Giáo án: : ký hiệu các thiết bị điều khiển trên sơ đồ

Chia sẻ: thuant20nd

Kỹ năng: Phân biệt được các ký hiệu của các thiết bị điều khiển áp dụng được các kiến thức vẽ được sơ đồ mạch điện

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án: : ký hiệu các thiết bị điều khiển trên sơ đồ

Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp

gi¸o ¸n lý thuyÕt sè: 01 Thêi gian thùc hiÖn: 1 tiÕt
Líp: §KH-CC§ K34A
Sè giê ®· gi¶ng: 1
Thùc hiÖn ngµy ... th¸ng ... n¨m ...

Tªn bµi: ký hiÖu c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn trªn s¬ ®å

* Môc tiªu häc tËp
Sau bµi häc ngêi häc sÏ ®¹t ®îc:
- KiÕn thøc: NhËn d¹ng ®îc c¸c ký hiÖu cña c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn
trªn s¬ ®å
- Kü n¨ng: Ph©n biÖt ®îc c¸c ký hiÖu cña c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn
¸p dông ®îc c¸c kiÕn thøc vÏ ®îc s¬ ®å m¹ch ®iÖn
- Th¸i ®é: Häc tËp nghiªm tóc, h¨ng h¸i tham gia x©y dùng bµi.

I. æn ®Þnh líp Thêi gian: 1 phót

SÜ sè líp: ... / ...
Sè HS v¾ng: ... Tªn: ............................... Lý
do: .....................................
............................... ..................................
...
............................... .................................
....

II. KiÓm tra kiÕn thøc cò Thêi gian: 2 phót

- C©u hái: H·y cho biÕt cã mÊy lo¹i s¬ ®å?
Nªu sù gièng vµ kh¸c biÖt gi÷a c¸c lo¹i s¬ ®å?
- Dù kiÕn HS kiÓm tra

Hä vµ tªn
§iÓm

III. Gi¶ng bµi míi Thêi gian: 39 phót

- §å dïng: Gi¸o ¸n, ®Ò c¬ng bµi gi¶ng
Ph¬ng tiÖn: M¸y chiÕu, m¸y tÝnh, phÊn, b¶ng

Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 1 Líp: §KH-CC§ K34
Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp

Tµi liÖu tham kh¶o: Trang bÞ ®iÖn- ®iÖn tö c«ng nghiÖp – Vò Quang
Håi (NXB Gi¸o dôc – 2000)
- Träng t©m bµi: Ký hiÖu c¸c phÇn tö ®iÒu khiÓn cã tiÕp ®iÓm trªn s¬
®å

Néi dung, ph¬ng ph¸p:

Ph¬ng ph¸p d¹y häc Thê
2
P2 häc
P d¹y i
TT Néi dung d¹y häc
gian
(P')
Tªn bµi: Ký hiÖu ThuyÕt tr×nh: Nghe, ghi chÐp
c¸c thiÕt bÞ ®iÒu gi¶ng diÔn :
khiÓn trªn s¬ ®å DÉn d¾t tõ bµi
tríc ®Õn bµi
I. C¸c phÇn tö cã tiÕp häc Nghe gi¶ng, ghi 25'
®iÓm ThuyÕt tr×nh: bµi(nghe G gi¶i
1. C«ng t¾c Gi¶ng gi¶i( nªu thÝch ký hiÖu)
- Ký hiÖu KL => gi¶i
2. Nót Ên thÝch => minh
- Ký hiÖu ho¹ c¸c phÇn t Suy nghÜ, t¸i
3. CÇu dao cã tiÕp ®iÓm) hiÖn kiÕn thøc
- Ký hiÖu VÊn ®¸p:§µm vµ tr¶ lêi c©u hái
Bé khèng chÕ tho¹i(G ®Æt
4.
- VÝ dô c©u hái cho Quan s¸t c¸c ký
- Ký hiÖu toµn líp, 1 sè hiÖu. Suy nghÜ
C«ng t¾c t¬ HS tr¶ lêi => t×m ®Æc ®iÓm
5.
- Ký hiÖu c¸c phÇn NhËn xÐt.) cña c¸c ký hiÖu
tö Trùc quan: G ®Ó nhí
6.
Aptomat ®a ra c¸c ký
- Ký hiÖu hiÖu råi ®äc Quan s¸t s¬ ®å,
7.
R¬le tªn c¸c ký hiÖu nhËn biÕt c¸c ký
- Ký hiÖu c¸c phÇn ®ã => Gi¶i hiÖu trªn s¬ ®å.
tö thÝch


Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 2 Líp: §KH-CC§ K34
Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp

* VÝ dô: Suy nghÜ, tr¶ lêi
Trùc quan: c©u hái=> Gi¶i
Tr×nh bµy trùc thÝch
quan :®a ra s¬
®å m¹ch ®iÖn
cã tiÕp ®iÓm)
§µm tho¹i: G
®Æt c©u
hái:t×m c¸c
phÇn tö cã tiªp Nghe gi¶ng, ghi
®iÓm trªn s¬ bµi
II. ®å? cho toµn
líp, 1 sè H tr¶ Suy nghÜ, tr¶ lêi 14'
1. C¸c phÇn tö ®iÒu lêi=> NhËn c©u hái=> NhËn
2. khiÓn logic kh«ng xÐt, gi¶i thÝch xÐt
3. cã tiÕp ®iÓm ThuyÕt tr×nh:
4. PhÇn tö AND(vµ) Gi¶ng gi¶i( nªu
PhÇn tö OR(hoÆc) KL => gi¶i
5. PhÇn tö NOT(®¶o) thÝch => minh
PhÇn tö NAND(vµ- ho¹ c¸c phÇn tö
6. kh«ng) kh«ng tiÕp
PhÇn tö ®iÓm)
7. XOR(hoÆc-kh«ng) VÊn ®¸p(§µm Quan s¸t ph©n
8. PhÇn tö tho¹i:G ®Æt biÖt c¸c ký hiÖu.
XOR(hoÆc lo¹i trõ) c©u hái cho
PhÇn tö XNOR toµn líp, 1 sè
C¸c phÇn tö kh¸c HS tr¶ lêi)
Trùc quan: Quan s¸t s¬ ®å,
* VÝ dô: Gi¸o viªn ®a ra nhËn biÕt c¸c ký
c¸c ký hiÖu cña hiÖu trªn s¬ ®å.
c¸c phÇn tö
kh«ng tiÕp
®iÓm Suy nghÜ, tr¶ lêi


Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 3 Líp: §KH-CC§ K34
Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp

Trùc quan: G c©u hái=> Gi¶i
®a ra s¬ ®å thÝch
kh«ng tiÕp
®iÓm cho H
quan s¸t

§µm tho¹i: G
®Æt c©u hái
cho c¶ líp x¸c
®Þnh c¸c phÇn
tö kh«ng tiÕp
®iÓm, 1 sè H
tr¶ lêi=> NhËn
xÐtThêi gian: 2
V. tæng kÕt bµi phót

B»ng ph¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh( gi¶ng gi¶i theo ph ¬ng ph¸p quy
n¹p): Chóng ta võa häc c¸c phÇn tö ®¬n gi¶n nh c«ng t¾c, cµu dao...
®Õn c¸c phÇn tö phøc t¹p nh c«ng t¾c t¬, R¬le( víi phÇn tö ®iÒu khiÓn
cã tiÕp ®iÓm): AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR( víi phÇn tö ®iÒu
khiÓn kh«ng tiÕp ®iÓm)
§ã chÝnh lµ c¸c phÇn tö ®iÒu khiÓn trªn s¬ ®å.
Chóng ta cÇn nhí râ c¸c ký hiÖu cña c¸c phÇn tö ®ã

V. C©u hái, bµi tËp vÒ nhµ Th¬I gian:1 phót

1. C©u hái: So s¸nh u ®iÓm, nhîc ®iÓm cña 2 lo¹i s¬ ®å cã tiÕp
®iÓm vµ kh«ng tiÕp ®iÓm
2. Bµi tËp: ThiÕt kÕ m¹ch trùc tiÕp cã ®¶o chiÒu quay §CK§B 3
pha Roto lång sãc dïng nót bÊm kÐp.
Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 4 Líp: §KH-CC§ K34
Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp

NhiÖm vô: Nghiªn cøu nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn c¬ b¶n( nguyªn t¾c
®iÒu khiÓn theo thêi gian)

VI. rót kinh nghiÖm (chuÈn bÞ, tæ chøc, thùc hiÖn)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................


Ngµy ... th¸ng... n¨m 2008
Khoa, bé m«n Gi¸o sinh
(duyÖt)


TrÇn ThÞ GÊm
®Ò c¬ng bµi gi¶ng

Ch¬ng 1: c¸c nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn c¬ b¶n

Bµi 2: ký hiÖu c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn trªn s¬ ®å

I. C¸c phÇn tö cã tiÕp ®iÓm
1. C«ng t¾c
C«ng t¾c lµ khÝ cô ®iÖn ®ãng c¾t b»ng tay t¸c ®éng c¬ khÝ ë l íi ®iÖn
h¹ ¸p
- Ký hiÖu:
+ C«ng t¾c 1 pha 2 cùc
Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 5 Líp: §KH-CC§ K34
Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp
+ C«ng t¾c 2 cùc
+ C«ng t¾c 3 cùc
+ C«ng t¾c hµnh tr×nh( C«ng t¾c ®i ®êng)
2. Nót Ên( nót bÊm)
Nót Ên cßn gäi lµ nót ®iÒu khiÓn, lµ lo¹i khÝ cô ®iÖn dïng ®Ó ®ãng
ng¾t tõ xa c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tõ, c¸c dông cô b¸o hiÖu, cïng ®Ó chuyÓn
®æi c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn, tÝn hiÖu, liªn ®éng b¶o vÖ.
- Ký hiÖu:
+ Nót bÊm ®¬n
Thêng ®ãng Thêng më
+ Nót bÊm kÐpGi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 6 Líp: §KH-CC§ K34
Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp
3. CÇu dao(CD)
CÇu dao lµ khÝ cô ®èng c¾t m¹ch ®iÖn b»ng tay ë l íi ®iÖn h¹ ¸p.
Lµ khÝ cô phæ biÕn trong d©n dông vµ trong c«ng nghiÖp, ® îc dïng ë
m¹ch c«ng suÊt nhá víi sè lÇn ®èng c¾t rÊt nhá.
- Ký hiÖu:
+Lo¹i CD 1 ng¶
2cùc 2cùc cã cÇu ch× 3cùc

+ Lo¹i CD 2 ng¶( 3 cùc 2 ng¶)
4. Bé khèng chÕ
Bé khèng chÕ lµ khÝ cô dïng ®iÒu khiÓn gi¸n tiÕp(qua m¹ch ®iÒu
khiÓn) hoÆc ®iÒu khiÓn trùc tiÕp( qua m¹ch ®iÖn lùc) c¸c thiÕt bÞ
®iÖn. Lµ khÝ cô ®ãng c¾t ®ång thêi nhiÒu m¹ch nhê tay quay hay v«
l¨ng quay ®Ó ®iÒu khiÓn 1 qu¸ tr×nh nµo ®ã nh : më m¸y, ®iÒu chØnh
tèc ®é, ®¶o chiÒu, h·m,....
- Ký hiÖu:
NC
Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 7 Líp: §KH-CC§ K34
Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp

NO
5. C«ng t¾c t¬(CTT)
CTT lµ khÝ cô ®iÖn ®iÒu khiÓn dïng ®Ó ®ãng c¾t th êng xuyªn
c¸c m¹ch ®iÖn ®éng lùc tõ xa b»ng tay hay tù ®éng ë ®iÖn ¸p tíi 500V,
dßng ®iÖn tíi vµi tr¨m vµi ngh×n Ampe
- Ký hiÖu:
+ Cuén d©y
+ TiÕp ®iÓm: Gåm nhiÒu tiÕp ®iÓm thêng më vµ thêng ®ãng.
Thêng më Thêng ®ãng
6. Aptomat(ATM)
ATM cßn gäi lµ m¸y ng¾t kh«ng khÝ tù ®éng- m¸y c¾t h¹ ¸p lµ khÝ
cô ®iÖn ®ãng m¹ch b»ng tay vµ c¾t m¹ch tù ddoongj khi cã sù cè nh :
qu¸ t¶i, sôt ¸p, c«ng suÊt ngîc.... Cã thÓ c¾t b»ng tay khi kh«ng sö
dông ®iÖn n÷a.
- Ký hiÖu:
7. R¬le
R¬le lµ lo¹i khÝ cô ®iÖn tù ®éng mµ ®Æc tÝnh "vµo-ra" cã tÝnh
chÊt sau: tÝn hiÖu ®Çu ra thay ®æi nh¶y cÊp( ®ét ngét) khi tÝn hiÖu
®Çu vµo ®¹t nh÷ng gi¸ trÞ x¸c ®Þnh
- Ký hiÖu:

Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 8 Líp: §KH-CC§ K34
Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp

+ Cuén d©y:
Cuén hót ®iÖn tõ
Cuén ®iÖn ¸p
Cuén dßng ®iÖn

+ TiÕp ®iÓm:
Thêng më
Thêng ®ãngThêng më, ®ãng chËm, më ngay
Thêng më, ®ãng chËm, më chËm

Thêng më ®ãng ngay, më chËm.
Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 9 Líp: §KH-CC§ K34
Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp

Thêng ®ãng më chËm, ®ãng ngay
Thêng ®ãng më ngay, ®ãng chËm
Thêng ®ãng më chËm, ®ãng chËm
* VÝ dô: S¬ ®å m¹ch ®iÖn khëi ®éng trùc tiÕp cã ®¶o chiÒu quay ®éng
c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha Roto lång sãc sö dông phÇn tö cã tiÕp ®iÓm:
Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 10 Líp: §KH-CC§ K34
Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp

A B C


CD OV
MT KT RN
D
CC2 KN CC3
CC1
KTKN
MN
KT
KT


KN
RN§


II. C¸c ph©n tö logic kh«ng tiÕp ®iÓm
1. PhÇn tö AND(vµ)
- M¹ch AND t¬ng øng víi m¹ch nèi tiÕp c¸c tiÕp ®iÓm thêng më
- Ký hiÖu

X1
X
X2
X1 Y
Y
X3
X2- Hµm logic Y=X1.X2...

2. PhÇn tö OR(hoÆc)
- M¹ch OR t¬ng øng víi m¹ch song song c¸c tiÕp ®iÓm thêng më
- Ký hiÖu:


Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 11 Líp: §KH-CC§ K34
Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh HîpX1
X1 1
Y Y
X2 X2


- Hµm logic:
Y=X1+X2+....

3. PhÇn tö NOT(®¶o)
- PhÇn tö ®¶o cßn gäi lµ phÇn tö kh«ng hoÆc phÇn tö ®¶o cã ®Öm
- Ký hiÖu:


y
x y xx y
- Hµm logic
Y= X
4. PhÇn tö NAND(vµ-kh«ng)
- PhÇn tö nµy thùc hiÖn phÐp phñ ®Þnh cña AND
- Ký hiÖu:
X1
&
y
X2


- Hµm logic:
Y= X 1 . X 2 .....


5. PhÇn tö NOR( hoÆc-kh«ng)
- PhÇn tö nµy thùc hiÖn phÐp phñ ®Þnh cña phÇn tö OR
- Ký hiÖu:


Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 12 Líp: §KH-CC§ K34
Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp
X1
U1A
1
X1
Y
Y
X2
X2

- Hµm logic:
Y= X 1 + X 2 + ....


6. PhÇn tö XOR(EXOR- hoÆc lo¹i trõ)
- Gäi lµ cæng kh«ng ®ång trÞ
- Ký hiÖu:
X1
=1
Y
X2

- Hµm logic:
Y=X1+X2= X 1 . X 2 + X 1 . X 2


7. PhÇn tö XNOR(EXNOR- ®¶o hoÆc lo¹i trõ)
- Gäi lµ cæng ®ång trÞ
- Ký hiÖu: X1
=1
Y
X2

- Hµm logic:
Y=X1+X2= X 1 . X 2 + X 1 . X 2


8. C¸c phÇn tö kh¸c
- PhÇn tö LÆp(YES) hay §Öm(BUFFER)
U 1A


- PhÇn tö cã nhí: tiªu biÓu lµ Trigger hoÆc Flip-Flop
VÝ dô: TRGGER R-SGi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 13 Líp: §KH-CC§ K34
Gi¸o sinh: TrÇn ThÞ GÊm GVHD: Th.s Hµ M¹nh Hîp

R
Q
Q
S

* VÝ dô: S¬ ®å m¹ch ®iÖn khëi ®éng trùc tiÕp cã ®¶o chiÒu quay
®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha Roto lång sãc sö dông phÇn tö kh«ng
tiÕp ®iÓm. (M¹ch ®iÒu khiÓn)


ab
X


xyY
c
Gi¸o ¸n - §Ò c¬ng bµi gi¶ng 14 Líp: §KH-CC§ K34
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản