Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ (tiết 2)

Chia sẻ: abcdef_25

. On định : 2.. Kiểm tra bài cũ: -Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/ 19717 đã làm được việc gì? - Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rôgrát? 3. Hoạt động dạy và học. II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917. 1. Hoạt động 1: Xây dựng chính 1. Xây dựng chính quyền Xô quyền Xô Viết. Viết. - Mục tiêu: Xây dựng chính quyền mới của dân do dân, vì dân dưới...

Nội dung Text: Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ (tiết 2)

Bài 15 (tiết 2)
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921)

1. On định :
2.. Kiểm tra bài cũ:
-Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/ 19717 đã làm được việc
gì?
- Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-
grát?
3. Hoạt động dạy và học.
II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH
QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG
THÁNG MƯỜI NGA 1917.
1. Hoạt động 1: Xây dựng chính 1. Xây dựng chính quyền Xô
quyền Xô Viết. Viết.
- Mục tiêu: Xây dựng chính quyền
mới của dân do dân, vì dân dưới
vai trò lãnh đạo của Đảng
Bônsêvích (Lê Nin)
- Nội dung:
+ Giáo viên: Diễn giảng, giải
thích, phân tích những biện pháp
của chính quyền Xô Viết, phát vấn.
Giới thiệu H.55/SGK - 25/10 đại hội Xô Viết toàn
?- “Sắc lệnh hòa bình” và “sắc lệnh Nga lần II khai mạc ở Xmôn-
ruộng đất” đã đem lại quyền lợi gì nưi do Lê nin chủ trương thông
cho quần chúng nhân dân? qua 2 sắc lệnh:
+ Học sinh: Thảo luận, trả lời câu + Sắc lệnh hòa bình
hỏi. + Sắc lệnh ruộng đất
+ Giáo viên: Phân tích , diễn - Nga rút chân khỏi cuộc chiến
giảng, phân tích, phát vấn. tranh.
?- Tại sao phe hiệp ước không ủng - Tháng 3/1918 chính phủ Xô
hộ lời kêu gọi của nước Nga XV? Viết nga ký hòa ước với Đức.
+ Học sinh: Trả lời.
+ Giáo viên: Diễn giảng, phát vấn.
?- Vì sao Đức đồng ý ký hiệp ước
với Nga?
+ Học sinh: Trả lời.
* Kết luận: Chính quyền mới được
xây dựng với những thành quả
bước đầu tạo điều kiện cho Xô Viết
trong công cuộc cách mạng sắp tới. 2. Chống thù trong giặc ngoài:
2. Hoạt động 2: Chống thù trong
giặc ngoài
- Mục tiêu: Chính quyền mới xây
dựng luôn bị các thế lực trong và
ngoài nước tìm cách phá hoại.
Trước tình hình đó: Đảng - Cuối 1918, quân đội 14 nước
Bônsêvích đã có chủ trương đối đế quốc kết hợp bọn phản cách
phó ra sao để bảo vệ chính quyền, mạng tấn công vào nước Nga
bảo vệ nhân dân. Xô Viết.
- Nội dung:
+ Giáo viên: Diễn giảng, phân tích - Cách mạng Xô Viết chống thù
âm mưu của các nước đế quốc, kết trong giặc ngoài thực hiện
hợp lược đố SGK/81, Giới thiệu H. “chính sách cộng sản thời
56 .phát vấn. chiến” (SGK/80), sự ủng hộ
?- Vì sao nhân dân Xô Viết bảo vệ nhân dân.
được những thành quả của cách * Hồng quân và nhân dân Xô
mạng? Viết đánh tan ngoại xâm, nội
+ Học sinh: Suy nghĩ trả lời. phản.
+ Giáo viên: Diễn giảng, phân
tích.
?- Em có nhận xét gì về “Chính
sách cộng sản thời chiến”.
+ Học sinh: Trả lời.
* Kết luận: Tinh thần đoàn kết giữa
dân và chính quyền Xô Viết dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sảng 3. Ý nghĩa lịch sử của cách
Bônsêvích đã đánh đuổi được các mạng tháng mười:
thế lực phá hoại, (SGK 79,80cuộc ần in
tiếp tục công (ph
xây dựng, bảo vệ và phát triển đất
nước.
3. Hoạt động 3: Ý nghĩa lịch sử của
cách mạng tháng mười:
- Mục tiêu: Tìm hiểu ý nghĩa cách
mạng tháng mười Nga đã làm thay
đổi cục diện đất nước và con người
Nga như thế nào?
- Nội dung: Lần đầu tiên trong lịch sử, cách
+ Giáo viên: Cho học sinh đọc nội mạng đã đưa công nhân, nông
dung SGK, phân tích, phát vấn. dân lên nắm chính quyền, xây
?- Vì sao Giôn-Rít đặt tên cuốn dựng một chính quyền mới trên
sách là”Mười ngày rung chuyển thế 1/6 diện tích thế giới.
giới”?
+ Học sinh: Đọc SGK, nghe
giảng, suy nghĩ trả lời.
+ Giáo viên: Liên hệ thực tế của - Cung cấp kinh nghiệm cho
cách mạng tháng mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới.
cách mạng Việt Nam trong quá
trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu
nước, diễn giảng, phát vấn.
?- Cách mạng tháng mười Nga tác
động thế nào đến cách mạng Việt
Nam? (định hướng, kim chỉ nam
cách mạng Việt Nam- XHCN).
+ Học sinh: Suy nghĩ, liên hệ thực
tế trả lời.
* Kết luận: Cáchmạng tháng mười
Nga thắng lợi đã để lại nhiều bài
học quý báu cho cuộc đấu tranh của
giai cấp công nhân, nhân dân lao
động, các dân tộc bị áp bức.
4. Sơ lược bài học:
Đây là cuộc cách mạng XHCN đầu tiên thắng lợi trên thế giới. Mặc
dù đến nay chế độ XHCN đã sụp đỗ ở Liên Xô nhưng Đảng ta và
nhân dân ta vẫn rất coi trọng vị trí và ý nghĩa của cách mạng tháng
mười.
5. Dặn dò:
- Về nhà học bài.
- Làm bài tập.
- Chuẩn bị phần I/bài 16 (đọc, trả lời các câu hỏi: gạch chân).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản