Giáo án lets go 1 - UNIT 3: LET’S TALK Week: 20 Period: 40

Chia sẻ: phalinh13

By the end of the lesson, students will be able to: - Introduce friends and suggest an activity through the song. II. Teaching aids: - Teacher cards ( 17 – 32, commands ), wall chart, tape recorder. III. Procedures: Time 5’ Stages and Contents I.

Nội dung Text: Giáo án lets go 1 - UNIT 3: LET’S TALK Week: 20 Period: 40

Giáo án lets go 1 - UNIT 3: LET’S TALK
Week: 20Period:
40
I. Objectives: By the end of the lesson, students
will be able to:
- Introduce friends and suggest an activity through
the song.
II. Teaching aids:
- Teacher cards ( 17 – 32, commands ), wall chart,
tape recorder.
III. Procedures:

Time Stages and Teacher’s Student’s
Contents activities activities
5’ I. WARM UP:
- Deviding - Practise.
class into Group A:
03 groups This is my
and friend,
practise in (Mary).
greeting.
Group B:
Hello,
Please
(Mary).
( Teacher’s book,
Group C:
page 17)
Hi, (Ken).
- Asking
03 groups
- Group A:
to practise
8’ Pick up
in using
II. your
classroom
PRESENTATIO (pencil).
commands
N:
- Group B,
- Deciding
1. Review the C practise.
who is the
dialogue:
winner.
Puppet A: This is
my friend, (Sarah)
- Using
Ss: Hello, (Sarah).
puppets
Puppet B: This is and
my friend, (John) introduce
the
Ss: Hi, (John).
dialogue.
All: Let’s play!
2. Introduce the
- Choral
characters:
repetition
T: Sarah. This is my
friend, Sarah. - Opening
the book,
page 21,
showing
15’
Sarah on
- S1: This is
3. Practice:
the
my friend,
picture.
(Mary)
- Ss: Hello,
- Calling (Mary).
02 sts to
- S2: This is
practise in
my friend,
front of
(Ken)
the class.
- Ss: Hello,
III.OPEN YOUR
(Ken).
BOOKS:
1. Students open
their books to page - Look at
- Hanging the picture,
21 :
This is my friend, Sarah. wall chart identify
characters
Hello, Sarah.
This is my friend, Sarah. and the
Hello, Sarah.
color.
- Listen the
This is my friend, John.
- Playing
Hello, John. song and
the tape.
This is my friend, John.
show on the
Hello, John.
characters.
This is my friend, Sarah.
- Choral
This is my friend, John.
- Playing singing
Let’s play!
following
the tape.
the tape.
- Asking -
sts to sing Individually
the song. singing.

5’
2. Practice :
T: This is my
friend, Sarah.
Ss: Hello, Sarah.


2’
- Sing the
- Singing
second part.
the first
part of the - Group A:
song. This is my
friend,
IV.EXTENSION: - Deviding
Sarah.
class into
02 groups - Group B:
to practise Hello,
in singing. Sarah.

- S1
V.WORKBOOK: - Deviding introduces
in S2 to their
Draw and write class
This is my friend, groups of groups. 02
04 sts. other sts
_______ .
greet S2. All
Hello, ______ . -
group say:
Changing
Let’s play!
role play.- Draw their
friend and
write down
- Asking the name.
sts to draw
and write.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản