Giáo án khoa học lớp 5 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Chia sẻ: phalinh10

ục tiêu: Giúp HS củng có và hệ thống các kiến thức về: - Đặc điểm về giới tính. - Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân. - Tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học.

Nội dung Text: Giáo án khoa học lớp 5 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Tröôøng Tieåu hoïc Phöôùc Hoaø Giaùo vieân: Voõ Thanh Vaân


Giáo án khoa học lớp 5 - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC
KỲ I

I. Mục tiêu:

Giúp HS củng có và hệ thống các kiến thức về:

- Đặc điểm về giới tính.

- Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ
vệ sinh cá nhân.

- Tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Hình trang 68 SGK.

- Phiếu học tập.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS

- Hãy nêu đặc điểm và công dụng của một số loại tơ sợi
tự nhiên?

- Hãy nêu đặc điểm và công dụng của tơ sợi nhân tạo?

- GV nhận xét và ghi điểm.T Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò.

1
Tröôøng Tieåu hoïc Phöôùc Hoaø Giaùo vieân: Voõ Thanh Vaân


G

2. Bài mới:

1’ a. Giới thiệu bài:

Nêu mục đích yêu cầu của tiết - HS nhắc lại đề.
học.

1 b. Nội dung:
Làm việc với
0’ Hoạt động 1:
phiếu học tập.

Đặc điểm về giới
Mục tiêu:
tính. Một số biện pháp phòng
bệnh có liên quan đến việc giữ
vệ sinh cá nhân.
- HS làm việc trên
Tiến hành:
phiếu.
- GV phát phiếu, yêu cầu từng
HS làm việc trên phiếu.

- Gọi một số HS lần lược lên
chữa bài.
1 - GV yêu cầu HS cả lớp nhận
0’ xét.
2
Tröôøng Tieåu hoïc Phöôùc Hoaø Giaùo vieân: Voõ Thanh Vaân


KL: GV rút ra kết luận.

Hoạt động 2: Thực hành.

Mục tiêu: Giúp HS củng cố và
hệ thống các kiến thức về tính
chất và công dụng của một số
- HS làm việc theo
vật liệu đã học.
nhóm tổ.
Tiến hành:

- GV chia lớp thành 4 nhóm và
giao nhiệm vụ cho từng nhóm.
Mỗi nhóm nêu tính chất và công
- Đại diện nhóm trình
dụng của 3 loại vật liệu.
bày.
1 - Nhóm trưởng điều khiển nhóm
0’ trưởng điều khiển nhóm mình
làm việc.

- Đại diện từng nhóm trình bày.

KL: GV nhận xét, chốt lại kết
luận đúng.

Hoạt động 3: Trò chơi “Đoán - HS làm việc theo
chữ”. nhóm.
Mục tiêu: HS củng cố một số


3
Tröôøng Tieåu hoïc Phöôùc Hoaø Giaùo vieân: Voõ Thanh Vaân


3’ kiến thức trong chủ đề “Con - HS chơi trò chơi.
người và sức khoẻ”.

Tiến hành:

- GV tổ chức cho HS làm việc
theo nhóm.

- GV nêu luật chơi.

-Tổ chức cho HS chơi theo
hướng dẫn ở bước 1.

K L: GV tuyên dương nhóm
thắng cuộc.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc nhở HS ôn bài để chuẩn
bị thi HKI.IV. Rút kinh nghiệm:

.................................
.................................
.................................4
Tröôøng Tieåu hoïc Phöôùc Hoaø Giaùo vieân: Voõ Thanh Vaân


.................................
..........

.................................
.................................
.....

.................................
.................................
.....

.................................
.................................
.....

.................................
.................................
.....
5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản