Giáo án Lịch Sử 8: Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

Chia sẻ: abcdef_25

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Những nét chính của tình hình nước Nga đầu thế kỷ XX. Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có 2 cuộc cách mạng? - Những diễn biến chính của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. - Cuộc đấu tranh để bảo vệ thành quả của cách mạng diễn ra như thế nào? - ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga. 2. Tư tưởng: Bồi dưỡng nhận thức đúng đán và tình cảm cách mạng đối với cuộc cách mạng XHCN...

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử 8: Bài 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

Bài 15:
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:
Giúp học sinh nắm được:
- Những nét chính của tình hình nước Nga đầu thế kỷ XX. Vì sao ở
nước Nga năm 1917 lại có 2 cuộc cách mạng?
- Những diễn biến chính của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
- Cuộc đấu tranh để bảo vệ thành quả của cách mạng diễn ra như thế
nào?
- ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga.
2. Tư tưởng:
Bồi dưỡng nhận thức đúng đán và tình cảm cách mạng đối với cuộc
cách mạng XHCN đầu tiên trên thế giới.
3. Kỷ năng:
- Biết sử dụng bản đồ thế giới để xác định vị trí nước Nga (trước
cách mạng) và cuộc đấu tranh bảo vệ nước Nga (sau cách mạng).
- Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh, tư liệu lịch sử để đưa ra nhận xét
của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên chuẩn bị:
+ Bản đồ nước Nga (hoặc bản đồ Châu Au) trước chiến tranh thế giới
I.
+ Tranh ảnh nước Nga trước và trong cách mạng tháng mười Nga.
+ Tư liệu lịch sử nói về cách mạng tháng mười Nga và Lê Nin.
- Học sinh chuẩn bị: đọc SGK và trả lời câu hỏi, sưu tầm tranh ảnh
về cách mạng tháng mười Nga.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1/ On định:
2/. Kiểm tra bài cũ: Sửa bài tập về nhà.
3/. Hoạt động dạy và học :
a. Giới thiệu bài mới:
Đây là bài mở đầu chương trình lịch sử thế giới hiện đại. Do vậy, sự
kiện chiến tranh thế giới I kết thúc và sự bùng nổ cách mạng XHCN
tháng nười Nga đã mở ra một thời kỳ phát triển mới trong lịch sử
nhân loại – lịch sử thế giới hiện đại. Chúng ta sẽ tìm hiểu thời kỳ lịch
sử này bằng sự kiện mở đầu - cách mạng tháng mười Nga năm 1917.
Tiết 22: I. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NGA NĂM 1917
Hoạt động 1: Tình hình nước Nga 1. Tình hình nước Nga trước
trước cách mạng: cách mạng:
- Mục tiêu: tìm hiểu tình hình cụ
thể nước Nga trước khi diễn ra
cách mạng(khó khăn, hậu quả sau
chiến tranh thế giới thứ I để lại, nội
tại nước Nga).
- Nội dung:
+ Giáo viên: Sử dụng bản đồ
nước Nga (1914) để học sinh quan
sát và xác định vị trí của đế quốc - Sau cách mạng 1905-1907
Nga (lãnh thổ rộng lớn nhất thế Nga hoàng tăng cường đàn áp,
giới-1914), nhắc lại bài cũ, phát khủng bố công nhân, nông dân.
vấn. Đẩy họ vào những cuộc chiến
?- Em hãy trình bày những nét tranh phi nghĩa, gây ra nhiều
chính của cuộc cách mạng 1905- hậu quả nghiêm trọng.
1907. Kết quả. Ý nghĩa.
+ Học sinh: Quan sát bản đồ ,
xem H.52, trả lời câu hỏi, đoc
SGK. - Nhân dân chán ghét Nga
+ Giáo viên: Phân tích, diễn hoàng và chiến tranh: nhiều
giảng, phát vấn, tranh ảnh. phong trào đấu tranh của nhân
?- Em hãy thảo luận về thái độ của dân nổ ra, lan rộng khắp nơi.
nhân dân Nga ra sao đối với Nga 2. Cách mạng tháng 2
hoàng?
+ Học sinh: Thảo luận theo nhóm,
trả lời câu hỏi.
* Kết luận: Học sinh nhận thức
được rằng: Cách mạng bùng nổ là * Diễn biến:
điều không thể tránh khỏi. - Ngày 23/02: 9 vạn công nhân
2. Hoạt động 2: Cách mạng tháng 2 nữ ở Pê-tơ-rô-grát bãi công.
- Mục tiêu: Cách mạng tháng - Ba ngày sau cuộc tổng bãi
2/1917 là cuộc cách mạng chuẩn bị công lan rộng toàn thành phố.
choi cách mạng tháng 10, ảnh - 27/02: Công nhân chuyển từ
hưởng đến cách mạng tháng 10 tổng bãi công chính trị thành
như thế nào? khởi nghĩa vũ trang.
- Nội dung: * Kết quả: Nga hoàng bị lật đổ,
+ Giáo viên: Cho học sinh đọc nội Xô Viết lọt vào tay chính phủ
dung SGK, giáo viên trình bày lướt lâm thời tư sản.
diễn biến và minh họa hình ảnh * Tính chất: Đây là cuộc cách
(hình 53/77), phát vấn. mạng dân chủ tư sản.
?- Cách mạng tháng 2/1917 diễn ra
do giai cấp nào lãnh đạo?
+ Học sinh: Trả lời câu hỏi.
+ Giáo viên: Diễn giảng, phân
tích, phát vấn.
?- Lực lượng tham gia cách mạng
tháng 2/1917?
+ Học sinh: Trả lời.
+ Giáo viên: Phân tích, hệ thống
về việc thành lập chính quyền ở
Nga, phát vấn.
?- Vì sao chính quyền lọt vào tay 3. Cách mạng tháng Mười 1917
giai cấp tư sản?
+ Học sinh: Suy nghĩ trả lời.
* Kết luận: Tình hình nước Nga
sau cách mạng tháng 2 tồn tại 2
chính quyền song song; chính sách
tiếp tục chiến tranh và đàn áp quần
chúng của chính phủ lâm thời tư - Tình hình nước Nga sau cách
sản, sự phản đối mạnh mẽ của quần mạng tháng 2: Tồn tại 2 chính
quyền song song. Lê Nin và
chúng nhân dân.
3. Hoạt động 3: Cách mạng tháng Đảng Bônsêvích đưa ra kế
Mười 1917 hoạch dùng bạo lực để lật đổ
- - Mục tiêu: Tìm hiểu quá trình chính phủ lâm thời, thống nhất
diễn biến cách mạng, nêu cao vai chính quyền.
trò lãnh đạo của Đảng Bônsêvích - Đầu tháng 10, Lê Nin về nước
(Lê Nin). Kết quả đưa nước Nga trực tiếp lãnh đạo cách mạng.
chuyển sang trang sử mới. * Diễn biến:
- Nội dung: - Đêm 24/10: Khởi nghĩa chiếm
+ Giáo viên: Cho học sinh đọc được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát và
SGK, diễn giảng những vấn đề bao vây Cung Điện mùa đông.
trước mắt cần giải quyết, phát vấn. - Đêm 25/10: Cung Điện mùa
?- Trước tình hình đó, Lê Nin và đông bị chiếm,chính phủ lâm
Đảng Bônsêvích đã đưa ra chủ thời hoàn toàn sụp đổ.
trương gì? * Kết quả:
+ Học sinh: Trả lời câu hỏi. Khởi nghĩa giành thắng lợi ở
+ Giáo viên: Diễn giảng, phân Mátxcơva.
tích, trình bày những diễn biến
chính của cách mạng tháng Mười
Nga 1917+hình 54/78, phát vấn.
?- Em có nhận xét gì về quá trình
diễn ra cuộc cách mạng tháng
Mười 1917?
+ Học sinh: Trả lời câu hỏi.
* Kết luận: Dưới sự lãnh đạo của
Đảng Bôsêvích (Lê Nin) dẫn dắt
nhân dân Nga giành được thắng lợi
hoàn toàn.
B/.SƠ KẾT BÀI HỌC:
4. Củng cố: Các câu hỏi cuối mỗi phần (1,2,3).
5. Dặn dò:
- Học sinh: Học bài và làm bài tập.
- Xem trước phần II/bài 15, trả lời các câu hỏi gợi ý (phân công theo
tổ 1,2,3).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản