Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

Chia sẻ: abcdef_29

A. Mục tiêu: 1/. Kiến thức: -Các chính sách của nhà Lý để xây dựng đất nước. -Dời đô về Thăng Long, đặt tên nươc ùlà Đại Việt, chia lại đất nước về mặt hành chính, tổ chức lại bộ máy chính quyền trung ương và địa phương, xây dựng luật pháp chặt chẽ quân đội vững mạnh. 2.Kỹ năng. -Phân tích và

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC

XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

A. Mục tiêu:

1/. Kiến thức:

-Các chính sách của nhà Lý để xây dựng đất nước.

-Dời đô về Thăng Long, đặt tên nươc ùlà Đại Việt, chia lại đất

nước về mặt hành chính, tổ chức lại bộ máy chính quyền trung

ương và địa phương, xây dựng luật pháp chặt chẽ quân đội vững

mạnh.

2.Kỹ năng.

-Phân tích và nêu ý nghĩa các chính sách xây dựng và bảo vệ đất

nước của nhà Lý.

-Rèn luyện kỹ năng đánh giá công lao của nhân vật lịch sử tiêu

biểu.

3. Tư tưởng:

-Giáo dục cho các em lòng tự hào về tinh thần yêu nước, yêu

nhân dân.
-Học sinh hiểu pháp luật và nhà nước là cơ sở cho việc xây dựng

và phát triển đất nước.

2.Kỹ năng.

B. Phương tiện dạy học.

-Bản đồ Việt Nam.

-Sơ đồ bộ máy nhà nước bỏ trống.

C. Thiết kế bài học.

I. Ổn định lớp.

II. Kiểm tra bài cũ.

1.Nêu những nét phát triển của nền kinh tế tự chủ dưới thời

Đinh-Tiền Lê?

2.Đời sống xã hội và văn hoá Đại Cồ Việt có những nét chuyển

biến gì?

III.Bài mới:

1.Giới thiệu :

-Đầu thế kỷ XI nội bộ nhà Tiền Lê lục đục, vua Lê không cai

quản được đất nước, nhà Lý thay thế đất nước đã có những thay

đổi?

2.Bài học:
Nội dung KTBS
Phương pháp

Học sinh đọc phần 1 1. Sự thành lập nhà Lý

GV:Sơ lược qua tình hình cuối -1009 Lê Long Đỉnh chết.Triều

thời Tền Lê. Tiền Lê chấm dứt. lý Công Uẩn

-Nhà Lý được thành lập trong được suy tôn làm vua.

hoàn cảnh nào? Thời gian? -1010 đặt niên hiệu làThuận

Thiên dời đô về Đại La, lấy tên

Thăng Long

-Lý Công Uẩn là ai? Tại sao ông

được suy tôn làm vua?

HS đọc phần chữ in nhỏ.

HS:Ông là người vừa có đức

vừa có uy tín nên được triều

thần quý trọng.

GV:Sau khi lên ngôi vua, ông đã

làm gì?

GV treo bản đồ chỉ 2 vùng Đại

La và Hoa Lư
-Tại sao dời đô về Đại La và đổi -1054 nhà lý đổi tên nước là Đại

tên là Thăng Long? Việt

HS đọc phần chữ in nhỏ. -Xây dựng bộ máy nhà nước.

HS:Địa thế thuận lợi và là nơi

hội tụ họp của bốn phương.

GV chia nhóm cho HS vẽ sơ đồ Vua

bộ máy nhà nước. Quan Vaên Quan Voõ

24 loä, phuû
GV treo khung sơ đồ bộ máy
Huyeän
nhà nước hướng dẫn HS điền.
Höông xaõ Höông xaõ
GV:Ai đứng đầu bộ máy nhà

nước? tổ chức chính quyền ở địa

phương được tổ chức như thế

nào? So với thời tiền Lê thì sao?

GV:-Nhàø Lý ban hành bộ luật 2.Luật pháp và quân đội.

gì?

-Nêu sự cần thiết và tác dụng -Luật pháp:Năm1042 nhà Lý ban

của Bộ luật hình thư? hành bộ luật Hình Thư .

HS:Đọc nội dung một số điều * Nội dung:Bảo vệ nhà Vua,triều
luật trong bộ Hình Thư.Và cho đình,bảo vệ trật tự xã hội và sản

biết Bộ Hình Thư bảo vệ ai?Cái xuất nông nghiệp.

gì?

Nội dung: “Lính bảo vệ cung và

sau này cả hoạn quan không tự

tiện vào cung cấm.nếu ai vào sẽ

bị tội chết .người canh giữ

không cận thận để người khác

vào bị tội chết .cấm dân không

được bán con trai ,quan lại

không được dấu con trai,những

người cầm cố ruộng đất sau 20

năm được chuộc lại .trả lại

ruộng cho những người đã bỏ - Quân đội:

không cày cấy .Những người + Gồm 2 bộ phận: Cấm quân và

trộm trâu bò bị xử nặng, những quân địa phương.

người biết mà không báo cũng + Thực hiện chính sách “ngụ

bị xử nặng…..” binh ư nông”.
GV:Quân đội nhà Lý gồm mấy + Gồm các binh chủng:Bộ binh

bộ phận? và Thuỷ binh,kỉ luật nghiêm

HS đọc bảng phân chia giữa mimh,huấn luyện chu đáo.

cấm quân Ø Quân địa Phương.

GV: Quân đội nhà Lý bao gồm -Xây dựng và bảo vệ khối đoàn

các binh chủng:Bộ binh,thuỷ kết dân tộc.

binh…

GV:Nhận xét về tổ chức quân

đội nhà Lý?

HS tổ chức chặt chẽ,quy củ.GV:Nhà lý đã thi hành chủ

trương gì để bảo vệ khối đoàn

kết dân tộc?

HS: +Gả công chúa,ban tước

cho các tù trưởng dân tộc.

+Trấn áp những người có ý định

tách khỏi đại việt.
GV:-Chính sách đối ngoại của -Quan hệ bình đẳng với các nước

láng giềng.
nhà Lý là gì?

-Nhận xét gì về các chủ trương

của nhà lý?

HS: Chủ trương của nhà lý vừa

mềm dẻo vừa kiên quyết .

IV. Củng cố—luyện tập

-So sánh bộ máy thời Lý có gì khác thời tiền Lê.

-Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất.

V. Dặn dò: Học bài – soạn bài 11-bài tập 1&2 .

D. Rút kinh nghiệm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản