GIÁO ÁN: KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA (3)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

0
60
lượt xem
13
download

GIÁO ÁN: KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA (3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+Chọn được câu chuyệncó nội dung kể về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè , người thân. +Biết cách sắp xếp câu chuyện thành một trình tự hợp lý. +Hiểu ý nghĩa câu chuyện mà các bạn kể. +Lời kể sinh động, tự nhiên sáng tạo,hấp dẫn. +Biết nhận xét, đánh giá nội dung truyện và lời kể của bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN: KỂ CHUYỆN - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA (3)

 1. K CHUY N K CHUY N Ư C CH NG KI N HO C THAM GIA I M C TIÊU: +Ch n ư c câu chuy ncó n i dung k v m t ư c mơ p c a em ho c c a b n bè , ngư i thân. +Bi t cách s p x p câu chuy n thành m t trình t h p lý. +Hi u ý nghĩa câu chuy n mà các b n k . +L i k sinh ng, t nhiên sáng t o,h p d n. +Bi t nh n xét, ánh giá n i dung truy n và l i k c a b n. II CHU N B : B ng ph vi t s n g i ý III HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 / Ki m tra bài cũ G i HS k câu chuy n ã nghe ã cv 3 HS lên k . nh ng ư c mơ H i :Các em cho bi t ý nghĩa câu chuy n b nv ak ?
 2. GV nh n xét ghi i m. 2 /Bài m i: ti t h c trư c các em ã k nh ng câu chuy nv ư c mơ ,gi h c nàycác em s k nh ng câu chuy n ư c ch ng ki n ho c tham gia. Gv ghi lên b ng GV ki m tra s chu n b bài c a HS GV nh n xét HS nh c l i . G i 2 HS c bài H i: Yêu c u c a bài v ư c mơ là gì? Nhân v t chính trong truy n là ai ? 2 HS c HS cg iý2 +Yêu c u ư c mơ ph i có th t. GV treo b ng ph +Là em, ho c b n bè, ngư i thân. H i: Em xây d ng c t truy n c a mình 3HS c. theo hư ng nào? Hãy k cho các b n cùng nghe. 1HS c n i dung trên b ng ph Ví d :Em k v ư c mơ em tr thành cô giáo. HS k chuy n theo nhóm4 Em t ng ch ng ki n m t bác sĩ ch a HS k thi. b nh.Em ư c mơ mình tr thành bác sĩ. Khi HS k GV ghi tên câu chuy n lên
 3. b ng.Sau khi HS k l p t câu h i, ho c Nhóm k chuy n. Hs k t câu h i cho l p tr l i 10 HS thi k . L p l ng nghe. GV nh n xét ghi i m HS k và l p t câu h i và tr l i 3/ C ng c d n dò VD B n thích nh t nhân v t nào ? Nh n xét ti t h c D n HS v nhà vi t l i câu chuy n v a ư c nghe k và chu n b bài k chuy n Chính t (9) TH RÈN I/ M C TIÊU: Nghe vi t úng chính t bài Th rèn Làm úng bài t p chính t phân bi t L/N ho c uôn/uông II/ CHU N B : Phi u h c t p III/ HO T NG D Y H C Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1/ Ki m tra bài cũ HS th c hi n theo yêu c u HS vi t vàob ng con : giao hàng , tr ,h t 1HS lên b ng. d , bay li ng , biêng bi c C l p vi t b ng con GV nh n xét 2/ Bài m i :
 4. Gi i thi u : bài t p c Thưa chuy n v i m . Cương mơ ư c làm ngh gì ? GV: M i ngh u có nét hay , nét p riêng . +Cương mơ ư c làm th rèn Gi h c chính t hôm nay các em s bi t thêm cái hay . cái vui nh n c a ngh th rèn và làm bài t p chính t L ng nghe GV ghi lên b ng G i HS c bài thơ G i HS c ph n chú gi i +HS nh c l i H i : Nh ng t ng nào cho em bi t ngh th rèn r t v t v ? +2HS c thành ti ng +1HS c ph n chú gi i Ngh th rèn có nh ng i m gì vui nh n? +Các t ng cho th y ngh th rèn r t v t v : ng i xu ng nh lưng , qu t ngang nh mũi ,su t tám gi chân than m t b i , nư c tu Bài thơ cho em bi t gì v ngh th rèn ? ng c , bóng nh y m hôi , th qua tai +Ngh th rèn vui như di n k ch , già tr như nhau , n cư i không bao gi t t +Bài thư cho em bi t ngh th rèn v t v nhưng có nhi u ni m vui trong lao ng HS vi t t khó vào b ng con +qu t ngang, quai,bóng nh y, ngh ch, t t âu. GV c HS vi t vào v +HS vi t vào v .
 5. GV ch m 1 s v +HS i v ch m. Luy n t p : 1HS c thành ti ng G i HS c yêu c u bài 2a Nh n dùng và ho t ng trong nhóm HS ho t ng nhóm i di n nhóm trình bày i di n nhóm lên trình bày l p nh n xét b sung Ch a bài Nh n xét , k t lu n l i gi i úng Năm gian l u c th p le te G i HS c l i bài thơ Ngõ t i êm sâu óm l p loè H i : ây là c nh v t âu ? vào th i gian nào ? Lưng gi u ph t phơ chòm khói nh t Bài thơ Thu m n m trong chùm thơ thu r t Làn ao lóng lánh bóng trăng loe n i ti ng c a nhà thơ Nguy n Khuy n. Ông ư c m nh danh là nhà thơ c a làng thơ VN 2HS c thành ti ng .Các em tìm c th y ư c nét pc a + ây là c nh v t nông thôn vào nh ng mi n nông thôn êm trăng 3/ C ng c d n dò Nh n xét ch vi t c a HS Nh n xét ti t h c D n HS v nhà h c thu c bài thơ L ng nghe HS v nhà h c thu c bài thơc a Nguy n Khuy n và ôn luy n chu n b ki
 6. MÔN :LUY N T VÀ CÂU (17 ) M R NG V N T : Ư C MƠ I /M C TIÊU : +M r ng và h th ng hoá v n t thu c ch i m Ư c mơ. +Hi u ư c giá tr c a nh ng ư c mơ c th qua luy n t p s d ng các t ng k t h p v i t ư c mơ. +Hi u ư cý nghĩa và bi t cách s d ng m t s câu t c ng thu c ch i m ư c mơ. II /CHU N B :Phi u h c t p. III HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 /Ki m tra bài cũ: D u ngo c kép có tác d ng gì? 2 HS tr l i +Tìm ví d v 1 tác d ng c a d u 2 HS t câu. ngo c kép GV nh n xét.
 7. 2 Bài m i: Ti t luy n t hôm naygiúp các em c ng c và m r ng v n t thu c ch i m ư c mơ. GV ghi lên b ng HS nh c l i . G i HS c bài 1 1 HS c Yêu c u HS c l i bài trung thu c l p.Tìm nh ng t cùng nghĩa v i t 1 HS cc l p c th m. ư c mơ. +mơ tư ng , mong ư c. H i : mong ư c có nghĩa là gì? +Mong ư c có nghĩa là mong mu n thi t t câu v i t mong ư c tha i u t t p trong tương lai. +Mơ tư ng nghĩa là gì? +Em mong ư c bà em ư c lành b nh. +Mơ tư ng nghĩa là mong m i và tư ng tư ng i u mình mu n s t ư c trong tương lai. G i HS c yêu c u bài 2 1 HS c L p ho t ng nhóm Nhóm ho t ng GV k t lu n i di n trình bày. T ng nghĩa v i t ư c mơ là: B t u b ng ti ng ư clà: ư c mu n , ư c ao, ư c mong, ư c v ng.
 8. B t u b ng ti ng mơ là:mơ ư c,mơ tư ng mơ m ng. 1 HS c HS th o lu n c p ôi. 1HS c bài3 HS vi t vào v . Th o lu n nhóm ôi. + ánh giá cao: ư c mơ p , ư c mơ cao c , ư c mơ l n, ư c mơ chính áng. ánh giá không cao là: ư c mơ nho nh . ánh giá th p là: ư c mơ vi n vông, ư c mơ kì qu c, ư c mơ d i d t. 1 HS c Th o lu n nhóm4 G i HS c bài 4 HS phát bi u HS th o lu n nhóm 1 HS c L p trao i nhóm 2 L p nh n xét G i HS c bài 5 Yêu c u HS tìm nghĩa c a các câu thành ng và dùng thành ng ó trong tình hu ng nào? Yêu c u HS h c thu c các thành ng ó
 9. 3 C ng c d n dò: Nh n xét ti t h c D n HS ghi nh các t thu c ch i m ư c mơ và các câu thành ng .
 10. MÔN :CHÍNH T ( 11 ) N U CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP L I/ M C TIÊU :Nh - vi t chính xác, p kh thơ N u chúng mình có phép l . +Làm úng bài t p chính t , phân bi t s/x ho c d u h i/ d u ngã. II / CHU N B : +B ng ph . III /HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: HS vi t b ng con: suôn s , b n b , ngã 2 HS lên b ng. ng a, h h … L p nh n xét. GV nh n xét. 2 Bài m i : GV: Ti t chính t hôm nay các em s vi t 4 kh thơ u c a bài thơ N u chúng mình có phép l và làm bài t p chính t .
 11. GV ghi lên b ng. G i 1 HS m SGK c 4 kh thơ u HS nh c l i . N u chúng mình có phép l . 1 HS c. G i HS c thu c lòng 4 kh thơ. H i : Các b nnh trong bài thơ ã mong 3 HS c. ư c i u gì ? +Các b n nh mong ư c mình có phép l cho cây mau ra hoa k t trái ng t, tr thành ngư i l n, làm vi c có ích làm cho th gi i không còn nh ng mùa ông giá rét, không còn chi n tranh,tr em luôn s ng trong hoà bình h nh phúc Yêu c u HS phát hi n t khó +h t gi ng, áy bi n , úc thành,ru t. HS vi t b ng con. H i :Cách trình bày bài thơ? +Ch u dòng vi t lùi vào 3 ô. Gi a 2 kh thơ cách 1 dòng. HS t vi t bài vào v . Yêu c u HS vi t vào v . HS t ch m bài GV thâu ch m m t s v 1 HS c Luy n t p: G i HS c yêu c u 1 HS lên b ng làm c l p vi t vào v GV treo b ng ph nháp +n i ti ng, tr ng,ban thư ng,r t i,
 12. ch xin, n i nh thu hàn vi ,ph i h i mư n, c a , dùng ,b a, t. GV k t ý úng 1 HS c. 1 HS lên b ng làm.c l p làm vào v nháp. l p nh n xét bài làm c a b n G i HS c yêu c u bài 3 +a/ T t g hơn t t nư c sơn. Yêu c u HS t làm bài B/ X u ngư i p n t. . C / Mùa hè cá sông, mùa ông cá bi n. G i HS c l i câu úng D /Trăng m còn t hơn sao, D u r ng núi l còn cao hơn i HS gi i thích nghĩa c a t ng câu.. GV k t lu n A/ Con ngư i có tính t t tâm h n p còn hơn ch hình th c bên ngoài. B /Ngư i có v ngoài x u xí khó nhìn nhưng l i có tính n t t t. C/ Mùa hè ăn cá sông thì ngon còn mùa ông ăn cá bi n thì ngon
 13. 3 C ng c , d n dò: G i HS c thu c nh ng câu ca dao trên. Nh n xét ti t h c, d n dò bài sau.
 14. MÔN: LUY N T VÀ CÂU (2 1 ) LUY N T P V NG T I/ M C TIÊU :+ Hi u ư c m t s t b sung ý nghĩa th i gian cho ng t . +Bi t s d ngcác t b sung ý nghĩa th i gian cho ng t . II /CHU N B : B ng ph vi t s n bài t p. III / HO T NG D Y H C: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ: Tìm ng t có trong kh thơ: 1 HS lên b ng tìm Khoai tr ng th m r y Lúa c y xanh r ng H t khoai ta l i gieo v ng Không cho t ngh không ng ng tay ta. H i: ng t là gì? Cho ví d . 1 HS tr l i GV nh n xét. 2 Bài m i: GV gi i thi u
 15. GV ghi lên b ng HS nh c l i G i HS c yêu c u bài 1 1 HS c Yêu c u HS g ch chân ng t 1 HS lên b ng.L p làm vào v nháp + n, trút. H i:T s p b sung ý nghĩa gì cho +T s p b sung ý ch th i gian cho ng t n? Nó cho bi t i u gì? ng t n. Nó chobi t s vi c s g n t i lúc di n ra. +T ã b sung ý nghĩa cho ng t +T ã b sung ý nghĩa gì cho ng t trút. Nó g i cho em bi t nh ng trút? Nó g i cho em bi t i u gì? s vi c ư c hoàn thành r i. GV : Nh ng t b sung ý nghĩa th i gian cho ng t r t quan tr ng. Nó cho bi t s vi c ó s p di n ra, ang di n ra hay ã hoàn thành r i. HS phát bi u. Yêu c u HS t câu. Ví d : Bà ngo i em quê s p ra nhà em chơi. S p t i là sinh nh t c a bé Na. Em ã làm xong bài t p v nhà. GV nh n xét tuyên dương. Ông em ang làm chu ng gà. G i HS c bài 2 2 HS n i ti p nhau c t ng ph n
 16. Yêu c u HS trao i và làm bài.M i HS th o lu n nhóm 4 ch ch m ch i n1t i di n nhóm lên dán phi u h c t p HS nh n xét bài làm GV k t t úng:câu a/ ã bi n thành. Câu b /chào mào ã hót. Cháu v n ang xa. Mùa na s p tàn. H i : T i sao ch tr ng này em i n t HS tr l i. ( ã,s p, sang.) ? G i HS c bài 3 1 HS c. Yêu c u HS t làm bài HS làm vào v nháp. G i HS tr l i. +Thay t ã làm b ng t ang. b t GV nh n xét. ang bư c vào.b t s c ho c G i HS c l i câu chuy n thay t s b ng t ang c gì th ? H i:T i saothay t ã làm vi c b ng t +Vì nhà bác h c ang làm vi c ang ? trong phòng làm vi c. +T i sao b t ang? +B t ang vì ngư i ph c v i vào phòng r i m i nói. +B t s vì tên tr m ã l n vào +T i sao b t s ? phòng r i. +Truy n áng cư i ch v giáo sư

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản