Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SINH HOẠT XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA

Chia sẻ: abcdef_29

A. Mục tiêu: 1.Kiến thức: -Thời Lý có sự phân hóa mạnh về giai cấp và các tầng lớp trong xã hội . -Văn hóa giáo dục phát triển mạnh,hình thành văn hóa Thăng Long. 2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng lập bảng so sánh,vẽ sơ đồ. 3.Tư tưởng: Giáo dục lòng tự hào truyền thống văn hiến của dân tộc ,ý thức xây dựng

Nội dung Text: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SINH HOẠT XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA

SINH HOẠT XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA

A. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

-Thời Lý có sự phân hóa mạnh về giai cấp và các tầng lớp trong

xã hội .

-Văn hóa giáo dục phát triển mạnh,hình thành văn hóa Thăng

Long.

2.Kĩ năng:

Rèn luyện kĩ năng lập bảng so sánh,vẽ sơ đồ.

3.Tư tưởng:

Giáo dục lòng tự hào truyền thống văn hiến của dân tộc ,ý thức

xây dựng nền văn hóa dân tộc.

B. Phương tiện dạy học:

C. Tiến trình bài học:

I. Ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ.

-Nhà Lý đã làm gì để đẩy mạnh SXNN, TCN, TN?

III. Bài mới :
Giới thiệu: bên cạnh việc phát triển kinh tế thì văn hóa xã hội

thời Lý cũng đạt được nhiều thành tựu rực rỡ.bài học hôm nay

cho ta thấy rõ điều đó.

Nội dung KTBS
Phương pháp

Học sinh đọc SGK 1/. Những thay đổi về mặt xã

hội.

GV: Hãy nêu các tầng lớp cư * Xã hội:gồm 2 giai cấp địa chủ

dân và đời sống của họ trong xã và nông dân.

hội thời Lý?

GV: Dùng sơ đồ trình bày sự Quan laïi, hoaøng töû, Ñòa chuû
Ñöôïc caáp
coâng chöùa, noâng
hoaëc coù ruoäng
daân giaøu
thay đổi của các tầng lớp trong
Noâng daân Noâng
Ñöôïc nhaän ñaát
(töø 18 tuoåi trôû leân) daân
cuûa laøng xaõ
XH? thöôøng

Noâng daân khoâng coù Noâng
Nhaän ruoäng cuûa ñ/c caøy
ruoäng daân taù
caáy noäp toâ cho ñ/c ñieàn
-2 tầng lớp:Tầng lớp thống
GV: So với thời Đinh - Tiền Lê

trị(Vua ,Quan,Địa Chủ)và bị
sự phân biệt giai cấp ở thời Lý

trị(Nông dân,Thợ Thủ Công ,Nô
như thế nào?

tì…)
HS: Sâu sắc hơn,địa chủ ngày

càng tăng ,nông dân tá điền bị

bóc lột càng nhiều.

GV:-Nêu đời sống của các tầng

lớp thống trị và bị trị?

GV: gọi học sinh đọc phần 2 2/. Giáo dục và văn hóa:

-Giáo dục,văn hóa thời Lý phát * Giáo dục:

triển ra sao?Vị trí của đạo phật ở -1070 nhà Lý xây dựng văn miếu.

thời Lý? -1075 khoa thi đầu tiên được mở.

-1076 quốc tử giám được thành
HS quan sát H24, 25.

GV giải thích. lập.

HS:Kể tên các loại hình VH dân -Văn học chữ hán bước đầu phát

gian và các môn thể thao được triển.

nhân dân ưu thích? * Văn hóa:

Giới thiệu HS quan sát hình -Đạo phật rất phát triển.
rồng thời Lý –H 26 SGK và -Hoạt động văn hoá dân gian:Ca

nhận xét hát nhảy múa,đá cầu,đua thuyền

phát triển.

-Các ngành nghệ thuật kiến trúc,

->Hình rồng nhà lý được coi là điêu khắc rất phát triển nhiều công

hình tượng nghệ thuật độc đáo. trình có quy mô lớn và mang tính

Kết luận:Sự phát triển của các dân tộc độc đáo:Tháp Chương

mặt kinh tế,xã hội,văn hoá,nghệ Sơn(Nam Định),chuông chùa

thuật của nhân dân ta thời Lý Trùng Quang(Bắc Ninh),hình

xác nhận khả năng xây dựng nền Rồng…

độc lập của nước ta hồi ấy:sự

hình thành một nền văn hoá dân

tộc-Văn hoá Thăng Long(Nơi

tập trung nhất)

IV. Củng cố –luyện tập

- Trình bày những thay đổi xã hội dưới thời Lý.

- Nêu những thành tựu văn hóa thời Lý.

- Kể tên một vài công trình kiến trúc thời Lý.

V. Dặn dò: Học bài - soạn bài 13.
D. Rút kinh nghiệm:

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản