GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ LỚP 9

Chia sẻ: hatram_123

GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ LỚP 9 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẠCH HÀ TRƯỜNG THCS THẠCH XUÂN

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ LỚP 9

 

 1. PHÒNG GIÁO D C VÀ ÀO T O TH CH HÀ TRƯ NG THCS TH CH XUÂN GIÁO ÁN HƯ NG NGHI P D Y NGH L P 9 í NGHĨA T M QUAN TR NG C A VI C CH N TI T 1 : NGH C CƠ S KHOA H C 1
 2. I/ M c ti u: - Bi t ư c ý nghĩa, t m quan tr ng c a vi c l a ch ngh có cơ s khoa h c - Nêu d nh ban u v l a ch n hư ng i sau khi t t nghi p THCS - Bư c u có ý th c ch n ngh cú cơ s khoa h c II/Chu n b : - GV: c trư c m t s tài li u hư ng nghi p - HS : Chu n b m t s bài hát , bài thơ ho c nh ng m u chuy n ca ng i m t III/ Ti n tr nh t ch c: 1. n nh t ch c : 2. Các ho t ng d y h c Ho t ng 1 : T m hi u 3 nguy n t c ch n ngh H C A GV H C A HS GV: cho hs t m hi u 3 nguy n t c Nghe và ghi v 3 nguy n t c ch n hs c o n “ Ba câu h i t ra khi HS c o n : Ba câu h i ư c t ra khi ch n ngh “ ch n ngh “ T i th ch ngh g ? T i làm ư c ngh g ? T i c n làm ngh g ? “ GV Y/c hs th o lu n cõu h i HS th o lu n theo nhóm câu h i do GV ? M i liên h ch t ch gi a 3 câu h i ó th ưa ra hi n ch nào ? Trong ch n ngh cú c n b xung cõu h i i di n nhóm phát bi u ý ki n nào n a kh ng Nhúm kh c th o lu n NX b xung i di n các nhóm tr l i c nhõn t l y vd CM khong vi ph m 3 T m ra VD CM r ng không ư c vi nguy n t c ch n ngh ph m 3 nguyên t c ch n ngh GV ưa ra m t s m u chuy n b sung veefvai trũ c a h ng thỳ và năng l c ngh nghi p GV nói thêm : trong c/s nhi u khi không h ng thú v i ngh nhưng do giác ng ư c ý nghĩa và t m quan tr ng c a ngh th chỳng ta v n làm t t vi c VD: 1 ngư i không thích ngh ch a b nh cũng không thích s ng vùng cao . Nhưng th y cán b y t vùng ng bào thi u s cũn thi u n n v n h c ngh ch a b nh và HS l y 1 vài vd v t m gương vươn lên t nh nguy n su t i vùng núi ch a trong m i hoàn c nh b nh cho ng bào K T LU N a, 3 nguy n t c ch n ngh NT1: Kh ng ch n nh ng ngh mà b n thõn kh ng y u th ch NT2: Không ch n nh ng ngh mà b n thân không k tâm lý th ch t hay xd áp ng y/c c a ngh 2
 3. NT3: Kh ng ch n nh ng ngh n m ngoài k ho ch ph t tri n kinh t xó h i c a a phương nói riêng và c a t nư c nói chung b, Trong khi cũn ang h c trong trư ng THCS m i HS ph i chu n b cho m nh s s n sàng v tõm lý i vào lao ng ngh nghi p th hi n các m t sau: - T m hi u v m t s ngh mà m nh y u th ch , n m ch c nh ng y/c c a ngh ó t ra trư c ngư i lao ng - H c th t t t các môn h c có liên quan n vi c h c ngh v i thái vui v tho i mái , thích thú - Rèn luy n 1 s khái ni m , kĩ s o lao ng mà ngh ó y/c ,1 s ph m ch t nhân cách mà ngư i lao ng trong ngh ph i có - t m hi u nhu c u nhõn l c c a ngh và i u ki n theo trư ng h c ào t o ngh ó Ho t ng 2 : T m hi u ý nghĩa c a vi c ch n ngh cú cơ s khoa h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trũ GV: Tr nh bày 4 ý nghĩa c a vi c ch n HS nghe và ghi nh 4 ý nghĩa c a vi c ngh ch n ngh - y/c rút thăm phi u tr nh bày ý nghĩa - i di n t c ngư i rút thăm và th o ch n ngh lu n y/c t ng t tr nh bày - Th o lu n nhúm t . tr nh bày ý ki n c a t m nh - i di n nhóm tr nh bày Nhúm kh c nx b xung NX ánh giá tr l i c a t ng t , có x p lo i thông qua ánh giá gv nh n m nh n i dung cơ b n c n thi t K t lu n a) í nghĩa kinh t c a vi c ch n ngh : - Trong lao ng ngh ngi p n u v i m i ngư i u ra s c t năng su t và hi u qu lao ng cao th ch c ch n nư c ta s nhanh chóng xóa ói gi m nghèo , i s ng v t ch t tinh th n c a toàn dân ngày càng ư c nâng cao, n n kinh t s t t i m c tăng trư ng nhanh vàb n v ng b) í nghĩa xó h i c a vi c ch n ngh : Vi c ch n ngh phù h p cũng như vi c t giác t m ki m nh ng ngh ang c n nhân l c s gi m s c ép xó h i i v i nhà nư c v vi c làm, v c i thi n i s ng c) í nghĩa gi o d c : - Nh lao ng trong ngh mà nh ng ph m ch t tõm lý c n thi t như ý th c trách nhi m , tinh th n t p th s tăng con ngư i s thăng ti n nhanh trong ngh nghi p xác nh ư c ch ng và v trí c a m nh trong xó h i d) í nghĩa ch nh tr - Vi c chu n b ngu n nhân l c ch t lư ng cao cho công nghi p hóa và hi n i hóa t nư c là m t nhi m v c a ngành giáo d c Ho t ng 3 : t ch c trũ chơi : GV: T ch c cho hs t m ra nh ng bài h t , - T m ra nh ng bài h t, bài thơ ho c m u bài thơ ho c 1 truy n ng n nói v s nhi t truy n ng n t nh lao ng xây d ng t nư c c a - K chuy n, c thơ, hát nh ng ngh trong các ngh khác nhau VD: ngư i i xây h x g Ngư i cày m ang 3
 4. M a xuõn tr n nh ng gi ng dõu Tôi là ngư i th m IV/ ánh giá k t qu (y/c hs vi t thu ho ch ) ? Em nh n th c ư c nh ng i u g qua bu i hư ng nghi p này ? ? Hóy n u ý ki n c a m nh - Em y u th ch ngh g ? - Nh ng ngh nào phù h p v i kh năng c a em ? - Hi n nay a phương em ngh nào ang c n nhân l c NH HƯ NG PHÁT TRI N KINH T XÃ H I TI T 2: I/ M c ti u: - Bi t m t s thông tin cơ b n v phương hư ng phát tri n kinh t - xó h i c a t nư c và a phương - K ra ư c m t s ngh thu c các lĩnh v c kinh t ph bi n a phương - Quan tâm d n nh ng lĩnh v c lao ng ngh nghi p c n phát tri n II/Chu n b : - GV: c trư c m t s tài li u hư ng nghi p - T m hi u k ho ch ph t tri n kinh t xó h i a phương III/ Ti n tr nh t ch c: 1. n nh t ch c 2. Các ho t ng d y h c Ho t ng 1 : M i m t s cán b a phương nói chuy n v i h c sinh v phương hư ng ch tiêu phát tri n kinh t xó h i huy n ho c xó Nhi m v và m t s gi i pháp 6 tháng cu i năm A Nhi m v : I Kinh t : 1 . S n xu t n ng lõm nghi p Ph n u t ng di n tích gieo tr ng, cây tr ng lương th c (có h t ) 13803 ha, t ng s n lư ng lương th c có h t c năm 38446 t n, trong ó thóc 23566 t n 1.1 S n xu t lương th c Lúa mùa 2605 ha năng su t 46 t /ha s n lư ng 11983 t n . Ngô v thu 963 ha năng su t 23 t / ha s n lư ng 2242 t n 4
 5. 1.2 Cõy c ng nghi p: u tương v thu : Di n tích 2100 ha, năng su t 12,5 t / ha, s n lư ng 2631 t n, l c v thu 220 ha, năng su t 8,5 t / ha s n lư ng 164,9 t n . Cây cà phê duy tr di n t ch ó cú 310 ha. cú k ho ch m r ng di n t ch khi d n u tư 1.3 Chăn nuôi: àn trâu 27842 con, àn bũ 7516 con. àn l n 55536 con, di n t ch nu i tr ng th y s n 256 ha 1.4 Lõm nghi p : Qu n l r ng di n t ch hi n cũn 55920 ha. trong ó r ng t nhiên 51168 ha, r ng tr ng 4733 ha tr ng r ng taapi trung 700 ha trong ó khu r ng phũng h 300 ha, r ng s n xu t 400 ha, b o v r ng tr ng phũng h 1549 ha, khoanh nu i t i sinh ph c h i r ng 11722 ha, che ph ph n u 37% 2. Công tác tài nguyên môi trư ng, th y l i, phũng h ch ng l t bóo Ch o y m nh ti n công tác u giá quy n s d ng t trên a bàn m b o k ho ch công tác c p gi y quy n s d ng t cho các h gia nh Gi i quy t d t i m các v vi c vi ph m lu t t ai có văn b n tr l i c th các i tư ng cá nhân có ơmn thư khi u n i v t Ch o các cơ quan chuyên môn ph i h p ví công ty TNHH xây d ng và d ch v th y l i i n Biên t ch c ki m tra m b o tư i tiêu ch ng có k ho ch s a ch a tu b các công tr nh th y l i trư c và sau lũ ánh giá m c thi t h i và các phương án kh c ph c h u qu Ki n toàn ban ch huy PCBL c c xó th tr n, ph n u hoàn thành k ho ch ch tiêu thu qu PCBL năm2008 3 C ng nghi p - Ti u th c ng nghi p: 3.1 i n Ph n áu t ng s n lư ng tiêu th i n trong năm t 9 tri u /KW/h. Doanh thu t 7,5 t ng 3.2 Nư c máy S n xu t ph n u 96000 m 3 . Duy tr c c ngh ti u th c ng nghi p truy n th ng, khuy n kh ch s n xu t v t li u xõy d ng, tr ng dõu nu i t m, d t th c m. 4. Thương m i d ch v : 4.1 Thu chi ngõn s ch Ph n u 6 tháng cu i năm t t ng doanh thu 34430 tri u ng, trong ó thu trên a bàn vư t ngh quy t H ND giao Khai thác tri t các ngu n thu ch ng th t thoát . Th c hành ti t ki m ưu tiên chi cho con ngư i và s nghi p kinh t 4.2 Ngõn hàng C n p d ng nhi u h nh th c huy ng v n v i lói xu t h p d n, thu hỳt ngu n ti n nhàn r i trong nhõn dõn nh m tăng nhanh ngu n v n , y m nh u tư cho vay góp ph n phát tri n s n xu t kinh doanh, xóa ói gi m nghèo và t o thêm vi c làm cho ngư i lao ng 4.3 Thương m i th trư ng Ph n u t 5,2 t ng áp ng các m t hàng cho nhân dân, y m nh các ho t ng thương m i d ch v , khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia có s qu n lí c a nhà nư c c ng c thương nghi p qu c doanh, m b o vai trũ qu n l và i u ti t th trư ng, chú tr ng các m t hàng thi t y u ph c v ng bào vùng cao, vùng sâu, v ng xa 5. Xây d ng cơ b n 5
 6. Kh n trương hoàn thành các th t c u tư kh i công các công tr nh k ho ch 2008, t ch c nghi m thu và ưa vào s d ng các công tr nh ó hoàn thành y m nh ti n kh o sát thi t k các công tr nh th y l i b ng c c ngu n v n xõy dưgj cơ b n t p trung v i ngân sách v i chương tr nh 134, 135. Chương tr nh ph t tri n kinh t xó h i v ng cao. Ch o h i ng b i thư ng hhoox tr tái nh cư gi i phóng m t b ng qu c l 6A. o n sơn la - Tu n giáo. qu c l 279 TG- B c n t p trung y m nh ti n gi i phóng m t b ng trung tâm y t huy n cho cho nhà u tư nhà th u. II/ Văn hóa - xó h i : 1. Văn hóa th ng tin truy n thanh truy n h nh ti p t c ch o các ho t ng tuyên truy n k ni m các ngày l l n c a dân t c. duy tr c c ho t ng văn hóa văn ngh TDTT chào m ng các ngày l l n trong năm. xét công nh n các b n làng văn hóa úng tr nh t m b o ch t lư ng Th c hi n chi u bóng vùng cao m b o ch tiêu ư c giao Tăng cư ng các ho t ng thông tin v cơ s . m b o an ninh văn hóa theo tinh th n ngh nh 11-cp c a chính ph m b o th i lư ng phát sóng truy n h nh truy n thanh m r ng và nâng cao ch t lư n hi u qu áp ng nhu c u ph c v nhân dân 2. C n g t c gi o d c Ch o ngành giáo d c ch o t t cho các K v t ch t chia tách và thành l p 1 s trư ng h c m i th c hi n t t tri n khai b i dư ng hè cho cán b giáo viên trong năm h c m i . T p trung phát tri n s nghi p giáo d c , i m i và nâng cao ch t lư ng giáo d c ch o t t vi c t ch c khai gi ng năm h c m i úng th i gian quy nh. Ph n u hoàn thành các ch tiêu v ph c p THCS[r xó 1 s trư ng ư c công nh n trư ng chu n qu c gia theo k ho ch ra. ti p t c u tư xây d ng CS-VC kiên c hóa trư ng l p áp ng y/c d y h c trên a bàn, y m nh công tác xó h i hóa giáo d c ch tiêu huy ng cho năm h c 2008-2009 M n non 4904 ch u, ti u h c 14718 hs THCS 1146 HS THPT 3000 hs THBT 600hs 3. Công tác y t - dân s - gia nh tr em 3.1 Y t Th c hi n t t các chương tr nh kinh t qu c gia t ch tiêu k ho ch giao nâng cao năng l c chuyên môn cho i ngũ y bác sĩ, th c hi n v sinh phũng b nh an toàn th c ph m. T ch c ch o các tr m y t xó gi m s t d ch v ph t hi n d ch b nh , kh o s t th c tr ng và chu n b cho k ho ch năng c p m t s tr m y t ó xu ng c p và có k ho ch i u tr cho tr emmawcs b nh sơ hóa cơ delta trên a bàn toàn huy n 3.2 Dân s gia nh, tr em Dân s TB 109675 ngư i T l tăng dân s 1,62% ti p t c ch o tăng cư ng công tác tuyên truy n ph bi n lu t b o v chăm sóc s c kh e gia nh tr em ph p l nh dõn s GDSK v thành niên các thôn b n. y m nh phong trào xây d ng qu b o tr tr em . i u tra kh o sát các em có hoàn c nh c bi t khó khăn à tr em b sơ hóa delta các thôn b n có k ho ch giúp k p th i ph n u 70% s tr em có hoàn c nh khó khăn ư c h tr chăm sóc 4. C n g t c x ó h i T ch c t t k ho ch cai nghi n ma túy các con nghi n ngăn ch n và y lùi các t n n xó h i quan tõm th c hi n t t c c ch nh s ch xó h i gi m t l h ói nghèo B. M t s gi i ph p ch y u 1. Coi tr ng công tác tuyên truy n các ch chương ư ng l i chính sách c a ng, chính sách pháp lu t c a nhà nư c n các t ng l p nhân dân trong huy n. c bi t là công tác 6
 7. tuyên truy n i v i nhân dân vùng sâu, vùng xa. Có k ho ch i m i và c i ti n c c h nh th c tuy n truy n y m nh ho t ng c a i ngũ báo cáo viên phát huy các th m nh c a phương ti n i chúng 2. Tăng cư ng vai trũ lónh o c a các c p y vai trũ c a m t tr n t qu c và c c oàn th nd trong vi c th c hi n hoàn thành c c m c ti u nhi m v ph t tri n kinh t xó h i năm 2007. Ti p t c xây d ng c ng c h th ng chính tr t huyên n cơ s . Thư ng xuyên quan tâm b i dư ng cán b c bi t là i ngũ cán b huy n và xó 3. T p trung s d ng t i a chân ru ng 1 v và di n tích ó khai hoang tăng cư ng các bi n pháp thâm canh Làm tót công tác d tính d báo i u tra nh k ph t hi n k p th i i tư ng d ch h i ch o phũng ch ng cú hi u qu 4. UBND Huy n c n lónh o và ch o xây d ng mô h nh chăn nuôi trâu bũ t p trung, nh ng nơi có i u ki n. V n ng chăn nuôi h gia nh . 5. Ti p t c th c hi n ch th 12- cp - TTG c a TTCP v vi c tăng cư ng các bi n pháp c p bách b o v phát tri n ru ng. ngh nh 245/ cp c a TTCP và trách nhi m qu n lí b o v r ng c a chính quy n các c p ch o UBND c a các xó th tr n duy tr ho t ng c a công tác liên ngành truy quét các nhóm buôn bán, s n xu t trái phép. M r ng tuyên truy n giáo d c ph bi n pháp lu t, nâng cao dân trí y m nh ti n xây d ng cơ b n các công tr nh ư c ghi k ho ch khai thác thêm các ngu n thu m i thông qua xây d ng kinh doanh v t li u xây d ng, kinh doanh xe máy ... y m nh u giá quy n s d ng t ch ng xây d ng k ho ch kinh t xó h i năm 1008 theo s ch o c a t nh 7. Nõng cao c c h a ng kinh t xó h i, t ch c c tuy n truy n v n ng n p s ng văn hóa cơ s tăng cư ng ki m tra qu n lí các ho t ng văn hóa trên a bàn . y m nh công tác Xó h i húa gia nh th c hi n k ho ch ph c p THCS vào năm 2009 8. Tăng cư ng c ng t c qu c phũng an ninh Nhi m v 6 tháng cu i năm có ý nghĩa quan tr ng cán b và nhân dân các dân t c quy t tâm ph n u t và vư t ch tiêu kinh t xó h i. Qu c phũng an ninh HO T NG 2: Gi i thích th nào là công nghi p hóa. GV Gi i th ch th nào là CNH nh n m nh c c ý sau: - Qu tr nh c ng nghi p húa ũi h i ph i ng d ng nh ng c ng ngh m i Nghe và ghi nh làm cho s phát tri n kinh t xó h i t ưc c cao hơn tăng trư ng nhanh hơn và b n v ng hơn - Qu tr nh CNH t t y u s d n n s chuy n d ch cơ c u kinh t s ph t tri n kinh t xó h i a phương ph i theo xu th chuy n d ch cơ c u kinh t HO T NG 3: T m hi u 4 lĩnh v c công ngh tr ng i m. GV tr nh bày 4 lĩnh v c c ng ngh HS nghe GV gi i th ch và tr nh bày tr ng i m ( ng d ng công ngh cao ) 4 lĩnh v c c a c ng ngh tr ng i m a) C ng ngh th ng tin b) C ng ngh sinh h c Nghe và ghi nh 4 lĩnh v c 7
 8. c) C ng ngh v t li u m i d) Công ngh t ng hóa ⇒ Vi c phát tri n các lĩnh v c này t o ra nh ng bư c nh y v t v kinh t , t o i u ki n i t t ón u s phát tri n Ghi nh m t s n i dung ch nh chung c a khu v c và kinh t th gi i K T LU N : phát huy l i th c a nư c di sau cùng v i vi c t m c c gi i ph p c ng ngh ph h p ng b hóa nâng c p hi n i hóa có ch n l c csvc kĩ thu t hi n có v i ti m l c khoa h c và công ngh t o d ng ư c Vi t nam c n và có th ch ng l a ch n và ph c p 1 s lĩnh v c công ngh tiên ti n c a th gi i i h i i bi u toàn qu c l n th 9 c a CSVN ó ch n 4 lĩnh v c c ng ngh then ch t Có tác d ng làm n n t ng cho s phát tri n khoa h c và công ngh thúc y chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng hi n i hóa, hũa nh p v i trào lưu chung c a th gi i ó l à : C ng ngh th ng tin C ng ngh sinh h c C ng ngh v t li u m i Công ngh t ng hóa HO T NG 4: ánh giá k t qu GV cho hs tr l i tr n gi y cõu h i sau “ th ng qua bu i sinh ho t h m nay, em cho bi t v sao chỳng ta c n n m ư c phương hư ng phát tri n kinh t xó h i c a a phương và c a nhà nư c “ Trên cơ s n i dung tr l i GV s bi t ư c k t qu c a ch bu i sinh ho t sau s b sung ho c u n n n nh n th c c a h c sinh. 8
 9. TIÉT 3 Bài 3: Th gi i ngh nghi p quanh ta I/ M c ti u: - Bi t m t s ki n th c v th gi i ngh nghi p r t phong phú a d ng và xu th phát tri n ho c bi n i c a nhi u ngh - Bi t c ch t m hi u th ng tin ngh - K ư c m t s ngh c trưng minh h a cho tính a d ng, phong phú c a th gi i ngh nghi p - Có ý th c ch ng t m hi u th ng tin ngh II/Chu n b : - GV: Nghiên c u n i dung chur và các tài li u tham kh o có liên quan Chu n b phi u h c t p cho các nhóm li t kê m t s ngh không theo m t nhóm nh t nh nào HS phân lo i ngh theo yêu c u c a ngh i v i ngh , i v i ngư i lao ng. Chu n b m t s câu h i cho HS th o lu n v cơ s khoa h c c a vi c ch n ngh Chu n b v t ch c ho t ng c a các ch III/ Ti n tr nh t ch c: 1. n nh t ch c 2. Các ho t ng d y h c Ho t ng 1 : T m hi u tính a d ng c a th gi i ngh nghi p Ho t ng c a th y Ho t ng c a trũ ? Hóy Vi t t n c a 10 ngh mà em bi t Vi t t n 10 ngh Chia l p thành nhúm nh và cho HS th o Th o lu n → b xung cho nhau nh ng lu n ngh không trùng v i nh ng ngh mà các Ngh mà nhà nư c ào t o ph i ính n em ó ghi hàng trăm, cũn ngh ngoài danh m c ó th ph i ti n én con s hàng ngh n Danh m c ngh ào t o c a qu c gia là c nh nó thay i tùy thu c k ho ch phát tri n kinh t xó h i và y u c u v ngu n nhõn l c c a t ng giai o n l ch s Danh m c ngh ào t o c a qu c gia này khác v i qu c gia khác do nhi u y u t ( kinh t , văn hóa xó h i )kh c nhau chi ph i Có hi u ngh mà ch có a phương này mà không có a phương khác VD: Ngh nuôi cá s u ch có BSCLmà không có L ng Sơn, Lào Cai... n có ngh th i sáo u ir n(1 9
 10. lo i r n c h t s c nguy hi m ) trong khi ó c châu âu cũng như Vi t Nam Trung Qu c .. không âu có ngh này. K T LU N Th gi i ngh nghi p r t phong phú a d ng , th gi i luôn v n ng thay i không ng ng như m i th gi i khác Do ó mu n ch n ngh ph i t m hi u th gi i ngh nghi p, càng hi u sõu th vi c ch n ngh càng ch nh x c Ho t ng 2: Phân lo i ngh thư ng g p ? Cú th g p 1 s ngh cú c i m chung Th o lu n nhúm → Vi t tr n gi y c ch thành nhóm ngh ư c không? N u ư c phõn lo i ngh c a m nh hóy l y VD minh h a VD: Ngh lao ng : xây d ng, lái xe, d t may... Phõn t ch m t s c ch phõn lo i ngh Nghe và ghi nh c ch phõn lo i ngh → ghi v L y VD minh h a L y VD minh h a T ch c trũ chơi phân lo i ngh Chia ra làm c c nhúm v c c ngh do HS Thi h t v c c nghành ngh mà nhúm l a l a ch n → h t c c bài h t ca ng i v ngh ch n c a nhúm m nh K T LU N Phõn lo i ngh a) Phõn lo i ngh theo h nh th c lao ng ( lĩnh v c lao ng ) * Lĩnh v c qu n l , lónh o có 10 nhóm ngh - Lónh o các cơ quan ng, nhà nư c, oàn th và các b ph n trong các cơ quan ó - Lónh o doanh nhi p - C n b kinh t , k ho ch tài ch nh... - C n b kĩ thu t n ng, lõm nghi p - C n b khoa h c gi o d c - Cán b văn hóa ngh thu t -C nb yt - C n b lu t ph p, ki m s t - Thư lí các cơ quan và 1 s ngh lao ng trí óc * Lĩnh v c s n xu t cú 23 nhúm ngh - Làm vi c trên các thi t b ng l c - Khai thác d u m , than, hơi t, ch bi n than - Luy n kim... - Ch t o máy, gia công kim lo i, kĩ thu t i n, i n t - C ng nghi p húa ch t - S n xu t gi y và nh ng s n ph m gi y - S n xu t v t li u xõy d ng, b t ng, sành s , g m th y tinh - Khai th c và ch bi n lõm s n - In -D t - May m c 10
 11. - C ng ngh da, da l ng, - Công nghi p lương th c và th c ph m - Xõy d ng - N ng nghi p - Lõm nghi p - Nuôi ánh b t th y s n -V nt i - Bưu chính vi n thông - i u khi n máy nõng chuy n - Phương ti n cung ng v t tư, ph c v ăn u ng - Ph c v c ng c ng, sinh ho t b) Phân lo i nghè theo ào t o Có 2 lo i : Ngh ư c ào t o Ngh không ư c ào t o c) Phõn lo i ngh theo yêu c u c a ngh i v i ngư i lao ng * Nh ng ngh thu c lĩnh v c hành ch nh * Nh ng ngh ti p xúc v i con ngư i : Th y giáo, th y thu c * Nh ng ngh th * Ngh kĩ thu t * Ngh trong lĩnh v c văn hóa ngh thu t * Nh ng ngh thu c lĩnh v c nghi n c u khoa h c * Nh ng ngh ti p xỳc v i thi n nhi n * Nh ng ngh có i u ki n lao ng c bi t Ho t ng 3: Nh ng d u hi u cơ b n c a ngh bán mô t ngh GV gi i thi u nh ng d u hi u cơ b n c a ngh HS nghe và ghi nh n i dung c a b n m t ngh K t lu n a) Nh ng d u hi u cơ b n c a ngh . - i tư ng lao ng - N i dung lao ng - D ng c lao ng - i u ki n lao ng b) m t ngh - Tên ngh và nh ng chuyên môn thư ng g p trong ngh - N i dung và tính ch t lao ng c a ngh Nh ng i u ki n c n thi t tham gia lao ng trong ngh Nh ng ch ng ch nh y h c - Nh ng i u ki n m b o cho ngư i lao ng ư c làm vi c trong ngh - Nh ng nơi có th theo h c ngh - Nh ng nơi có th làm vi c sau khi h c ngh tên m t s cơ quan x nghi p, doanh nghi p IV/ ánh giá k t qu GV t ng k t cách phân lo i ngh , ch ra nh ng nh n th c chưa chính xác v v n này c a m t s h c sinh 11
 12. TI T 4: TèM HI U TH NG TIN V M TS NGH A PHƯƠNG I/ M c ti u - Bi t m t s thông tin cơ b n c a m t s ngh g n gũi v i các em trong cu c s ng hàng ngày - Bi t c ch thu th p th ng tin ngh khi t m hi u m t s ngh c th - Cú ý th c t ch c c và ch ng t m hi u th ng tin ngh chu n b cho l a ch n ngh tương lai 12
 13. II/ Chu n b GV: c kĩ các b n mô t ngh ch n m t s ngh g n gũi v i a phương ưa vào ch t m nh ng v d c th minh h a cho ch III/ Ti n tr nh t ch c Ho t ng 1: T m hi u m t s ngh trong lĩnh v c tr ng tr t GV: CHo HS c bài ngh làm vư n 2 HS l n lư t c bài ngh làm vư n Y/c HS th o lu n v v tr vai trũ c a s n HS th o lu n nhúm xu t lương th c, th c ph m vi t nam Th ng nh t cõu tr l i ? Liên h n lĩnh v c ngh này a Y/C HS nêu ư c : phương có nhi u lĩnh v c tr ng tr t nào v tr vai trũ : ang phát tri n cú v tr quan tr ng và lõu dài ... GV: Y/C HS vi 1 bài ( 1 trang) theo ch - a phương có nhơ]ngx lĩnh v c tr ng N u làm nông nghi p th em ch n c ng tr t ang phát tri n : tr ng lúa, tr ng rau, vi c c th nào? cây ăn qu , cây làm thu c ... G i 1 HS l n tr nh bày trư c t p th ý HS c l p vi t m t o n teo chr ó tư ng c a b n thân ch n GV: nh n x t HS l n tr nh bà ý tư ng c a m nh trư c lp HS kh c b sung K T LU N - S n xu t lương th c và th c ph m cú v tr và vai trũ h t s c quan tr ng trong s ph t tri n kinh t xó h i vi t nam - Tr ng tr t g m m t s ngh như : tr ng lúa, tr ng rau, tr ng cây ăn qu , cây làm thu c Ho t ng 2: T m hi u nh ng ngh a phương ? K t n nh ng ngh thu c lĩnh v c d ch HS k ư c m t s ngh c t tóc may m c, v a phương ? ăn u ng ... ?M t m t s ngh mà c c em hi u theo c c m c sau: - T n ngh - c i m ho t ng c a ngh - Các yêu c u c a ngh i v i ngư i lao HS gi i thi u nh ng ngh có a phương ng - Tri n v ng ph t tri n c a ngh HS gi i thi u nh ng ngh có a phương K T LU N NGH LÀM VƯ N - i tư ng lao ng : các cây tr ng có giá tr dinh dư ng và kinh t cao - N i dung lao ng : - Làm vư n nh m t n d ng h p lí t ai i u ki n thiên nhiên s n xu t ra nh ng nông s n có giá tr cung c p cho ngư i tiêu dùng - K thu t áp d ng ũi h i ph i thõm canh cao bao g m c c ng vi c sau : Làm t ch n nhân gi ng , gieo tr ng, chăm sóc, thu ho ch - Công c lao ng : cày, cu c, b a... - i u ki n lao ng : + Ho t ng ch y u ngoài tr i + Tư th làm vi c thay i 13
 14. - C c y u c u c a ngh Ph i cú s c kh e t t d o dai ... Ti t 5: THÔNG TIN V TH TRƯ NG LAO NG I/ M c ti u - Hi u ư c “khái ni m th trư ng lao ng”, “ Vi c làm” và bi t ư c nh ng lĩnh v c s n xu t thi u nhân l c , ũi h i s áp ng c a th h tr . - Bi t c ch t m th ng tin v m t s lĩnh v c ngh c n nhõn l c . - Chu n b tâm lí s n sàng i vào lao ng ngh nghi p II/ Chu n b GV: c các tài li u có liên quan n th trư ng lao ng III/ Ti n tr nh t ch c Ho t ng 1: Xây d ng khái ni m vi c làm và ngh GV: Hư ng d n h c sinh th o lu n câu h i: ? Có th c nư c ta quá thi u vi c làm HS th o lu n theo nhúm không ? v sao m t s a phương cú l n lư t tr l i các câu h i GV ưa ra vi c làm mà kh ng cú nhõn l c? ? a phương em có nh ng vi c làm nào mà không có nhân l c ? Em hi u g v ch trương “ m i thanh niên ph i nâng cao năng l c t h c , t hoàn thi n h c v n, t t o ra ư c vi c làm” . Ho t ng 2: T m hi u th trư ng lao ng ? Th nào là th trư ng lao ng Th trư ng là nơi th hi n quy lu t cung - c u, quy lu t giá tr , quy lu t cacnhj tranh. Th trư ng lao ng không n m 14
 15. ngoài nh ng quy lu t ó. Trong th trư ng lao ng , lao ng ư c th hi n như m t hàng hóa , nó ư c mua dư i h nh th c tuy n ch n, k h p ng ng n h n ho c dài h n ..., và ư c bán - t c là ư c ngư i có s c lao ng th a thu n v i bên có yêu c u nhân l c các phươg di n: ti n lương, các kho n ph c p, ch phúc l i, ch bo hi m .... ? T i sao vi c ch n ngh c a con ngư i - Do s chuy n d ch cơ c u kinh t do quá ph i căn c vào nhu c u c a th trư ng lao tr nh c ng nghi p húa t nư c kéo theo ng ? s chuy n d ch cơ c u lao ng. Lĩnh v c d ch v và công nghi p trong nh ng năm t i s tăng thêm lao ng , cũn lĩnh v c n ng nghi p s gi m b t s lao ng - Do nhu c u ti u d ng ngày càng a d ng, i s ng nhân dân ư c c i thi n hơn nên hàng hóa luôn thay i m u mó - Vi c thay i nhanh chóng các công ngh cũng làm cho th trư ng lao ng kh t khe ? V sao m i ngư i c n n m v ng m t - Có nh ng vi c làm c n n h c v n và ngh và bi t làm m t s ngh ? tay ngh chuyên moonnh] công vi c c a nhân viên máy ính, may qu n áo ... cũng có nh ng vi c làm ũi h i tay ng th p ho c ch là c ng vi c lao ng ơn gi n : khuân vác quét d n hi n ay có r t nhi u ngư i ư c ào t o ngh nhưng l i ph i ki m vi c làm không g n v i chuyên môn ư c ào t o do v y m i ngư i c n n m v ng môt ngh và bi t làm m t s ngh Ho t ng 3:T m hi u nhu c u lao ng c a m t s lĩnh v c ho t ng s n xu t, kinh doanh c a a phương Cho HS th o lu n nhúm T m hi u nhu c u lao ng c a m t s lĩnh v c ho t ng s n HS th o lu n nhúm xu t, kinh doanh c a a phương V th trư ng lao ng nông nghi p - v tr ng cây lương th c và th c ph m : i di n các nhóm lên tr nh bày k t qu Hi n có trên 100 lo i lúa m i , các gi ng t m hi u nhu c u lao ng c a m t ngh ngô lai năng su t cao , khoai tây, u nào ó tương, v ng l c cũng là nh ng cây t o ra cơ c u cây tr ng m i n u tham gia nông nghi p c n chỳ ý nh ng lo i cõy này - Trong lĩnh v c chăn nuôi, có th k n vi c t o ra các gi ng l n lai máu ngo i có t l l c trên 50% vi c c i t o àn bũ vàng vi t nam - Vi c nuôi gia c m theo quy mô công 15
 16. nghi p v i các gi ng gà hư ng tr ng và hư ng th t, các gi ng v t siêu tr ng và siêu th t, các gi ng ngan nh p t pháp các lo i gà th vư n ... u t o ra nh ng thu nh p khá - Khai thác, ch bi n th y h i s n là khu v c c n nhi u lao ng Công ngh sinh s n nhân t a h i s n như cua cá vư c , cá b p, cá song, cá h ng bào ngư, c hương, ngao, sũ huy t ... ang m r ng vi c làm - Trong lĩnh v c lâm nghi p tr ng r ng b o v r ng khai thác và ch bi n g cũng là m t a ch c n nhân l c r ng nư c ta có nhi u cây con làm tu c n u bi t nuôi tr ng th s em l i l i ích cao V th trư ng lao ng công nghi p ây là th trư ng r t a d ng - Lĩnh v c khai thác qu ng than á, d u m , khí t, á quý vàng b c ... nư c ta cũn cú kh năng m r ng, t c là có nhi u nhu c u nhân l c - gi i quy t vi c làm cho thanh niên nhà nư c chú ý n các lĩnh v c s n xu t giày, dép, qu n áo may s n, d t may và d t kim xu t kh u Th trư ng lao ng d ch v - C t tóc , s a móng tay, ch a ng nư c, ch a ng h ... - D ch v chăm sóc và b o v s c kh e, d ch v k ho ch hóa gia nh, d ch v ăn u ng gi i khát - D ch v vui chơi gi i trí , thư ng th c ngh thu t ... K T LU N Th trư ng lao ng : Th trư ng lao ng nông nghi p Th trư ng lao ng công nghi p Th trư ng lao ng d ch v Th trư ng lao ng công ngh thông tin Th trư ng xu t kh u lao ng Th trư ng lao ng trong ngành d u khí 16
 17. TI T 6 TèM HI U NĂNG L C B N THÂN VÀ TRUY N TH NG NGH NGHI P C A GIA èNH I/ M c ti u - T xác nh i m m nh và i m y u c a năng l c lao ng, h c t p c a b n thân và nh ng c i m truy n th ng ngh nghi p c a gia nh mà m nh cú th k th a, t ó liên h v i nh ng yêu c u c a ngh mà m nh y u th ch quy t nh vi c l a ch n . - Hi u ư c th nào là s phù h p ngh nghi p . - Bư c u bi t ánh giá ư c năng l c b n thân và phân tích ư c truy n th ng ngh c a gia nh. - Có thái t tin vào b n thân trong công vi c rèn luy n t ư c s phù h p v i ngh nh ch n II/ Chu n b GV: nghiên c u trư c các tr c nghi m ho c sưu t m các tr c nghi m khác HS t ki m tra III/Ti n tr nh t ch c Ho t ng 1: T m nh ng v d v nh ng con ngư i có năng l c cao trong ho t ng lao ng s n xu t Y u c u HS T m nh ng v d v nh ng con ngư i có năng l c cao trong ho t ng HS th o lu n nhúm lao ng s n xu t GV: d a trên nh ng ví d c a HS xây i di n các nhóm tr nh bày v d d ng khái ni m năng l c và năng l c ngh nghi p VD: m t ngư i câm i c có th tr thành Năng l c là s tương x ng gi a m t bên là th m c, th xây ... nh ng c i m tâm lí và sinh lí c a m t con ngư i v i m t bên là nh ng yêu c u c a ho t ng i v i con ngư i ó. S tương x ng y là i u ki n con ngư i hoàn thành công vi c mà ho t ng ph i t h c hi n - M i ngư i có nhi u năng l c khác nhau. Do ó ngư i ta có th ch n ngh này ng th i có th tham gia ngh khác khi ch n ngh - Năng l c không có s n cho m i ngư i, mà nú h nh thành nh cú s h c h i và t p luy n y u t quan tr ng con ngư i có ư c năng l c là ý th c t vươn lên - Trên cơ s có năng l c con ngư i có th tr thành ngư i tài năng Ho t ng 2: Th nào là s phù h p ngh Hóy cho bi t th nào là s ph h p ngh ? Mu n bi t ư c m i ngư i có phù h p v i ngh c a m nh kh ng ngư i ta xét tương 17
 18. quan gi a c i m nhân cách (t h p nh ng c i m tâm lí, sinh lí ) v i nh ng yêu c u c a ngh (v i tư cách là m t ho t ng N u tương quan này th hi n r n t ( cú nhi u s tương ng ) th coi là cú s ph h p cao, cũn th hi n kh ng nhi u th là s ph h p b nh thư ng. Trong trư ng h p không th y s tương quan th k t lu n kh ng th y s ph h p ? Làm th nào t o ra s phù h p ngh ? HS th o lu n nhúm tr l i cõu h i - N u th y không nh t thi t ph i ph n u theo ngh không phù h p th ngư i có nhu c u ch n ngh có thê chuy n ngh khác Tóm l i trong nhi u trư ng h p, s ph n u rèn luy n c a con ngư i có th t o ra s phù h p ngh Ho t ng 3: vui M t thanh niên mu n tr thành m t ngư i K ra m t s ph m ch t c a ngh lái xe t i. V y ngư i y ph i có nh ng ph m ch t g phù h p v i ngh ? Ho t ng 4: Th o lu n ? Trong trư ng h p nào th n n ch n ngh HS th o lu n nhúm truy n th ng gia nh ? tr nh bày ý ki n c a b n thõn Ho t ng 5: Làm quen v i tr c nghi m GV: ph t phi u h c t p cú ghi s n c c cõu HS th o lu n nhúm làm bài tr c nghi m h i tr c nghi m K T LU N: Mu n ch n m t ngh ta ph i t m hi u xem y u c u cơ b n c a ngh ó i v i s phát tri n tâm lí sinh lí th ch t c a con ngư i như th nào, sau ó m i t m n các phương pháp xác nh nh ng c i m tâm l hay sinh l c a b n thõn TI T 7 H TH NG GIÁO D C TRUNG H C CHUYÊN NGHI P VÀ ÀO T O NGH C A TRUNG ƯƠNG VÀ A PHƯƠNG I/ M c ti u 18
 19. - Bi t m t cách khái quát v các trư ng THCN và các trư ng d y ngh trung ương và a phương khu v c. - Bi t c ch t m hi u h th ng gi o d c THCN và ào t o ngh . - Có thái ch ng t m hi u th ng tin v h th ng trư ng THCN và d y ngh sn sàng ch n trư ng trong lĩnh v c này II/ Chu n b - T m hi u m t s trư ng ngh óng trong huy n ho c t nh có tư li u minh h a ch - Sưu t m h nh nh c a m t s trư ng III/Ti n tr nh t ch c Ho t ng 1: Lao ng qua ào t o và không qua ào t o ? Th nào là lao ng không qua ào t o ? HS suy nghĩ tr l i là nh ng nư i lao ng không ư c ào t o ngh thông qua các trư ng d y ngh hay các trư ng THCN Lao ng qua ào t o là nh ng ngư i lao ng ư c ào t o qua các trung tâm d y ngh hay các trư ng chuyên nghi p ư c ào t o có tr nh t S HS THCN giai o n 1998 - 2004 Năm 1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- h c 1999 2000 2001 2002 2003 2004 s 216912 227992 255323 271175 309807 360392 HS Ho t ng 2: Th o lu n ? Lao ng qua ào t o có vai trũ quan HS th o lu n nhúm tr ng như th nào i v i s n xu t ? i di n các nhóm l n lư t tr nh bày ý ki n c a nhúm m nh Lao ng qua ào t o có vai trũ h t s c quan tr ng trong vi c ph t tri n t nư c theo con ư ng công nghi p hóa hi n i hóa d t nư c trong m i lĩnh v c nông lâm ngư nghi p, công nghi p ? Lao ng qua ào t o có i m nào ưu vi t so v i lao ng không qua ào t o ? Thông qua cá ki n th c ư c lĩnh h i trong quá tr nh h c t p ngư i lao ng bi t áp d ng nh ng công ngh tiên ti n vào trong quá tr nh s n xu t nh m d p ng ư c ngày càng cao các s n ph m cung c p cho th trư ng t t v ch t lư ng p v h nh th c ti t ki m ư c th i gian t n d ng ư c nhân công áp ng ư c m i nhu c u c a ngư i tiêu dùng Ho t ng 3: M c tiêu ào t o c a h th ng trung h c chuyên nghi p - d y ngh và tiêu chu n xét vào trư ng M c ti u c a gi o d c trung h c chuy n 19
 20. nghi p nh m ào t o kĩ thu t viên, nhân viên nghi p v có ki n th c và kĩ năng ngh nghi p tr nh trung c p h th ng các trư ng ư c chia làm hai kh i Các trư ng THCN tr c thu c trung ương và các trư ng THCN tr c thu c a phương Ch ti u tuy n s nh trong năm 2003-2004 vào các trư ng d y ngh dài h n là 198 000 và h ngăn h n là 947100 Trong giai o n 1998 -2004 s HS h c ngh tăng lên không ng ng nh n vào s lư ng HS trong các trư ng d y ngh n nay HS ph thông ang chú ý n h d y ngh Ho t ng 4: T m hi u trư ng THCN và trư ng d y ngh 1 Ban cơ y u chính ph : 1 trư ng (kĩ thu t m t mó) 2 B công nghi p : 21 trư ng ( công nghi p , cơ khí luy n kim, hóa ch t, kinh t - kĩ thu t, công nghi p th c ph m, kĩ thu t m , kinh t công nghi p, công nghi p cơ i n, kinh t ...) 3 B giáo d c và ào t o : 22 trư ng ( công ngh thông tin, kĩ ngh sư ph m, kĩ thu t, kĩ thu t công nghi p, lu t nông lâm, th y s n ..) 4 B giao thông v n t i : 6 Trư ng ( giao thông v n t i ư ng s t ư ng sông..) 5 B k ho ch và u tư: 1 trư ng kinh t k ho ch 6 B lao ng thương binh và xó h i : 4 trư ng 7 B nông nghi p và phát tri n nông thôn: 15 trư ng 8 B n v : 2 trư ng 9 B ngo i giao : 1 trư ng ( quan h qu c t ) 10 B qu c phũng : 7 trư ng 11 B tài ch nh : 5 trư ng 12 B tài nguyên và môi trư ng ; 5 trư ng 13 B th y s n : 3 trư ng 14 B thương m i : 6 trư ng 15 B văn hóa thông tin : 12 trư ng 16 B xây d ng : 7 trư ng 17 B y t : 11 trư ng 18 c c hàng h i: 2 trư ng 19 C c hàng kh ng dõn d ng vi t nam : 1 trư ng 20 ài ti ng nói vi t nam : 2 trư ng 21 ài truy n h nh vi t nam : 1 trư ng 22 Li n minh h p t c xó vi t nam : 1 trư ng 23 Ngân hàng nhà nư c : 1 trư ng 24 T ng công ty bưu chính vi n thông vi t nam : 2 trư ng 20
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản