hành:
+ Ban tư vấn hỏi HS về cảm nghĩ của mình về chủ đề vừa trao đổi.
+ Ban tư vấn nêu chủ đề cần được tư vấn thôpng qua một câu chuyện hay một
lời tâm tình.
+ Ban tư vấn khuyến khích HS nêu câu hỏi trực tiếp hay ghi giấy bỏ vào h ộp
thư.
V.KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
- MC thông báo hết thời gian của buổi trò chuyện.
- MC – mời 1 HS pht biểu ý kiến.
- MC – nhận xét chung về kết quả họat động,nhắc nhở hoạt động tiếp theo.
* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 9
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU
Chủ đề tháng 11:
HỌC
VÀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

HOẠT ĐỘNG 1:GIAO LƯU VỚI CÁC THẦY,CÔ GIÁO DẠY Ở LỚP MÌNH
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động này, HS cần :
- Hiểu được nội dung và giá trị của truyền thống hiếu học,tôn sư trọng đạo,xác định
được trách nhiệm của thanh niên trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống đó.
- Biết cách cư xử đúng mực với thầy cô giáo.
- Kính trọng,yêu quí thầy cô giáo:tích cực,tự giác học tập để phát huy truyền thống tôn
sư trọng đạo của dt.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Ca ngợi công lao cuả thầy cô giáo.
- Những tình cảm của HS về thầy cô giáo.
- Giao lưu với GV của lớp để học tập và rèn luyện đạt kết quả tốt.
- Có sự hiểu biết sâu sắc hơn về thầy cô giáo mình.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
- Nêu mục đích yêu cầu,kế hoạch thời gian của hoạt động cho cả lớp
- Gợi ý 1số chủ đề cụ thể (thơ, văn, kể chuyện…)
- Giao cho cán bộ lớp và tổ được phân công phối hợp chuẩn bị và phối hợp tổ ch ức
hoạt động.
- Mời GV dạy bộ môn của lớp dự
2.Học sinh:
- Tổ được phân công hội ý thống nhất nội dung,hình thức hoạt động. Phân công người
điều khiển chương trình.
- Trang trí lớp, kê bàn ghế.
- Mời GVCN, đại biểu.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu:
- MC nêu ý nghĩa của buổi sinh hoạt, tuyên bố lí do,giới thiệu chương trình hoạt động.
- Giới thiệu đại biểu.
2.Hoạt động 1: Chào mừng
- 1 HS hát bài hát “Bụi phấn”
- MC nêu tâm tư tình cảm của HS đối với thầy cô.
- Dẫn vào buổi giao lưu.
3.Hoạt động 2:
a.Nội dung:Giao lưu với các GV dạy củ lớp.

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 10
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
b.Cách tiến hành:
- Cả lớp hát bài “Cô giáo em”
- MC giới thiệu GV để giao lưu
Câu hỏi giao lưu:
1. Chúng em muốn biết nỗi vất vã, khó khăn và hạnh phúc trong lao động sư phạm của
người GV.
2. Thầy cô mong muốn ở học trò điều gì?
3. Chúng em muốn thầy cô giảng giải rõ hơn về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng
đạo?(GV mời HS phát biểu ý kiến trước)
4. Em muốn biết rõ hơn về vai trò của người GV đối với XH?
5. Chúng em muốn được nghe thầy cô kể lại những kỷ niệm sâu sắc về tình cảm thầy
trò?(MC hỏi)
6. Chúng em muôn thầy cô hướng dẫn 1số kinh nghiệm học tốt.
7. Bạn hiểu câu “Không thầy đố mày làm nên” như thế nào?
- MC giới thiệu các tiết mục văn nghệ:bài “Người thầy”, “Cô giáo như mẹ hiền”
5.Hoạt động kết thúc:
- MC thông báo hết thời gian của buổi trò chuyện.
- MC – mời 1 HS pht biểu ý kiến.
- MC- mời GVCN phát biểu ý kiến.
- MC – nhận xét chung về kết quả họat động, nhắc nhở hoạt động tiếp theo.
HOẠT ĐỘNG 2:THẢO LUẬN VỀ VIỆC PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động này, HS cần :
- Hiểu được nội dung và giá trị của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đ ạo, xác đ ịnh
được trách nhiệm của thanh niên trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống đó.
- Biết cách cư xử đúng mực với thầy cô giáo.
- Có hành vi cư xử đúng mực, luôn tôn trọng thầy cô giáo. Ra s ức h ọc t ập,rèn luy ện
phát huy truyền thống hiếu học để đền đáp công ơn thầy cô và trở thành người có ích cho XH.
II.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Ca ngợi công lao cuả thầy cô giáo.
- Tìm hiểu về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc, trong lịch sử và
hiện nay.
- Ý nghĩa của thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc.
- Người HS cần phải làm gì để phát huy thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân
tộc.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
- Nêu mục đích yêu cầu,kế hoạch thời gian của hoạt động cho cả lớp
- Gợi ý tìm tài liệu, các bài ca dao tục ngữ nói về thống hiếu học và tôn s ư trọng đ ạo
của dân tộc.

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 11
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- Gợi ý HS soạn câu hỏi thảo luận.
- Giao cho cán bộ lớp và tổ được phân công phối hợp chuẩn bị và phối hợp tổ chức
hoạt động.
2.Học sinh:
- Tổ được phân công hội ý thống nhất nội dung, hình thức hoạt động. Phân công người
điều khiển chương trình.
- Trang trí lớp, kê bàn ghế.
- Mỗi tô chuẩn bị 1 bài viết,bài sưu tầm hay để tham gia buổi SH.
- Mời GVCN, đại biểu.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu:
- MC nêu ý nghĩa của buổi sinh hoạt, tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình hoạt động.
- Giới thiệu đại biểu:GVCN, GV dự.
2.Hoạt động 1:
a.Nội dung:Tìm hiểu giá trị của thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.
b.Cách tiến hành: Giải ô chữ
- Cả lớp cùng tham gia.
- MC nêu thể lệ trò chơi: HS chọn bất kì ô hàng ngang nào,dựa vào lời gợi ý trà lời,nếu
sai mất quyền tham gia. HS có thể đoán ngay từ khoá, nếu đúng có thưởng, sai thì mất quyền
tham gia.
Ô chữ:
1.Người được xem là người thầy đầu tiên của VN?(CHU VĂN AN)
2.Khi Bác Hồ đi dạy học, Bác đã lấy tên là gì?(NGUYỄN TẤT THÀNH)
3.1 câu nói nổi tiếng của LêNin về việc học?(HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI)
4.Trước khi học VH chúng ta cần học gì?(LỄ NGHĨA)
5.Một trong những truyền thống tốt đẹp của người VL?(HIẾU HỌC)
6.Món quà quí nhất từ HS mà Gv luôn mong đợi?(HỌC TỐT)
TỪ KHOÁ: TẾT NHÀ GIÁO
3.Hoạt động 2:
a.Nội dung:Thi trả lời tìm hiểu về thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.
b.Cách tiến hành:
- MC bốc thăm câu hỏi đã chuẩn bị sẵn,đọa cho các đội cùng nghe.
- Các đội suy nghĩ,thảo luận trong 15 giây. Đội nào có tín hiệu trước sẽ trả lời.
Câu hỏi:
1. Bạn hãy nêu những biểu hiện của truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo?
2. Bạn hiểu thế nào là thống hiếu học và tôn sư trọng đạo?
4.Hoạt động 3:
a.Nội dung:Thảo luận về thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.
b.Cách tiến hành:


* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 12
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- Chia 4 tổ thao luận , mỗi tổ cử nhóm trưởng, thư kí.
- MC nêu 4 câu hỏi thảo luận, đại diện các tổ lên bốc thăm câu hỏi.
- MC nêu hình thức thảo luận: thời gian 3’, trình bày ý kiến lên bảng phụ, hết thời gian
treo bảng, đại diện mỗi tổ lần lượt lên trình bày. Các tổ khác đóng góp thêm. GVCN cố v ấn
tổng kết.
- Phần thưởng cho nhóm trả lời hay
Câu hỏi:
1. Câu “Tiên học lễ,hậu học văn”ngày nay còn phù hợp không?
2. Câu “Em trồng giàn hoa trước cửa nhà em. Em giành 1 cây cho cô giáo hiền”là câu hát
mở đầu của bài hát nào? Trình bày bài hát đó?
3. Bạn phải làm gì để phát huy thống hiếu học và tôn sư trọng đạo?
4. Hãy nêu 1 tấm gương hiếu học mà em biết? Nêu cảm nghĩ?
V. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC
- MC mời thư kí tổng kết các ý thảo luận và thông báo hết thời gian c ủa buổi sinh
hoạt.
- MC – mời 1 HS phát biểu ý kiến.
- MC- mời GVCN phát biểu ý kiến.
- MC – nhận xét chung về kết quả họat động, nhắc nhở hoạt động tiếp theo.
HOẠT ĐỘNG 3:KỈ NIỆN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động này,HS cần :
- Hiểu được ý nghĩa ngày nhà giáo VN, giá trị của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng
đạo, từ đó xác định xác định trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn và phát huy truy ền
thống này.
- Biết cách cư xử đúng mực với thầy cô giáo.
- Có thái độ kính trọng, biết ơn thầy cô giáo, thể hiện bằng hành động qua học tập.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1.Nội dung:
- Truyền thống tôn sư trọng đạo.
- Khái niệm truyền thống tôn sư trọng đạo.
- Những biểu hiện của truyền thống tôn sư trọng đạo xưa và nay.
- Ý nghĩa của thống tôn sư trọng đạo đối với việc giáo dục học sinh nói riêng và với
toàn xã hội nói chung.
- Giá trị nhân văn, giá trị XH của truyền thống tôn sư trọng đạo.
- Ngày nhà giáo VN.
- Lịch sử ngày nhà giáo VN.
- Ý nghĩa XH của ngày nhà giáo VN.
- Trách nhiệm và thái độ của HS đối với thầy cô giáo.
2.Hình thức hoạt động:Tọa đàm, văn nghệ, tổ chức lễ chào mừng ngày 20-11 cho GV bộ
môn của lớp.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 13
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
1.Giáo viên:
- XD nội dung hoạt động phù hợp với tình hình lớp học.
- Định hướng nội dung cơ bản cho HS chuẩn bị ở nhà.
- Giao cho cán bộ lớp và tổ được phân công phối hợp chuẩn bị và phối hợp tổ chức
hoạt động.
2.Học sinh:
- Tổ được phân công hội ý thống nhất nội dung,hình thức hđộng.Phân công người điều
khiển chương trình.
- Trang trí lớp, kê bàn ghế.
- Mời GVCN, đại biểu.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động: Tổ chức lễ kỉ niệm ngày nhà giáo VN
- MC nêu ý nghĩa của buổi sinh hoạt, tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình hoạt động.
- Giới thiệu đại biểu.
- Đại diện HS phát biểu ý kiến về ngày nhà giáo VN, nhắc lại những truyền thống tốt
đẹp của thầy trò trong nhà trường.
- Tặng hoa cho GVCN và GV bộ môn.
- Phát biểu của khách mời.
- Liên hoan, văn nghệ.
- Kết thúc bằng 1 bài hát tập thể
V.HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC
- MC – mời 1 HS phát biểu ý kiến.
- MC- mời GVCN phát biểu ý kiến.
- MC – nhận xét chung về kết quả họat động,nhắc nhở hoạt động tiếp theo.
* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 14
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
Chủ đề tháng 12:
THANH NIN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

HOẠT ĐỘNG 1:
DIỄN ĐÀN THANH NIÊN “VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN HỌC SINH TRONG SỰ
NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC”
I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động này,HS cần :
- Hiểu rõ quyền và trách nhiệm của thanh niên học sinh trong học tập,rèn luyện để góp
phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Xác định được vai trò, nhiệm vụ của HS trong sự nghiệp XD và bảo vệ tổ quốc.Từ
đó tích cực, chủ động và sẵn sàng tham gia các hoạt động XD và bảo vệ tổ quốc do nhà
trường, địa phương tổ chức.
- Định hướng nghề nghiệp đúng đắn theo năng lực, nhu cầu và điều kiện của bản thân.
II.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Thanh niên với sự nghiệp XD và bảo vệ tổ quốc.
- Trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần XD đất nước.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan về nội dung hoạt động để cung cấp cho HS.
- Định hướng nội dung diễn đàn cho HS
- Hướng dẫn HS chuẩn bị các câu hỏi.
- Giao cho cán bộ lớp phân công các bạn chuẩn bị câu trả lời
2.Học sinh:
- Tổ được phân công hội ý thống nhất nội dung,hình thức hđộng. Phân công người điều
khiển chương trình,thư ký,giám khảo.
- Phân công trả lời cho các tổ.
- Trang trí lớp, kê bàn ghế.
- Mời GVCN, đại biểu.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu:
- MC bắt nhịp hát tập thể bài “Lên Đàng” nhạc Lưu Hữu Phước.
- Tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình hoạt động:
+ Thảo luận về các vấn đề:Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp XD và bảo
vệ tổ quốc.Trách nhiệm và nghĩa vụ của TN HS trong sự nghiệp XD và bảo vệ tổ quốc.
+ Thi hái hoa dân chủ
- Giới thiệu đại biểu:GVCN, GV dạy QP đồng thời cũng là cố vấn của buổi diễn đàn.
- Giới thiệu BGK, thư ký, ban cố vấn.
2.Hoạt động1:Thảo luận các vấn đề


* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 15
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
 Vai trò của TH trong sự nghiệp XD và bảo vệ tổ quốc.
 Trách nhiệm và nghĩa vụ của TN HS trong sự nghiệp XD và bảo vệ tổ quốc.
- MC lần lượt nêu từng vấn đề dể trao đổi
- Mời ý kiến của HS.
- Mời ý kiến của ban cố vấn.
- MC chuyển sang vấn đề tiếp theo
3.Hoạt động 2:
- Mỗi HS đều có thể tham gia bằng cách giơ tay.Mỗi câu hỏi đúng s ẽ nhận đ ược 1
phần quà.
- Ban cố vấn nhận xét và phát thưởng
Câu hỏi:
1. Là 1HS,bạn phải làm gì để góp phần XD và bảo vệ tổ quốc?
2. Vào tháng 12 trường bạn phát động phong trào thi đua nào?
3. Ngay trong năm nay nhà nước yêu cầu em tham gia thanh niên xung phong, các em
nghĩ như thế nào?
4. Ngày quốc phòng toàn dân là ngày, tháng nào?
5. Đây là 1 ngày kỉ niệm trong tháng 12?
- MC giới thiệu các tiết mục văn nghệ mà các tổ và cá nhân đã đăng ký.
V. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC
- MC mời thư kí tổng kết các ý thảo luận và thông báo kết thúc diễn đàn.
- MC mời 1 HS phát biểu ý kiến.
- MC mời GVCN phát biểu ý kiến.
- Mời đại biểu phát biểu ý kiến.
- MC nhận xét kết quả hoạt động của lớp và nhắc nhở việc sẵn sàng chuẩn bị cho
hoạt động tiếp theo.

HOẠT ĐỘNG 2:TÌM HIỂU CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động này,HS cần :
- Hiểu được hủ trương, kế hoạch của địa phương trong công cuộc XD quê hương và
những thành quả lao động của nhân dân địa phương
- Tự hào và thêm yêu quê hương đất nước.
- Xác định được uyền và trách nhiệm của mình đối với địa phương và tham gia tích cực
các hoạt động góp phần XD quê hương đất nước.
II .NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Nghe báo cáovề tình hình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
- Tìm hiểu về 1số công trình đã và đang được xây dựng ở địa phương.
- Có thể chuẩn bị ảnh của các công trình này (gợi ý cho HS chuẩn bị)


* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 16
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
2.Học sinh:
- Đi thực tế tìm hiểu các công trình về các mặt: qui mô, ý nghĩa, mục đích sử dụng…
- Có thể chụp ảnh các công trình để làm tư liệu.
- Thu thập tài liệu,thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương (thực
hiện theo tổ,4tổ mỗi tổ thực hiện ở mỗi xã).
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu:
- Ổn định
- Tuyên bố lý do
- Giới thiệu thư kí ghi biên bản.
- Giới thiệu đại biểu:GVCN
- Giới thiệu các hoạt động:
+ Chơi trò chơi ô chữ.
+ Đại diện mỗi tổ báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở xã mà nhóm
thực hiện.
+ Diễn kịch nói về tốc độ phát triển kinh tế ở 1 địa phương.
2.Hoạt động1:Chơi giải ô chữ
- Cả lớp cùng tham gia.
- MC nêu thể lệ của trò chơi:HS chọn bất kì ô hàng ngang nào. Dựa vào lời gợi ý tr ả
lời, nếu sai mất quyền tham gia.HS có thể đoán ngay từ khoá, nếu đúng có thưởng, sai thì mất
quyền tham gia.
3.Hoạt động 2Nghe báo cáo về phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương:
- MC giới thiệu sơ lượt về sự phát triển của đất nước hiện nay.
- MC mời đại diện mỗi tổ báo cáo về tình hình phát triển kinh tế- xã hội ở xã mà nhóm
thực hiện.
- MC giới thiệu các tiết mục văn nghệ mà các tổ và cá nhân đã đăng ký đ ể thay đ ổi
không khí.
4.Hoạt động 3:Diễn tiểu phẩm nói vè tốc độ phát triển kinh tế ở địa phương
V. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC:
-MC mời thư kí đọc biên bản buổi sinh hoạt.
-MC mời 1 HS phát biểu ý kiến.
-MC mời GVCN phát biểu ý kiến.
-Mời đại biểu phát biểu ý kiến.
-MC nhận xét kết quả hoạt động của lớp và nhắc nhở việc sẵn sàng chuẩn bị cho hoạt
động tiếp theo.
HOẠT ĐỘNG 3:TỔ CHỨC KỈ NIỆM NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động này,HS cần :
- Hiểu được ý nghĩa cua ngày toàn dân và truyền thống đấu tranh cách mạng của toàn
dân tộc.* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 17
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- Tự hào với truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, có thái đọ hăng hái tham
gia hoạt động của ngày kỉ niệm.
- Rèn luyện kỉ năng tổ chức hoạt động kỉ niệm các ngày lể lớn.
II.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Ôn lại lịch sử ngày quân đội nhân dân, lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm và
truyền thống cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.
- Văn ghệ:những bài hát chủ đề quân đội, Đảng, Bác Hồ.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
- Họp cán bộ lớo nêu yêu cầu, mục đích của việc tổ chức lễ kỉ niệm và gợi ý một s ố
nội dung hoạt động.
- Duyệt kế hoạch hoạt động của HS.
2.Học sinh:
- Soạn chương trình hoạt động, hình thức tổ chức hoạt động.
- Liên hệ giáo viên lịch sử để tìm hiểu thông tin về truyền thống đ ấu tranh cách mạng
của dân tộc.
- Chọn bài hát có nội dung liên quan đến chủ đề, phân công HS tập luyện.
- Trang trí lớp.
- Mời GVCN, đại biểu.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu: Giới thiệu
- Mở đầu là một vài tiết mục văn nghệ liên quan đến lễ kỉ niệm
- Tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình hoạt động
- Giới thiệu đại biểu.
2.Hoạt động1:Lễ kỉ niệm
- MC mời GVCN nêu ngắn gọn ý nghĩa của ngày Quốc phòng toàn dân.
- MC mời 1vài HS phát biểu nhận thức của mình về truyền thống vẻ vang của lực
lượng vũ trang nói chung và của quân đội nhân dân VN nói riêng trong sự nghiệp giữ gìn và
bảo vệ Tổ quốc
3.Hoạt động 2: Chương trình văn nghệ
- Một chương trình liên khúc những bài hát về quân và dân VN anh hùng được trình
diễn.
- Toàn lớp hát bài tập thể “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
V. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC :
- MC mời 1 HS phát biểu ý kiến.
- MC mời GVCN phát biểu ý kiến.
- Mời đại biểu phát biểu ý kiến.
- MC nhận xét kết quả hoạt động của lớp và nhắc nhở chuẩn bị cho hoạt động tiếp
theo.
* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 18
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
Chủ đề tháng 1:
THANH NIÊN VỚI VIỆC GIỮ GÌN
VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC
HOẠT ĐỘNG 1: THI TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH VĂN HÓA CỦA NHÀ NƯỚC
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động này,HS cần :
- Hiểu được tính riêng biệt,tính cụ thể của nền VH dân tộc là một bộ phận của nền
văn minh nhân loại:Trách nhiệm của công dân trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc Vh dt.
- Phát huy kỹ năng nghiên cứu các vấn đề VH của GĐ,địa phương và đất nước.
- Có thái độ tôn trọng nền VH,lịch sử dt mình nuôi dưỡng,thái độ tôn trọng tất cả các dt
và các nền VH của họ.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
II.
- Báo cáo kết quả tìm hiểu các di tích lịch sử,di sản VH của địa phương,đất nước.
- Thảo luận những vấn đề về VH.
- Câu hỏi trả lời nhanh về những giá trị lịch sử của các di sản VH của địa phương,đ ất
nước và thế giới
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan về nội dung hoạt động để cung cấp cho HS.
- Hướng dẫn HS chuẩn bị các câu hỏi.
- Giao cho cán bộ lớp phân công các bạn chuẩn bị câu trả lời
2.Học sinh:
- Tổ được phân công hội ý thống nhất nội dung, hình thức hđộng. Phân công người
điều khiển chương trình, thư ký, giám khảo.
- Phân công trả lời cho các tổ.
- Trang trí lớp, kê bàn ghế.
- Mời GVCN, đại biểu.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu:
- MC bắt nhịp hát tập thể bài “Lên Đàng” nhạc Lưu Hữu Phước.
- Tuyên bố lí do,giới thiệu chương trình hoạt động:
+ Thảo luận về các vấn đề về văn hoá
+ Báo cáo kết quả tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản VH của địa phương,đ ất
nước.
- Giới thiệu đại biểu:GVCN
- Giới thiệu BGK, thư ký, ban cố vấn.
2.Hoạt động1:Thảo luận các vấn đề
- MC cho mỗi tổ bốc 2câu hỏi trong số những câu hỏi sau:
 Bạn hiểu gì về VH?

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 19
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
 Chức năng, ý nghĩa của VH với con người và XH?
 Các chính sách về VH dân tộc của nhà nước được thể hiện ở các văn bản,tài
liệu nào? Bạn hãy nêu VD?
 HN TW5 khoá VII có chủ đề là gì? NH đã đề ra mấy nhiệm vụ XD và phát triển
Vh VN.Bạn hãy nêu tên các nhiệm vụ đó?
 Bạn hãy nêu nội dung chính và giải thích điều 13 và điều 17 Công ước LHQ về
QTE?
 Bạn hãy nêu nội dung chính của nhiệm vụ xây dựng môi trường VH ở nghị
quyết TW5 khóa VIII?
 Bạn hãy nêu nội dung chính của điều 30, 31 trong Công ước LHQ về QTE?
- Mời HS đại diện từng tổ lên trình bày.
- Lớp chú ý lăng nghe và phát biểu ý kiến bổ sung
- Mời ý kiến của ban cố vấn.
3. Hoạt động 2: Báo cáo kết quả tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa của địa phương của
đất nước.
- MC lần lượt mời 4 tổ lên báo cáo kết quả tìm hiểu các di tích lịch sử, di sản VH c ủa
địa phương,đất nước:
 Mô tả giá trị của di sản VH mà em biết(giá trị nghệ thuật, lịch sử, địa chất).
 Di sản VH nào mà em tìm hiểu mô tả lại cho cả lớp nghe.
 Chúng ta làm gì để bảo vệ, phát triển các di sản VH đó.
 Kiến nghị (nếu có).
- MC giới thiệu các tiết mục văn nghệ mà các tổ và cá nhân đã đăng ký.
V. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC :
-MC mời thư kí tổng kết các ý thảo luận và thông báo kết thúc
-MC mời 1 HS phát biểu ý kiến.
-MC mời GVCN phát biểu ý kiến.
-MC nhận xét kết quả hoạt động của lớp và nhắc nhở việc sẵn sàng chuẩn bị cho hoạt
động tiếp theo.
HOẠT ĐỘNG 3: ĐÓNG KỊCH DỰA TRÊN NHỮNG TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động này, HS cần :
- Có nhận thức đúng đắn về bản sắc VH dt được thể hiện trong phong tục tập quán,lễ
hội,trang phục dt ,trong đạo đúc lối sống của TN HS hiện nay .
- Có thái độ tự hào và tôn trọng những vẻ đẹp của bản sắc VH dân tộc.
- Biết ứng xử có VH trong cuộc sống, trong quan hệ với mọi người.Biết giữ gìn và bảo
vệ bản sắc VH dân tộc.
II.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- HS xây dựng tiểu phẩm và các tình huống xoay quanh các nội dung:
 Những biểu hiện trái với bản sắc VH dân tộc cần phê phán.
 Những vẻ đẹp của bản sắc VH dân tộc cần được giử gìn và bảo vệ.

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 20
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
 Quan hệ và ứng xử có VH trong cuộc sống.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên:
- Nêu nội dung hoạt động và các nội dung tiểu phẩm của HS.
- Duyệt chương trình hoạt động và nội dung các tiểu phẩm:
+ Tổ 1: thiết kế chương trình hoạt động, tổ chưc hoạt động cho buổi sinh hoạt.
+ Tổ 2,3,4: chuẩn bị tiểu phẩm theo 3 nội dung GV đã nêu.
2.Học sinh:
- Nhóm 1: chịu trách nhiệm thiết kế chương trìnhhoạt động, tổ chức hoạt đ ộng cho
buổi sinh hoạt.
- Nhóm 2,3,4 chuẩn bị nội dung GV đã nêu.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu:
- MC bắt nhịp hát tập thể.
- Tuyên bố lí do,giới thiệu chương trình hoạt động
- Giới thiệu đại biểu.
- MC nêu rõ các chủ đề xây dựng tiểu phẩm
2.Hoạt động1: Tiểu phẩm với chủ đề những biểu hiện trái với bản sắc VH dân tộc cần
phê phán
- MC giới thiệu các HS sắm vai trong tiểu phẩm, nêu tiểu phẩm
- Trình bày tiểu phẩm
- MC nêu câu hỏi có liên quan cho lớp thảo luận
- Sau khi thảo luận , 1số HS sẽ phát biểu ý kiến
- Mời ý kiến của GVCN.
3.Hoạt động 2 : Tiểu phẩm nói về chủ đề những vẻ đẹp của bản sắc VH dân tộc cần
được giữ gìn và bảo vệ
- MC giới thiệu các HS đóng vai trong tiểu phẩm, nêu tiểu phẩm
- Trình bày tiểu phẩm
- MC nêu câu hỏi có liên quan cho lớp thảo luận
- Sau khi thảo luận , 1số HS sẽ phát biểu ý kiến
- Mời ý kiến của GVCN.
4.Hoạt động 3: Tiểu phẩm nói về chủ đề quan hệ và ứng xử có VH trong cuộc sống
- MC giới thiệu các HS sắm vai trong tiểu phẩm, nêu tiểu phẩm
- Trình bày tiểu phẩm
- MC nêu câu hỏi có liên quan cho lớp thảo luận
- Sau khi thảo luận , 1số HS sẽ phát biểu ý kiến
- Mời ý kiến của GVCN.
V. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC
- MC mời thư kí tổng kết các ý thảo luận
- MC mời 1 HS phát biểu ý kiến.

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 21
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- MC mời GVCN phát biểu ý kiến.
- Mời đại biểu phát biểu ý kiến.
- MC nhận xét kết quả hoạt động của lớp và nhắc nhở việc sẵn sàng chuẩn bị cho
hoạt động tiếp theo.
HOẠT ĐỘNG 3: DIỄN ĐÀN THANH NIÊN “TUỔI TRẺ VỚI VIỆC GIỮ GÌN VÀ
PHÁT HUY BẢN SẮC VÂN HOÁ DÂN TỘC”
Cuộc thi du lịch đồng đồng bằng sông Cửu Long
̣
I. MUC TIÊU:
Sau hoạt động, học sinh
- Hiểu biết bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung & bản sắc văn hóa các dân tộc
anh em khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.
- Rèn luyện hành vi ứng xử có văn hóa trong giao tiếp, tính nhạy bén sáng tạo, tinh thần
đòan kết.
- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc địa phương, khu vực.
̣ ̣ ̣
II. NÔI DUNG HOAT ĐÔNG:
- Tổ chức cuộc thi để học sinh có cơ hội;
+ Hiểu biết về đặc thù văn hóa của các dân tộc anh em trong khu vực đ ồng bằng sông
Cửu Long.
+ Trách nhiệm tham gia tuyên truyền mọi người cùng giũ gìn những vẽ đ ẹp bản sắc
văn hóa dan tộc.
III. CÔNG TÁC CHUÂN BỊ: ̉
1. Giáo viên:
- Định hướng nội dung và kế hoạch tổ chức hoạt động cho học sinh.
- Cung cấp tài liệu tham khảo
- Gợi ý 1 số câu hỏi chuẩn bị.
- Giao việc cho Ban cán sự lớp và BCH chi đoàn.
- Duyệt chương trình.
2. Học sinh:
- Ban cán sự lớp và BCH chi đoàn chủ động bàn bạc:
+ Xây dựng chương trình hoạt động và cử người điều khiển.
+ Chọn đối tượng trong lớp làm ban giám khảo (3 hs) và 1 thư ký.
+ Mời giáo viên chủ nhiệm làm cố vấn.
+ Chuẩn bị âm thanh, trang trí (có phân công cụ thể).
+ Dự kiến kinh phí, số đội và số người chơi (4 x 4 đôi).
+ Chuẩn bị thể lệ, thang điểm (BGK), phần thưởng.
+ Chuẩn bị các câu hỏi gợi ý và sưu tầm tài liệu.
IV. TỔ CHỨC HOAT ĐÔNG: (tai lớp)
̣ ̣ ̣
Thời Người Nội dung hoạt động Ghi chú
thực
gian
hiện


* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 22
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu.
5phút MC
- Giới thiệu dẫn vào cuộc thi và các đội dự thi.
- Tự giới thiệu.
- Giới thiệu BGK, TK và cố vấn.
4 độ i - Thông qua thể lệ, thang điểm:
Vòng 1:Giải ô chữ
MC
(7 hàng dọc và 10 hàng ngang)
BGK
10 phút
ĐƠNC TƯ
A TAI
V I ABN
KH MER
LO N GĐUC
HA TI ÊN
LÂMT HOL
MC
AOB A BA
Câu 1: Đây là một loại hình giải trí đặc sắc của miền
Tây.
Câu 2: Đây là một lễ hội văn hóa của tỉnh An Giang
được tổ chức vào khoảng cuối tháng 4 âl.
Câu 3: Lễ Hội Chol Thnam Thamây Sel Dolta là lễ hội
đặc trưng của dân tộc anh em nào?
Câu 4: Đền thờ Bác Hồ tại Tỉnh Trà Vinh tọa lạc tại xã
nào?
Câu 5:Địa danh nào được mệnh danh là đệ nhất thắng
cảnh miền Tây?
Công bố điểm vòng 1 cho 4 đội
Văn nghệ: “Chiếc áo bà ba”
Vòng 2: Thi trắc nghiệm
Câu 1: Ở Cần Thơ có một loại hình họp chợ rất độc đáo
theo các bạn nó độc đáo vì:
a. Chợ nhóm về đêm b. Chợ nổi trên sông
c. Chợ bờ sông d. Chợ ở ngã ba sông
Câu 2: Lễ hội OK OM BOK của đồng bào dân tộc
Khơme là lễ hội
a.Lễ hội cúng thần nông b.Cúng mặt trời
c.Cúng mặt trời d.Cúng phật
Câu 3:Tiền thân gần nhất của loại hình sân khấu cải
lương ngày nay là:
a.Ca ra bô; b.Đờn ca tài tử c. Hát ru d.Các điệu lý


* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 23
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
Câu 4: Lăng cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tức thân sinh
chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại đâu trong tỉnh Đồng
Tháp
a. Thị Xã Sa Đéc b. Thị xã Cao Lãnh
c. Huyện Châu Thành d. Huyện Đồng Tháp Mười
Câu 5: Trong bài hát “ Hành trình trên đất phù sa” của tác
giả Thanh Sơn có viết về một loại trái cây của Cái Bè,
Tiền Giang, đó là loại trái cây nào?
d. Bưởi
a. Cam b. Xoài c. Quýt
Câu 6:Chùa “Đất sét” rất nổi tiếng thuộc tỉnh nào sao
đây:
a.An Giang b. Sóc trăng c. Kiên Giang d.Trà Vinh
Câu 7:Người dân tộc Khơme có mấy lễ hội(Tết) trong
năm:
a. 2 b. 4 c. 5 d. 6
Văn nghệ xen kẽ: “Khúc hát đêm Dolta”
Vòng 3 : THI ĐOÁN TÊN BÀI HÁT
Bài 1:Vàm cỏ Đông
Bài 2: Du Kích Long Phú
Bài 3: Những Cô gái đồng Bằng Sông Cửu Long.
Bài 4: Dáng đứng Bến Tre
Bài 5: Kiêng Giang Mình đẹp lắm
Văn nghệ xen kẻ: Du lịch Trà Vinh
Tổng kết phát thưởng
Nhận xét đánh giá thông qua một số câu hỏi
+ Em hiểu bản sắc văn hóa dân tộc là gì?
+ Tại sao phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân
tộc?
+ Tuổi trẻ chúng ta phải làm gì để giữ gìn và phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc?
+ Em nghĩ gì về cách sống và cách ăn mặc của giới trẻ
hiện nay?
+ Văn nghệ kết thúc họat động và thông báo hoạt động
tiếp theo.
V.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:
- MC mời thư kí tổng kết
- MC mời 1 HS phát biểu ý kiến.
- MC mời GVCN phát biểu ý kiến.
- Mời đại biểu phát biểu ý kiến.
- MC nhận xét kết quả hoạt động của lớp và nhắc nhở việc sẵn sàng chuẩn bị cho
hoạt động tiếp theo.

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 24
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
Chủ đề tháng 2:
THANH NIÊN VỚI LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG
HOẠT ĐỘNG 1: THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ “LÍ TƯỞNG VÀ ƯỚC MƠ
CỦA THANH NIÊN”
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động này, HS cần :
- Hiểu được lí tưởng lá mục tiêu cao đẹp, là lẽ sống,là khát vọng của tuổi trẻ Hiểu HS
có quyền bày tỏ quan điểm của mình về lí tưởng của người thanh niên trong giai đoạn hiện
nay.
- Có thể trình bày ước mơ, hoài bảo của bản thân trước tập thể. Biết xây dựng kế
hoạch hành động và có trách nhiệm thực hiện kế hoạch, thực hiện ước mơ lí tưởng đó.
- Định hướng nghề nghiệp đúng đắn theo năng lực, nhu cầu và điều kiện của bản thân.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Thanh niên với sự nghiệp XD và bảo vệ tổ quốc.
- Trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần XD đất nước.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
́
1.Giao viên:
- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan về nội dung hoạt động để cung cấp cho HS.
- Định hướng nội dung thảo luận cho HS
- Hướng dẫn HS chuẩn bị các câu hỏi.
- Giao cho cán bộ lớp phân công các bạn chuẩn bị câu trả lời
2.Học sinh:
- Tổ được phân công hội ý thống nhất nội dung,hình thức hđộng.Phân công người điều
khiển chương trình,thư ký,giám khảo.
- Phân công nội dung thảo luận cho các tổ.
- Mỗi tổ sưu tầm những mẫu chuyện, những tấm gương tiêu biểu trong sách báo hoặc
có ở địa phương,ở trướng hoặc ở lớp đã vươt qua thư thách để sống có lí tưởng.
- Trang trí lớp,kê bàn ghế.
- Mời GVCN,đại biểu.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ hoặc tranh vẽ minh hoạ về những khát vọng ước
mơ,lí tưởng cao đẹp của tuổi trẻ.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu:
- MC bắt nhịp hát tập thể bài “Đoàn ca”
- Tuyên bố lí do,giới thiệu chương trình hoạt động
2.Hoạt động1:Thảo luận chuyên đề theo tổ
 Nội dung hoạt động:
- Sự hiểu biết của bản thân HS về ứớc mơ, lí tưởng. Những biện pháp để thực hiện
ứớc mơ,lí tưởng.
 Cách tiến hành:


* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 25
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- Chia lớp thành 4 nhóm, cử nhóm trưởng và 1 thư kí trong mỗi nhóm
- Nhóm trưởng nêu vấn đề cần thảo luận ở mỗi tổ, mỗi thành viên phải bày tỏ ý kiến
cá nhân.
- Thư kí ghi biên bản buổi thảo luận, ghi cự thể các ý kiến thảo luận.
 Nội dung thảo luận:
1. Bạn hãy bày tỏ sự hiểu biết của bạn về lí tưởng và ước mơ của thanh niên?
2. Phát biểu về ước mơ của bản thân hiện nay và những biện pháp để thực hiện ước mơ
đó?
3. Bạn hãy kể những câu chuyện những tấm gương tiêu biểu trong sách báo hoặc có ở địa
phương,ở trường hoặc ở lớp đã vượt qua thử thách để sống có lí tưởng.
3.Hoạt động 2:Thảo luận tại lớp
 Cách tiến hành:
- MC lần lượt mời đại diện mỗi tổ trình bày khái quát kết quả thảo luận của tổ mình ở
tiết hoạt động vừa rồi.Nêu thắc mắc chưa giải quyết được hoặc tình huống mà tổ mình
đặt ra.
- MC nêu vấn đề để cả lớp cùng thảo luận sâu hơn những nội dung mà các tổ chưa đề cập
tới hoặc thảo luận chưa rõ.
- MC gợi ý để các HS liên hệ những ước mơ với thực tế cuộc sống tránh ước mơ viễn
vông,chung chung để thấy được nhưng khó khăn khi thực hiện ước mơ đó.
- Văn nghệ xen kẽ
- MC yêu cầu các tổ thảo luận những biện pháp mà HS lớp 11 cần thực hiện để biến ước
mơ thành hiện thực
- Mời những HS khác phát biểu ý kiến.
V. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC:
- MC mời thư kí tổng kết các ý thảo luận và thông báo kết thúc diễn đàn.
- MC mời 1 HS phát biểu ý kiến.
- MC mời GVCN phát biểu ý kiến.
- Mời đại biểu phát biểu ý kiến.
- MC nhận xét kết quả hoạt động của lớp và nhắc nhở việc sẵn sàng chuẩn bị cho
hoạt động tiếp theo.
HOẠT ĐỘNG 2: THI HÙNG BIỆN “LÍ TƯỞNG CỦA THANH NIÊN NGÀY NAY”

I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
- Hiểu rõ vai trò của TN Việt Nam ngày nay không thể tách rời lí tưởng cách mạng,của
dân tộc, đó là độc lập dân tộc gắn liề với CNXH.
- Biết Xd kế hoạch học tập và rèn luyện để thực hiện lí tượng đó đồng thới luôn tự
hoàn thiện mình để không xa rời lí tưởng cách mạng mà Đảng đã lựa chọn.
- Tích cực chủ động, tự giác trong học tập và rèn luyện. Vận dụng phương pháp học
tập tích cực vào các tiết học, môn học cụ thể.
- Có thái độ tích cự và chủ động trong học tập và rèn luyện lí tưởng cao.
II.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:


* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 26
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- Lí tưởng chính trị.
- Lí tưởng đạo đức.
- Lí tưởng nghề nghiệp.
- Lí tưởng thẩm mỹ.
III.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
́
1.Giao viên:
- Nêu mục đích yêu cầu, kế hoạch thời gian của hoạt động cho cả lớp.
- Giao cho cán bộ lớp và tổ được phân công phối hợp chuẩn bị và phối hợp tổ chức
hoạt động.
- Kiểm tra kế hoạch chuẩn bị của lớp, góp ý, bổ sung hoàn tất công việc chuẩn bị.
Giao nhiệm vụ và yêu cầu cán bộ lớp, cán bộ Đoàn hoàn toàn chủ động, tự quản khâu tiến
hành hoạt động lên lớp.
2.Học sinh:
- Tổ được phân công hội ý thống nhất nội dung, hình thức hoạt động. Phân công người
điều khiển chương trình, thư ký, giám khảo.
- Trang trí lớp, kê bàn ghế.
- Mời GVCN, đại biểu.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu:
- MC bắt nhịp hát tập thể bài “Thanh niên làm theo lời Bác”.
- Tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình hoạt động: Là thanh niên thế hệ HCM vì ngày
mai lập nghiệp, chúng ta đi XD những công trình vĩ đại cho sự nghiệp cho sự phát triển c ủa
nước nhà. Để thực hiện những ước mơ đó đòi hỏi người TN phải có lí tưởng. Lí t ưởng v ừa
là mục tiêu cao cả của con người, vừa là động lực thúc đẩy con người hoạt đ ộng. Lí tưởng
CM của TN VN ngày nay không thể tách rời khỏi lí tưởng CM của Đảng đó là: Đ ộc l ập dt
gắn liền với CNXH, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh XH công bằng dân chủ văn
minh.
TN HS lớp 11 có suy nghĩ ntn về lí tưởng thanh niên ngày nay? Đó là lí do của buổi sinh
hoạt hôm nay.
- Giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu BGK, thư ký, ban cố vấn.
- Thông qua thể lệ thi và cách thức chấm điểm.
- MC mời 3 đội bốc thăm xem đội nào thi trước
2.Hoạt động 1:Thi hùng biện về chủ đề Lí tưởng chính trị
- MC mời 3nhóm bốc thăm xem đội nào sẽ trình bày vấn đề, các nhóm còn l ại đ ặt câu
hỏi phản biện.
- BGK chấm điểm.
3.Hoạt động 2:Thi hùng biện về Lí tưởng đạo đức
- MC yêu cầu 2 đội còn lại bốc thăm xem đội nào sẽ trình bày vấn đ ề, các đ ội còn l ại
đặt câu hỏi phản biện
- BGK chấm điểm.

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 27
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
4.Hoạt động 3:Thi hùng biện về Lí tưởng thẩm mỹ(10’)
- MC yêu cầu đội còn lại trình bày vấn đề, các đội còn lại đặt câu hỏi phản biện
- BGK chấm điểm.
V.KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
- MC mời BGK tổng kết điểm, công bố đội hạng 1,2 phát thưởng.
- MC – Mời GVCN phát biểu ý kiến.
- MC – nhận xét chung về kết quả họat động, nhắc nhở hoạt động tiếp theo.
- MC – bắt giọng ht bi ht tập thể - kết thúc ./.

HOẠT ĐỘNG 3: BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ: “MỪNG ĐẢNG,MỪNG XUÂN”
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
- Cũng cố, tăng thêm niềm tin yêu Đảng, niềm tự hào về quê hương, đất nước, về mùa
xuân của dân tộc.
- Biết phát huy khả năng văn nghệ, kỉ năng tham gia tổ chức hoạt động
- Có thái đô phấn khởi, lạc quan, yêu đời, tích cực học tập và rèn luyện tốt hơn để lập
thành tích mừng Đảng,mừng xuân.
II.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Ca ngợi công lao to lớn của Đảng với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta. Ca
ngợi quê hương đất nước, ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân.
- Tình cảm,trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Đảng, với quê hương đất nước.
III.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
́
1.Giao viên:
- Hướng dẫn HS xây dựng chương trình của buổi văn nghệ.
- Hướng dẫn HS phương pháp tổ chức hoạt động.
2.Học sinh:
- Tổ được phân công hội ý thống nhất nội dung, hình thức hoạt động. Phân công người
điều khiển chương trình.
- Trang trí lớp, kê bàn ghế.
- Mời GVCN, đại biểu.
- Giao cho mỗi tổ chuẩn bị tử 3 đến 4 tiết mục gồm các thể loại khác nhau: hát, thơ, kể
chuyện, múa,…
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu:
- MC bắt nhịp hát bài “Đảng đã cho ta một mùa xuân”.
- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình hoạt động:
1. Thi hát về Đảng,về mùa xuân
2. Biểu diễn tiểu phẩm ca ngợi công lao của Đảng, ca ngợi sự tươi đẹp của mùa
xuân
3. Nhận xét, đánh giá hoạt động
2.Hoạt động 1: Thi hát về Đảng, về mùa xuân


* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 28
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- Thể lệ:Chia lớp thành 4nhóm, mỗi nhóm sẽ luân phiên hát 1bài hát theo đúng chủ đ ề
đã qui định, nếu tổ nào hát không được hoặc hát không đúng sẽ bị loại.
- MC mời BGK nhận xét vòng thi
3.Hoạt động 2:Biểu diễn tiểu phẩm ca ngợi công lao của Đảng,đất nước
- Mỗi đội sẽ trình bày tiểu phẩm của mình đã chuẩn bị trong thời gian qui định(3-5’).
Sau khi 4 đội biểu diễn, các thành viên của các tổ nhận xét về nội dung, ý nghĩa của tiểu
phẩm đội mình.
- BGK nhận xét chung và thông báo điểm, xếp hạng.
V.KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
- MC mời BGK tổng kết điểm, công bố đội hạng 1,2 phát thưởng.
- MC – Mời GVCN phát biểu ý kiến.
- MC – nhận xét chung về kết quả họat động, nhắc nhở hoạt động tiếp theo.
- MC – bắt giọng hát bài hát tập thể - kết thúc ./.
Chủ đề hoạt động tháng 3:
THANH NIÊN VỚI VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP
HOẠT ĐỘNG 1: THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ “TƯƠNG LAI LÀ Ở BẠN”
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động này, HS cần :
- Hiểu đượcsự lựa chọn đúng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai phụ thuộc vào
việc xác định ý thức, thái độ học tập vá rèn luyện của HS ngày hôm nay.
- Tích cực học tập, rèn luyện theo kế hoạch. Sẵn sàng trao đổi, chia sẽ với bạn bè,
thầy cô giáo, anh chị, bố mẹ để biết định hướng nghề nghiệp đúng đắn theo năng l ực, nhu
cầu và điều kiện của bản thân.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Thanh niên với định hướng nghề nghiệp cho bản thân
- Thi đua học tập, ích cực thực hành hướng nghiệp để nâng cao năng lực định hướng
nghề nghiệp của bản thân
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
́
1. Giao viên:
- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan về nội dung hoạt động để cung cấp cho HS.
- Khuyến khích HS nêu các sáng kiến về hình thức tổ chức thảo luận ở tổ và ở lớp.
- Giao cho cán bộ lớp phân công các bạn chuẩn bị câu trả lời
2. Học sinh:
- Tổ được phân công hội ý thống nhất nội dung, hình thức hđộng.Phân công người điều
khiển chương trình, thư ký,giám khảo.
- Phân công nội dung thảo luận cho các tổ.
- Mỗi tổ sưu tầm những mẫu chuyện, những tấm gương tiêu biểu trong sách báo hoặc
có ở địa phương, ở trướng hoặc ở lớp có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và thành
đạt trong nghề nghiệp.
- Trang trí lớp, kê bàn ghế.
- Mời GVCN, đại biểu.

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 29
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ hoặc tranh vẽ minh hoạ về những khát vọng ước
mơ, lí tưởng cao đẹp của tuổi trẻ.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động mở đầu:
- MC bắt nhịp hát tập thể bài “Ngọn lửa trái tim”
- Tuyên bố lí do , giới thiệu chương trình hoạt động
2. Hoạt động1: Thảo luận chuyên đề theo tổ
 Nội dung hoạt động:
- Những định hướng về sự lựa chọn nghề nghiệp.
- Thi đua học tập, tích cực thực hành hướng nghiệp để nâng cao năng l ực đ ịnh h ướng
nghề nghiệp của bản thân.
 Cách tiến hành:
- Chia lớp thành 4 nhóm, cử nhóm trưởng và 1 thư kí trong mỗi nhóm
- Nhóm trưởng nêu vấn đề cần thảo luận ở mỗi tổ, mỗi thành viên phải bày tỏ ý kiến
cá nhân.
- Thư kí ghi biên bản buổi thảo luận , ghi cự thể các ý kiến thảo luận.
 Nội dung thảo luận:
1. Bạn đã lựa chọn ngành, nghề cho tương lai cho mình chưa? Vì sao bạn chọn ngành
nghề đó?
2. Có người khuyên bạn hãy chọn ngánh vá trường ĐH mà sau này ra tr ường có thu
nhập cao hơn là ngành và trường mà mình yêu thích, bạn có suy nghĩ gì về lời
khuyên này ?
3. Bạn Bạn hiểu gì về phong trào “Thi đua học tập vì ngày mai lập nghiệp” trong
thanh niên HS? Phong trào đó có giúp ích gì cho bạn không?
4. Theo bạn chúng ta cần phải làm gì để chuẩn bị hành trang nghề nghiệp vào đời?
3.Hoạt động 2:Thảo luận tại lớp
 Cách tiến hành:
- MC lần lượt mời đại diện mỗi tổ trình bày kết quả thảo luận.
- MC nêu vấn đề để cả lớp cùng thảo luận sâu hơn những nội dung mà các tổ chưa đề
cập tới hoặc thảo luận chưa rõ.
- MC mời GV ,đại biểu chia sẽ kinh nghiệm.
- Văn nghệ xen kẽ
V. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC
- MC mời thư kí tổng kết các ý thảo luận và thông báo kết thúc buổi thảo luận.
- MC mời 1 HS phát biểu ý kiến.
- MC mời GVCN phát biểu ý kiến.
- Mời đại biểu phát biểu ý kiến.
- MC nhận xét kết quả hoạt động của lớp và nhắc nhở việc sẵn sàng chuẩn bị cho
hoạt động tiếp theo.
HOẠT ĐỘNG 2: THI HÙNG BIỆN “THANH NIÊN VỚI VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP”
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 30
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
* Sau hoạt động này, học sinh cần:
- Hiểu rõ trách nhiệm của thanh niên học sinh l tích cực học văn hóa, chính tr ị và th ực
hành kỹ năng nghề nghiệp để lập thân, lập nghiệp làm giàu cho bản thân, gia đình và
xã hội.
- Có khả năng trình bày quan điểm của mình về nghề nghiệp; biết lựa chọn ngành nghề
cho phù hợp với năng lực của bản thân và điều kiện của gia đình.
- Có thái độ quyết tâm học tập và rèn luyện để thực hiện những ước mơ, hoài bảo về
nghề nghiệp
II.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Tổ chức cuộc thi để học sinh có cơ hội trình bày quan điểm c ủa mình về vấn đ ề l ập
nghiệp.
- Trách nhiệm của thanh niên đối với vấn đề lập nghiệp:
+ Tìm hiểu các chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lập nghiệp đặc
biệt là vai trò của ngành gioá dục trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH,
HĐH đất nứơc.
+ Trách nhiệm của các nhóm trong học tập, rèn luyện và lựa chọn nghề nghiệp.
+ Trách nhiệm tham gia tích cực các hoạt động hướng nghiệp dạy nghề của nhà
trường, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng.
+ Trách nhiệm đóng góp cho phong trào của thanh niên nhà trường “thi đua học tập, rèn
luyện vì ngay mai lập nghiệp”.
- Có trách nhiệm tự thay đổi nhận thức và thái độ đúng đắn đối với nghề trong nền kinh
tế đất nước; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng cùng thay đổi
những nhận thức còn lệch lạc về nghề nghiệp.
- Nêu quyết tâm hành động của người thanh niên học sinh để chuẩn bị hành trang tốt
nhất cho ngày mai lập nghiệp.
III.CƠNG TC CHUẨN BỊ:
Học sinh
Giáo viên
1.Chuẩn bị một số chủ đề để học 1.Cán bộ lớp phổ biến nội dung chuẩn bị, thời gian,
sinh thi hùng biện: hình thức tham gia hoạt động.
- Học sinh với vấn đề lựa chọn nghề - Yêu cầu mỗi tổ chọn một bạn tham gia thi hùng
nghiệp. biện.
- Thanh niên với hành trang vào đời. 2.Tất cả thành viên của tổ đóng góp, xây dựng bài
hùng biện của tổ mình.
- Thanh niên học sinh tình nguyện xây
dựng “Xã hội học tập” 3. Chuẩn bị một số bài hát liên quan đến ngành nghề,
lập nghiệp.
- Thanh niên học sinh với sự nghiệp
CNH, HĐH đất nước. 4.xây dựng thể lệ cuộc thi, bảng điểm
- Nhà trường-Gia đình-Cộng đồng với 5.Cùng với GVCN chọn người dẫn chương trình, ban
vấn đề hướng nghiệp cho học sinh. gim khảo.
2.Nêu một số tình huống để học sinh 6.Mỗi tổ chuẩn bị câu hỏi phụ cho đội bạn.
chuẩn bị và trình bày cách giải quyết. 7.Phân công học sinh trang trí, xếp bàn ghế cho phù
3.Họp cán bộ lớp thống nhất nội dung hợp
và cách thức tổ chức hoạt động. 8.Chuẩn bị phần thưởng,

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 31
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
4.Chọn người dẫn chương trình và 9.Yêu cầu các tổ đăng ký chủ đề và tên người tham
Ban giám khảo. gia hùng biện.
5.Kiểm tra công tác chuẩn bị, góp ý
những bạn hùng biện của học sinh.
IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
TÊN HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THỰC THỜI
HIỆN GIAN
1.Khởi động * Đoán nghề qua hành động (2 nghề). * Người dẫn 7pht
chương trình
(Đạp xích lô ; Dạy học)
Thông qua thể lệ BTC biểu diễn hành động,
1 hs đóan nghề…( Mỗi nghề có thời lượng
15 giây.)
Mời bạn chuẩn bị lên biểu diễn 1 hành động,
mời 1 hs đoán hành động.
* Qua Hoạt động vừa rồi, và phần chuẩn bị,
chắc bây giờ các bạn đọc có thể đóan được
chủ đề hoạt động của lớp chúng ta hôm nay.
THANH NIÊN VỚI VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP.
* Trước khi đi vào nội dung buổi hoạt động
hôm nay, xin được phép giới thiệu, cùng dự
buổi sinh hoạt có GVCN.
Nội dung hoạt động hôm nay gồm các phần:
- Thi hùng biện với chủ đề THANH NIÊN
VỚI VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP.
- Văn nghệ : hát các bài hát về ngành nghề
- Trò chơi : Hiểu ý nhau.
* Và để đánh giá, ghi nhận sự thi đua của
các đội, tôi xin được phép giới thiệu thành
phần Ban Giám Khảo
2.Hùng biện “Học
1. Bạn – Lớp trưởng
sinh với vấn đề lựa * Bạn – tổ 1 5phút
2. Bạn – Bí thư chi đoàn
chọn nghề nghiệp”
Thư ký : Bạn
3.Hùng biện “Thanh * Bạn – tổ 2
*Thể lệ: Nội dung sát chủ đề , ngắn gọn…
niên với hành trang
5phút
(4đ)
vào đời”
* 4 tổ
- Trình bày hấp dẫn, lơi cuốn (2đ)
4. Hát Những bài hát
có “từ nghề” - Trả lời được câu hỏi phụ do 3 tổ còn lại
5phút
đặt ra . (2đ)
- Gây ấn tượng (1đ)
5. Hùng biện : Thanh
niên học sinh tình - Đảm bảo thời gian : 3 phút (1đ)
nguyện xây dựng “xã * Bạn – tổ 3 5phút
Hình thức: Mỗi tổ sẽ chọn những bài hát có
hội học tập” liên quan đến nghề nào đó.
6. Hùng biện “Nhà

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 32
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
trường – Gia đình – Ht liên tục và không lặp lại.
Cộng đồng với vấn Ví dụ: Mùa xuân ai đi hái hoa , còn em đi nuôi * Bạn – tổ 4
đề hướng nghiệp cho dạy trẻ…. 5phút
học sinh” Hình thức : Mỗi đội chọn 2 bạn. Chúng tôi
7.Trò chơi: hiểu ý sẽ cung cấp tên nghề. Một bạn gợi ý, một *4 tổ
nhau bạn trả lời. Lưu ý trong gợi ý khơng sử dụng
từ cĩ trong nghề.
5phút
8. BGK nhận xét, đánh -Mỗi tổ sẽ có 3 nghề, thực hiện trong thời
giá : gian 1 pht
*Ban giám
+ Thi hng biện
khảo
+ Trị chơi Hiểu ý
nhau. 3pht
+ Tổng điểm
9. Công bố kết quả -
Phát thưởng
10. Nhận xét, đánh giá *DCT 2phút
buổi hoạt động
11. Hát tập thể kết *GVCN 3phút
thúc “Lên đàng”.
HOẠT ĐỘNG 3: HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP

I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
- Hiểu được ý nghĩa của vấn đề lựa chọn đúng nghề nghiệp quyết định đến sự phát
triển của bản thân, GĐ và XH.
- Biết trang bị cho mình những kiến thức, kĩ năng và biện pháp theo đuổi 1 nghề phù
hợp với năng lực và sở trường mà mình yêu thích.
- Sẵn sàng trao đổi và thật sự cầu thị, cởi mở khi được tư vấn nghề nghiệp.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Tư vấn làm rõ nhu cầu và mối quan tâm của HS về nghề nghiệp.
- Tư vấn để làm rõ vai trò, trách nhiệmcủa Nhà nước, cộng đồng, gia đình và nhà
trường đối với vấn đề nghề nghiệp của HS.
III.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
́
1.Giao viên:
- Hứơng dẫn HS XD chương trình của buổi tư vấn.
- Hứơng dẫn HS phương pháp tổ chức hoạt động.
- Họp BCS lớp nêu rõ mục đích , yêu cầu của hoạt động.
- Định hướng và cung cấp cho HS những nội dung cần được tư vấn
2.Học sinh:

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 33
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- Tổ được phân công hội ý thống nhất nội dung, hình thức hđộng.Phân công người điều
khiển chương trình.
- Lớp trưởng phổ biến nội dung để HS chuẩn bị câu hỏi, tình huống, những thắc mắc
và mối quan tâm của bản thân về chủ đề cần tư vấn
- Trang trí lớp, kê bàn ghế.
- Mời GVCN, đại biểu.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu:
- MC bắt nhịp hát tập thể bài “Lớp chúng mình”.
- Tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình hoạt động.
- Giới thiệu đại biểu: GVCN, GV hướng nghiệp của trường.
- MC nêu các câu hỏi của HS đưa ra và mời chuyên gia tư vấn trả lời.
2.Hoạt động 1: Tư vấn làm rõ nhu cầu và mối quan tâm của HS về nghề nghiệp
- Tổ chức trò chơi tạo không khí thân mật vui vẻ: “hát những bài hát có 1 ngh ề nào
đó,ai hát có nhiều nghề thì thắng”
- Cách tiến hành :
+ Ban tư vấn nêu chủ đề cần được tư vấn thông qua 1 câu chuyện hay một lời
tâm tình.
+ Ban tư vấn khuyền khích HS nêu câu hỏi trực tiếp hay ghi giấy bỏ vào hộp
thư.
- Lực chọn câu hỏi có tính tiêu biểu và phù hợp với chủ đề tư vấn.
- Đánh dấu những câu hỏi hay.
- Trước khi trả lời câu hỏi, ban tư vấn có thể gợi ý cho các HS trả lời câu hỏi của bạn.
3.Hoạt động 2: Tư vấn để làm rõ vai trò, trách nhiệmcủa Nhà nước, cộng đồng, gia đình
và nhà trường đối với vấn đề nghề nghiệp của H
- Cách tiến hành:
+ Ban tư vấn hỏi HS về cảm nghĩ của mình về chủ đề vừa trao đổi.
+ Ban tư vấn nêu chủ đề cần được tư vấn thông qua một câu chuyện hay một
lời tâm tình.
+ Ban tư vấn khuyến khích HS nêu câu hỏi trực tiếp hay ghi giấy bỏ vào hộp
thư.
V.KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
- MC thông báo hết thời gian của buổi trò chuyện.
- MC – môøi 1 HS phát biểu ý kiến.
- MC – nhận xét chung về kết quả họat động, nhắc nhở hoạt động tiếp theo.
* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 34
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
Chủ đề hoạt động tháng 4:
THANH NIÊN VỚI HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC
HOẠT ĐỘNG 1: THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ
“THANH NIÊN GÓP PHẦN BẢO VỆ HOÀ BÌNH”
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động này,HS cần :
- Hiểu ý nghĩa của hoà bình và sự cần thiết phải có hoà bình cho mỗi người, mỗi gia
đình, mỗi nhà trường, mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc và cả nhân loại
- Tham gia các hoạt động góp phần giữ gìn, bảo vệ hoà bình.Biết sống hợp tác, hoà
nhập và đoàn kết.
- Có thái độ yêu quí hoà bình, ghét chiến tranh, ủng hộ cái thiện, phản đối cái ác, phản
đối bạo lực.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Hoà bình là sự tôn trọng, hợp tác, thân thiện, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cùng phát
triển.hoà bình mang lại hạnh phúc cho con người.
- Hoà bình là điều kiện, môi trường thuận lợi cho mỗi người phát triển và góp phần Xd
1 XH văn minh, hạnh phúc.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
́
1.Giao viên:
- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan về nội dung hoạt động để cung cấp cho HS.
- Khuyến khích HS nêu các sáng kiến về hình thức tổ chức thảo luận ở tổ và ở lớp.
- Giao cho cán bộ lớp phân công các bạn chuẩn bị câu trả lời
2.Học sinh:
- Tổ được phân công hội ý thống nhất nội dung, hình thức hoạt động. Phân công người
điều khiển chương trình, thư ký, giám khảo.
- Phân công nội dung thảo luận cho các tổ.
- Trang trí lớp, kê bàn ghế.
- Mời GVCN,đại biểu.
-Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1.Hoạt động mở đầu
-MC bắt nhịp hát tập thể bài “Trái đất này”
-Tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình hoạt động
2.Hoạt động1:Diễn tiểu phâm nói về chủ đề hoà bình
Sau khi diễn tiểu phâm MC mời 1số HS nêu ý nghĩa và bài học rút ra từ tiểu phẩm.
3.Hoạt động 2:Thảo luận tổ
 Cách tiến hành:
- MC lần lượt mời đại diện mỗi tổ lên bốc thăm câu hỏi thảo luận cho tổ.
- Các tổ cử đại diện trình bày* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 35
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- MC nêu vấn đề để cả lớp cùng thảo luận sâu hơn những nội dung mà các tổ chưa đề
cập tới hoặc thảo luận chưa rõ.
- Văn nghệ xen kẽ
V. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC :
- MC mời thư kí tổng kết các ý thảo luận và thông báo kết thúc buổi thảo luận.
- MC mời 1 HS phát biểu ý kiến.
- MC mời GVCN phát biểu ý kiến.
- Mời đại biểu phát biểu ý kiến.
- MC nhận xét kết quả hoạt động của lớp và nhắc nhở việc sẵn sàng chuẩn bị cho
hoạt động tiếp theo.
HOAT ĐÔNG 3: TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC
̣ ̣
I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sách giáo viên HĐGDNGLL lớp 11
II.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
Sách giáo viên HĐGDNGLL lớp 11
III.CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
Sách giáo viên HĐGDNGLL lớp 11
IV.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
TÊN HOẠT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THỰC THỜI
ĐỘNG GIAN
HIỆN
-HĐ1.Khởi động - Kính thưa quí vị đại biểu, quí thầy cô cùng các - MC
bạn. Chúng ta lại gặp nhau
trong chương trình GDNGLL chủ đề tháng 4:
“TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC”,vâng. Xin
trân trọng giới thiệu 4 đội chơi hôm nay, đó là
đội:………..
- Vỗ tay…
- Và thành phần không kém phần quan trọng của
chúng ta hôm nay: xin giới thiệu BGK: thầy chủ
nhiệm lớp – thầy Sang, Bí thư đoàn trường -
thầy Khoa và thư ký – bạn Tâm.
- Xin mời 4 đội chơi vào vị trí.
- Thưa các bạn, trong chương trình hôm nay các
đội lần lượt trãi qua 3 nội dung gồm: giới thiệu
về đội mình, trả lời nhanh, giải đáp ô chữ.
- HĐ2: MC – 4
- Bước vào phần thi thứ nhất: Trong phần thi đội chơi
Tự giới thiệu về này cả 4 đội lần lượt tự giới thiệu về đội mình,
đội mình thời gian 1 phút, yêu cầu đa dạng, phong phú,
MC
sinh động và súc tích.
- Điểm đạt tối đa là 5 điểm.
- Mời đội: Đội 1, 1phút bắt đầu


* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 36
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
Đội 2, 1 phút bắt đầu
Đội 3, 1 phút bắt đầu
Đội 4, 1 phút bắt đầu
- Cho 1 tràng vỗ tay, khích lệ
- Bây giờ 4 đội tiếp tục bước vào phần thi thứ
2: Giải đáp nhanh.
- Phần thi này có 8 câu hỏi dành cho mỗi đội,đáp
án đúng cho mỗi câu đạt 5 điểm
và thời gian suy nghĩ là 5 giây cho mỗi câu. Độ i 1
Câu 1: LHQ ra đời trong hoàn cảnh nào ? Độ i 2
- HĐ3:
a. Chiến tranh TG thứ I kết thúc;
Giải đáp nhanh Độ i 3
b. Chiến tranh TG thứ I sắp kết thúc; Độ i 4
c. Chiến tranh TG thứ II kết thúc; Cả lớp
d. Chiến tranh TG thứ II sắp kết thúc; MC
Câu 2: Trụ sở LHQ hiện nay tại đâu ? Độ i
a. Ba - ri; b. Luân đôn; 1,2,3,4
c. Niu oóc; d. Béc lin;
Câu 3: LHQ thành lập vào thời gian nào ?
a. 24/10/1944; b. 24/10/1945;
c. 24/10/1939; d. 24/10/1918;
Câu 4: VN chính thức gia nhập LHQ vào năm
nào ?
a. 1975; b. 1976; c. 1977; d. 1986;
Câu 5: Hiện nay LHQ có bao nhiêu thành viên ?
a. 165; b. 192; c. 195; d. 191;
Câu 6: Các nước nào sau đây là thành viên
thường trực của HĐ bảo an LHQ ?
a. Mỹ, Nga, TQ, Pháp và Anh;
b. Mỹ, Liên xô, TQ, Anh và Pháp;
c. Mỹ, Nga, Đức, Nhật và TQ;
d. Mỹ, Nga, Anh, Nhật và TQ;
Câu 7: VN phê chuẩn Công ước LHQ về quyền
trẻ emkhi nào?
a. 20/2/1985; b. 20/2/1990;
c. 20/2/1995; d. 20/2/2000;
Câu 8: Tổng thư ký LHQ hiện nay là người
nước nào ?
d. Hàn Quốc;
a. Nam phi; b.Anh; c. TQ;
Xin cảm ơn 4 đội chơi, để thay đổi bầu không
khí, xin giới thiệu bạn Trân sẽ đến với chúng ta
bài hát mang tên: Tự Nguyện – Trương Quốc

* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 37
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
Khánh.
Tiếp tục phần thi thứ 3 thật sinh động. Vâng để
trước khi vào phần thi, mời các bạn nhìn lại
điểm số của các đội.
- Công bố điểm:….
- Xin cảm ơn! hy vọng các đội có đạt nhiều
điểm hơn.
- Bảng ô chữ có 7 hàng ngang và 1hàng dọc là
đáp án.
- Mỗi đội sẽ chọn 1 hàng ô chữ và MC gợi ý.
Hết 5 giây, đội nào có tín hiệu trước, được trả
lời.Trả lời đúng cộng 5 điểm, trả lời sai trừ 2
điểm.
- Hết lượt trả lời thứ I của các đội, sau gợi ý
của MC về hàng dọc, đội nào cí tín hiệu trả lời,
trả lời đúng cộng 10 điểm, trả lời sai, mất lượt
chơi tiếp theo.
- Nếu các đội có tín hiệu trả lời đúng, các câu
hàng ngang còn lại MC gợi ý, dành cho khán giả
trả lời, đáp án đúng thì có quà thửơng.
- Nếu các đội có tín hiệu trả lời sai, các câu hàng
ngang và hàng dọc còn lại MC gợi ý, dành cho
khán giả trả lời, đáp án đúng thì có quà thửơng.
- Lượt 1: Mời đội 1 chọn từ hàng ngang thứ
mấy…kết thúc;
Mời đội 2 chọn từ hàng ngang thứ
mấy…kết thúc
Mời đội 3 chọn từ hàng ngang thứ
mấy…kết thúc
Mời đội 4 chọn từ hàng ngang thứ
mấy…kết thúc.
HƯUNGHI
Thư ký
WHO
MC
Đ AI HÔI ĐÔNG
- HĐ4:
BAOVÊ
Giải ô chữ MC
UN I C E P
F A O
U NE S CO
Đội 1
Ô chữ 1: có 7 chũ cái, thể hiện mối quan hệ và
tinh thần đoàn kết của các quốc gia trên thế
Đội 2
giới? – HỮU NGHI. ̣


* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 38
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
Ô chữ 2 : Hàng ngang có 3 chữ cái, là tên viết tắt Đội 3
của tổ chức y tế thế giới. WHO. Độ i 4
Ô chữ 3: ô chữ thứ ba có 10 chữ cái, đây là cơ MC
quan quyền lực cao nhất của LHQ – ĐẠI HỘI
ĐỒNG.
- Nếu đội nào có tín hiệu trả lời từ khóa – đáp
án.(nếu sai gợi ý từ khóa: đó là biểu tượng chim
bồ câu thể hiện việc gì).nếu sai tiếp tục hoặc
giải đáp tiếp ô hàng ngang.
Ô chữ 4: Hàng ngang có 5 chữ cái, là vai trò quan
trọng của LHQ, đối với hòa bình an ninh thế
giới – BẢO VỆ
Ô chữ 5: Hàng ngang có 6 chữ cái, là tên viết tắt
quỹ nhi đồng thế giới – UNICEP.
Ô chữ 6:có 3 chữ cái, tên viết tắt của tổ chức
lương nông thế giới – FAO
Ô chữ 7: Hàng ngang có 6 chữ cái là tên viết tắt
tổ chức văn hóa giáo dục khoa học thế giới –
UNESCO.
Nhắc lại từ khóa hàng dọc:
Đây là khát vọng của nhân lọai thế giới - Biểu
tượng chim bồ câu.- kết thúc.
Trong khi chờ ban thư ký làm việc, mời các bạn
thưởng thức giọng ca bạn Quốc Tuấn đến từ
đội Sơn Ca.
Và bây giờ trong tay tôi đã có kết quả ….
Kết quả:…..
Sau đây cô giáo chủ nhiệm trao quà cho 3 đội và
phát biểu với chúng ta.
Chương trình của chúng ta hôm nay đến đây là
kết thúc. Chúc quý vị, cô giáo khỏe. Chúc các
bạn vui vẻ học tốt.
* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 39
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
THANH NIÊN VỚI BÁC HỒ
Chủ đề Tháng 5:

HOAT ĐÔNG : “ THI TÌM HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG
̣ ̣
CÁCH MẠNG CỦA BÁC HỒ QUA SƯU TẦM TRANH ẢNH”
I. MỤC TIÊU:
- Sau hoạt động này, học sinh cần:
+ Khắc sâu tình cảm, lòng kính trọng, biết ơn đối với Bác Hồ của thế hệ trẻ Việt
Nam.
+ Rèn luyện kỹ năng sưu tầm tranh, ảnh tư liệu về Bác Hồ.
+ Tích cực học tập, rèn luyện theo tấm gương Bác Hồ.
II. NỘI DUNG:
- Học sinh sưu tầm tranh ảnh trên báo chí ( có chú thích riêng).
- Hoạt động văn nghệ: hát những bài hát về Bác Hồ.
- Học sinh tìm hiểu bối cảnh ra đời một số câu nói nổi tiếng của Bác Hồ.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Định hướngcho học sinh sưu tầm tranh ảnh về cuộc đời hoạt động của Bác.
- Yêu cầu hhọc sinh chuẩn bị các bài hát.
- Giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp, cán bộ đoàn thiết kế nội dung chương trình.
2. Học sinh:
- Cán bộ lớp, cán bộ đoàn họp để phân công chuẩn bị cụ thể.
- Thời gian địa điểm, số lượng tranh ảnh, số tiết mục văn nghệ ( 2 tranh ảnh/ 1 học
sinh, 1 tiết mục văn nghệ/ 1 tổ).
- Thành lập BGK ( 3 người).
- Thống nhất thời gian nộp tranh ảnh, loại bỏ những tranh ảnh trùng nhau.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
- Sinh hoạt tiến hành theo đơn vị lớp ( tuần thứ 3 của tháng 5).
HOẠT ĐỘNG 1:
Cả lớp hát tập thể bài hát “ Thanh niên làm theo lời Bác”.
HOẠT ĐỘNG 2:
- Người điểu khiển chương trình giới thiệu Bí thư chi đoàn tiến hành tuyên bố lý do,
giới thiệu đại biểu.
- Đánh giá khái quát số lượng tranh ảnh đã sưu tầm ( tuyên dương những b ạn có
những tranh ảnh chất lượng).
- Văn nghệ.
HOẠT ĐỘNG 3:
- Chuẩn bị 3 tờ giấy rôki ( Hình ảnh hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài, trước và sau
1945).
- Chia lớp thành 3 nhóm, bốc thăm vào 3 giai đoạn.* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 40
* Tr ườn g TrH Caáp 2, 3 Hoøa Bình
Giaùo AÙn Hoaït Ñoäng Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
- Đại diện các đội lần lượt lên chọn tranh dán vào tờ giấy rôki theo trình t ự thời gian,
phù hợp với yêu cầu của BGK, BTC.
- BGK đánh giá sơ bộ kết quả của các đội.
- Người DCT đưa một số hình ảnh về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ và yêu cầu học
sinh xác định bối cảnh, nội dung của hình ảnh đó, ví dụ: Đưa Hình Bác Hồ tại chiến dịch biên
giới thu đông 1950 và yêu cầu đội chơi xác định đúng.
- Người DCT đưa câu nói “ Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng
nhau giữ lấy nước” gắn với hình ảnh nào?
HOẠT ĐỘNG 4: Xác định tên bài hát và tác giả của một số bài hát viết về Bác Hồ.
- Bài 1: “ Lời Bác dặn trước lúc đi xa” của Trần Hoàn.
- Bài 2: “ Miền trung nhớ Bác” của Thuận Yến”.
….
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
- Văn nghệ.
- BGK công bố kết quả.
- GVCN đánh giá kết quả hoạt động, dặn dò công tác chuẩn bị cho hoạt động kế tiếp.
* GV: Phaïm Leâ Hoàng Lónh
Trang 41
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản