Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN

Chia sẻ: abcdef_29

A. Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Hiểu được vì sao ở thế kỉ XIII,trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên quân dân Đaị Việt đều giành thắng lợi. -Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chông quân xâm lược Mông Nguyên. 2.Kĩ năng: Phân tích,so sánh sự kiện và nhân vật lịch sử qua

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN

NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý

NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN

KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN

XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN
A. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

-Hiểu được vì sao ở thế kỉ XIII,trong ba lần kháng chiến chống

quân xâm lược Mông-Nguyên quân dân Đaị Việt đều giành

thắng lợi.

-Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chông quân xâm lược

Mông Nguyên.

2.Kĩ năng:

Phân tích,so sánh sự kiện và nhân vật lịch sử qua ba lần kháng

chiến để rút ra nhận xét chung.

3.Tư tưởng:

-Bồi dưởng lòng tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của

dân tộc.
-Bài học kinh nghiệm lịch sử về tinh thần đoàn kết dân tộc.

B. Phương tiện dạy học:

- Bản đồ đế quốc Mông – Nguyên thế kỷ XIII.

- Tư liệu về nhân vật tiêu biểu trong 3 lần kháng chiến.

C. Thiết kế bài học:

I. Oån định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ.

Tường thuật trận Bạch Đằng?

III. Bài mới:

Ba lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên của nhà Trần

diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng đã giành được

thắng lợi. Vì sao có những thắng lợi đó? Ý nghĩa như thế nào?

Nội dung KTBS
Phương pháp

GV:Những nguyên nhân nào 1/. Nguyên nhân thắng lợi:

làm cho cả 3 lần kháng chiến -Được tất cả các tầng lớp nhân

chống quân nguyên giành thắng dân tham gia kháng chiến.

lợi?

GV:Hãy trình bày một số dẫn -Nhà Trần đã chuẩn bị chu đáo
chứng về tinh thần đoàn kết dân về mọi mặt.

tộc?

HS:-Theo lệnh triều đình nhân

dân Thăng Long nhanh chóng

thực hiện chủ trương “Vườn -Tinh thần hy sinh của toàn dân

không nhà trống” ta đặc biệt là quân đội nhà Trần.

-Trong thứ 2 các bô lão thể

hiện ý chí của muôn dân quyết

tâm “đánh”.

-Quân sĩ thích vào cách tây hai

chữ “Sát Thát”

GV:Nêu những việc làm của

nhà Trần chuẩn bị cho ba lần

kháng chiến?

HS:-Vua Trần thườngvề các địa

phương tìm hiểu cuộc sống của

dân.

-Giải quyết những bất hoà
trong vương triều Trần,tạo nên -Đường lối chiến lược, chiến

sự đoàn kềt dân tộc. thuật đúng đắn, sáng tạo.

GV:Trình bày những đóng góp

của Trần Quốc Tuấn trong 3

cuộc kháng chiến chống Mông

– Nguyên?

HS:Nghĩ ra cách đánh độc

đáo,sáng tạo,phù hợp với hoàn

cảnh từng giai đoạn.

GV:Cách đánh sáng tạo của

nhà Trần trong 3 lần kháng

chiến?

HS:-Kế hoạch “Vườn không

nhà trống”.

-Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu

của kẻ thù.

-Biết phát huy lợi thế của quân

ta buộc địch phải tuân theo.
-Buộc địch từ thế mạnh chuyển

sang thế yếu,ta từ bị động

chuyển sang chủ động.- GV kết hợp bài học và bản đồ 2/. Ý nghĩa lịch sử:

giới thiệu về đế quốc Mông Cổ - Đập tan tham vọng và ý chí

thế kỷ XIII. xâm lược Đại Việt của đế chế

-GV:Những thắng lợi đó của Nguyên bảo vệ độc lập dân tộc

quân ta trong hoàn cảnh như và toàn vẹn lãnh thổ.

vậy có ý nghĩa gì? - Góp phần xây đắp truyền thống

quân sự Việt Nam.

GV:Bài học lịch sử từ 3 lần -Để lại bài học vô cùng quý giá.

chiến thắng quân xâm lược -Ngăn chặn những cuộc xâm

lược của quân Nguyên đối với
Mông-Nguyên?

=>Dùng mưu trí mà đánh các nước khác.

giặc.Lấy đoàn kết toàn dân làm

sức mạnh.IV. Củng cố - luyện tập:
- Nêu nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống quân

xâm lược Mông - Nguyên?

- Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến?

- Bài tập 8, 9 / 40.

V. Dặn dò:

Học bài, soạn bài 15.

D. Rút kinh nghiệm:

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản