Giáo án khoa điều dưỡng - NHU CẦU CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI

Chia sẻ: meoconlaoca

MỤC TIÊU Mô tả được nhu cầu cơ bản của con người theo phân cấp của Maslow. 2. Giải thích được sự liên quan giữa nhu cầu và Điều dưỡng. 3. Kể được 14 nội dung chăm sóc cơ bản đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản