Giáo án Lịch Sử 8: Bài 18 :NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

Chia sẻ: abcdef_25

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. Kiến thức : Giúp hs nắm được : - Những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ nhất, sự phát triển nhanh chóng về kinh tế và nguyên nhân của sự phát triển đó; phong trào công nhân và sự thành lập Đảng Cộng Sản Mỹ. - Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Mỹ và chính sách mới của Tổng thống Rudơven nhằm đư nuớc Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. 2/. Tư tưởng : -...

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử 8: Bài 18 :NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

Bài 18 : NƯỚC MỸ GIỮA
HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918 – 1939)


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1/. Kiến thức :
Giúp hs nắm được :
- Những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội Mỹ sau chiến
tranh thế giới thứ nhất, sự phát triển nhanh chóng về kinh tế
và nguyên nhân của sự phát triển đó; phong trào công nhân
và sự thành lập Đảng Cộng Sản Mỹ.
- Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với
nước Mỹ và chính sách mới của Tổng thống Rudơven nhằm
đư nuớc Mỹ thoát khỏi khủng hoảng.
2/. Tư tưởng :
- Học sinh nhận thức được bản chất của chủ nghĩa tư bản Mỹ,
những mâu thuẫn gay gắt trong lòng xã hội Mỹ.
- Bồi dưỡng ý thức đúng đắn về cuộc đấu tranh chống áp bức,
bất công trong xãhội tư bản.
3/. Kĩ năng :
- Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử để hiểu những vấn
đề kinh tế – xã hội.
- Bước đầu biết tư duy so sánh để rút ra bài học lịch sử từ
những sự kiện lịch sử.
II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU
- Một số tranh ảnh mô tả tình hình nước Mỹ trong những thập
niên 20 và 30 của thế kỷ XX.
- Tư liệu về tình hình kinh tế – xã hội Mỹ năm 1918 - 1939.
- Bản đồ thế giới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Giới thiệu bài.
2. Bài mới :
MỤC1 : NƯỚC MỸ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỶ XX
Mục tiêu :
Những nét chính về tình hình kinh tế – xã hội sau chiến tranh.
Phong trào công nhân và sự thành lập Đảng Cộng sản Mỹ.
Nội dung :
Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi
GV : Dùng bản đồ thế 1. Kinh tế :
giới chỉ rõ vị trí của Là trung tâm
nước Mỹ. HS trả lời : Mỹ công nghiệp,
Chiến tranh thế giới tham chiến muộn thương mại, tài
thứ nhất đã tạo cho muộn (4/1917), chiến chính quốc tế.
nước Mỹ cơ hội thuận tranh không lan rộng
lợi để phát triển kinh đến nước Mỹ, thu
tế như thế nào? nhiều lợi nhuận nhờ
bán vũ khí, là nuớc
thắng trận.
GV : sau chiến tranh, Quan sát hình 65,
nền kinh tế Mỹ tăng 66 – SGK.
trưởng cực kì nhanh
chóng. (số liệu) HS trả lời : Dòng
Nhận xét về sự phát xe ô tô dài vô tận
triển kinh tế Mỹ qua chứng tỏ sự phát
triển của ngành chế
hình trên?
tạo ôtô, một trong
những ngành tạo nên
sự phồn vinh của
kinh tế Mỹ.
GV : Tác động của
ngành sản xuất ôtô đến
kinh tế Mỹ rất lớn, thúc
đẩy các ngành khác
phát triển : luyện kim,
cao su, xăng dầu, khách
sạn, nhà hàng …, giải - Nguyên nhân :
quyết việc làm cho Giai cấp tư sản
hàng triệu bgười lao Mỹ đã cải tiến
động. kĩ thuật, thực
hiện sản xuất
GV : Hình 66 là nhà
cao trọc trời chứng tỏ chuyền,
dây
sự phồn vinh của kinh tăng cường độ
tế Mỹ. lao động và bóc
GV : dùng bảng phụ lột công nhân.
(đèn chiếu) số liệu cho
thấy kinh tế Mỹ chiếm Giai cấp tư sản
vị trí số 1 trong thế giới Mỹ đã cải tiến kĩ
tư bản, thời kì hoàng thuật, thực hiện sản
xuất dây chuyền,
kim.
Nguyên nhân nào dẫn tăng cường độ lao
đến sự phát triển kinh động và bóc lột công
tế Mỹ trong giai đoạn nhân.
này? HS : quan sát
hình 67 trong SGK 2. Xã hội :
và so sánh với hình - Công nhân bị
GV : Kinh tế Mỹ phát bóc lột, thất
65, 66.
triển nhanh nhưng nhân nghiệp, nạn
dân có được hưởng biệt
phân
thành quả đó hay HS : Nước Mỹ chủng tộc.
giàu có nhưng người  phong trào
không, chúng ta tìm
hiểu mục 2. lao động rất cực khổ, công nhân phát
GV : Em nhận xét gì về phải chui rúc trong triển mạnh.
những hình ảnh khác các khu ổ chuột …, - Tháng 5/1921,
nhau của nước Mỹ? đó là hai hình ảnh Đảng Cộng
tương phản, đối lập sản Mỹ được
nhau của xã hội Mỹ. thành lập.


GV : Như vậy sự giàu
có của nước Mỹ chỉ
nằm trong tay một số
người, xã hội không
công bằng.
GV : Trong những năm
20 của thế kỉ XX, kinh
tế Mỹ phát triển mạnh
mẽ, song đời sống nhân
dân bị bóc lột nặng nề
 phong trào công
nhân phát triển mạnh
 Đảng Cộng sản Mỹ
thành lập (5/1921) để
lãnh đạo phong trào
công nhân.
MỤC 2 : NƯỚC MỸ TRONG NHỮNG NĂM 1929 - 1939
Mục tiêu :
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và Chính sách mới của
Tổng thống Rudơven.
Nội dung :
Hoạt động của giáo viên Học sinh Bài ghi
GV : Ngay trong thời HS : Đọc tư liệu 1. Khủng
kì phồn vinh, kinh tế ttrong SGK, trang hoảng kinh tế
Mỹ đã tiềm ẩn những 94, quan sát hình 68. :
mâu thuẫn (SGV trang HS : thảo luận về - 1929 – 1933,
122). Hậu quả là xảy ra nguyên nhân bùng nổ nước Mỹ lâm
cuộc khủng hoảng kinh và hậu quả của vào cuộc
tế 1929 – 1933 làm khủng hoảng kinh tế. khủng hoảng
chấn động nền kinh tế – Nguyên nhân : kinh tế toàn
tài chính Mỹ và từ đó Sự phát triển không diện và sâu
lan ra toàn thế giới. đồng bộ giữa các sắc.
ngành sản xuất, sản - Hậu quả : kinh
xuất tăng quá nhanh, tế bị tàn phá,
hàng hóa ế thừa xã hội khủng
(cung vượt quá cầu). hoảng.
Hậu quả : Nền
kinh tế Mỹ bị suy
thoái nghiêm trọng.
Gánh nặng khủng
hoảng đè lên vai
GV : Để đưa nước Mỹ tầng lớp lao động.
khỏi khủng HS : Đọc phần tư
thoát
hoảng, Tổng thống liệu, xem hình 69 – 2. Chính
Rudơven mới đắc cử đã sách mới của
SGK.
thực hiện Chính sách Rudơven :
mới. - Nội dung
Nội dung chính của HS trả lời : Đưa (SGK).
Chính sách mới là gì? ra các biện pháp để
nhà nước kiểm soát,
điều tiết sản xuất, lưu
Nêu nhận xét của em thông hàng hóa.
về Chính sách mới HS trả lời :
Người khổng lồ
qua hình 69?
tượng trưng cho vai
trò Nhà nước trong
việc kiểm soát nền
kinh tế Mỹ, can thiệp
vào tất cả các lãnh
vực của sản xuất, lưu
Đánh giá của em về thông phân phối để
Chính sách mới? đưa nước Mỹ thoát
khỏi khủnghoảng. - Tác dụng :
HS trả lời : Đã Đã cứu nguy
cứu nguy cho chủ cho chủ nghĩa
nghĩa tư bản Mỹ, giải tư bản Mỹ, giải
quyết phần nào khó quyết phần nào
khăn của người lao khó khăn của
động, góp phần duy người lao động,
trì chế độ dân chủ tư góp phần duy
sản Mỹ. trì chế độ dân
chủ tư sản Mỹ.
3. Củng cố : So sánh nền kinh tế Mỹ trong hai giai đoạn :
- 1918 – 1929.
- 1929 – 1939.
4. Bài tập : Nội dung của Chính sách mới và tác dụng của nó đối
với cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ 1929 – 1939 ?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản