Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN

Chia sẻ: abcdef_29

thiết. 3.Tư tưởng: Giáo dục niềm tin và lòng tự hào và truyền thống lịch sử, thành tựu văn hóa, khoa học kĩ thuật mà các dân tộc đã đạt được trong thời phong kiến. B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC -Bản đồ Châu Á, Châu Aâu -Tư liệu về XHPK ở phương Đông và phương Tây. C/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN

NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI

PHONG KIẾN

A/ MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

-Thời gian hình thành và tồn tại của xã hội Phong kiến.

-Nền tảng kinh tế và các giai cấp cơ bản trong xã hội.

-Thể chế chính trị của nhà nước Phong kiến.

2.kĩ năng:

Làm quen với phương pháp tổng hợp, khái quát hóa các sự kiện,

biến cố lịch sử từ đó rút ra nhận xét, kết luận cần thiết.

3.Tư tưởng:

Giáo dục niềm tin và lòng tự hào và truyền thống lịch sử, thành

tựu văn hóa, khoa học kĩ thuật mà các dân tộc đã đạt được trong

thời phong kiến.

B/ PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC

-Bản đồ Châu Á, Châu Aâu

-Tư liệu về XHPK ở phương Đông và phương Tây.

C/ TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
I.Ổn định tổ chức

II.Kiểm tra bài cũ

-Sự phát triển của Vương quốc Cam-Pu-Chia thời Ăng-co được

biểu hiện như thế nào?

-Em hãy trình bày chính sách đối nội và đối ngoại của các vua

Lạn Xạng?

III.Bài mới

Qua các tiết học trước, chúng ta đã biết được sự hình thành, phát

triển của chế độ phong kiến ở cả phương Đông và phương Tây.

Chế độ phong kiến là một giai đoạn quan trọng trong quá trình

phát triển của lịch sử loài người.

NỘI DUNG KTBS
PHƯƠNG PHÁP

GV: -XHPK phương Đông và 1. Sự hình thành và phát triển

châu Âu hình thành từ khi nào? của XHPK

-Em có nhận xét gì về thời gian - XHPK phương Đông: Hình

hình thành XHPK của 2 khu vực thành sớm, phát triển chậm, suy

trên? vong kéo dài.

- Thời kì phát triển của XHPK ở - XHPK châu Âu: Hình thành
phương Đông và châu Aâu kéo muộn hơn, kết thúc sớm hơn

sovới XHPK phương Đông Chủ
dài trong bao lâu?

HS:+XHPK phương Đông phát nghĩa tư bản hình thành.

triển rất chậm chạp: Trung Quốc

(VII – XVI), các nước Đông

Nam Á (X – XVI).

+ XHPK châu Aâu: TK XI –

XVI.

GV: Thời kì khủng hoảng và

suy vong ở phương Đông và

châu Aâu diễn ra như thế nào?

HS: + Phương Đông: kéo dài

suốt 3 thế kỉ (XVI – giữa TK 2. Cơ sở kinh tế – xã hội của

XIX) XHPK

+ Châu Aâu: rất nhanh (XV – - Cơ sở kinh tế: Nông nghiệp

- Địa chủ – Nông dân (phương
XVI)

GV: -Theo em, cơ sở kinh tế của Đông)

XHPK ở phương Đông và châu - Lãnh chúa – Nông nô (Châu
Aâu có điểm gì giống và khác Aâu)

- Phương thức bóc lột: địa tô.
nhau?

- Trình bày các giai cấp cơ bản

trong XHPK ở cả phương

Đôngvà châu Aâu?

HS:- Phương Đông: Địa chủ –

Nông dân

- Châu Aâu: Lãnh chúa – Nông

nô.

GV:- Hình thức bóc lột chủ yếu

trong XHPK là gì?

Bóc lột bằng địa tô.

- Giai cấp địa chủ, lãnh chúa bóc

lột bằng địa tô như thế nào?

HS:Giao ruộng đất cho nông

dân, nông nô thu tô, thuế rất

nặng.

GV: Trong nền kinh tế phong 3. Nhà nước phong kiến:
kiến ở phương Đông và châu - Thể chế nhà nước: Vua đứng

Aâu còn khác nhau ở điểm nao? đầu Chế độ quân chủ.

HS:Ơû châu Aâu xuất hiện - Chế độ quân chủ ở phương

thành thị trung đại thương Đông và châu Aâu có sự khác

nghiệp, công nghiệp phát triển. biệt:

GV: -TrongXHPK, ai là người + Phương Đông: vua có ùrất

nắm quyền lực? Chế độ quân nhiều quyền lực Hoàng đế.

chủ là gì? + Châu Aâu: Lúc đầu hạn chế

Thể chế nhà nước do Vua đứng trong các lãnh địa TK XV

đầu quyền lực tập trung trong tay vua

- Chế độ quân chủ ở châu Aâu

và phương Đông có gì khác

biệt?IV.Củng cố – luyện tập:

-lập bảng so sánh chế độ phong kiến phương Đông và châu Aâu

theo mẫu sau:

Phong kiến phương Đông Phong kiến châu Âu
- -
thời gian hình thành: thời gian hình thành:

……………………………… ………………………………

………………………… …………………………

……………………………… ………………………………

……………………….. ………………………..

- -
Cơ sở kinh tế-xã hội: Cơ sở kinh tế-xã hội:

……………………………… ………………………………

………………………. ……………………….

……………………………… ………………………………

………………………. ……………………….

- -
Nhà nước: Nhà nước:

……………………………… ………………………………

……………………… ………………………

……………………………… ………………………………

………………………. ……………………….

-Trong XHPK có những giai cấp nào? Trình bày mối quan hệ

giữa các giai cấp ấy?

V.Dặn dò: Học bài – soạn bài:8

D.RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản